Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2015, 105162Plannen | ruimtelijk
Ontwerpbestemmingsplan ‘De schouwburg en het Tongerlohuys’
NL.IMRO.1674.2080DEKRINGTONGERL-0301
Burgemeester en wethouders van Roosendaal maken bekend dat vanaf maandag 16 november 2015, gedurende zes weken ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘De schouwburg en het Tongerlohuys’.
Inzage
Doel van dit bestemmingsplan is het Tongerlohuys en schouwburg De Kring in bouwkundige zin met elkaar te verbinden door middel van de bouw van een foyer, waarin de nieuwe ingang voor museum en schouwburg alsmede een aantal andere functies worden ondergebracht.
Daarnaast is het noodzakelijk te komen tot functieverbreding van de gebouwen door nieuwe functies toe te voegen aan cultuur (museum en theater). Het gaat daarbij om het realiseren van een erfgoedcentrum, alsmede het toevoegen van mogelijkheden voor cultuureducatie, horecamogelijkheden, commercieel gebruik van de ruimte voor diverse doeleinden die grotendeels wel maar ten dele ook niet (direct) gelieerd zijn aan cultuur. Ook de tuin van het Tongerlohuys kan daarbij ingezet worden.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage bij de balie publiekszaken in het Stadskantoor. Deze kennisgeving met daarbij een verwijzing naar de achterliggende stukken is tevens te vinden op de website van de gemeente Roosendaal www.roosendaal.nl alsmede op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder tegen het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Roosendaal, Postbus 5000, 4700 KA te Roosendaal,  onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘De schouwburg en het Tongerlohuys’ zaaknummer 942412”. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch naar voren worden gebracht. Het hiervoor aangewezen telefoonnummer in het Stadskantoor is: 14 0165.
Indien zienswijzen worden ingediend vindt op woensdag 6 januari 2016 om 19.30 uur een hoorzitting plaats. Alle indieners van een zienswijze worden hiervoor uitgenodigd.
Meer informatie
Voor nadere informatie: Team Ruimtelijke ontwikkeling, mevrouw Petra Loos 14 0165, e-mail p.loos@roosendaal.nl.
Roosendaal, 13 november 2015