Gemeente Raalte Wijziging Afvalstoffenverordening
De raad van de gemeente Raalte,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2014
besluit:
  • 1.
    In te stemmen met de reactienota op inspraak Afvalstoffenverordening
  • 2.
    Vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Raalte
Artikel I. wijziging Verordening
De Afvalstoffenverordening van de gemeente Raalte wordt als volgt gewijzigd:
Huidig artikel
Nieuw artikel
Artikel 8 Afzonderlijke inzameling
Lid 1 sub a. tot en met p. blijven ongewijzigd
Artikel 8 Afzonderlijke inzameling
Lid 1 sub a. tot en met p. blijven ongewijzigd
Na sub p. wordt ingevoegd:
q.drankenkartons
Artikel 10 Frequentie van inzameling bij elk perceel
1.Huishoudelijk restafval wordt tenminste eenmaal per drie weken nabij elk perceel ingezameld.
3.Groente- fruit en tuinafval wordt tenminste eenmaal per drie weken afzonderlijk nabij elk perceel ingezameld.
De rest van het artikel blijft ongewijzigd
Artikel 10 Frequentie van inzameling bij elk perceel
1.Huishoudelijk restafval wordt tenminste eenmaal per vier weken nabij elk perceel ingezameld.
3.Groente- fruit en tuinafval wordt tenminste eenmaal per twee weken afzonderlijk nabij elk perceel ingezameld.
De rest van het artikel blijft ongewijzigd
Artikel 14 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden
Lid 1 sub a. tot en met p. blijven ongewijzigd
Artikel 14 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden
Lid 1 sub a. tot en met p. blijven ongewijzigd
Na sub p. wordt ingevoegd:
q.drankenkarton
Artikel II. Inwerkingtreding Verordening
Deze verordening treedt in werking op de 1 januari 2015
de griffier, de voorzitter,
Aldus besloten in de vergadering van 18 december 2014

de griffier,

de voorzitter,

Naar boven