Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2015, 108484Overige overheidsinformatie
Bekendmaking van het voornemen tot opneming van emigratie naar genoemd land in de Basisregistratie Personen (BRP)
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Sittard-Geleen maken bekend dat zij voornemens zijn om op grond van artikel 2.21 Wet Basisregistratie Personen (BRP), de adresgegevens in de BRP van de hieronder staande perso(o)n(en) ambtshalve te wijzigen, omdat niet is voldaan aan de plicht tot aangifte van emigratie (artikel 2.43 wet BRP).
Na de wijziging zijn deze perso(o)n(en) geëmigreerd naar het desbetreffende land. Genoemde perso(o)n(en) kunnen vanaf de datum waarop het voornemen bekend is gemaakt hun zienswijze kenbaar maken. Het niet meer actueel ingeschreven staan in Nederland kan nadelige gevolgen hebben (uitkeringen, toeslagen, aanvraag reisdocument etc).
Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het besluit ambtshalve emigratie naar genoemd land te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.
-Mevrouw R.M.S. Mak, geboren op 21-02-1976 naar België.
Wilt u uw zienswijze kenbaar maken?
Bent u het niet eens met dit voornemen? Dan kunt u binnen twee weken na publicatie van dit voornemen reageren. Dat kan op verschillende manieren.
Schriftelijk
Stuur uw zienswijze naar:
Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen, Team KCC en Burgerzaken, T.a.v. Bevolkingscontrole, Postbus 18, 6130 AA Sittard.
In uw zienswijze vermeldt u uw naam en adres, de datum van uw zienswijze, uw zienswijze en uw handtekening. Zet op de linkerbovenhoek van de envelop ‘emigratie genoemd land’.
Persoonlijk
U kunt uw zienswijze mondeling kenbaar maken. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de bevolkingscontroleur via telefoonnummer 14-046.