Gemeenteblad van Boxtel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelGemeenteblad 2014, 81149Beschikkingen | afhandeling
Verleendeomgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure Liduinahof 35
Verzonden op 17 december 2014:
-Liduinahof 35: het in gebruik nemen en houden van een gecombineerd centrum verpleeghuis.
Het project heeft betrekking op de activiteit: brandveilig gebruik bouwwerken.
De vergunning is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.
Inzage
De beslissing is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure en ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van maandag 5 januari2015 ter inzage.Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0411) 65 52 49 of via e-mail afdeling.ro@boxtel.nl
Beroep
Vanaf de dag nadat dit besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen gedurende een termijn van zes weken een beroepschrift worden ingediend door belanghebbenden. In de meeste gevallen kan dat alleen indien tegen het ontwerp van het besluit een zienswijze kenbaar is gemaakt. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u nog geen DigiD heeft kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.
Kijk op de site van loket rechtspraak voor de precieze voorwaarden.
Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
Voorlopige voorz iening
Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd met het instellen van beroep, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Dit verzoek kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank.