Gemeenteblad van Scherpenzeel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ScherpenzeelGemeenteblad 2014, 82849Verordeningen
Legesverordening 2015, gemeente Scherpenzeel
De raad van de Gemeente Scherpenzeel;
 
gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 11 november 2014;
 
gelet op artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;
 
besluit vast te stellen de volgende verordening:
Verordening op de heffing en invordering van leges 2015 (Legesverordening 2015)
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
 • a.
  ‘dag’: de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;
 • b.
  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;
 • c.
  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van de n e dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;
 • d.
  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de n e dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;
 • e.
  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:
 • a.
  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
 • b.
  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of reisdocument;
een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.
Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.
Artikel 4 Vrijstellingen
Leges worden niet geheven voor:
 • 1.
  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.
 • 2.
  een aanvraag om een bouwactiviteit voor een pand wat is geplaatst op de lijst van rijks- of gemeentelijke monumenten of op de lijst van karakteristieke panden indien het een aanvraag betreft die normaal gesproken vergunningsvrij is volgens het besluit van een omgevingsvergunning.
 • 3.
  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.
Artikel 5 Tarieven
 • 1.
  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde.
 • 2.
  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.
 • 3.
  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 6 Wijze van heffing
De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van een schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt
Artikel 7 Termijnen van betaling
 • 1.
  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:
  • a.
   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;
  • b.
   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, danwel in geval van toezending daarvan, binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.
 • 2.
  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen
Artikel 8 Kwijtschelding
Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 9 Teruggaaf
Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1994, 762) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.
Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden
Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:
 • a.
  van zuiver redactionele aard zijn;
 • b.
  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:
  1. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);
een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.
Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.
Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel
 • 1.
  De "Legesverordening 2014” van 19 december 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.
 • 2.
  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.
 • 3.
  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.
 • 4.
  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2015".
   
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 18 december 2014,
 

B.S. van Ginkel- Schuur

griffier

B. Visser

voorzitter

Tarieventabel behorende bij “Legesverordening 2015”
 
Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
 
1.1.1
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap dan wel het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het door het gemeentebestuur aangewezen “Huis der Gemeente”, zijnde “Huize Scherpenzeel”:
 
1.1.1.1
maandag tot en met vrijdag
€ 551,35
1.1.1.2
op zaterdag
€ 600,40
1.1.1.3
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap dan wel het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het door het gemeentebestuur aangewezen “Huis der Gemeente”, niet zijnde “Huize Scherpenzeel”:
 
1.1.1.4
maandag tot en met vrijdag
€ 258,80
1.1.1.5
op zaterdag
€ 307,90
1.1.2
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek worden dezelfde tarieven geheven als onder 1.1.1
 
1.1.3
Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek worden dezelfde tarieven geheven als onder 1.1.1
 
1.1.4
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:
 
1.1.4.1
een trouwboekje of partnerschapboekje
€ 27,20
1.1.5
Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier
€ 20,65
1.1.6
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.
 
1.1.7
Voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand
€ 12,70
1.1.8
Voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van partnerschap of van overlijden
€ 12,70
1.1.8
Voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek
€ 22,60
1.1.9
Voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand
€ 12,70
 
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten
 
1.2.
het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
1.2.1
van een nationaal paspoort
 
1.2.1.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€ 66,96
1.2.1.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
€ 51,05
1.2.2
van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort zoals bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):
 
1.2.2.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€ 66,96
1.2.1.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
€ 51,05
1.2.3
van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):
 
1.2.3.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar op ouder is
€ 66,96
1.2.3.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.
€ 51,05
1.2.4
van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor
vreemdelingen
€ 51,05
1.2.5
van een Nederlandse identiteitskaart:
 
1.2.5.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€ 52,95
1.2.5.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
€ 28,36
1.2.6
voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van
€ 47,07
 
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
 
1.3.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs
€ 38,45
1.3.2
Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met
€ 34,10
 
 
 
 
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie persoonsgegevens
 
1.4.1
Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van onderdeel 1.4.3, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.
 
1.4.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
1.4.2.1
tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking
€ 7,55
1.4.2.2
tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:
 
1.4.2.2.1
voor 25 verstrekkingen
€ 45,25
1.4.2.2.2
voor 100 verstrekkingen
€ 181,40
1.4.2.2.3
voor 500 verstrekkingen
€ 905,25
1.4.3
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed halfuur.” Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed halfuur.”
€ 41,20
 
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens
 
1.5.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:
 
1.5.1.1
bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:
 
1.5.1.1.1
ten hoogste 100 pagina’s, per pagina
€ 0,30
 
met een maximum per bericht van
€ 5,00
1.5.1.1.2
meer dan 100 pagina’s
€ 22,50
1.5.1.2
bij verstrekking anders dan op papier
€ 5,00
1.5.1.3
dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking
€ 22,50
1.5.2
Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.5.1.1, 1.5.1.2 en 1.5.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.
 
1.5.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens
€ 4,50
 
Hoofdstuk 6 Bestuursstukken
 
1.6.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
 
1.6.1.1
een afschrift van de programmabegroting van de gemeente
€ 94,85
1.6.1.2
een afschrift van de programmarekening van de gemeente
€ 94,85
1.6.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
1.6.2.1
tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de verslagen (besluitenlijst) van de raadsvergaderingen en op de overige stukken behorende bij de raadsvergaderingen uitgezonderd de hiervoor onder 1.6.1 genoemde stukken:
 
1.6.2.1.1
thuis bezorgd
€ 66,35
1.6.2.1.2
afgehaald ter secretarie
€ 31,95
1.6.2.2
tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de verslagen van de commissievergaderingen en op de overige stukken behorende bij de commissievergaderingen:
 
1.6.2.2.1
thuis bezorgd
€ 66,35
1.6.2.2.2
afgehaald ter secretarie
€ 31,95
1.6.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
 
1.6.3.1
een afschrift van de bouwverordening per pagina
€ 0,60
1.6.3.2
een afschrift van de toelichting op de bouwverordening per pagina
€ 0,60
1.6.3.3
Een afschrift van nadere regelingen behorende bij de bouwverordening per pagina
€ 0,60
1.6.3.4
een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) per pagina
€ 0,60
1.6.3.5
een afschrift van een andere dan de onder 1.6.3 genoemde verordeningen van de gemeente, per pagina
€ 0,60
 
Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie
 
1.7.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
1.7.1.1
tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoelt in hoofdstuk 6, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:
 
1.7.1.1.1
in formaat A4 of kleiner, per bladzijde
€ 3,10
1.7.2
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de geautomatiseerde kadastrale registers voor ieder daaraan besteed kwartier
€ 25,05
1.7.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
1.7.3.1
het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen per uittreksel of per verklaring
€ 12,05
1.7.3.2
Om informatie uit het Kadastrale register via Kadaster On- Line de door het kadaster in rekening gebrachte legeskosten + een toeslag van € 22,80 per kwartier voor het verstrekken van informatie uit en over de niet gemeentelijke beperkingen
 
1.7.3.3
Om andere informatie dan de in de productencatalogus van SIM loket beschreven informatie, per kwartier
€ 25,05
1.7.3.4
Om een toelichting op het ter inzage verleende dossier, per kwartier
€ 25,05
 
Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken
 
1.8
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
1.8.1
tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag
€ 30,70
1.8.2
tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn
€ 12,70
1.8.3
tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening
€ 12,70
 
Hoofdstuk 9 Gemeentearchief
 
1.9.1
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed halfuur
€ 38,30
1.9.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:
 
1.9.2.1
een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina
€ 0,60
 
Hoofdstuk 10 Huisvestingswet
 
1.10
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
1.10.1
tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet
€ 43,60
1.10.2
tot het inschrijven in een register van woningzoekenden als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Huisvestingswet
 
1.10.2.1
Inschrijving als woningzoekende
€ 25,55
1.10.2.2
Jaarlijkse continuering als woningzoekende
€ 10,25
 
Hoofdstuk 11 Kansspelen
 
1.11.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:
 
1.11.1.1
voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat
€ 61,90
1.11.1.2
voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat
€ 61,90
 
en voor iedere volgende speelautomaat
€ 37,20
1.11.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)
€ 66,35
1.11.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)
€ 66,35
 
Hoofdstuk 12 Telecommunicatie, Gas-, Water- en Elektraleidingen
 
1.12.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming over plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoelt in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet
€ 197,45
1.12.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming over plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden aan gas-, water- en elektraleidingen.
€ 197,45
1.12.2.1
Voor de eerste 25 meter (of gedeelte hiervan) in verhard terrein
€ 188,45
1.12.2.2
Voor elke extra meter boven de 25 meter in verhard terrein
€ 7,65
1.12.2.3
Voor de eerste 25 meter (of gedeelte hiervan) in onverhard terrein
€ 28,95
1.12.2.4
Voor elke extra meter boven de 25 meter in onverhard terrein
€ 1,30
1.12.1.5
indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met
€ 127,60
1.12.2
indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
 
1.12.3
Indien een begroting als bedoeld in 1.12.1 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
 
 
Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer
 
1.13
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
1.13.1
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
€ 41,25
1.13.2
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen
€ 81,65
1.13.3
tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen betreffende het wegverkeer (BABW)
€ 27,50
1.13.4
Tot het verkrijgen van een ontheffing voor één jaar voor de blauwe/ parkeerschijfzone voor particulieren, welke daarvoor in aanmerking komen in overeenstemming met het geldende beleid.
 
1.13.4.1.
Voor de eerste aanvraag van 1.13.4 (nieuwe aanvraag)
€ 77,75
1.13.4.2
Voor een aanvraag gebaseerd op gegevens van 1.13.4.1 (eerste aanvraag) per jaar
€ 45,60
1.13.5
Tot het verkrijgen van een ontheffing voor één jaar voor de blauwe/ parkeerschijfzone voor niet zijnde particulieren, welke daarvoor in aanmerking komen in overeenstemming met het geldende beleid.
 
1.13.5.1.
Voor de eerste aanvraag van 1.13.5 (nieuwe aanvraag)
€ 243,05
1.13.5.2
Voor een aanvraag gebaseerd op gegevens van 1.13.5.
€ 146,75
1.13.6.
Tot het verkrijgen van een ontheffing in de blauwe zone / parkeerschijfzone, voor één dag, voor bedrijven, welke daarvoor in aanmerking komen in overeenstemming met het geldende beleid.
€ 15,95
 
1.13.7
Tot het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaatsvergunning
 • Nieuwe aanvraag gehandicaptenparkeerkaart
 • Het verplaatsen van een bestaande gehandicaptenparkeerplaats
€ 82,50
 
 
 
 
Hoofdstuk 14 Algemene Plaatselijke Verordening
 
1.14.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
1.14.1.1
tot het verkrijgen van een vergunning bedoeld in artikel 2:28 van de APV (exploiteren horecabedrijf)
€ 115,85
1.14.1.2
tot het verkrijgen van een vergunning bedoeld in artikel 2:39 van de APV ((doen) exploiteren speelgelegenheid)
€1.154,80
1.14.1.3
tot het verkrijgen van een vergunning bedoeld in artikel 5:18 van de APV (standplaats innemen of hebben)
€ 83,00
 
Hoofdstuk 15 Diversen
 
1.15.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
 
1.15.1.1
gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina
€ 6,95
1.15.2.1
afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:
 
1.15.2.1.1
per pagina op papier van A4-formaat (zwart/wit)
€ 0,60
1.15.2.1.2
per pagina op papier van A4-formaat (kleur)
€ 1,30
1.15.2.2
kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.15.1.1 en 1.15.2.1 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk
€ 5,40
 
vermeerderd met
€ 3,10
 
voor elke 1.000 cm2 waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de 1.000 cm2 te boven gaat;
 
1.15.2.3
een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen
€ 82,50
1.15.2.4
stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina
€ 16,40
 
 
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning
 
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
 
2.1.1
Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
 
2.1.1.1
aanlegkosten:
 
 
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;
 
2.1.1.2
bouwkosten:
 
 
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.
Om de bouwkosten nader te kunnen toetsen dient er door de aanvrager een specificatie van de bouwsom overhandigd te worden. Wordt deze niet overhandigd dan wordt de bouwsom aan de hand van NEN 2631 getoetst. In de gemeente Scherpenzeel gebeurt dit op basis van het boekje “(Her)bouwkosten woningen” van Reed Business.
Tevens wordt de overhandigde specificatie getoetst op basis van het boekje “(Her)bouwkosten woningen” van Reed Business.
Toetsing van de aannemingssom, eventuele zelfwerkzaamheden en de specificatie van de bouwkosten kan leiden tot aanpassing van de bouwkosten waarop het legestarief wordt gebaseerd.
 
2.1.1.3
sloopkosten:
 
 
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;
 
2.1.1.4
Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
 
2.1.2
In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.
 
2.1.3
In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.
 
 
Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag
 
2.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
2.2.1
om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is
€ 383,75
2.2.2
om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:
25 %
 
van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.
 
 
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
 
2.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en in overeenstemming met het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.
 
 
 
 
2.3.1
Bouwactiviteiten (exclusief TARIEFREGELING GELDERS GENOOTSCHAP (welstand))
 
2.3.1.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het minimum tarief:
€ 161,75
2.3.1.1.1
indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:
3,5 %
 
Van de bouwkosten;(met een minimum van € 161,75)
 
2.3.1.1.2
indien de bouwkosten € 200.000 of meer, maar minder dan € 500.000:
€ 7.000,00
 
vermeerderd met:
3,25 %
 
van het bedrag waarmee de bouwkosten € 200.000 te boven gaan;
 
2.3.1.1.3
indien de bouwkosten meer dan € 500.000 bedragen:
€ 16.750,00
 
vermeerderd met:
3,00 %
 
van het bedrag waarmee de bouwkosten € 500.000 te boven gaan.
 
2.3.1.2
Welstandstoets
 
 
Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1.1 wordt in verband met een toetsing aan welstandscriteria, indien:
 
2.3.1.2.1
hierover niet het advies van een externe welstandcommissie (Gelders Genootschap) behoeft te worden ingewonnen, verhoogd met
€ 47,00
2.3.1.2.2
Hierover het advies van de externe welstandcommissie (Gelders Genootschap) moet worden ingewonnen, verhoogd met het vervolgens de bij deze tarieventabel behorende bijlage “Legeskosten Gelders Genootschap”
 
2.3.1.2A
Extra Welstandstoets
 
 
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:
Zie tarief regeling Gelders Genootschap
 
 
 
 
 
 
 
Achteraf ingediende aanvraag
 
2.3.1.4
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.
50 %
2.3.1.5
Beoordeling aanvullende gegevens
 
 
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:
€ 72,45
2.3.2
Aanlegactiviteiten
 
 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:
€ 511,60
2.3.3
Planologisch strijdig gebruik
 
2.3.3.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:
 
 
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):
€ 464,65
2.3.3.2
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):
€ 835,35
2.3.3.3
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):
de kosten die aan de aanvrager zijn meegedeeld, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. Tot een maximum van
€17.487,05
2.3.3.4
indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):
€ 2.346,40
2.3.3.5
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):
€ 242,75
2.3.3.6
indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):
€ 202,35
2.3.3.7
indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):
€ 202,35
2.3.3.8
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):
€ 242,75
2.3.5
In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid
 
 
2.3.5.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:
€ 153,45
 
 
vermeerderd met een toeslag als hieronder aangegeven
voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte:
Categorie Aantal m² Toeslag
1 0 t/m 100 € 220,40
2 101 t/m 500 € 93,80 + € 1,29 per m²
3 501 t/m 2.000 € 484,65 + € 0,49 per m²
4 2.001 t/m 5.000 € 1.202,70 + € 0,13 per m²
5 5.001 t/m 50.000 € 1.708,95 + € 0,03 per m²
6 meer dan 50.001 € 2.721,45 + € 0,01 per m²
 
 
2.3.6
Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten
 
 
2.3.6.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens Erfgoedverordening Gemeente Scherpenzeel 2010 aangewezen monument, waarvoor op grond van die artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:
 
 
2.3.6.1.1
voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:
€ 0,00
 
2.3.6.1.2
voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:
€ 0,00
 
2.3.6.2
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens de Erfgoedverordening Gemeente Scherpenzeel 2010 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:
€ 188,10
 
2.3.7.1
Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht
 
 
 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:
 
 
2.3.7.1.1
in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:
€ 188,10
 
2.3.7.1.2
in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo,
 
2.3.9
Aanleggen of veranderen weg
 
 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:
€ 511,60
2.3.10
Kappen
 
 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in artikel 2 van de Bomenverordening Gemeente Scherpenzeel een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:
€ 64,00
2.3.10.A
Handelsreclame
 
 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, zichtbaar is vanaf de voor het publiek toegankelijke plaats, waardoor als gevolg van een bepaling in artikel 4:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief:
 
2.3.10.A.1
indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder g, van de Wabo:
€ 238,00
2.3.10.A.2
indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame aan de onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd, bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo:
€ 238,00
2.3.11
Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998
 
2.3.11.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:
€ 0,00
2.3.11.2
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoelt in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998
€ 0,00
2.3.12
Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet
 
 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief
€ 64,00
2.3.13
Andere activiteiten
 
 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:
 
2.3.13.1
behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:
€ 161,85
2.3.13.2
behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:
 
2.3.13.2.1
als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:
€ 161,85
2.3.13.2.2
als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
 
2.3.14
Omgevingsvergunning in twee fasen
 
 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:
 
2.3.14.1
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;
 
2.3.14.2
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.
 
2.3.15
Beoordeling bodemrapport
 
 
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:
 
2.3.15.1
voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport
€ 242,75
2.3.15.2
voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport
€ 387,95
2.3.16
Advies
 
2.3.16.1
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
 
2.3.17
Verklaring van geen bedenkingen
 
2.3.17.1
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:
 
2.3.17.1.1
indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:
€ 445,15
2.3.17.1.2
indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
 
2.3.17.2
Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
 
 
Hoofdstuk 4 Vermindering
 
2.4.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft en
de aanvraag binnen een jaar na vooroverleg of beoordeling van ween conceptaanvraag wordt ingediend,
worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag betaalde leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.
 
2.4.2
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoelt in de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17. De vermindering bedraagt:
 
2.4.2.1
bij 5 tot 10 activiteiten:
5 %
 
van de voor die activiteiten verschuldigde leges;
 
2.4.2.2
bij 10 tot 15 activiteiten:
10 %
 
van de voor die activiteiten verschuldigde leges;
 
2.4.2.3
bij 15 of meer activiteiten:
15 %
 
van de voor die activiteiten verschuldigde leges.
 
 
Hoofdstuk 5 Teruggaaf
 
2.5.1
Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
 
 
Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:
 
2.5.1.1
indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van vier (4) weken na het in behandeling nemen ervan
50 %
 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;
 
2.5.1.2
indien de aanvraag wordt ingetrokken na vier (4) weken en binnen zes (6) weken na het in behandeling nemen ervan
25 %
 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;
 
2.5.1.3
indien de aanvraag wordt ingetrokken na zes (6) weken en binnen acht (8) weken na het in behandeling nemen ervan
10 %
 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.
 
2.5.2
Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
 
 
Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes (6) maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:
10 %
 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.
 
2.5.3
Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
 
2.5.3.1
Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoelt in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:
10 %
 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.
 
2.5.3.2
Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.
 
2.5.4
Minimumbedrag voor teruggaaf
 
 
Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.
 
 
 
 
2.5.5
Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen
 
 
Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.
 
 
Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning
 
2.6
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:
€ 127,90
 
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
 
2.7
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeelt, geringe wijziging in het project:
€ 80,85
 
Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
 
2.8.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een (gedeeltelijke) herziening van een geldend bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening:
de kosten die aan de aanvrager zijn meegedeeld, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld, tot een maximum van
€ 21.639,00
2.8.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b van de Wet ruimtelijke ordening:
de kosten die aan de aanvrager zijn meegedeeld, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld, tot een maximum van
€ 14.315,00
2.8.3
Indien volgend op vooroverleg als bedoeld in artikel 2.2.1 en/of een principeverzoek als bedoeld in artikel 2.2.2, binnen een jaar voor hetzelfde plan, een aanvraag tot het verkrijgen van een (gedeeltelijke) herziening, wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan in behandeling wordt genomen, wordt in de begroting als bedoeld in artikel 2.8.1 of artikel 2.8.2 het op grond van artikel 2.2.1 en/of artikel 2.2.2 betaalde bedrag verrekend.
 
2.8.4
Voor teruggaaf zijn de bepalingen van hoofdstuk 5 van toepassing.
 
2.8.5
Indien een begroting als bedoeld in de artikelen 2.8.1 en 2.8.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
 
 
Hoofdstuk 9 Rioolaansluiting.
 
2.9
 • Rioolaansluitingsvergunning
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een rioolaansluitingsvergunning
   
 
€ 364,15
 
Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking
 
2.10
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:
€ 161,85
 
 
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1 Horeca
 
3.1.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet
€ 115,85
3.1.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet
€ 115,85
3.1.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet
€ 57,90
 
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten
 
3.2.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:
 
3.2.1.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening:
€ 99,20
3.2.1.2
een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2.25, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening
€ 99,20
3.2.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.23 van de Algemene plaatselijke verordening
€ 41,25
 
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven
 
3.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
 
3.3.1
een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening:
 
3.3.1.1
voor een seksinrichting
€1.154,80
3.3.1.2
voor een escortbedrijf
€1.154,80
 
Hoofdstuk 4 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
 
3.4
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
€ 82,50