Gemeenteblad van Scherpenzeel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ScherpenzeelGemeenteblad 2014, 82845Verordeningen
Verordening Rioolheffing 2015, gemeente Scherpenzeel
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
 • a.
  perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;
 • b.
  gemeentelijke riolering: een voorziening of een combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;
 • c.
  verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft;
 • d.
  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater hemelwater of grondwater.
Artikel 2 Aard van de belasting
Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:
 • a.
  de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en
 • b.
  de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken;
Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht
 • 1.
  de belasting wordt geheven:
  • a.
   van de gebruiker van een perceel van waaruit direct of indirect op de gemeentelijke riolering, wordt afgevoerd en; welke tot bewoning dient;
  • b.
   van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, en welke niet tot bewoning dient, zoals een bedrijf, een instelling en een onderneming.
 • 2.
  Met betrekking tot de belasting, wordt als gebruiker aangemerkt:
  • a.
   degene die naar omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;
  • b.
   ingeval een gedeelte van een perceel -niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4- voor gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte in gebruik heeft afgestaan.
Artikel 4 Zelfstandige gedeelten
Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, worden de belastingen geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.
Artikel 5 Maatstaf van heffing
 • 1.
  De belasting wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.
 • 2.
  Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters leidingwater en grondwater dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of opgepompt. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.
 • 3.
  Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een:
  • a.
   watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of
  • b.
   bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest, kan worden afgelezen.
  De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.
 • 4.
  De op de voet van het tweede lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet is afgevoerd.
 • 5.
  In afwijking van het eerste lid, wordt de belasting voor percelen waarvoor geen leidingwater wordt betrokken van het waterbedrijf en waarnaar geen grondwater wordt opgepompt, geheven naar een vast bedrag per perceel.
Artikel 6 Belastingtarieven
1.
De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, bedraagt belastingjaar:
 
 
a. voor de eerste 500 m³ water
€ 242,40
 
b. voor elke 100 m³ of gedeelte ervan boven de 500 m³
€ 48,45
2.
De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, bedraagt per belastingjaar:
 
 
a. voor de eerste 500 m³ water
€ 399,25
 
b. voor elke 100 m³ of gedeelte ervan boven de 500 m³
€ 84,90
3.
Het tarief bedraagt voor percelen bedoeld in artikel 5, vijfde lid
€ 50,00
Artikel 7 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 8 Wijze van heffing
De rechten worden bij wege van aanslag geheven.
Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
 • 1.
  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
 • 2.
  Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
 • 3.
  Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
 • 4.
  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en daar een ander perceel in gebruik neemt.
 • 5.
  Belastingbedragen van minder dan € 4,50 worden niet geheven.
 • 6.
  Terugbetalingen onder de € 4,50 worden niet terugbetaald.
 • 7.
  Voor toepassing van het bepaalde in het vijfde lid wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde aanslag rioolheffing of andere heffingen aangemerkt als één belastingaanslag.
Artikel 10 Termijnen van betaling
 • 1
  De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk vier maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.
 • 2
  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in negen gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.
 • 3
  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.
Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rioolheffing.
Artikel 12 Kwijtschelding
Bij de invordering van rioolheffing kan kwijtschelding verleend worden tot een waterverbruik van 500m³.
Kwijtschelding van belastingen van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, wordt uitsluitend verleend indien dit geschiedt in het kader van een akkoord met alle schuldeisers en er geen redelijke mogelijkheid aanwezig is om een derde aansprakelijk te stellen.
Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.
  De "Verordening rioolheffing 2014" van 19 december 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
 • 2.
  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.
 • 3.
  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.
 • 4.
  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening rioolheffing 2015".
   
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 18 december 2014,
 

B.S. van Ginkel- Schuur

griffier 

B. Visser

voorzitter