Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2015, 103300Overige besluiten van algemene strekking
Gemeente Heerlen - de Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2011 van de gemeente Heerlen
 
Als een gemeente een beoordeling op uiterlijke verschijningsvorm (welstand) bij bouwplannen (omgevingsvergunningen) wenst toe te passen moet op grond van de Woningwet een welstandsnota met criteria worden vastgesteld op basis waarvan de beoordeling plaatsvindt. De eerste welstandsnota in Heerlen werd vastgesteld in 2004. In 2011 vond een actualisatie van de nota plaats waarna deze door de raad werd vastgesteld op 3 april 2012 in werking is getreden op 17 mei 2012. Bij de beoordeling in de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit wordt de welstandsnota altijd toegepast.
Een nieuw fenomeen op het gebied van bouwen zijn de vergunningsvrije bouwwerken en het aanwijzen van welstandsvrije gebieden. De nota voorziet door criteria bij excessen voor mogelijkheden bij handhaving. Naast gebiedscriteria en objectcriteria kent de nota algemene welstandscriteria.
In Heerlen bestaat de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit uit externe deskundigen op het gebied van architectuur - stedenbouw - monumenten en kunst. Twee keer per maand vergadert de commissie. Alle vergaderingen zijn in principe openbaar.