Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2015, 109879Beschikkingen | afhandeling
Plaatsen reclamezuil Edisonweg 4a
Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
 
Voor het plaatsen van een reclamezuil op de locatie Edisonweg 4a (17-11-2015)
 
Bezwaar
Bij de hierboven genoemde besluiten kunnen belangen van derden betrokken zijn.
(Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.