Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2015, 101656Overige besluiten van algemene strekking
Uitwerkingsbesluit Parkeren stadsdeel Zuid 2014(3B, 2015, 213)
 
Afdeling 3B
Nummer 213
Publicatiedatum 27 oktober 2015
Onderwerp
Uitwerkingsbesluit Parkeren stadsdeel Zuid 2014
De RVE-manager Parkeren
Gelet op:
• Hoofdstuk 2 van de Parkeerverordening 2013 zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 15 april 2013 (Gemeenteblad 2013, afdeling 3B, nr. 117);
• het Bevoegdhedenbesluit ambtelijke organisatie Amsterdam van 16 december 2014 (Gemeenteblad 2014, afdeling 3B, nr. 257), waarbij de RVE-manager Parkeren rechtstreeks is gemandateerd om namens het college van Burgemeester en Wethouders nadere regels vast te stellen conform artikel 4 eerste lid, artikel 5 eerste lid, artikel 6 eerste lid en artikel 24 derde lid Parkeerverordening 2013.
Overwegende dat:
• Op 1 november 2013 is bij wijze van experiment op basis van artikel 45 Parkeerverordening in vier woonbuurten in Buitenveldert-Noord door stadsdeel Zuid een parkeerduurbeperking van drie uur ingevoerd;
• Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid heeft, op basis van het evaluatierapport ‘Evaluatie experiment parkeerduurbeperking in Buitenveldert-Noord’, op 18 februari 2015 het college geadviseerd het experimentgebied uit te breiden;
• In de raadsvergadering van 22 april 2015 is tijdens de behandeling van de Verordening Parkeerbelastingen 2015-II (Gemeenteblad 2015, afdeling 3A, nr. 85/293) unaniem een motie aangenomen van de raadsleden Toonk (VVD), Boldewijn (PvdA) en Vroege (D66) waarin het college werd verzocht om overeenkomstig de wens van de gemeenteraad de huidige parkeerduurbeperking in Buitenveldert uit te breiden tot aan het midden van de Nijenrodeweg en dit zo spoedig mogelijk in te laten gaan;
• In de collegevergadering van 29 september 2015 is kennisgenomen van de uitkomsten van de evaluatie parkeerduurbeperking Buitenveldert-Noord en ingestemd met het uitbreiden van het gebied experiment parkeerduurbeperking Buitenveldert-Noord;
• In het besluit van het college van 29 september 2015 is benadrukt dat één van de onderdelen van het experiment is dat parkeervergunningen inclusief de bezoekersvergunning wel geldig zijn, in afwijking van de Parkeerverordening 2013;
• In dezelfde collegevergadering van 29 september 2015 een gewijzigde stratentabel als bijlage van artikel XII van het door het college op 19 mei 2015 vastgestelde Uitvoerings- en Aanwijzingsbesluit (Gemeenteblad 2015, afdeling 3B, nr. 167) op grond van de per 2 juli 2015 door de gemeenteraad vastgestelde Verordening tot wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2015-II (Gemeenteblad 2015, afdeling 3A, nr. 157/635) de hierboven genoemde uitbreiding van de parkeerduurbeperking in Buitenveldert-Noord nader is omschreven als geldend per 2 november 2015;
• het Uitwerkingsbesluit Parkeren stadsdeel Zuid per 2 november 2015 gewijzigd dient te worden ten gevolge van het besluit van het College op 29 september 2015 tot wijziging van de Stratentabel als bijlage van het Uitvoerings- en Aanwijzingsbesluit op grond van de Verordening Parkeerbelastingen 2015-II en Parkeerverordening 2013;
Brengt ter algemene kennis dat hij op 26 oktober 2015 heeft besloten:
I.vast te stellen de volgende wijzigingen in het Uitwerkingsbesluit parkeren stadsdeel Zuid 2014 zoals vastgesteld door het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid op 21 januari 2014 (Gemeenteblad 2014/21935):
In artikel 17 wordt lid 2 gewijzigd dat als volgt komt te luiden:
Binnen het stadsdeel is in Buitenveldert-Noord een parkeerduurbeperking ingesteld van 3 uur binnen de volgende grenzen: (1) het midden van de Van Nijenrodeweg, (2) het midden van de Europaboulevard, (3) de noordzijde van de hoofdrijbaan van de De Boelelaan, (4) de westzijde van de Buitenveldertselaan, (5) de noordzijde van de Arent Janszoon Ernststraat in westelijke richting, (6) de denkbeeldige lijn van de noordzijde van de Arent Janszoon Ernststraat naar de noordzijde van de Overijsselweg, inclusief het noordelijk deel van de Van der Boechorststraat, tot aan de ringsloot gelegen aan de oostzijde van de bebouwing Amstelveenseweg nummer 627, (7) een denkbeeldige lijn richting het zuiden tot aan het midden van de Van Nijenrodeweg en (8) alsmede de ventweg Amstelveenseweg ter hoogte van even nrs. 712-758.
In artikel 17 wordt een nieuw lid 3 ingevoegd dat als volgt komt te luiden:
In afwijking van artikel 31, vijfde lid van de Parkeerverordening 2013 zijn parkeervergunningen, vermeld in artikel 7, eerste lid, onder a tot en met e, en g tot en met l van de Parkeerverordening 2013 wel geldig in het tweede lid genoemde gebied.
In artikel 17 wordt een nieuw lid 4 ingevoegd dat als volgt komt te luiden:
In het in het tweede lid genoemde gebied geldt de parkeerduurbeperking niet voor parkeervergunningen als bedoeld in het derde lid en parkeerrechten als bedoeld in artikel 26, eerste lid onder b van de Parkeerverordening 2013.
 • II.
  dat dit besluit wordt gepubliceerd in gemeenteblad 3B;
 • III.
  dat dit besluit in werking treedt op 2 november 2015.
Onderbouwing besluit
Stadsdeel Zuid heeft 18 februari 2015 aan het college verzocht om uitbreiding van het experiment parkeerduurbeperking Buitenveldert-Noord naar aanleiding van een evaluatie van de bestaande regeling. De gemeenteraad heeft op 22 april 2015 unaniem een motie aangenomen dat de parkeerduurbeperking in Buitenveldert-Noord zo spoedig mogelijk moet worden uitgebreid. Het college van B&W heeft hiertoe besloten op 29 september 2015 en bepaald dat de uitbreiding in werking treedt per 2 november 2015. De wijziging van dit Uitwerkingsbesluit geschiedt op basis van het besluit van het college van 29 september 2015.
Namens het college van Burgemeester en Wethouders,
De rve manager parkeren voornoemd,
H.(Herman) Navis
Bezwaarmogelijkheid
Mocht u het niet eens zijn met dit besluit, dan kunt u, op grond van artikel 7:1 Awb, binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden.
Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden gevraagd. Dat kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). De precieze voorwaarden staan op genoemde site.
Bijlage 1 bij besluit rve-manager parkeren d.d. 26 oktober 2015 (Gemeenteblad 2015, afd. 3B, 213).
Uitwerkingsbesluit parkeren stadsdeel Zuid 2014
(geconsolideerde versie, geldig vanaf 21-2-2014)
Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie deelgemeente Amsterdam - Zuid
Officiële naam Uitwerkingsbesluit parkeren stadsdeel Zuid 2014
Citeertitel Uitwerkingsbesluit parkeren stadsdeel Zuid 2014
Vastgesteld door gedelegeerde functionaris
Type regeling nadere regels
Onderwerp Infrastructuur, verkeer en vervoer
Opmerkingen m.b.t. de regeling
Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:
Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Stadsdeelkrant Zuid, jaargang 5, nummer 4, 20 februari 2014; en http://www.zuid.amsterdam.nl/, officiële bekendmakingen, 21 februari 2014
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd
Geen
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
Geen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
21-2-2014
nieuwe regeling
21-1-2014
Stadsdeelkrant Zuid, jaargang 5, nummer 4, 20 februari 2014; en www.zuid.amsterdam.nl, officiële bekendmakingen, 21 februari 2014
-
Uitwerkingsbesluit parkeren stadsdeel Zuid 2014
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit uitwerkingsbesluit wordt verstaan onder:
• Verordening: de Parkeerverordening 2013;
• Stadsdeel: het stadsdeel Zuid;
• dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid.
De begrippen in dit uitwerkingsbesluit worden in dezelfde betekenis gebruikt als in de Parkeerverordening 2013. Het uitwerkingsbesluit volgt artikelsgewijs de volgorde van de artikelen in de Parkeerverordening.
Artikel 2 Vergunninggebieden
In het stadsdeel bestaan de volgende vergunninggebieden:
• Vergunninggebied Zuid-1 (Bedrijventerrein Schinkel),
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) westelijke oeverlijn van de Schinkel (exclusief de woonboten), (2) de zuidzijde van de Rijnburgstraat uitgezonderd het Spijtellaantje en de woonblokken aan de Generaal Vetterstraat, (3) de zuidelijke teen van het talud van de Henk Sneevlietweg, (4) de oostelijke teen van het talud van de A10 west en (5) de noordelijke teen van het talud van de A10 zuid.
• Vergunninggebied Zuid-2 (Hoofddorppleinbuurt, Schinkelbuurt, Apollo en Stadionbuurt, Olympisch Kwartier),
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Boerenwetering, (2) de zuidzijde van de Diepenbrockstraat, (3) de achterzijde van de gevels van de zuidelijke bebouwing van de Diepenbrockstraat, (4) het midden van het Zuideramstelkanaal, (5) het midden van de Amstelveenseweg, (6) de noordelijke teen van het talud van de ring A10, (7) westelijke oeverlijn van de Schinkel (inclusief de woonboten) (8), de zuidzijde van de Rijnburgstraat en inclusief het Spijtellaantje en de woonblokken aan de Generaal Vetterstraat, (9) het Aalsmeerplein Zuidzijde, (10) het midden van de Westlandgracht, (11) de zuidzijde van het Surinameplein, (12) de zuidzijde van de Surinamestraat, (13) het midden van de Schinkel tot aan de noordzijde van het Vondelpark, (14) het midden van de Amstelveenseweg, (15) het midden van het Noorder Amstelkanaal.
Een vergunning geldig voor vergunninggebied Zuid-2 is ook geldig in vergunninggebied Zuid-1 en Zuid-8
• Vergunninggebied Zuid-3 (Noord en Zuidpijp),
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Singelgracht, (2) het midden van de Amstel, (3) het midden van het Amstelkanaal en (4) het midden van de Boerenwetering.
Een vergunning geldig voor vergunninggebied Zuid-3 is ook geldig in vergunninggebied Zuid-4.
• Vergunninggebied Zuid-4 (Rivierenbuurt Noord en Zuid, Veluwebuurt),
uitgezonderd het woningenblok en het kantoor van het stadsdeel binnen het Zuidasgebied op de stadsdeelkavel gelegen aan de Graafschapstraat en Gelrestraat èn de nieuwbouw op het ROC kavel aan de Gelrestraat),
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstel, (2) de noordelijke teen van het talud van de A10, (3) de westoever van de Boerenwetering denkbeeldig verlengd tot aan de noordelijke teen van het talud van de A10 en (4) het midden van het Amstelkanaal.
Een vergunning geldig voor vergunninggebied Zuid-4 is ook geldig in vergunninggebied Zuid-3
• Vergunninggebied Zuid-5 (Prinses Irenebuurt),
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstelveenseweg, (2) het midden van het Zuideramstelkanaal, (3) de achterzijde van de gevels van de zuidelijke bebouwing van de Diepenbrockstraat, de zuidzijde van de Diepenbrockstraat tot aan het midden van de Boerenwetering, (4) het midden van de Boerenwetering tot de hoogte van de zuidzijde van de denkbeeldig verlengde Prinses Irenestraat, (5) de zuidzijde van de Prinses Irenestraat, (6) de zuidzijde van de Fred. Roeskestraat tot aan het midden van de Amstelveenseweg, met uitzondering van het parkeerterrein aan de zuidzijde van de Fred Roeskestraat tussen de percelen met huisnummer 91 en 103.
• Vergunninggebied Zuid-6 (Zuidas),
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de oostzijde van de Europaboulevard tussen de noordelijke teen van het talud van de A10 en de De Boelelaan, (2) de zuidzijde van de rijweg van de De Boelelaan (tussen de Europaboulevard en de Buitenveldertselaan), (3) de oostzijde van de Buitenveldertselaan tussen de De Boelelaan en de Arent Jansz Ernststraat, (4) noordzijde Arent Jansz.Ernststraat vanaf de Buitenveldertselaan langs de noordzijde van de Overijsselweg tot aan de ringsloot gelegen aan de oostzijde van de bebouwing Amstelveenseweg no. 627, (5) ringsloot t/m bebouwing Amstelveenseweg no. 575, (6) overzijde Amstelveenseweg, (7) het midden van de Amstelveenseweg tot aan het verlengde van de IJssloot, (6 )het verlengde van de Ijssloot en de Ijssloot tot aan de westzijde van de Jachthavenweg, (7) de westzijde Jachthavenweg tot aan de zuidelijke teen van het talud van de A10, (8) de zuidelijke teen van het talud van de A10, (9) de onderdoorgang van de A10 t.h.v. de Schinkel, (10) de noordelijke teen van het talud van de A10 tot aan de Amstelveenseweg, (11) het midden van de Amstelveense weg tot aan de Fred Roeskestraat, (12) de zuidzijde van de Fred. Roeskestraat, (13) de zuidzijde van de Prinses Irenestraat denkbeeldig verlengd tot aan de Boerenwetering, (14) de westoever van de Boerenwetering denkbeeldig verlengd tot de noordelijke teen van het talud van de A10 en (15) de noordelijke teen van het talud van de A10.
• Vergunninggebied Zuid-7 (Buitenveldert)
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstel, (2) de gemeentegrens met Amstelveen volgend tot aan de gemeentegrens met Haarlemmermeer, (3) het midden van het Nieuwe meer, (4) de zuidelijke teen van het talud van de ring A10, (5) de westzijde van het fietspad langs de museumtramlijn, (6) de westzijde van de Jachthavenweg, (7) de noordzijde van de verlengde IJssloot, (8) midden van de Amstelveenseweg noordwaarts, (9) overzijde Amstelveenseweg incl. Amstelveenseweg no. 575,
(10) ringsloot gelegen aan de oostzijde van de bebouwing Amstelveenseweg no. 627 tot aan de noordzijde van de Overijsselweg, (11) Overijsselweg noordzijde, (12) Noordzijde Arent Jansz Ernststraat tot aan de oostzijde van de Buitenveldertselaan, (13) de oostzijde Buitenveldertselaan tot aan de zuidzijde van de hoofdrijbaan van de De Boelelaan, (14) de zuidzijde van de hoofdrijbaan van de De Boelelaan, (15) de oostzijde van de Europaboulevard en (16) de noordelijke teen van het talud van de ringweg A10,
• Vergunninggebied Zuid- 8 (Museumkwartier, Willemspark-Concertgebouwbuurt)
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Singelgracht, (2) het midden van de Boerenwetering, (3) het midden van het Noorder Amstelkanaal, (4) het midden van de Amstelveenseweg, (5) de noordgrens van het Vondelpark tot aan de (Eerste) Constantijn Huygensstraat en(6) de zuidkant van het Zandpad doorgetrokken tot aan het midden van de Singelgracht.
Een vergunning geldig voor vergunninggebied Zuid-8 is ook geldig in vergunninggebied Zuid-2 en Zuid-1
Artikel 3 Deelvergunninggebieden
• Vergunninggebied Zuid-2.2 (Apollo en Stadionbuurt),
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van het Zuideramstelkanaal, (2) de achterzijde van de gevels van de zuidelijke bebouwing van de Diepenbrockstraat, (3) het midden van de Boerenwetering, (4) het midden van het Noorderamstelkanaal, (5) het midden van de Stadiongracht tot aan het parkeiland, (6) westelijke oeverlijn van de Schinkel (inclusief alle woonboten), (7) de ring A10, (8) het midden van de Amstelveenseweg tot aan het Zuideramstelkanaal en uitgezonderd het gebied dat begrensd wordt door: de voorzijde van de gevels van de noordelijke wand van de Eosstraat, tussen de Amstelveenseweg en de Hestiastraat; de voorzijde van de gevels van de westelijke wand van de Hestiastraat, tussen de Eosstraat en de Laan der Hesperiden; de westelijke kant van het Stadionplein en het midden van de Stadiongracht; de westelijke kant van de Amstelveenseweg tot aan de Eosstraat.
• Vergunninggebied Zuid-2.3 (Hoofddorpplein en Schinkelbuurt),
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de zuidelijke kant van de rijweg op het Surinameplein, (2) de Amstelveenseweg oostzijde, (3) het midden van de Stadiongracht, (4) de denkbeeldige lijn westwaarts over de Schinkel tot en met woonboot no. 1aan het Jaagpad, het Spijtellaantje en de woonblokken aan de Generaal Vetterstraat (5) het Aalsmeerplein Zuidzijde en (6) het midden van de Westlandgracht.
• Vergunninggebied Zuid-2.4 (Olympisch Kwartier en Stadion),
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de voorzijde van de gevels van de noordelijke wand van de Eosstraat, tussen de Amstelveenseweg en de Hestiastraat, (2) de voorzijde van de gevels van de westelijke wand van de Hestiastraat, tussen de Eosstraat en de Laan der Hesperiden, (3) de westelijke kant van het Stadionplein, (4) het midden van de Stadiongracht en (5) de westelijke kant van de Amstelveenseweg tot aan de Eosstraat met uitzondering van vergunninggebied Zuid 2.5.
• Vergunninggebied Zuid 2.5 (Bedrijfsbestemmingen Laan der Hesperiden),
waarvan de grenzen worden gevormd door Laan der Hesperiden 18, 40, 62, 64, 66, 68, 90,112, 114, 116, 118, 120, 142, 144, 166, 168 en 170.
• Vergunninggebied Zuid-3.1 (Noordpijp),
waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het midden van de Singelgracht, (2) het midden van de Amstel, (3) het midden van de Ceintuurbaan, (4) het midden van de Boerenwetering met uitzondering van vergunninggebied Zuid 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9;
• Vergunninggebied Zuid-3.2 (Zuidpijp),
waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het midden van de Ceintuurbaan, (2) het midden van de Amstel; (3) het midden van het Amstelkanaal, (4) het midden van de Boerenwetering met uitzondering van vergunninggebied Zuid 3.8.en 3.10;
• Vergunninggebied Zuid-3.3.(De Stadslantaarns),
waarvan de grenzen worden gevormd door 1e Jan van der Heijdenstraat 129A, 129B, 129C, 129D, 131A, 131B, 131C, 131D, 131E, 131F, 131G, 131H.
• Vergunninggebied Zuid 3.4 (Verbindingsblok),
waarvan de grenzen worden gevormd door Kuipersstraat 157 t/m 199 oneven, Rustenburgerstraat 130A, 130B, 130C, 130 D, 156 en 158.
• Vergunninggebied Zuid 3.5,
waarvan de grenzen worden gevormd door Govert Finckstraat 61, 63A, 63B, 63C, 63D, 63E, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, 67A, 67B, 67C, 67D, 67E, 69A, 69B, 69C, 69D, 69E.
• Vergunninggebied Zuid 3.6,
waarvan de grenzen worden gevormd door Daniël Stalpertstraat 96 t/m 104 (even).
• Vergunninggebied Zuid 3.7 (De Daan),
waarvan de grenzen worden gevormd door Daniël Stalpertstraat 35 t/m 47 (oneven).
• Vergunninggebied Zuid 3.8 (De Wolk),
waarvan de grenzen worden gevormd door Van Ostadestraat 61-77 (oneven)
• Vergunninggebied Zuid 3.9,
waarvan de grenzen worden gevormd door 1e Jan Steenstraat 4, 6, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 50, 52, 54A, 54B, 54C, 54D, 56, 58, 60
• Vergunninggebied Zuid 3.10,
waarvan de grenzen worden gevormd door Willibrordusstraat 99-103 (oneven)
• Vergunninggebied Zuid-4.1 (Rivierenbuurt Noord)
,waarvan de grenzen worden gevormd door het Amstelkanaal, de Amstel, het midden van de Vrijheidslaan, het midden van de Rooseveltlaan, het Europaplein, het Scheldeplein, de Wielingenstraat (inclusief P9) en de Boerenwetering;
• Vergunninggebied Zuid-4.2 (Rivierenbuurt Zuid),
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstel, (2) President Kennedylaan zuidzijde, (3) westzijde Europaboulevard, (4) het midden van de Rooseveltlaan, (5) het midden van de Vrijheidslaan;
• Vergunninggebied Zuid-4.3 (Veluwebuurt),
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstel, (2) noordelijke teen talud A10, (3) Europaboulevard westzijde, (4) de gevellijn van de bebouwing aan de President Kennedylaan zuidzijde.
• Vergunninggebied 7.1,
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstel, (2) de gemeentegrens met Amstelveen volgend tot aan de gemeentegrens met Haarlemmermeer, (3) het midden van het Nieuwe meer, (4) de zuidelijke teen van het talud van de ring A10, (5) de westzijde van het fietspad langs de museumtramlijn, (6) de westzijde van de Jachthavenweg, (7) de noordzijde van de verlengde IJssloot, (8) midden van de Amstelveenseweg noordwaarts, (9) overzijde Amstelveenseweg incl. Amstelveenseweg no. 575, (10) ringsloot gelegen aan de oostzijde van de bebouwing Amstelveenseweg no. 627 tot aan de noordzijde van de Overijsselweg, (11) Overijsselweg noordzijde, (12) Noordzijde Arent Jansz Ernststraat tot aan de oostzijde van de Buitenveldertselaan, (13) de oostzijde Buitenveldertselaan tot aan de zuidzijde van de hoofdrijbaan van de De Boelelaan, (14) de zuidzijde van de hoofdrijbaan van de De Boelelaan, (15) de oostzijde van de Europaboulevard en (16) de noordelijke teen van het talud van de ringweg A10, met uitzondering van vergunninggebied Zuid 7.2 en Zuid 7.3;
• Vergunninggebied Zuid 7.2 (Gelderlandplein),
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) A.J. Ernststraat tussen de Willem van Weldammelaan en de Van Leijenberghlaan (2) de van Leijenberghlaan tussen de A.J. Ernststraat en Geervliet (3) Loowaard tussen de Willem van Weldammelaan en de van Leijenberghlaan (4) Willem van Weldammelaan tussen de A.J. Ernststraat en Loowaard;
• Vergunninggebied Zuid 7.3. (Crystal Court),
waarvan de grenzen worden gevormd door Willem van Weldammelaan 61 t/m 133;
• Vergunninggebied Zuid-8.1 (Willemspark-Concertgebouwbuurt, Museumkwartier),
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Singelgracht, (2) het midden van de Boerenwetering, (3) het midden van het Noorderamstelkanaal, (4) het midden van de Stadiongracht tot aan de Amstelveenseweg oostzijde, (5) de Amstelveenseweg oostzijde, (6) de noordgrens van het Vondelpark tot aan de (Eerste) Constantijn Huygenstraat en (7) de zuidkant van het Zandpad met uitzondering van vergunninggebied Zuid 8.2
• Vergunninggebied Zuid 8.2,
waarvan de grenzen worden gevormd door Pieter de Hoochstraat 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, Hobbemakade 30A, 30B, 30C, 30D, 30E.
Artikel 4 Vergunningenplafond per (deel)vergunninggebied (niet zijnde milieuparkeervergunning).
Het vergunningenplafond voor bewoners- en bedrijfsvergunningen gezamenlijk bedraagt:
• Vergunninggebied Zuid-1 (Bedrijventerrein Schinkel): 1300
• Vergunninggebied Zuid-2.2 (Apollo-Stadionbuurt): 8500
• Vergunninggebied Zuid-2.3 (Hoofddorpplein-Schinkelbuurt): 4600
• Vergunninggebied Zuid-2.4 (Olympisch Kwartier en Stadion) : 0
• Vergunninggebied Zuid-2.5 (Bedrijfsbestemmingen Laan der Hesperiden):
50 bedrijfsvergunningen
• Vergunninggebied Zuid-3.1 (Noordpijp): 3550
• Vergunninggebied Zuid-3.2 (Zuidpijp): 4300
• Vergunninggebied Zuid 3.3 (De Stadslantaarns): 0
• Vergunninggebied Zuid 3.4 (Verbindingsblok): 0
• Vergunninggebied Zuid 3.5: 0
• Vergunninggebied Zuid 3.6: 0
• Vergunninggebied Zuid 3.7 (De Daan): 0
• Vergunninggebied Zuid 3.8 (De Wolk): 0
• Vergunninggebied Zuid 3.9: 0
• Vergunninggebied Zuid 3.10: 0
• Vergunninggebied Zuid-4.1 (Rivierenbuurt Noord): 4500
• Vergunninggebied Zuid-4.2 (Rivierenbuurt Zuid): 3500
• Vergunninggebied Zuid-4.3 (Veluwebuurt): 1300
• Vergunninggebied Zuid-5 (Prinses Irenebuurt): 1400
• Vergunninggebied Zuid-6 (Zuidas): 0
• Vergunninggebied Zuid-7.1 (Buitenveldert excl. Zuid 7.2 en 7.3): 11600
• Vergunninggebied Zuid 7.2 (Gelderlandplein): 400
• Vergunninggebied Zuid 7.3 (Crystal Court): 0
• Vergunninggebied Zuid-8.1 (Willemspark-Concertgebouwbuurt-
Museumkwartier): 9500
• Vergunninggebied Zuid-8.2: 0
Artikel 5 Milieuparkeervergunningenplafond per vergunninggebied
 • 1.
  In afwijking van de Parkeerverordening wordt het plafond voor milieuparkeervergunningen voor de vergunningsgebieden Zuid-1 t/m Zuid-5 en deelvergunninggebied Zuid-7.1 vastgelegd op maximaal 5% als aandeel van het vergunningenplafond;
 • 2.
  Het vergunningenplafond wordt bij een aanvraag van een milieuparkeervergunning voor bewoners, van een bewoner die op grond van artikel 16 lid 1 van de Parkeerverordening recht heeft op een milieuparkeervergunning voor bewoners met één verhoogd;
 • 3.
  Het vergunningenplafond wordt bij een aanvraag van een milieuparkeervergunning voor bedrijven, van een bedrijf die op grond van artikel 17 lid 1 van de Parkeerverordening recht heeft op een milieuparkeervergunning voor bedrijven met één verhoogd;
 • 4.
  Na verlening van een milieuparkeervergunning voor bewoners als bedoeld in lid 1 van dit artikel of een milieuparkeervergunning voor bedrijven wordt het vergunningenplafond terstond met één verlaagd tot het oorspronkelijke niveau, zoals genoemd in art 4;
 • 5.
  Lid 2 t/m 4 zijn niet van toepassing op een vergunninggebied, waar het vergunningenplafond, dan wel milieuparkeervergunningenplafond 0 (nul) bedraagt.
Artikel 6 Meeverhuisregeling
 • 1.
  Het vergunningenplafond, dan wel milieuparkeervergunningenplafond wordt bij een aanvraag om een bewonersvergunning, dan wel milieuparkeervergunning voor bewoners, van een bewoner die op grond van artikel 34 lid 4 van de Parkeerverordening recht heeft op 1 parkeervergunning met 1 verhoogd;
 • 2.
  Na verlening van een bewonersvergunning, dan wel milieuparkeervergunning voor bewoners als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt het vergunningenplafond dan wel milieuparkeervergunningenplafond meteen met één verlaagd tot het oorspronkelijke niveau, zoals genoemd in artikel 4;
 • 3.
  Lid 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing op een vergunninggebied, waar het vergunningenplafond, dan wel milieuparkeervergunningenplafond krachtens artikel 4 of artikel 5 op nul is vastgesteld;
 • 4.
  Lid 1, 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing bij een aanvraag voor een bedrijfsvergunning, dan wel een milieuparkeervergunning voor bedrijven.
Artikel 7 (Blok)tijden betaald parkeren.
Binnen het stadsdeel wordt parkeerbelasting geheven gedurende de volgende (blok)tijden:
• In vergunninggebied Zuid-1: ma t/m vrij van 09.00 uur - 19.00 uur;
• In vergunninggebied Zuid-8, voor het deel van het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door: Koninginneweg westzijde, Emmastraat westzijde, het midden van het Noorder Amstelkanaal, het midden van de Stadiongracht, het midden van het Zuider Amstelkanaal, Amstelveenseweg westzijde, tot talud A10, het midden van de Schinkel, noordgrens stadsdeel, Amstelveenseweg oostzijde, zuidgrens van het Vondelpark: ma t/m za van 09.00 uur - 21.00 uur;
• In vergunninggebied Zuid-8, voor het deel van het gebied, waarvan de grenzen worden gevormd door: het Zandpad zuidzijde, het midden van de Singelgracht, het midden van de Boerenwetering, het midden van het Noorder Amstelkanaal, Emmastraat westzijde, Koninginneweg westzijde, zuidzijde Vondelpark: ma t/m za van 09.00 uur - 24.00 uur;
• In vergunninggebied Zuid-2.2: ma t/m za van 09.00 uur - 21.00 uur;
• In vergunninggebied Zuid-2.3: ma t/m za van 09.00 uur - 24.00 uur;
• In vergunninggebied Zuid-2.4: ma t/m za van 09.00 uur - 24.00 uur;
• In vergunninggebied Zuid-3: ma t/m za van 09.00 uur - 24.00 uur;
• In vergunninggebied Zuid-4.1: ma t/m za van 09.00 uur - 24.00 uur;
• In vergunninggebied Zuid-4.2: ma t/m za van 09.00 uur - 21.00 uur;
• In vergunninggebied Zuid-4.3: ma t/m za van 09.00 uur tot 21.00 uur;
• In vergunninggebied Zuid-5: ma t/m za van 09.00 uur - 21.00 uur;
• In vergunninggebied Zuid-6:
binnen de ringweg A10: ma t/m za van 09.00 uur - 21.00 uur;
buiten de ringweg A10: ma t/m vrij van 09.00 uur - 19.00 uur;
• In vergunninggebied Zuid-7: ma t/m vrij van 09.00 uur - 19.00 uur.
Artikel 8 Overloopgebieden.
 • 1.
  Vergunninggebied Zuid-1 (Bedrijventerrein Schinkel) wordt aangewezen als overloopgebied voor Zuid-2.3 (Hoofddorpplein en Schinkelbuurt) met een maximum van 500 vergunningen;
 • 2.
  Vergunninggebied Zuid-2 (Hoofddorppleinbuurt, Schinkelbuurt, Apollo en Stadionbuurt, Olympisch Kwartier) en vergunninggebied Zuid-8 (Willemspark-Concertgebouwbuurt-Museumkwartier) fungeren als overloopgebieden voor vergunninggebied Zuid-3.1 (Pijp Noord) met een maximum van 200 vergunningen;
 • 3.
  Vergunninggebied Zuid-4.3 (Rivierenbuurt/Veluwebuurt) wordt aangewezen als overloopgebied voor vergunninggebied Zuid-4.1, Zuid-4.2, uitsluitend voor wat betreft de parkeerplaatsen aan de Mirandalaan, de Zuidelijke wandelweg vanaf no. 1 tot aan no. 39 beide zijden van de hoofdrijbaan (niet de ventweg), en vanaf no. 39 aan de zijde van de rijbaan waar parkeren is toegestaan tot aan de Veluwelaan, alsmede de parkeervakken op het gedeelte van de ventweg aan de President Kennedylaan zuidzijde tussen no. 5 en de inrit langs het Politiebureau no.11, met een maximum van 240 vergunningen.
Artikel 9 Aantal te verlenen bewoners- en milieuparkeervergunningen voor bewoners
 • 1.
  Het aantal te verlenen bewonersvergunningen dan wel milieuparkeervergunningen per zelfstandige woning bedraagt:
  • a.
   maximaal 1 in de deelvergunninggebieden Zuid-8.1, Zuid-2.3, Zuid-3.1, Zuid-3.2, Zuid-4.1 en Zuid-4.2,
  • b.
   maximaal 2 in vergunninggebied Zuid-1 en deelvergunninggebieden Zuid-2.2, Zuid-4.3 en vergunninggebied Zuid-5;
  • c.
   maximaal 3 in vergunninggebied Zuid-7 (exclusief deelvergunninggebied Zuid-7.1);
  • d.
   0 in vergunninggebied Zuid-6 (Zuidas), het deelvergunninggebied Zuid- 2.4 (Olympisch Stadion en Olympisch Kwartier).
 • 2.
  Het aantal te verlenen bezoekersvergunningen per zelfstandige woning bedraagt in stadsdeel Zuid maximaal 1.
 • 3.
  Het aantal te verlenen bewonersvergunningen dan wel milieuparkeervergunningen voor bewoners per zelfstandige woning wordt verminderd met het aantal op hetzelfde adres verleende bedrijfsvergunningen en milieuparkeervergunningen voor bedrijven;
 • 4.
  Het aantal bewonersvergunningen wordt verminderd met het aantal op hetzelfde adres verleende milieuparkeervergunningen voor bewoners (conform artikel 9, lid 6 van de Parkeerverordening);
 • 5.
  Het aantal te verlenen milieuparkeervergunningen voor bewoners wordt verminderd met het aantal op hetzelfde adres verleende bewonersvergunningen (conform artikel 16, lid 4 van de Parkeerverordening);
 • 6.
  Indien binnen een vergunninggebied het vergunningenplafond is bereikt wordt per zelfstandige woning geen volgende bewonersvergunning, dan wel volgende milieuparkeervergunning voor bewoners verleend.
Artikel 10 Aantal te verlenen bedrijf- en milieuparkeervergunningen voor bedrijven
 • 1.
  Het aantal te verlenen bedrijfsvergunningen dan wel milieuparkeervergunningen per bedrijf bedraagt:
  • a.
   1 per 10 werknemers in alle (deel)vergunninggebieden uitgezonderd vergunninggebieden Zuid-1 en Zuid-7 (exclusief deelvergunninggebied Zuid 7.1 (Gelderlandplein). Bedrijven tot en met 10 werknemers krijgen 1 vergunning, 11 tot en met 20 werknemers 2 vergunningen, enz.;
  • b.
   1 per 4 werknemers in vergunninggebied Zuid-1 (bedrijventerrein Schinkel) kentekengebonden of met wisselend kenteken waarbij bedrijven tot en met 4 werknemers 1 vergunning krijgen, 5 t/m 8 werknemers 2 vergunningen, enz.;
  • c.
   maximaal 1 per 2 werknemers in vergunninggebied Zuid-7 (Buitenveldert)
  • d.
   1 per 5 werknemers in deelvergunninggebied Zuid-7.1 (Gelderlandplein);
  • e.
   0 in vergunninggebied Zuid 6 (Zuidas).
 • 2.
  Het aantal op basis van dit artikel te verlenen bedrijfsvergunningen wordt verminderd met het aantal verleende bedrijfsvergunningen met wisselend kenteken, het aantal verleende hulpverlenersvergunningen en het aantal verleende milieuparkeervergunningen voor bedrijven;
 • 3.
  Het aantal op basis van dit artikel te verlenen milieuparkeervergunningen voor bedrijven wordt verminderd met het aantal verleende bedrijfsvergunningen, het aantal verleende bedrijfsvergunningen met wisselend kenteken en het aantal verleende hulpverlenersvergunningen conform art.17 lid 4 Parkeerverordening;
 • 4.
  Indien het bedrijfswagens met een grijs kenteken betreft kan aan een bedrijf met minder dan 15 werknemers in dienstverband maximaal 3 extra bedrijfsvergunningen dan wel milieuparkeervergunningen worden verleend;
 • 5.
  Het aantal per bedrijf te verlenen bedrijfsvergunningen dan wel milieuparkeervergunningen voor bedrijven wordt verminderd met het aantal op hetzelfde adres verleende bewonersvergunningen en milieuparkeervergunningen voor bewoners.
 • 6.
  Het Dagelijks Bestuur kan op art. 10 lid 7 van de Parkeerverordening (i.c. aantal te verlenen bedrijfsvergunningen moet verminderd worden met het aantal aanwezige parkeerplaatsen op eigen terrein) een uitzondering maken voor bedrijven met een volcontinu bedrijfsproces die afhankelijk zijn van de fysieke aanwezigheid van klanten en beschikken over congresfaciliteiten voor meer dan honderd personen, en de bij het bedrijf behorende of zich op het grondgebied van het bedrijf bevindende stallingplaatsen en/of belanghebbendenparkeerplaatsen worden uitsluitend gebruikt door klanten en personeel van het bedrijf, tenzij het Dagelijks Bestuur expliciet toestemming heeft gegeven om voornoemde plaatsen ter beschikking te stellen aan derden.
Artikel 11 Sportverenigingvergunning.
Gelet op artikel 13 lid 2 van de Parkeerverordening bedraagt het aantal te verlenen sportverenigingvergunningen in alle vergunninggebieden maximaal tien per sport-organisatie, waarbij het aantal af te geven vergunningen gerelateerd is aan het aantal leden met een uitgiftenorm 1 parkeervergunning op 10 ingeschreven en betalende leden.
Artikel 12 De volkstuinvergunning.
 • 1.
  Een volkstuinvergunning kan worden verleend aan een rechtspersoon die blijkens zijn statuten tot doel heeft een volkstuincomplex te beheren en over een volkstuincomplex beschikt in een vergunninggebied van stadsdeel Zuid;
 • 2.
  Het aantal te verlenen volkstuinvergunningen bedraagt per volkstuincomplex maximaal 1 per 3 percelen.
Artikel 13 De maatschappelijke vergunning
 • 1.
  Het dagelijks bestuur verleent maatschappelijke vergunningen aan zorginstellingen en aan bureaus van de Politie Amsterdam-Amstelland en aan onderwijsinstellingen behorend tot het basis- en/of voortgezet onderwijs.
 • 2.
  Het aantal te verlenen maatschappelijke vergunningen bedraagt per bureau van de Politie, en/of zorg- en/of onderwijsinstelling maximaal het aantal op basis van artikel 10 van de Verordening te verlenen bedrijfsvergunningen.
Artikel 14 Vergunningen met wisselend kenteken (op code)
 • 1.
  Het dagelijks bestuur kan op -gemotiveerd- verzoek van aanvrager de volgende vergunningen met wisselend kenteken verlenen:
  • a.
   De maatschappelijke vergunning;
  • b.
   De hulpverleningsvergunning als bedoeld in artikel 15 van de Verordening;
 • 2.
  De milieuparkeervergunning voor bedrijven als bedoeld in artikel 17 van de Verordening, indien is voldaan aan het 1e lid onder a. of b. van artikel 18 van de Verordening;
  • a.
   De autodeelvergunning, als bedoeld in artikel 19 van de Verordening;
  • b.
   De bedrijfsvergunning als bedoeld in artikel 10 van de Verordening indien voldaan is aan artikel 11 eerste lid onder a of b van de Verordening;
 • 3.
  Voor de vergunninggebieden Zuid-4, Zuid-5, Zuid-6 en Zuid-7 (exclusief Zuid-7.1 Gelderlandplein) geldt tevens dat op gemotiveerd verzoek van aanvrager de volgende vergunningen met wisselend kenteken kunnen worden verleend:
  • a.
   De sportverenigingsvergunning, als bedoeld in artikel 13 van de Verordening;
  • b.
   De volkstuinvergunning, als bedoeld in artikel 14 van de Verordening;
  • c.
   De belanghebbendenvergunning, als bedoeld in artikel 25 van de Verordening.
Artikel 14A Bezoekersregeling
 • 1.
  Aan de bewoner van een zelfstandige woning, gelegen in een vergunninggebied binnen het stadsdeel, kan op verzoek een bezoekersvergunning worden verleend.
 • 2.
  De bezoekersvergunning geeft de bewoner recht om diens bezoek gedurende maximaal 30 uren per maand tegen een gereduceerd tarief te laten parkeren in het vergunninggebied van de zelfstandige woning van de vergunninghouder.
 • 3.
  Het gereduceerde tarief bedraagt:
  • a.
   voor de vergunninggebieden Zuid-1, Zuid-2, Zuid-3, Zuid-4, Zuid-5, Zuid-6 en Zuid-8 50% , en
  • b.
   voor het vergunninggebied Zuid-7 nihil.
 • 4.
  De bezoekersvergunning is geldig gedurende alle bloktijden dat betaald parkeren van kracht is.
Artikel 15 Ambulante handelaar.
Aan de ambulante handelaar wordt als extra voorwaarde voor vergunningverlening gesteld dat hij minimaal drie dagen per week werkzaam is in het betrokken vergunninggebied.
Artikel 16 Beperking geldigheid parkeervergunningen
 • 1.
  Een bewonersparkeervergunning, bedrijfsparkeervergunning, overloopparkeervergunning, milieuparkeervergunning voor bewoners, milieuparkeervergunning voor bedrijven, sportverenigingvergunning, volkstuinvergunning, autodeelvergunning, maatschappelijke vergunning en mantelzorgvergunning zijn niet geldig van ma t/m za tussen 09.00 uur en 18.00 uur in de volgende (gedeelten) van straten -met uitzondering van de parkeerplaatsen die gereserveerd zijn voor het opladen van elektrische auto's-:
  • -
   Pieter Corneliszoon Hooftstraat, tussen de Van Baerlestraat en de Hobbemastraat;
  • -
   Van Baerlestraat, tussen de Vossiusstraat en de De Lairessestraat;
  • -
   Cornelis Schuytstraat, tussen de Willemsparkweg tot en met het pleintje ter hoogte van de Johannes Verhulststraat;
  • -
   Beethovenstraat, tussen de Apollolaan en de Stadionweg;
  • -
   Ferdinand Bolstraat, tussen de Stadhouderskade t/m het Cornelis Troostplein;
  • -
   De Ceintuurbaan tussen de Ruysdaelkade en het Sarphatipark;
  • -
   Albert Cuypstraat; Hoofddorpweg; Zeilstraat; Van Woustraat, Rijnstraat, Scheldestraat en Maasstraat tussen Amstelkade en Uiterwaardenstraat;
 • 2.
  In alle blauwe zones in Buitenveldert;
 • 3.
  In de Fred Roeskestraat op het gedeelte dat ligt ten oosten van de bebouwing van het uitvaartcentrum.
Artikel 17 Parkeerduurbeperking
1.Binnen het stadsdeel geldt een parkeerduurbeperking als bedoeld in artikel 31 van de Parkeerverordening van 60 minuten in de volgende straten of gebieden, dagen van de week en tijdsperioden:
Van Woustraat, Zeilstraat en Hoofddorpweg: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur en zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur;
Ceintuurbaan tussen Ruysdaelkade en Sarphatipark, Ferdinand Bolstraat, tussen Ceintuurbaan t/m het Cornelis Troostplein, Beethovenstraat tussen Apollolaan en Stadionweg, Rijnstraat, Maasstraat tussen de Amstelkade en Uiterwaardenstraat en de Scheldestraat: maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.
 • 2.
  Binnen het stadsdeel is in Buitenveldert Noord een parkeerduurbeperking ingesteld van 3 uur binnen de volgende grenzen: (1) het midden van de Van Nijenrodeweg, (2) het midden van de Europaboulevard, (3) de noordzijde van de hoofdrijbaan van de De Boelelaan, (4) de westzijde van de Buitenveldertselaan, (5) de noordzijde van de Arent Janszoon Ernststraat in westelijke richting, (6) de denkbeeldige lijn van de noordzijde van de Arent Janszoon Ernststraat naar de noordzijde van de Overijsselweg, inclusief het noordelijk deel van de Van der Boechorststraat, tot aan de ringsloot gelegen aan de oostzijde van de bebouwing Amstelveenseweg nummer 627, (7) een denkbeeldige lijn richting het zuiden tot aan het midden van de Van Nijenrodeweg en (8) alsmede de ventweg Amstelveenseweg ter hoogte van even nrs. 712-758.
 • 3.
  In afwijking van artikel 31, vijfde lid van de Parkeerverordening 2013 zijn parkeervergunningen, vermeld in artikel 7, eerste lid, onder a tot en met e, en g tot en met l van de Parkeerverordening 2013 wel geldig in het tweede lid genoemde gebied.
 • 4.
  In het in het tweede lid genoemde gebied geldt de parkeerduurbeperking niet voor parkeervergunningen als bedoeld in het derde lid en parkeerrechten als bedoeld in artikel 26, eerste lid onder b van de Parkeerverordening 2013.
 • 5.
  Binnen het stadsdeel geldt een parkeerduurbeperking als bedoeld in artikel 31 van de Parkeerverordening van 240 minuten in de volgende straten of gebieden, dagen van de week en tijdsperioden:
  • -
   Olympiaplein, op zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur op de parkeerplaatsen aan de lange zijde van de sportvelden (niet aan de huizenkant) tussen Olympiaplein 34- 116 even en Olympiaplein 5-73 oneven
Tweede Van der Helststraat, op zaterdag van 09.00 tot 24.00 uur op de parkeerplaatsen op het straatgedeelte tussen Tweede van der Helststraat nummers 45-103 oneven en nummers 66 en hoger even (tussen de Jozef Israëlskade en Lutmastraat).
6.De in het derde lid bedoelde parkeerduurbeperking geldt niet voor degenen die gebruik maken van een sportverenigingsvergunning, GA-parkeervergunning en hulpverlenervergunning.
Artikel 18 Belanghebbendenparkeerplaatsen en parkeervergunningen.
Een belanghebbendenparkeerplaats wordt op aanvraag op kenteken toegekend aan:
1.Hulpverleners in de eerste lijn zorg (huisartsen, verloskundigen), indien er geen beschikking is over een bij het praktijkadres of huisadres gelegen stallingsplaats.
Voor deze doelgroep worden per belanghebbendenparkeerplaats maximaal 3 belanghebbendenvergunningen op kenteken verleend;
 • 2.
  Beroepsconsuls met een maximum van 1 gereserveerde belanghebbenden-parkeerplaats per consul;
 • 3.
  Autodeelorganisaties
Artikel 19 Ingangsdatum parkeervergunningen en bijzondere vergunningen
De ingangsdatum van parkeervergunningen en bijzondere vergunningen is altijd de eerste dag van de maand.
Artikel 20 Hardheidsclausule
Het dagelijks bestuur is bevoegd, in gevallen waarin toepassing van dit uitwerkingsbesluit naar zijn oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken van het bepaalde in dit uitwerkingsbesluit.
Artikel 21 Inwerkingtreding
Dit uitwerkingsbesluit treedt in werking een dag na publicatie
Artikel 22 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als Uitwerkingsbesluit Parkeren stadsdeel Zuid 2014.