Wijziging Reglement voor het beheer van het Sint Pietershof te Hoorn.
 
Zaaknummer: 1195718
 
Gelezen het voorstel van Veiligheid, Vergunningen en Handhaving/Erfgoed
Betreft: wijziging Reglement voor het beheer van het Sint Pietershof te Hoorn.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluit:
De volgende wijziging van het reglement voor het beheer van het Sint Pietershof te Hoorn vast te stellen:
 
Bestaande tekst
Nieuwe tekst
 
 
Artikel 9
 
Jaarlijks in de maand november wordt de begroting van het volgende jaar bij het College van
Burgemeester en Wethouders ingediend.
Jaarlijks wordt in de maand februari de voorlopige jaarrekening van het jaar daarvoor aan het College
van Burgemeester en Wethouders aangeboden. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand september de
definitieve, door een accountant geaccordeerde, jaarrekening van het jaar daarvoor aan het College
van Burgemeester en Wethouders aangeboden.
Een positief saldo wordt toegevoegd aan een onderhoudsreserve voorzover deze € 100.000 niet
overschrijdt. Het meerdere staat ter beschikking van het College van Burgemeester en Wethouders.
Een negatief saldo wordt door het College van Burgemeester en Wethouders vergoed als dit negatief
saldo in overeenstemming is met de ingediende begroting en/of het gevolg is van bijzondere
omstandigheden de verhuur en/of het onderhoud betreffende.
Jaarlijks in de maand november wordt de begroting van het volgende jaar bij het College van
Burgemeester en Wethouders ingediend.
Jaarlijks wordt in de maand februari de voorlopige jaarrekening van het jaar daarvoor aan het College
van Burgemeester en Wethouders aangeboden. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand september de
definitieve, door een accountant geaccordeerde, jaarrekening van het jaar daarvoor aan het College
van Burgemeester en Wethouders aangeboden.
Een positief saldo wordt toegevoegd aan een onderhoudsreserve voorzover deze € 500.000 niet
overschrijdt. Het meerdere staat ter beschikking van het College van Burgemeester en Wethouders.
Een negatief saldo wordt door het College van Burgemeester en Wethouders vergoed als dit negatief
saldo in overeenstemming is met de ingediende begroting en/of het gevolg is van bijzondere
omstandigheden de verhuur en/of het onderhoud betreffende.
 
 
Artikel 10
Artikel komt te vervallen, nieuw artikel 10
 
 
Overtollige middelen, die onder meer het gevolg kunnen zijn van het aanhouden van een
onderhoudsreserve, dienen risicoloos te worden belegd. Het College van Regenten stemt dit af met het College van Burgemeester en Wethouders.
Het College van Regenten dient de opgebouwde reserve aan te wenden voor het uit laten voeren van onderhoud aan het Pietershof. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
-Er sprake is van een vooraf door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld onderhoudsplan met betrekking tot de reserve;
-Elke vier jaar wordt bij de kadernota beoordeeld of er sprake is van een overschot of tekort in de reserve;
-Bureau Erfgoed wordt betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden.
 
Conform artikel 18 van het reglement voor het beheer van het Sint Pietershof treedt deze wijziging in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.
Naar boven