Gemeenteblad van Gemert-Bakel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gemert-BakelGemeenteblad 2015, 107908Verordeningen
Verordening tot wijziging van de Verordening Starterslening 2013
 
 
De raad van de gemeente Gemert-Bakel,
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 oktober 2015; 
 
gelet op de Gemeentewet, artikel 149;
 
be sluit vast te stellen:
Verordening tot wijziging van de Verordening Starterslening 2013
Artikel I
Aan artikel 2, lid 2 wordt achter het woord “aanvragen”, het volgende toegevoegd “ingediend bij de gemeente Gemert-Bakel voor 1 september 2015”.  De bepaling komt derhalve als volgt te luiden:
“Artikel 2 Toepassingsbereik
1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen ingediend bij de gemeente Gemert-Bakel voor 1 september 2015:
Artikel II
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendmaking daarvan.
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 november 2015.
 
De griffier,
P.G.J.M. van Boxtel
 
De voorzitter,
drs. J. van Zomeren