Aanwijzingsbesluit parkeren 2015
 
Het college van de gemeente Kerkrade;
gelet op de Parkeerverordening en de artikelen 5 en 8 van de Verordening parkeerbelasting 2015
Besluit:
  • de plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelasting 2015 mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 "Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren";
  • de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting 2015 en tevens mag worden geparkeerd waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelasting 2015 vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2 "Parkeerapparatuur plaatsen die mede bestemd zijn voor vergunninghouders";
  • de plaatsen waar met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting 2015 en een in Kerkrade woonachtige houder van een invalidenparkeerkaart mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 3 “Plaatsen waar met een vergunning en een in Kerkrade woonachtige houder van een invalidenparkeerkaart mag worden geparkeerd”.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
 
Kerkrade, 28 november 2014
 
Het college, De secretaris,
 
 
J.J.M.Som H.J.M. Coumans MPM
Naar boven