Gemeenteblad van Scherpenzeel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ScherpenzeelGemeenteblad 2014, 80380Verordeningen
Verordening Winkeltijden gemeente Scherpenzeel
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
 • -
  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;
 • -
  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;
 • -
  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.
Artikel 2. Individuele ontheffingen
 • 1.
  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op feestdagen of werkdagen.
 • 2.
  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.
Artikel 3. Beslistermijn
 • 1.
  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.
 • 2.
  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste vier weken verdagen.
Artikel 4. Intrekken of wijzigen ontheffing
Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:
 • a.
  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;
 • b.
  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;
 • c.
  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;
 • d.
  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;
 • e.
  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of
 • f.
  de houder dit verzoekt.
Artikel 5. Toezicht
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.
Artikel 6. Intrekking oude verordening en overgangsrecht
 • 1.
  De Winkeltijdenverordening Scherpenzeel, vastgesteld op 27 maart 1997, wordt ingetrokken.
 • 2.
  Een krachtens de Winkeltijdenverordening Scherpenzeel verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.
 • 3.
  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Winkeltijdenverordening Scherpenzeel, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.
Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.
  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking ervan in de Scherpenzeelse Krant.
 • 2.
  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Scherpenzeel.
   
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 30 januari 2014,
 

B.S. van Ginkel- Schuur

griffier

B. Visser

voorzitter