"Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Groesbeek/Berg en Dal" vastgesteld
 
Burgemeester en wethouders van Groesbeek maken bekend dat de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Groesbeek/Berg en Dal" op 22 oktober 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld.
Inhoud
De nieuwe nota bevat het welstandsbeleid voor de nieuwe gemeente Groesbeek/Berg en Dal. Met de nota worden een goed beheer en een goede ontwikkeling van de gebouwde ruimte van de gemeente beoogd. Iedere omgevingsvergunning met de activiteit 'bouwen' wordt op basis van de nota getoetst aan 'redelijke eisen van welstand' door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
De nieuwe nota is een samenvoeging en actualisatie van de drie welstandsnota's van de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek, allen vastgesteld in 2004. Een aantal redenen is aanleiding geweest om de welstandsnota's uit 2004 te actualiseren.
In de eerste plaats is de gemeente van mening dat er voor de nieuwe gemeente een compacte en integraal toegankelijke nota moet zijn, die ook perceelsgewijs digitaal ontsloten kan worden. Ook moeten gemeenten volgens de Wet ruimtelijke ordening bestaande bestemmingsplannen actualiseren en digitaliseren. Het nu actualiseren van het welstandsbeleid biedt de mogelijkheid bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen in te spelen op het nieuwe welstandsbeleid. De derde reden is de inwerkingtreding per 1 oktober 2010 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. In deze wet staat een integrale benadering centraal, dat wil zeggen één integrale vergunning voor diverse activiteiten: de omgevingsvergunning.
Inspraak
Het ontwerp van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Groesbeek/Berg en Dal" heeft overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening van 28 mei 2015 tot en met 8 juli 2015 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend.
In werking treding
De "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Groesbeek/Berg en Dal" treedt de dag na bekendmaking in het digitale gemeenteblad in werking.
Inzage
De "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Groesbeek/Berg en Dal" ligt vanaf 29 oktober 2015 permanent voor een ieder ter inzage. De nota is digitaal beschikbaar en raadpleegbaar via de bijlage(n) bij deze bekendmaking.
Daarnaast is de nota op afspraak gedurende zes weken in te zien in het gemeentehuis (Dorpsplein 1, Groesbeek) en in het kantoor van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (Walstraat 14, Nijmegen). Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 9.00u tot 17.00u en op maandagavond van 17.00u tot 19.00u.
Voor het maken van een afspraak voor inzage in het gemeentehuis kunt u contact opnemen met de heer G. Wagelmans, telefoonnummer 024 - 30 13 567. Voor inzage bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen kan een afspraak worden gemaakt via wabo@odrn.nl.
Indien gewenst kan tegen vergoeding van de reproductiekosten een exemplaar van het ontwerp van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Groesbeek/Berg en Dal" worden verkregen in het gemeentehuis.
Groesbeek, 2 8 oktober 2015
Het college van burgemeester en wethouders,
Namens deze:
Mw. W. Bodewes, Manager afdeling Beleid
Naar boven