Gemeenteblad van Hilversum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumGemeenteblad 2014, 8095Overige besluiten van algemene strekking

Bekendmaking saneringsprogramma geluidsanering spoorweggeluid ter hoogte van Mussenstraat en van Linschotenlaan

Besluit

Burgemeester en wethouders van Hilversum maken bekend zij ingevolge het bepaalde in het Besluit geluidhinder (artikel 4.18 tot artikel 4.20), op 11 februari 2014 hebben besloten dat zij voornemens zijn in het kader van de sanering vanwege spoorgeluid langs het spoortraject 370 aan beide zijden van het spoor tussen globaal NS-kilometer 29.477 en 30.030 geluidsafschermende voorzieningen op te richten. Dit betreft zowel raildempers als minischermen als reguliere geluidsschermen.

De minischermen (noordzijde spoor ter hoogte van de Mussenstraat en zuidzijde spoor vanaf de overgang Oosterengweg) hebben een totale lengte van 439 meter en hebben een hoogte van 0,76 meter te rekenen vanaf de bovenkant van de spoorstaaf. De reguliere schermen (zuidzijde spoor ter hoogte van de Van Linschotenlaan) hebben een totale lengte van 125 meter en een hoogte van 3,5 meter te rekenen van de bovenkant van de spoorstaaf.

Het saneringsprogramma met bijhorende stukken ligt van 14 februari t/m 28 maart 2014 ter inzage in de Burgerleeskamer, Oude Enghweg 23. De Burgerleeskamer is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde stukken. Het saneringsprogramma kan daarnaast ook worden ingezien via www.hilversum.nl/burgerleeskamer.

Tot en met 28 maart 2014 worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op het ontwerp saneringsprogramma (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Zienswijzen die betrekking hebben op het saneringsprogramma dienen gericht te worden aan het college van Burgemeester en Wethouders van Hilversum, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum. Wij benadrukken dat het niet mogelijk is via elektronische weg te reageren. Alle zienswijzen worden toegevoegd aan de ter visie liggende stukken en zijn daarmee openbaar. Na verwerking van eventuele zienswijzen stelt het college het saneringsplan definitief vast en vraagt het college op basis van dit saneringsprogramma een subsidie aan bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Ontwerpbesluiten

Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Hilversum bekend dat met ingang van 14 februari 2014 gedurende zes weken de volgende stukken voor een ieder ter inzage te leggen:

  • 1.Saneringsprogramma

  • 2.Akoestisch onderzoek uitgevoerd door Haskoning / DHV

  • 3.Rapport Voorkeursvariant (in opdracht van ProRail opgesteld door Arcadis).

Informatie

Gedurende de termijn van ter inzageligging vindt een informatieavond plaats op 13 maart 2014 om 20:00 uur in Groot Goylant, Van Linschotenlaan 501 waarvoor omwonenden en belangstellenden van harte zijn uitgenodigd. Voor het inwinnen van informatie of het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer D’havé, telefoon 035 – 629 2350.