Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2014, 80220Verordeningen
Winkeltijdenverordening Woudenberg 2015
 
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
 • a.
  de wet: de Winkeltijdenwet;
 • b.
  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;
 • c.
  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;
 • d.
  college: het college van burgemeester en wethouders.
Artikel 2. Beslistermijn
 • 1.
  Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 8 weken.
 • 2.
  Het college kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.
Artikel 3. Overdracht van de ontheffing
 • 1.
  Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.
 • 2.
  In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.
Artikel 4. Intrekken of wijzigen van de ontheffing
Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:
 • a.
  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;
 • b.
  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;
 • c.
  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;
 • d.
  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;
 • e.
  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;
 • f.
  de houder dit aanvraagt.
Artikel 5. Feestdagenregeling
 • 1.
  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder b van de wet, gelden voor tuincentra en bouwmarkten buiten het centrum niet op feestdagen van 10.00 tot 17.00 uur.
 • 2.
  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder b van de wet gelden voor overige winkels niet op feestdagen van 12.00 tot 17.00 uur.
 • 3.
  De in het eerste en tweede lid vervatte vrijstellingen gelden niet voor eerste Kerstdag en indien Nieuwjaarsdag en tweede Kerstdag op zondag vallen.
Artikel 6. Ontheffing feestdagenregeling voor bijzondere situaties
 • 1.
  Het college kan voor wat betreft feestdagen, voor zover deze niet op een zondag vallen, ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, ten behoeve van:
  • a.
   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;
  • b.
   het uitstallen van goederen;
 • 2.
  De ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.
Artikel 7 Bepaalde winkels
De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van:
 • a.
  musea;
 • b.
  winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksprodukten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;
 • c.
  winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers, mits in de winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.
Artikel 8 Verzorgingstehuizen
 • 1.
  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht.
 • 2.
  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden in of op het terrein van verzorgingstehuizen niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.
Artikel 9. Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen
De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.
Artikel 10. Kampeerterrein, bungalow- of recreatiepark
 • 1.
  Het college kan op aanvraag een ontheffing verlenen van de verboden, bedoeld in artikel 2 eerste lid van wet, ten behoeve van verkoop op zondag of feestdagen voor het tijdvak tussen 10.00 uur en 19.00 uur, tot een maximum van acht uren per dag;
 • 2.
  De in het eerste bedoelde ontheffing kan slechts worden verleend ten behoeve van winkels gelegen op een kampeerterrein of gelegen binnen besloten bungalow- of recreatiepark.
Artikel 11. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur
 • 1.
  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet.
 • 2.
  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.
Artikel 12. Intrekking voorgaande regeling
De Verordening winkeltijden, Winkeltijdenverordening gemeente Woudenberg (vastgesteld op 26 september 1996), wordt ingetrokken.
Artikel 13. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015
Artikel 14. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening Woudenberg 2015