Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2015, 110472Overige besluiten van algemene strekking
Gemeente Sittard-Geleen, Team Openbare orde en veiligheid Machtigingsbesluit procesmanager Veiligheidshuis en administratief medewerker Veiligheidshuis (CORV)
De teammanager J.J. du Croix,
 
Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II;
Gelet op het ondermandaatbesluit van de teammanager Openbare orde en veiligheid;
 
Gezien:
 • het Besturings- en Managementconcept, waarin de besturings- en managementfilosofie van de gemeente Sittard-Geleen is beschreven;
 • het Organisatiebesluit gemeente Sittard-Geleen 2013, waarin de structuur van de organisatie, alsmede taken van de organisatiedelen zijn uitgewerkt en vastgelegd;
 • de Budgetregeling gemeente Sittard-Geleen, waarin budgetten aan taken en functies worden toegekend;
 • het P&C-besluit gemeente Sittard-Geleen, waarin sturing, beheersing, verantwoording en controle is vastgelegd;
Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat de teammanager Openbare orde en veiligheid, conform het bepaalde in artikel 3 van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II, gebruik maakt van een machtiging bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden;
BESLUIT:
Artikel 1. Machtiging procesmanager Veiligheidshuis
De procesmanager Veiligheidshuis, alsmede diens plaatsvervanger, heeft binnen de door de teammanager Openbare orde en veiligheid gegeven instructies, de machtiging in het kader van de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) om :
 • notificaties namens het college te ontvangen;
 • namens het college afhandelen van zorgmeldingen van de politie
tenzij bij wet anders is bepaald.
Artikel 2. Machtiging administratief medewerker Veiligheidshuis
De administratief medewerker Veiligheidshuis, alsmede diens plaatsvervanger, heeft binnen de door de teammanager Openbare orde en veiligheid gegeven instructies, de machtiging in het kader van de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) om :
 • notificaties namens het college te ontvangen;
 • zorgmeldingen van de politie namens het college te registreren;
tenzij bij wet anders is bepaald.
Artikel 3 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
De machtiging wordt geacht te gelden als een bewerkersovereenkomst in de zin van artikel 14 lid 2 van de wet bescherming persoonsgegevens.
Artikel 4. Verantwoording
De gemachtigden in artikel 1 en 2 of diens vervanger legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende machtiging op de navolgende wijze:
 • Regulier overleg tussen teammanager en gemachtigde zoals genoemd in artikel 1 en 2;
 • Ad hoc overleg tussen teammanager en gemachtigde zoals genoemd in artikel 1 en 2 (bij spoedeisende zaken);
Artikel 5. Bekendmaking en inwerkingtreding
 • 1.
  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad.
 • 2.
  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.
 
Sittard-Geleen, 05-11-2015

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen / de Burgemeester van Sittard-Geleen,

namens dezen / namens deze,

Teammanager Openbare orde en veiligheid,

J.J. du Croix

Goedkeuring door de Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur ex artikel 3 lid 2 van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II.

Voor akkoord:

Mr. J.H.J. Höppener

Bijlage behorende bij het machtigingsbesluit van 05-11-2015
Toelichting
De Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) is een digitaal knooppunt dat zorgt voor de elektronische afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen deze partijen. De berichten bevatten gegevens over maatregelen in het kader van jeugdbescherming en jeugdreclassering. De CORV zorgt ervoor dat de berichtenuitwisseling uniform, veilig, snel en privacyproof plaatsvindt. Deze voorziening functioneert als een routeersysteem, waarbij persoonsgegevens en andere informatie niet blijvend wordt bewaard, maar enkel worden doorgestuurd naar de diverse ketenpartners. De aansluiting op, en het gebruik van de CORV is voor de genoemde partijen verplicht, op grond van de Jeugdwet.
 
In de Awb is in artikel 10:12 Awb een schakelbepaling opgenomen. Dit artikel luidt als volgt: ‘Deze afdeling [10.1.1 van de Awb] is van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een ander, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, volmacht verleent tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen of machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.’
Het artikel ziet volgens de Memorie van Toelichting13 op zowel het verlenen van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, als op het verlenen van machtiging tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. De Memorie van Toelichting bij dit artikel is overigens vrij summier en is onderhevig geweest aan discussie14.
 
Bij de bevoegdheid van het sec regelen van de aansluiting op CORV gaat het niet om een privaatrechtelijke rechtshandeling, maar om een feitelijke handeling waardoor er geen sprake is van volmacht. Er zou wel een machtiging kunnen worden verleend op grond van bovenstaande artikel 10:12 Awb. Het gaat dan om niet-schriftelijke beslissingen en andere handelingen niet zijnde privaatrechtelijke rechtshandelingen. Echter, deze machtiging kan volgens de wettekst alleen verleend worden aan degene die ondergeschikt is aan het college van BenW. In Tekst en Commentaar op de Awb wordt echter gesteld dat’ de bepalingen van mandaat [ afdeling 10.1.1 Awb ] van overeenkomstige toepassing zijn in het geval van machtiging tot het verrichten van handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. Met deze aanname zou via artikel 10:4 Awb (Indien de gemandateerde niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever, behoeft de mandaatverlening de instemming van de gemandateerde en in het voorkomende geval van degene onder wiens verantwoordelijkheid hij werkt) door instemming te geven toch een machtiging verleend kunnen worden aan de functionaris die niet ondergeschikt is het college van BenW. Over deze juridische aanname is echter geen jurisprudentie aanwezig en op voorhand kan niet een oordeel worden gegeven over de juridische houdbaarheid ervan bij een rechter.
Bron:
Ondersteuningsprogramma Beleidsinformatie Jeugd Memo: juridische voorbeeldteksten CORV17-11-2014 VNG