Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2014, 91Verordeningen

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Alkmaar

De raad van de gemeente Alkmaar;

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr. 2013-1360;

gelet op het advies van de commissie Arbeidsmarkt & Economie;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende Verordening elektronische kennisgeving gemeente Alkmaar

Artikel 1
Elektronische kennisgeving

Als bij wettelijk voorschrift niet uitdrukkelijk een ander publicatiemiddel is voorgeschreven voor de kennisgeving van een ontwerpbesluit, besluit, aanvraag, mededeling, bekendmaking, enig ander bericht, of de kennisgeving van de zakelijke inhoud daarvan, vindt deze kennisgeving plaats in het elektronische gemeenteblad.

Daarnaast kan in bepaalde gevallen tot andere wijzen van kennisgeving worden overgegaan.

Artikel 2
Inwerkingtreding en citeertitel

De Bekendmakingsverordening wordt ingetrokken.

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving.

Alkmaar, 19-12-2013

De raad voornoemd,

P.M. Bruinooge, voorzitter.

drs. A.P.A. Koolen, griffier.

Algemene toelichting

Kennisgevingen mogen niet uitsluitend elektronisch worden gepubliceerd, tenzij een wettelijk voorschrift anders bepaalt (art 2:14 Awb). Door in een gemeentelijke verordening op te nemen dat dit elektronisch geschiedt, wordt voldaan aan de voorwaarde van een wettelijk voorschrift. Het doel van deze verordening is het bieden van een wettelijke grondslag zodat juridisch kan worden volstaan met uitsluitend elektronische kennisgeving.

Dat algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) vanaf 1 januari 2014 bekendgemaakt moeten worden in een elektronisch gemeenteblad, is wettelijk bepaald.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Elektronische kennisgeving

Lid 1. Kennisgeven is de algemene term voor diverse vormen van openbaarmaking van besluiten en andere documenten, die erop is gericht dat alle potentieel belanghebbenden daar effectief kennis van kunnen nemen.

Met dit artikellid wordt voldaan aan de voorwaarde van een wettelijk voorschrift teneinde kennisgevingen uitsluitend elektronisch te publiceren (art. 2:14 Awb). Het artikel bepaalt dat de kennisgeving plaatsvindt in het elektronische gemeenteblad.

Op grond van artikel 1 van het “Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden” dient het college het internetadres te bepalen waarop het elektronisch gemeenteblad wordt uitgegeven. Het college heeft www.officiëlebekendmakingen.nl aangewezen, het internetadres van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP). Door het internetadres https://zoek.officielebekendmakingen.nl te gebruiken kunnen belangstellenden ook rechtstreeks in het archief van de GVOP zoeken.

Ook alle andere besluiten die elektronisch bekendgemaakt worden (thans op www.alkmaar.nl) zullen in dit gemeenteblad worden geplaatst.

Op de Alkmaarse website zal voortaan worden doorgelinkt naar www.officiëlebekendmakingen.nl ten behoeve van degenen die op de gemeentelijke site zoeken naar de plaatselijke bekendmakingen.

Lid 2. In bepaalde gevallen kan het verstandig zijn om niet te volstaan met de elektronische kennisgeving, maar bovendien te voorzien in een andere wijze van kennisgeving. Het tweede lid bepaalt daarom dat naast de elektronische kennisgeving ook andere vormen van publiciteit van belang kunnen zijn.

Het kan daarnaast wettelijk onvoldoende zijn om alleen elektronisch te publiceren.

Indien in een wettelijke bepaling slechts staat opgenomen ‘dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad’ dan dient de kennisgeving hierin te geschieden.

Aanvullende dan wel afwijkende publicatieverplichtingen blijven uiteraard ongewijzigd van toepassing. Voorbeelden van andere wettelijke bepalingen die zich verzetten tegen uitsluitend publicatie in het elektronische gemeenteblad zijn: art. 1.9 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, art. 78 Onteigeningswet, art. 7 Wet voorkeursrecht gemeenten, de Wabo (zie onder meer art. 3:12) en de Wet ruimtelijke ordening (zie onder meer artikel 3. 8 lid 1 en lid 3). De Wet ruimtelijke ordening schrijft bijvoorbeeld voor dat de mededeling van de vaststelling van een bestemmingsplan ook moet plaatsvinden in de Staatscourant en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Verkeersbesluiten worden eveneens bekendgemaakt in de Staatscourant.