Gemeenteblad van Scherpenzeel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ScherpenzeelGemeenteblad 2014, 82842Verordeningen
Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015, gemeente Scherpenzeel
Artikel 1. Begrippen
In deze verordening wordt verstaan onder:
 • -
  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, en de algemene bijstand;
 • -
  peildatum: datum waartegen een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt;
 • -
  referteperiode: periode van drie jaar voorafgaand aan de peildatum.
Artikel 2. Indienen verzoek
Een verzoek als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.
Artikel 3. Langdurig laag inkomen
Een persoon heeft een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 101 procent van de toepasselijke bijstandsnorm.
Artikel 4. Hoogte individuele inkomenstoeslag
 • 1.
  Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:
  • a.
   40% van de geldende bijstandsnorm op maandbasis voor een alleenstaande;
  • b.
   40% van de geldende bijstandsnorm op maandbasis voor een alleenstaande ouder;
  • c.
   40% van de geldende bijstandsnorm op maandbasis voor gehuwden.
 • 2.
  Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.
 • 3.
  Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.
 • 4.
  De bedragen genoemd in het eerste lid ontwikkelen jaarlijks mee overeenkomstig de ontwikkelingen van het Wettelijk minimum loon.
Artikel 5. Intrekken oude verordening
De verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Scherpenzeel (2009) wordt ingetrokken.
Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.
  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.
 • 2.
  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Scherpenzeel 2015.
   
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 18 december 2014.
 

B.S. van Ginkel-Schuur

griffier

B. Visser

voorzitter

Toelichting
Deze verordening vervangt de verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Scherpenzeel (2009). De percentages genoemd in artikel 4, lid 1 zijn overgenomen uit de verordening langdurigheidstoeslag. In de VNG modelverordening zijn bedragen voorgesteld van respectievelijk € 500,-, € 600,- en € 700,-. De percentage worden afgezet tegen de normbedragen van de Participatiewet. Becijfering op basis van de huidige bijstandsnormen op grond van de Wet werk en bijstand levert het volgende beeld op.
 
Gezingssamenstelling
Normbedrag 1-7-2014
Bedrag bij 40%
Alleenstaande
679,75
271,9
Alleenstaande ouders
951,64
380,656
gehuwden
1359,49
543,796
 
De bedragen wijken neerwaarts af ten opzichte van de voorbeeldbedragen in de modelverordening. De percentages sluiten aan bij het huidige beleid.