Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 Vaals
 
De Raad van de gemeente Vaals
gelet op de
 • Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen
 • Wet bescherming persoonsgegevens
B E S L U I T:
 • 1.
  de verordening BRP 2010 van 14 december 2010, in werking getreden op 18 december 2010 in te trekken en
 • 2.
  vast te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 Vaals
Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente
Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Vaals, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Vaals;
Artikel 2: Verstrekkingen aan derden
 • 1.
  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Vaals en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Vaals was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3;
 • 2.
  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Vaals gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;
 • 3.
  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;
 • 4.
  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.
Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden
Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:
 • 1.
  de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en
 • 2.
  de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.
 • 3.
  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de werkzaamheden die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.
Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.
  Deze Verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.
 • 2.
  Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen 2014 van de gemeente Vaals (Verordening BRP 2014 Vaals).
Aldus besloten in de raadsvergadering van 29 september 2014
 
 
mr. B.G.P. Hoevenagel
drs. R.L.T. van Loo
Griffier
Voorzitter
Naar boven