Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2014, 93Verordeningen

Wijziging op de Verordening op de fractieondersteuning gemeente Alkmaar

De raad van de gemeente Alkmaar;

gelet op het voorstel van het presidium, bijlage nr. 2013-1362;

gelet op het advies van de raadscommissie Arbeidsmarkt & Economie;

b e s l u i t

Vast te stellen de hierna volgende Verordening tot wijziging van de Verordening op de fractieondersteuning:

Artikel I
Wijziging verordening

De Verordening op de fractieondersteuning wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 1, tweede lid komt te luiden: “Deze bijdrage bestaat uit een vast deel voor elke fractie en een bedrag per raadszetel. De bedragen per jaar zijn met ingang van 1 januari 2014 vastgesteld op € 5.195 per jaar per fractie en € 1.025 per jaar per raadslid. De bedragen worden jaarlijks herzien overeenkomstig de prijsmutatie voor goederen en diensten, zoals opgenomen in de uitgangspunten bij het financiële kader van de programmabegroting. “

Artikel II
Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Alkmaar, 19-12-2013
De raad voornoemd, P.M. Bruinooge, voorzitter
drs. A.P.A. Koolen, griffier