Gemeenteblad van Lopik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LopikGemeenteblad 2014, 80143Verordeningen
Huisvestingsverordening gemeente Lopik 2013
 
Hoofdstuk 1 ALGEMEEN
Artikel 1.1 Begripsbepalingen
 • 1.
  Aanbodsysteem: het selecteren van een kandidaat uit de ingekomen reacties van woningzoekenden op een in een advertentiemedium ter toewijzing aangeboden woonruimte.
 • 2.
  Advertentiemedium: een uitgave per gemeente dan wel een groep van gemeenten waarin ter toewijzing beschikbare woonruimten in de regio worden aangeboden.
 • 3.
  Bemiddeling: het selecteren van een kandidaat voor ter verdeling beschikbare woonruimte op grond van diens inschrijvingsgegevens.
 • 4.
  Bereidverklaring: schriftelijke verklaring van de eigenaar, dat hij bereid is woonruimte aan de aanvrager van de huisvestingsvergunning in gebruik te geven.
 • 5.
  Besluit: het Huisvestingsbesluit.
 • 6.
  Bestuur Regio Utrecht, de gemeenten: De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Zeist.
 • 7.
  Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik.
 • 8.
  Datum van eerste bewoning: de datum vanaf wanneer een woningzoekende de huidige woonruimte onafgebroken en zelfstandig bewoont. Dit dient te blijken uit een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
 • 9.
  Doorstromer: een woningzoekende die als hoofdhuurder daadwerkelijk en rechtmatig in de provincie een zelfstandige huurwoning bewoont en na verhuizing leeg achterlaat. De maandhuur mag bij inschrijving niet meer bedragen dan de maximale huurprijsgrens als bedoeld in artikel 1.1, lid 17.
 • 10.
  Echte dienstwoning: een woning die noodzakelijkerwijs gebruikt wordt met het oog op de arbeidsovereenkomst.
 • 11.
  Economische binding: de binding van een persoon aan de provincie, daarin gelegen dat die persoon, met het oog op de voorziening in het bestaan, een redelijk belang heeft zich in de provincie te vestigen, met dien verstande dat een economische binding in elk geval wordt aangenomen ten aanzien van die personen die voor de voorziening in het bestaan zijn aangewezen op het duurzaam verrichten van arbeid binnen of vanuit een van de gemeenten in de provincie.
 • 12.
  Eigen toegang: Elke deur die direct toegang geeft tot de woning bereikbaar via de straatzijde dan wel vanuit een gemeenschappelijke verkeersruimte en die voorzien is van een van gemeentewege verleend huisnummer.
 • 13.
  Eigenaar: degene die bevoegd is tot het in gebruik geven van een woonruimte of een gebouw.
 • 14.
  Huishouden: een alleenstaande, of twee of meer personen die een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren of willen gaan voeren.
 • 15.
  Huisvestingsvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Wet.
 • 16.
  Huurprijs: de prijs die bij huur en verhuur is verschuldigd voor het enkele gebruik van een woonruimte, uitgedrukt in een bedrag per maand, dan wel, indien het betreft een woonwagenstandplaats waarvoor een belastingverordening van toepassing is, het bedrag dat is verschuldigd voor het innemen van die standplaats, uitgedrukt in een bedrag per maand.
 • 17.
  Huurprijsgrens: het bedrag dat wordt genoemd in artikel 13, eerste lid onder a, van de Wet op de huurtoeslag.
 • 18.
  Ingezetene: degene die in de Gemeentelijke Basisadministratie van één van de gemeenten in de regio is opgenomen en in die gemeente tenminste 1 jaar feitelijk hoofdverblijf heeft in een voor permanente bewoning aangewezen woonruimte.
 • 19.
  Inkomen: gezamenlijke verzamelinkomens als bedoeld in artikel 2.3 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 met uitzondering van inwonende kinderen.
 • 20.
  Inwoning: het bewonen van een woonruimte welke deel uitmaakt van een woonruimte die door een ander huishouden in gebruik is genomen.
 • 21.
  Kamer: elke afzonderlijke ruimte in een woning geschikt voor woon- en slaapruimte met een oppervlakte van tenminste 5 m2.
 • 22.
  Koopprijs: de prijs die voor de enkele koop van een woonruimte daadwerkelijk is of zal worden betaald.
 • 23.
  Koopprijsgrens:
  • -
   € 181.512 voor een reeds eerder bewoonde woonruimte;
  • -
   € 200.000 voor een nieuwbouw koopwoning.
 • 24.
  Koopwoning: een woonruimte die bestemd is voor de verkoop en die niet eerder werd bewoond, of laatstelijk door de rechtsvoorganger van de koper als eigenaar is bewoond.
 • 25.
  Lotingsysteem: de kandidaat voor de aangeboden woonruimte wordt door middel van loting bepaald.
 • 26.
  Lokaal Maatwerk: een overeenkomst die in de plaats kan treden van het geheel of delen van deze verordening indien aan de in artikel 2.8.1. lid twee, vermelde voorwaarden wordt voldaan.
 • 27.
  Maatschappelijke binding: de binding van een persoon aan de provincie, daarin gelegen dat die persoon een redelijk met de plaatselijke samenleving verband houdend belang heeft zich in dit gebied te vestigen, met dien verstande dat een maatschappelijke binding in elk geval wordt aangenomen ten aanzien van:
  • -
   personen die tenminste drie jaar onafgebroken ingezetenen zijn in een of meer van de gemeenten in de provincie, dan wel gedurende de voorgaande tien jaar tenminste zes jaar onafgebroken ingezetenen zijn geweest van een of meer van de gemeenten in de provincie;
  • -
   personen die een dagopleiding volgen gedurende tenminste negentien uur per week aan een, in een van de provinciegemeenten gevestigde en erkende instelling voor dagonderwijs.
 • 28.
  Onttrekkingsvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Wet.
 • 29.
  Overige woningzoekenden: alle woningzoekenden die niet als doorstromer kunnen worden aangemerkt.
 • 30.
  Provincie: de provincie Utrecht.
 • 31.
  Regio: de gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater, De Ronde Venen, Woerden, De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.
 • 32.
  Rekenhuur: de rekenhuur zoals is bedoeld in artikel 5 van de Wet op de huurtoeslag.
 • 33.
  Standplaats: een standplaats zoals benoemd in artikel 1, eerste lid, onder e, van de Wet.
 • 34.
  Starter: een woningzoekende die op de dag dat een koopwoningaanbod wordt gepubliceerd geen zelfstandige woonruimte bewoont die hij of zij achterlaat voor verkoop of verhuur.
 • 35.
  Splitsingsvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 33 van de Wet.
 • 36.
  Toewijzingssysteem: het selecteren van een kandidaat voor ter verdeling beschikbare woonruimte via een aanbodsysteem of via bemiddeling.
 • 37.
  Vluchtelingen en statushouders: woningzoekenden die op grond van de Vreemdelingenwet als vluchteling zijn toegelaten, dan wel om klemmende in de persoon gelegen redenen, verband houdende met omstandigheden in hun land van herkomst, in het bezit zijn gesteld van een verblijfsvergunning.
 • 38.
  Wet: de Huisvestingswet.
 • 39.
  Wezenlijke voorzieningen: Onder wezenlijke voorzieningen wordt verstaan douche- en/of badruimte, toilet en keuken
 • 40.
  Woningruil: het door twee of meer huishoudens wederkerig in gebruik nemen van elkaars zelfstandige woonruimte met het oogmerk van daadwerkelijke permanente bewoning.
 • 41.
  Woningtypen:
  • -
   seniorenwoningen: woningen die specifiek geschikt zijn voor personen van 55 jaar en ouder;
  • -
   seniorenwoningen met zorgvoorzieningen (aanleunwoningen/beschutte woningen): zelfstandige seniorenwoningen waarbij gebruik gemaakt wordt van faciliteiten van zorgverlenende instellingen;
  • -
   gehandicaptenwoningen: ingrijpend aangepaste woningen die naar hun aard bestemd zijn voor bewoning door een gehandicapte;
  • -
   jongerenwoningen: woningen voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens met name bedoeld voor de leeftijdscategorie van 18 tot 30 jaar;
  • -
   wisselwoningen: woningen die ten behoeve van tijdelijke bewoning worden aangeboden voor personen die door ingrijpende verbetering of sloop/nieuwbouw de huidige woning moeten verlaten, maar na voltooiing van de werken kunnen terugkeren;
  • -
   plankwoningen: woningen die op de nominatie staan ingrijpend te worden verbeterd dan wel te worden gesloopt en voor tijdelijke huisvesting in gebruik kunnen worden gegeven;
  • -
   eengezinswoning;
  • -
   flat - parterre;
  • -
   flatwoning vanaf 1e verdieping (met/zonder lift);
  • -
   bovenwoning;
  • -
   benedenwoning;
  • -
   maisonnette.
 • 42.
  Woningzoekende: degene die in het register als bedoeld in artikel 2.4.1 is ingeschreven.
 • 43.
  Woonruimte: besloten ruimte die, al dan niet tezamen met een of meer andere ruimten, bestemd of geschikt is voor bewoning door een huishouden; onder het begrip woonruimte wordt mede begrepen een standplaats voor een woonwagen.
 • 44.
  Woonwagen: zoals benoemd in artikel 1, eerste lid, onder f van de Wet.
 • 45.
  Zelfstandige woonruimte: woonruimte met een eigen toegang, die door een huishouden kan worden bewoond zonder dat het huishouden daarbij afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte.
 • 46.
  Zoekprofiel: een beschrijving van de woningtypen waarvoor een urgent woningzoekende met voorrang in aanmerking kan komen.
Artikel 1.2 Leegmelding
 • 1.
  Indien woonruimte langer dan twee maanden leeg staat, is de eigenaar van deze woonruimte verplicht deze leegstand binnen drie werkdagen na afloop van die twee maanden te melden aan burgemeester en wethouders.
 • 2.
  De in het eerste lid genoemde termijn begint op het moment dat:
  • a.
   degene aan wie laatstelijk een huisvestingsvergunning is verleend, de woning definitief heeft verlaten, dan wel
  • b.
   de huurovereenkomst beëindigd is, dan wel
  • c.
   de woonruimte niet langer in gebruik is, dan wel
  • d.
   op enigerlei wijze is gebleken dat de woning te huur of, vrij van huur, te koop is.
HOOFDSTUK 2 VERDELING VAN WOONRUIMTE
Paragraaf 2.1 Werkingsgebied
Artikel 2.1.1 Huurprijs- en koopprijsgrens
 • 1.
  Het bepaalde in dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op:
  • a.
   zelfstandige woonruimte met een huurprijs beneden de huurprijsgrens en
  • b.
   zelfstandige woonruimte met een koopprijs beneden de koopprijsgrens.
 • 2.
  Dit hoofdstuk geldt niet voor:
  • a.
   woonruimte bestemd voor inwoning;
  • b.
   woonschepen (schepen die uitsluitend of hoofdzakelijk als woning gebezigd of bestemd zijn) en
  • c.
   ligplaatsen voor woonschepen.
Paragraaf 2.2 Huisvestingsvergunning
Artikel 2.2.1 Vergunningsvereiste
 • 1.
  Het is verboden zonder een huisvestingsvergunning een woonruimte, aangewezen in artikel 2.1.1, in gebruik te nemen voor bewoning.
 • 2.
  Het is verboden de in het vorige lid bedoelde woonruimte voor bewoning in gebruik te geven aan een huishouden dat niet beschikt over een huisvestingsvergunning.
Artikel 2.2.2 Aanvragen van een huisvestingsvergunning
 • 1.
  De aanvraag voor een huisvestingsvergunning wordt ingediend bij burgemeester en wethouders via een daartoe bestemd formulier en gaat vergezeld van bewijsstukken waaruit naar het oordeel van burgemeester en wethouders afdoende blijkt dat er een economische of maatschappelijke binding bestaat dan wel dat men behoort tot een van de in artikel 13c van de Huisvestingswet genoemde beschermde groepen of (bij koopwoningen) dat een vruchteloze aanbiedingsprocedure volgens artikel 2.2.4 heeft plaatsgehad.
 • 2.
  Betreft het een huurwoning dan moet voorts worden overgelegd:
  • -
   een kopie van het huurcontract of een bereidverklaring van de verhuurder;
  • -
   inkomensgegevens van alle leden van het huishouden, met uitzondering van inwonende kinderen, pleegkinderen en kleinkinderen in de leeftijd tot 27 jaar.
 • 3.
  Betreft het een koopwoning, dan moet voorts een afschrift van de koopovereenkomst worden overgelegd.
 • 4.
  Burgemeester en wethouders kunnen het overleggen van andere bescheiden verlangen, die zij voor de beoordeling van de aanvraag nodig oordelen.
 • 5.
  Op of bij de huisvestingsvergunning vermelden burgemeester en wethouders de volgende informatie:
  • a.
   aan wie de vergunning wordt verleend;
  • b.
   voor welke woning de vergunning wordt verleend;
  • c.
   binnen welke termijn van de vergunning gebruik moet zijn gemaakt;
  • d.
   het aantal personen dat de woning in gebruik neemt.
Artikel 2.2.3 Eisen voor vergunningverlening
Burgemeester en wethouders verlenen de huisvestingsvergunning, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • a.
  tenminste één van de leden van het huishouden is 18 jaar of ouder;
 • b.
  de leden van het huishouden bezitten de Nederlandse nationaliteit of verblijven hier rechtmatig;
 • c.
  tenminste één van de volwassen leden van het huishouden:
  • -
   maatschappelijk of economisch gebonden is aan de provincie, of
  • -
   behoort tot een van de in artikel 13c van de Wet genoemde beschermde groepen, of
  • -
   verblijft in een opvangtehuis of erkende hulp- en dienstverleningsinstelling in de provincie waarover met betrekking tot het toewijzen van woonruimte in regionaal verband afspraken zijn gemaakt;
  • -
   is op grond van paragraaf 2.5 urgent woningzoekende verklaard;
 • d.
  voor huurwoningen:
  • -
   1e de woning voldoet aan de passendheidseisen van paragraaf 2.3 en
  • -
   2e er geen andere gegadigde is die op grond van het van toepassing zijnde toewijzingssysteem eerder voor de woonruimte in aanmerking zou moeten komen.
Artikel 2.2.4 Vruchteloze aanbieding
 • 1.
  Het gestelde in dit artikel is voor huurwoningen uitsluitend van toepassing op eigenaren van woningen waarmee geen nadere toewijzingsafspraken zijn gemaakt.
 • 2.
  Een huisvestingsvergunning wordt voorts aan iedere aanvrager verleend indien de woonruimte door de eigenaar gedurende een termijn van tenminste drie maanden, zonder resultaat is aangeboden aan woningzoekenden die krachtens het bepaalde in artikel 2.2.3 voor die woonruimte in aanmerking komen en de eigenaar heeft voldaan aan de in de overige in dit artikel gestelde voorwaarden.
 • 3.
  De woonruimte moet zijn aangeboden tegen een redelijke huur- of koopprijs, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 26, tweede lid van de Wet.
Artikel 2.2.5 Intrekking
Burgemeester en wethouders kunnen een huisvestingsvergunning intrekken, indien:
 • a.
  de vergunninghouder de erin vermelde woonruimte niet binnen de door burgemeester en wethouders bij de verlening van de vergunning gestelde termijn in gebruik heeft genomen;
 • b.
  de vergunning is verleend op grond van door de vergunninghouder verstrekte gegevens, waarvan deze wist of redelijkerwijs kon vermoeden dat zij onjuist of onvolledig waren.
Paragraaf 2.3 Passendheidseisen voor huurwoningen
Artikel 2.3.1 Verhouding inkomen – huurprijs
 • 1.
  De huisvestingsvergunning wordt in geval van huurwoningen slechts verleend indien het inkomen van het huishouden in redelijke verhouding tot de huurprijs staat en wel met inachtneming van de volgende tabel (peildatum 1 januari 2012):
Tabel: Inkomen – Huurprijs
Inkomen
Huurprijs
€ 0 tot en met € 22.025
€ 0 tot en met € 664,66
€ 22.025 tot en met € 34.085
€ 366,37 tot en met € 664,66
 • 2.
  Huurwoningen met een huurprijs vanaf € 458,00 tot en met € 664,66 kunnen, in afwijking van de in lid 1 weergegeven tabel inkomen-huur, worden verhuurd aan huishoudens met een inkomen tot
  € 45.630 (peildatum bedragen 1 januari 2012).
 • 3.
  Urgent woningzoekenden kunnen een zoekprofiel krijgen dat afwijkt van de in lid 1 weergegeven tabel inkomen-huurprijs
 • 4.
  Burgemeester en wethouders stellen periodiek de huurprijs- en inkomensgrenzen vast overeenkomstig de bedragen in artikel 27 van de Wet op de Huurtoeslag en het maximale huishoudinkomen zoals gedefinieerd in de tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting.
Artikel 2.3.2 Bezettingsnorm
 • 1.
  Eenpersoonshuishoudens kunnen slechts een huurwoning toegewezen krijgen die maximaal vier kamers telt.
 • 2.
  Wanneer de noodzaak bestaat, kan de eigenaar van de woonruimte met instemming van burgemeester en wethouders, bij vrijkomende woonruimte, in het advertentiemedium aanvullende toelatingseisen stellen ten aanzien van het aantal personen in het huishouden.
Artikel 2.3.3 Woningtype
 • 1.
  Bepaalde woningtypen zijn in beginsel slechts passend voor bepaalde categorieën woningzoekenden, te weten:
  • -
   seniorenwoningen met zorgvoorzieningen: passend voor degenen van 55 jaar en ouder die daarvoor geïndiceerd zijn door burgemeester en wethouders op advies van een daartoe aangewezen medisch adviseur;
  • -
   seniorenwoningen: passend voor degenen van 55 jaar en ouder;
  • -
   gehandicaptenwoningen: passend voor gehandicapten hetgeen dient te blijken uit een indicatie hiervoor van een door burgemeester en wethouders aan te wijzen medisch adviseur en
  • -
   jongerenwoningen: passend voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens in de leeftijdscategorie van 18 tot 30 jaar.
 • 2.
  Wanneer er een op aantoonbare ervaringsgegevens gebaseerd vermoeden bestaat dat er voor bepaalde woningtypes, zoals beschreven in lid 1, geen gegadigden zijn die een passende toewijzing mogelijk maken, kunnen in het advertentiemedium tevens andere huishoudens worden uitgenodigd naar de woning te solliciteren.
Paragraaf 2.4 Inschrijving
Artikel 2.4.1 Register van woningzoekenden
 • 1.
   
  • a.
   Ter bevordering van een doelmatige verdeling van ter beschikking gekomen woningen dragen burgemeester en wethouders zorg voor het aanleggen en bijhouden van een register van woningzoekenden die in aanmerking willen komen voor een huurwoning.
  • b.
   Burgemeester en wethouders kunnen ook besluiten een dergelijk register aan te leggen voor woningzoekenden die in aanmerking willen komen voor een nieuw te bouwen koopwoning.
 • 2.
  In het register worden op hun verzoek als woningzoekenden ingeschreven de huishoudens die voldoen aan de volgende eisen:
  • -
   tenminste één der leden is 18 jaar of ouder;
  • -
   tenminste één van de volwassen leden heeft een economische of maatschappelijke binding aan de provincie, of behoort tot de in artikel 13c van de Wet genoemde beschermde groepen, of verblijft in een opvangtehuis of erkende hulp- en dienstverleningsinstelling in de provincie waarover met betrekking tot het toewijzen van woonruimte in regionaal verband afspraken zijn gemaakt en
  • -
   de leden van het huishouden bezitten de Nederlandse nationaliteit of verblijven hier rechtmatig.
 • 3.
  Indien hiertoe vooraf algemene, lokaal of bovenlokaal geldende, afspraken gemaakt zijn in het kader van een Laatste Kansbeleid met de in de gemeente werkzame corporaties die op verzoek door iedere woningzoekende zijn in te zien, kunnen Burgemeester en wethouders een verzoek als bedoeld in lid 2 weigeren, indien:
  • -
   het een moeilijk plaatsbare betreft die:
   • a.
    die door een gerechtelijke uitspraak is uitgezet, om reden van ernstige inbreuk op het woongenot van omwonenden en
   • b.
    ernstig rekening moet worden gehouden met herhaling en
   • c.
    gebleken is dat, gegeven het risico van herhaling, binnen het bezit van de aan het aanbodsysteem deelnemende verhuurders geen zodanige woonruimte beschikbaar is of komt, dat verdere inbreuk op het woongenot van omwonenden voorkomen kan worden;
  • -
   het een moeilijk plaatsbare betreft:
   • a.
    door een gerechtelijke uitspraak wegens wanbetaling uit een woning, van een aan het aanbodmodel als omschreven in artikel 2.6.1 deelnemende verhuurder, is gezet en
   • b.
    geen afbetalingsregeling, tegen gangbare voorwaarden rond de maximale afbetalingscapaciteit met de vorige verhuurder, is overeengekomen dan wel een dergelijke afbetalingsregeling niet nakomt.
  • -
   de weigering van het verzoek bestrijkt een periode van drie jaar.
 • 4.
   
  • a.
   Burgemeester en wethouders kunnen een verzoek als bedoeld in lid 2 weigeren indien het huishouden een hoofdhuurder betreft waartegen burgemeester en wethouders een besluit heeft genomen tot ontruiming van een woning vanwege onrechtmatige bewoning.
  • b.
   De weigering van het verzoek bestrijkt een periode van drie jaar.
Artikel 2.4.2 Aanvraag tot inschrijving
 • 1.
  Een aanvraag tot inschrijving als woningzoekende richt men door middel van een daartoe bestemd formulier aan burgemeester en wethouders.
 • 2.
  Burgemeester en wethouders kunnen het overleggen van bescheiden eisen die zij voor de beoordeling van de aanvraag nodig oordelen.
 • 3.
  Als inschrijvingsdatum geldt het moment waarop alle voor de beoordeling van de aanvraag benodigde gegevens zijn ingediend en de leges dan wel administratiekosten zijn betaald.
Artikel 2.4.3 Bewijs van inschrijving
 • 1.
  Burgemeester en wethouders verstrekken aan de in het register ingeschreven woningzoekenden een bewijs van inschrijving, waarop de volgende gegevens worden vermeld:
  • a.
   naam van de aanvrager en het aantal meeverhuizende personen;
  • a.
   adresgegevens;
  • b.
   urgentiegegevens;
  • c.
   doorstroomgegevens;
  • d.
   inschrijvingsdatum en
  • e.
   inkomensgegevens.
 • 2.
  Een inschrijvingsbewijs van de ene gemeente in de regio geldt tevens als inschrijvingsbewijs voor andere gemeenten in de regio.
Artikel 2.4.4 Geldigheidsduur
 • 1.
  De inschrijving in het register is 1 jaar geldig.
 • 2.
  De inschrijving wordt jaarlijks met 1 jaar verlengd, indien de woningzoekende daarom tijdig op de in de gemeente gebruikelijke wijze, schriftelijk heeft verzocht via een daartoe bestemd formulier.
 • 3.
  Burgemeester en wethouders halen elke inschrijving het huishouden betreffende door indien:
  • a.
   de woningzoekende daarom verzoekt;
  • b.
   door de woningzoekende via het aanbodsysteem voor onbepaalde tijd zelfstandige en op basis van de Huisvestingsverordening passende woonruimte in de regio is betrokken;
  • c.
   de woningzoekende niet meer aan de inschrijvingseisen voldoet;
  • d.
   de woningzoekende niet tijdig op de in de gemeente gebruikelijke wijze, schriftelijk heeft verzocht om verlenging van de inschrijving met een jaar via een daartoe bestemd formulier;
  • e.
   de woningzoekende gedurende de geldigheidstermijn van de inschrijving de door hem of haar bewoonde huurwoning in eigendom heeft verworven van een verhuurder die deelneemt aan het aanbodsysteem als omschreven in artikel 2.6.1.;
  • f.
   het een moeilijk plaatsbare betreft die uit de huidige woning is of wordt gezet en die volgens de criteria die in artikel 2.4.1 lid 3 zijn gesteld zich niet zou kunnen inschrijven als woningzoekende.
 • 4.
  Burgemeester en wethouders kunnen een inschrijving doorhalen indien zij een besluit nemen of hebben genomen tot ontruiming van een woning vanwege onrechtmatige bewoning.
 • 5.
  Burgemeester en wethouders kunnen een inschrijving tevens doorhalen indien de woningzoekende in één of meer gemeenten van de regio twee of meer keren voor een huurwoning of koopwoning ingeschreven staat in het woningzoekendenregister. In dat geval wordt de inschrijving met de oudste inschrijfdatum gehandhaafd.
Paragraaf 2.5 Urgentie
Artikel 2.5.1 Urgent woningzoekenden
 • 1.
  Burgemeester en wethouders kunnen een in het register ingeschreven woningzoekende urgent verklaren, waarbij de volgende voorwaarden van toepassing zijn:
  • a.
   de woningzoekende is ingezetene van de regio en;
  • b.
   de woningzoekende beschikt(e) over zelfstandige woonruimte in de regio en;
  • c.
   er is sprake van een bijzondere persoonlijke noodsituatie en;
  • d.
   de noodsituatie is ontstaan buiten eigen schuld en was door de woningzoekende niet te voorzien en;
  • e.
   de woningzoekende kan aantonen eerst zelf naar een oplossing te hebben gezocht en;
  • f.
   een verhuizing binnen zes maanden is noodzakelijk en;
  • g.
   de woningzoekende is niet in staat om zelf binnen zes maanden voor passende huisvesting te zorgen via het aanbodsysteem als bedoeld in artikel 2.6.1. of op andere wijze.
 • 2.
  De in het vorige lid gestelde voorwaarden 1e. tot en met 1g. zijn niet van toepassing voor urgentie op grond van een volkshuisvestelijke indicatie.
 • 3.
  In afwijking van lid 1 onder a kan het vereiste van het bewonen van een voor permanente bewoning bestemde woonruimte vervallen, indien bij een aanvraag op grond van een medische indicatie de medisch adviseur positief adviseert en de niet-permanente woning door de aanvrager tenminste gedurende 5 jaar onafgebroken feitelijk werd bewoond.
 • 4.
  In afwijking van lid 1 onder b kan het vereiste van het bewonen van een zelfstandige woonruimte vervallen, indien er sprake is van zwaarwegende medische redenen welke het beschikken over zelfstandige woonruimte noodzakelijk maakt en de medisch adviseur aldus adviseert.
 • 5.
  Er zijn de volgende indicatiegronden voor urgentie:
 •  
 • A.
  Sociale indicatie
Sociaal geïndiceerden zijn ingezetenen van de regio die in verband met sociale problemen in combinatie met omstandigheden in de huidige in de regio gelegen woning dringend op korte termijn een andere woning nodig hebben. Alleen onder de navolgende genoemde omstandigheden wordt een sociale indicatie verleend:
a. Dreigende dakloosheid buiten eigen schuld of toedoen
Degenen die buiten eigen schuld of toedoen hun woonruimte moeten verlaten kunnen uitsluitend in de volgende gevallen in aanmerking komen voor urgentie:
 • -
  het onvoorzienbaar moeten verlaten van een echte dienstwoning, voor zover de werkgever de werknemer tot vrije oplevering heeft gedwongen;
 • -
  het verlaten van woonruimte ten gevolge van een gerechtelijk (niet zijnde echtscheidings-) vonnis, voor zover dit niet door de betrokkene voorkomen had kunnen worden;
 • -
  een calamiteit zoals brand of overstroming.
Het verzoek om sociale indicatie voor urgentie moet uiterlijk binnen een maand na het ontstaan van de dakloosheid buiten eigen schuld of toedoen worden gedaan.
a. Relatiebeëindiging
Degenen die de zorg voor minderjarige kinderen hebben en bij wie de kinderen geregistreerd staan volgens de gemeentelijke basisadministratie van een van de regiogemeenten, kunnen in aanmerking komen voor urgentie nadat een (voorlopige) voorziening bij echtscheiding is getroffen (waarbij urgentie op basis van voorlopige voorziening alleen kan worden afgegeven indien aantoonbaar het echtscheidingsverzoek is ingediend), dan wel sprake is van verbreking van een geregistreerd partnerschap of een notarieel vastgelegd samenlevingscontract, dan wel blijkend uit de Gemeentelijke Basisadministratie dat betrokkenen minimaal twee jaar samenwonen, voor zover:
 • I.
  in geval van echtscheiding:
  • -
   de rechter is afgeweken van het verzoek tot toewijzing van de in de regio gelegen woning door de partij, die de zorg voor het (de) minderjarige kind(eren) op zich neemt;
  • -
   aantoonbaar is dat in de echtscheidingsprocedure het recht om in de huidige woning te blijven wonen, alsmede voldoende alimentatie of ander inkomen om de woonlasten op te kunnen brengen zijn geclaimd en
  • -
   het verzoek om sociale indicatie voor urgentie binnen drie maanden na de gerechtelijke uitspraak wordt gedaan.
 • II.
  in geval van verbreking van een geregistreerd partnerschap of een notarieel vastgelegd samenlevingscontract, dan wel blijkend uit de Gemeentelijke Basisadministratie dat betrokkenen minimaal twee jaar samenwonen:
  • -
   -aantoonbaar is door middel van een schriftelijk en aangetekend verzoek dat door de partij die de zorg voor het (de) minderjarige kind(eren) op zich neemt het recht om in de huidige woning te blijven wonen, alsmede voldoende alimentatie of ander inkomen om de woonlasten op te kunnen brengen zijn geclaimd en
  • -
   het verzoek om sociale indicatie voor urgentie binnen drie maanden na verbreking van de relatie wordt gedaan.
Aan de onder I. en II. genoemde verplichting tot het claimen van het recht om in de huidige woning te blijven wonen, alsmede voldoende alimentatie of ander inkomen te claimen om de woonlasten op te kunnen brengen, hoeft niet te worden voldaan als schriftelijk aantoonbaar kan worden gemaakt dat het niet zinvol is een dergelijke claim te leggen.
Hiervan is in ieder geval sprake indien:
  • -
   de betreffende woning op naam van de partner staat, voor zover er geen sprake is van een gemeenschap van goederen, of
  • -
   de partner waarbij de claim zou worden neergelegd slechts een uitkering op bijstandsniveau heeft.
 • c.
  Relatiebeëindiging met gedeelde zorg voor minderjarige kinderen (co-ouderschap)
In het geval van co-ouderschap kan slechts urgentie aan één van de ouders worden verleend. De hierboven onder b, I en II genoemde voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing. In het geval dat één van beide ouders in de huidige woning kan blijven wonen wordt in geval van co-ouderschap geen urgentie verleend aan de andere ouder.
 • d.
  Financiële omstandigheden
  • -
   Ingezetenen van de regio, die de zorg voor minderjarige kinderen hebben en bij wie de kinderen geregistreerd staan, die buiten eigen schuld financieel in zodanige problemen zitten dat zij de woonlasten niet meer op kunnen brengen, kunnen uitsluitend in aanmerking komen voor urgentie indien de betrokkene daadwerkelijk in aanmerking komt voor Huurtoeslag of een uitkering uit een gemeentelijk woonlastenfonds, dan wel een woonkostentoeslag van de sociale dienst ontvangt onder voorwaarde om te zien naar goedkope woonruimte. De financiële problemen mogen niet direct het gevolg zijn van relatiebeëindiging.
  • -
   Voorts kunnen ingezetenen van de regio in aanmerking komen voor urgentie indien zij buiten eigen schuld of toedoen hun woonruimte moeten verlaten, als gevolg van het overschrijden van de maximale huurgrens voor huurtoeslag indien, gegeven het inkomen, recht op huurtoeslag bestaat.
 • B.
  Medische indicatie
Ingezetenen van de regio, die in een om medische redenen (fysiek/psychisch) onhoudbare woonsituatie verkeren en om die reden een indicatie voor andere woonruimte hebben ontvangen, kunnen in aanmerking komen voor urgentie. Datzelfde geldt voor ingezetenen van de regio die te maken hebben met een als gevolg van de woonsituatie zeer progressief ziektebeeld. Indien in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verhuizing wordt aanbevolen in verband met ergonomische belemmeringen door ernstige fysieke belemmeringen kan aan ingezetenen van de regio urgentie worden verleend, mits verhuizen naar oordeel van burgemeester en wethouders spoedeisend is en de goedkoopst adequate voorziening is.
 • C.
  Volkshuisvestelijke indicatie
Huurders en eigenaar-bewoners van woningen in de regio die in het belang van de volkshuisvesting of ter uitvoering van openbare werken in het algemeen belang, gesloopt of ingrijpend verbeterd moeten worden, kunnen in aanmerking komen voor urgentie.
Burgemeester en wethouders kunnen bij afgifte van de urgentie als hierboven bedoeld bepalen dat betrokken bewoners na voltooiing van de werken eenmalig een vooraf te bepalen passend aanbod krijgen tot terugkeer in het ingrijpend verbeterde of nieuwgebouwde complex. Wanneer geen passend aanbod als bedoeld in paragraaf 2.3. kan worden geboden in het ingrijpend verbeterde dan wel nieuwgebouwde complex, kan eenmalig een passend aanbod tot terugkeer elders in de woonbuurt worden gedaan.
 • D.
  Maatschappelijke indicatie
Woningzoekenden die in verband met navolgende omstandigheden dringend woonruimte nodig hebben kunnen in aanmerking komen voor urgentie, het betreft hier:
 • -
  personen die verblijven in een van gemeentewege erkend opvangtehuis in de regio of uit een van gemeentewege erkende hulp- en dienstverleningsinstellingen in de regio, over wie met betrekking tot toewijzing van woonruimte in regionaal of lokaal verband afspraken zijn gemaakt;
 • -
  personen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en met succes een beroep hebben gedaan op de Wet tijdelijk huisverbod en die de zorg voor minderjarige kinderen hebben.
Artikel 2.5.2 Aanvraag en besluitvorming tot urgentie
 • 1.
   
  • a.
   De woningzoekende die meent voor een sociale of medische indicatie voor urgentie in aanmerking te komen, dient hiertoe een schriftelijke aanvraag in bij burgemeester en wethouders van de gemeente waar de urgente woonsituatie is ontstaan.
  • b.
   De aanvraag dient in ieder geval een motivering te bevatten, waarin wordt vermeld:
   • -
    de aard van de persoonlijke problematiek;
   • -
    de relatie van deze problematiek met de huidige woonsituatie en
   • -
    de argumentatie op grond waarvan verhuizing binnen een jaar absoluut noodzakelijk is.
 • 2.
  Bij een aanvraag om toekenning van een medische indicatie voor urgentie winnen burgemeester en wethouders advies in bij een door hen aan te wijzen medisch adviseur.
 • 3.
  Bij een aanvraag om toekenning van een sociale indicatie voor urgentie kunnen burgemeester en wethouders zich laten adviseren door een door hen aan te wijzen instantie.
 • 4.
  Een aanvraag kan voor één indicatiegrond worden ingediend. Een aanvraag om toekenning van een indicatie voor urgentie waarover in het verleden reeds is beslist, wordt alleen dan in behandeling genomen indien er sprake is van gewijzigde feiten en omstandigheden.
 • 5.
  De aanvraag voor een volkshuisvestelijke indicatie voor urgentie kan uitsluitend schriftelijk door de eigenaar van een woning bij burgemeester en wethouders worden ingediend.
Artikel 2.5.3 Beperkte keuzemogelijkheid urgenten
 • 1.
  Bij urgentieverlening stellen burgemeester en wethouders een zoekprofiel vast.
 • 2.
  Urgent woningzoekenden met een sociale-, medische of maatschappelijke indicatie, kunnen met hun status "urgent" uitsluitend reageren op het regionale aanbod van passende flatwoningen vanaf de 1e verdieping. In geval van een medische indicatie kan hiervan worden afgeweken indien in het advies van de medisch adviseur als bedoeld in artikel 2.5.2 lid 2 uitdrukkelijk een ander woningtype wordt geadviseerd.
 • 3.
  Burgemeester en wethouders kunnen van het standaard regionale zoekprofiel als bedoeld in lid 2 afwijken, wanneer het belet dat de urgent woningzoekende lokaal een passende woning krijgt toegewezen omdat in de lokale woningvoorraad bepaalde woningtypen ontbreken of naar verwachting niet binnen 6 maanden vrij voor verhuur komen en huisvesting in de gemeente waar het woonprobleem is ontstaan sociaal of maatschappelijk, noodzakelijk wordt geacht. In dit geval wordt door burgemeester en wethouders een tweede zoekprofiel vastgesteld, waarmee de urgent woningzoekende uitsluitend op het woningaanbod in de gemeente waar het woonprobleem is ontstaan, kan reageren.
 • 4.
  Urgent woningzoekenden met een volkshuisvestelijke indicatie, kunnen met hun status "urgent" reageren op het regionale woningaanbod van woningen dat qua woningtype vergelijkbaar is met de huidige woning die gesloopt of ingrijpend verbeterd moet worden.
Artikel 2.5.4 Intrekken urgentie
 • 1.
  Burgemeester en wethouders trekken een urgentieverklaring in, indien:
  • a.
   niet langer aan de vereisten voor het verkrijgen van een urgentieverklaring wordt voldaan;
  • b.
   de urgentieverklaring is verstrekt op grond van gegevens waarvan de woningzoekende wist of redelijkerwijs kon vermoeden dat zij onjuist of onvolledig waren;
  • c.
   de urgente in de eerste zes maanden na het verkrijgen van de urgentie niet zelf actief heeft gereageerd op aantoonbaar passend aanbod in het regionale advertentiemedium;
  • d.
   de urgente eenmaal een naar het oordeel van burgemeester en wethouders passende woonruimte in de regio heeft aangeboden gekregen.
 • 2.
  Na het intrekken van een urgentieverklaring kan niet op grond van dezelfde omstandigheden opnieuw een urgentie worden aangevraagd.
Paragraaf 2.6 Toewijzen van woonruimte
Artikel 2.6.1 Aanbodsysteem voor de toewijzing van huurwoningen
 • 1.
  Burgemeester en wethouders verlenen geregistreerde woningzoekenden medewerking bij het verkrijgen van zelfstandige woonruimte door middel van het aanbodsysteem of het lotingsysteem.
 • 1a.
  Maximaal 20% van het vrijkomende aanbod van sociale woonruimte in een gemeente wordt via het lotingsysteem verhuurd.
 • 2.
  Vrijkomende woonruimte van verhuurders die deelnemen aan het aanbodsysteem wordt geplaatst in het advertentiemedium, met uitzondering van:
  • -
   woonruimte ten behoeve van verblijfsgerechtigden en statushouders;
  • -
   wisselwoningen en plankwoningen ten behoeve van tijdelijke huisvesting;
  • -
   woonruimte ten behoeve van te bemiddelen urgenten en ten behoeve van bijzondere categorieën woningzoekenden;
  • -
   afhankelijk van de lokale situatie of de situatie in de regio: woonruimte die als geheel met instemming van de eigenaar bestemd wordt of is voor bewoning door een woongroep;
  • -
   afhankelijk van de lokale situatie of de situatie in de regio: zelfstandige woonruimte die onderdeel uitmaakt van een groepswooncomplex, wat blijkt uit het gemeenschappelijk beheer van verblijfsruimte(n) en/of gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen in het betreffende complex;
  • -
   afhankelijk van de lokale situatie of de situatie in de regio: standplaatsen voor woonwagens;
  • -
   afhankelijk van de lokale situatie of de situatie in de regio: gehandicaptenwoningen, woningen voor minder validen en ouderenwoningen met zorgvoorzieningen;
  • -
   afhankelijk van een overeenkomst als bedoeld in artikel 2.8.1, lid twee: woonruimte als onderdeel van Lokaal Maatwerk.
 • 3.
  Burgemeester en wethouders kunnen bijzondere categorieën woningzoekenden en woningzoekenden met een indicatie urgent door bemiddeling medewerking verlenen bij het verkrijgen van woonruimte, indien zij er niet in slagen binnen 6 maanden na afgifte urgentie op eigen initiatief passende woonruimte te vinden. Deze bemiddeling vindt binnen 12 maanden plaats nadat de urgentieverklaring is afgegeven.
 • 4.
  Het advertentiemedium biedt inzicht in het aanbod van tenminste de woonruimte in beheer bij corporaties en waarvoor het vergunningenstelsel geldt, van de gemeente of van de groep van gemeenten in de regio. Het advertentiemedium moet tijdig voor alle geïnteresseerde woningzoekenden in de regio beschikbaar zijn.
 • 5a.
  Ter bepaling van de volgorde bij het aanbodsysteem worden alle belangstellende woningzoekenden op datum van inschrijving gerangschikt. De woning wordt voor verhuring aangeboden op volgorde van anciënniteit.
 • 5b.
  Alvorens de volgorde te bepalen volgens lid a. wordt voorrang verleend met toepassing van de volgende tabel, waarbij het inkomen van het huishouden bepalend is voor de voorrang in relatie tot de huurprijs. De gebruikelijke huurprijs- en inkomensgrenzen hebben als peildatum 1 januari 2014 en worden jaarlijks, per 1 januari, aangepast volgens artikel 27 van de Wet op de Huurtoeslag.
   
Inkomen en omvang v an het huishouden
Huurprijs
Eenpersoonshuishouden, € 0 tot en met € 21.600
t/m € 556,82
Tweepersoonshuishoudens, € 0 tot en met € 29.400,-
t/m € 556,82
Huishouden drie personen of meer, € 0 tot en met € 29.400,-
t/m € 596,75
 • 5c.
  De volgorde van de reacties bij het lotingssysteem wordt aselect bepaald (door het computersysteem). Een woningzoekende kan per woning één reactie uitbrengen.
 • 6.
   
  • a.
   Woningzoekenden met de status "urgent" hebben bij het aanbodsysteem, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, voorrang boven alle andere kandidaten in de provincie, indien de woonruimte past binnen het door burgemeester en wethouders voor de urgente vastgestelde zoekprofiel en zij hebben gereageerd binnen de zoektermijn.
  • b.
   De volgorde van toewijzing tussen urgenten wordt op basis van anciënniteit bepaald door de datum van de verlening van de urgentie
  • c.
   In afwijking van lid zes onder a, kunnen burgemeester en wethouders met instemming van de eigenaar van woonruimte, in het advertentiemedium woonruimte aanwijzen, waarop de status "urgent", niet geldig is.
 • 7.
  Alleen de reactie van de woningzoekende die voldoet aan de voorwaarden die gelden voor de desbetreffende woning, wordt in behandeling genomen.
 • 8.
  Indien een advertentie tot een toewijzing leidt, wordt daarvan in het advertentiemedium binnen veertien dagen na ingang van de contractueel overeengekomen eerste bewoningsdatum mededeling gedaan. Ook van toewijzingen van woningen op grond van het derde lid van dit artikel wordt in het advertentiemedium binnen veertien dagen na ingang van de contractueel overeengekomen eerste bewoningsdatum mededeling gedaan in het advertentiemedium.
Artikel 2.6.2 Toewijzing van koopwoningen
 • 1.
  Bij het verkopen van nieuwe koopwoningen gaan doorstromers voor op overige woningzoekenden met een binding aan de provincie. Burgemeester en wethouders kunnen besluiten de mate van voorrang afhankelijk te stellen van de prijsklasse waarin de huurwoning van de potentiële doorstromer zich bevindt. Hierbij verdient het aanbeveling aan te sluiten bij de ministeriële regeling bepaalde prijsgrenzen voor de afbakening van de goedkope, de betaalbare en de bereikbare huurwoningenvoorraad.
  Burgemeester en wethouders kunnen besluiten een deel van het aanbod te reserveren voor starters of overige woningzoekenden. Het deel dat niet voor doorstromers wordt bestemd mag niet groter zijn dan de helft van het in dat jaar te verkopen aantal nieuwe koopwoningen tot de koopprijsgrens.
 • 2.
   
  • a.
   Bij de verkoop van nieuwbouw koopwoningen met een koopsom onder de koopprijsgrens gaan huishoudens met een inkomen tot € 39.650 (peildatum 1 januari 2012) voor op huishoudens met een hoger inkomen. Hierbij wordt uitgegaan van het laatst bekende inkomen van het huishouden, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 lid 19;
  • b.
   Het hierboven genoemde bedrag van € 39.650 wordt jaarlijks per 1 januari met hetzelfde percentage verhoogd als de door het Rijk bepaalde ophoging van de 'inkomensgrenzen voor de doelgroep voor het in eigendom krijgen van een sociale koopwoning’.
 • 3.
  Bij de selectie van belangstellende kandidaten gelden als toelaatbare criteria:
  • a.
   bij woningen bestemd voor doorstromers: de woningzoekende met de oudste datum van eerste bewoning gaat voor;
  • b.
   bij woningen bestemd voor starters of overige woningzoekenden geldt als toelaatbaar criterium: inschrijfduur in lokaal of regionaal register als bedoeld in paragraaf 2.4.1. lid 1, woonduur, leeftijd dan wel loting.
 • 4.
  Nieuwbouwkoopwoningen moeten in ieder geval voor verkoop worden aangeboden in het advertentiemedium als bedoeld in artikel 2.6.1. Burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat tegelijkertijd het aanbod via andere advertentiemedia bekend wordt gemaakt.
Paragraaf 2.7 Standplaatsen voor een woonwagen
Artikel 2.7.1 Register van standplaatszoekenden
 • 1.
  Met inachtneming van de inschrijvingseisen van artikel 2.4.1 lid 2 houden burgemeester en wethouders een register bij van standplaatszoekenden, waarop de standplaatszoekenden in de volgorde als aangegeven in artikel 2.7.2 worden genoteerd.
 • 2.
  De standplaatszoekenden ontvangen van hun inschrijving bericht.
 • 3.
  Ter aanvulling op het bepaalde in artikel 2.4.4 lid 3, vervalt de inschrijving als standplaatszoekende ook indien:
  • a.
   de standplaatszoekende een standplaats of een woning in Nederland krijgt toegewezen en deze accepteert;
  • b.
   de standplaatszoekende tweemaal een standplaats door burgemeester en wethouders is toegewezen en deze beide malen door de aanvrager is geweigerd om naar het oordeel van burgemeester en wethouders ongegronde redenen.
Artikel 2.7.2 Toewijzing van standplaatsen
 • 1.
  Burgemeester en wethouders wijzen alleen maar een standplaats toe aan een standplaatszoekende die ingeschreven staat als bedoeld in artikel 2.7.1 lid 1.
 • 2.
  Binnen het bepaalde in lid 1 geldt voor ingeschreven woningzoekenden de volgende rangorde bij toewijzing:
  • a.
   standplaatszoekenden worden afnemend gerangschikt op de registratieduur van de standplaatszoekende;
  • b.
   in afwijking van het gestelde in lid 2 a kan voorrang worden verleend aan urgent standplaatszoekenden met een volkshuisvestelijke indicatie.
Artikel 2.7.3 Vergunning
 • 1.
  Ter aanvulling op het bepaalde in artikel 2.2.3 wordt voor een standplaats voor een woonwagen een huisvestingsvergunning verleend, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • a.
   de standplaatszoekende neemt in het in artikel 2.7.1 genoemde register de bovenste plaats in, of de boven hem staande standplaatszoekenden willen niet in aanmerking komen voor de standplaats;
  • b.
   voor het plaatsen van de woonwagen op de standplaats is aan de huurder een bouwvergunning verleend op grond van de Woningwet.
 • 2.
  Paragraaf 2.3 blijft in geval van standplaatszoekenden buiten toepassing.
Paragraaf 2.8 Organisatie en bevoegdheden
Artikel 2.8.1 Overeenkomsten
 • 1.
  Burgemeester en wethouders kunnen met besturen van woningcorporaties een overeenkomst sluiten waarin afspraken worden neergelegd over de wijze waarop de samenwerking op het terrein van de woonruimteverdeling gestalte wordt gegeven. Burgemeester en wethouders kunnen ook met andere marktpartijen overeenkomsten afsluiten over samenwerking bij woonruimteverdeling.
 • 2.
  Door middel van Lokaal Maatwerk kunnen burgemeester en wethouders met eigenaren of groep van eigenaren van woonruimte, een overeenkomst sluiten waarin afspraken worden neergelegd over de wijze van toewijzing. De overeenkomst kan in de plaats treden van het geheel of delen van deze verordening, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan
  • a.
   Lokaal Maatwerk is toegestaan op maximaal 30% van het vrijkomende aanbod van woonruimte in een gemeente.
  • b.
   Lokaal Maatwerk heeft betrekking op:
   • -
    de verhouding inkomen – huur;
   • -
    aanvullende toelatingseisen op complexniveau bij beheerproblemen;
   • -
    een ander toewijzingssysteem dan het aanbodmodel;
   • -
    gerichte doorstroming met voorrang voor woningzoekenden die specifieke woonruimte achterlaten;
   • -
    voorrangsregeling voor specifieke doelgroepen van beleid;
   • -
    de regeling Huur – Direct;
   • -
    de regeling Experimenten en
   • -
    de voorrangsregeling voor gemeenten met beperkte bouwmogelijkheden.
    De nadere uitwerking van lid 2b is opgenomen in Bijlage 1, Artikelsgewijze Toelichting, van deze verordening.
  • c.
   Burgemeester en wethouders rapporteren jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar aan Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht over het gebruik van het maatwerkartikel.
Artikel 2.8.2 Mandatering
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de uitoefening van hun bevoegdheden krachtens hoofdstuk 2 te mandateren.
HOOFDSTUK 3 WIJZIGING SAMENSTELLING VAN DE WOONRUIMTEVOORRAAD
Paragraaf 3.1 Onttrekking, samenvoeging en omzetting
Artikel 3.1.1 Werkingsgebied
Het bepaalde in dit hoofdstuk is van toepassing op alle woonruimten.
Artikel 3.1.2 Vergunningvereiste
Het is verboden om zonder vergunning een woonruimte, aangewezen in artikel 3.1.1:
 • a.
  aan de bestemming tot bewoning te onttrekken, of voor een zodanig gedeelte aan die bestemming te onttrekken, dat die woonruimte daardoor niet langer geschikt is voor bewoning door een huishouden van dezelfde omvang als waarvoor deze zonder zodanige onttrekking geschikt is;
 • b.
  met andere woonruimte samen te voegen;
 • c.
  van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte om te zetten.
Artikel 3.1.3 Aanvragen van een vergunning
 • 1.
  De aanvraag van een vergunning wordt ingediend bij burgemeester en wethouders en gaat vergezeld van de volgende informatie en bewijsstukken:
  • a.
   naam en adres van de eigenaar of diens gemachtigde;
  • b.
   gegevens over de huidige situatie:
   • -
    adres van de woonruimte waarop de aanvraag betrekking heeft;
   • -
    huur- of koopprijs;
   • -
    aantal kamers;
   • -
    woonoppervlak;
   • -
    woonlaag en
   • -
    staat van onderhoud;
  • c.
   gegevens over de beoogde situatie:
   • -
    bestemming;
   • -
    bouwtekening/bouwvergunning en
   • -
    compensatievoorstel;
  • d.
   gegevens bij voorgenomen samenvoeging:
   • -
    verwachte huur- of koopprijs;
   • -
    naam van de toekomstige bewoner(s);
   • -
    omvang van het huishouden van de toekomstige bewoners en
   • -
    schriftelijke verklaring van toestemming van de verhuurder.
 • 2.
  Burgemeester en wethouders kunnen bij de beoordeling van aanvragen tot onttrekking ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf advies inwinnen bij de Kamer van Koophandel.
 • 3.
  Bij de beoordeling van aanvragen tot onttrekking ten behoeve van de praktijkuitoefening door officieel erkende medici of paramedici kunnen burgemeester en wethouders het advies inwinnen van de Adviescommissie Huisvesting Beoefenaars van Medische en Paramedische Beroepen.
 • 4.
  Op of bij de vergunning vermelden burgemeester en wethouders de volgende informatie:
  • a.
   de mededeling dat binnen een jaar van de vergunning gebruik gemaakt moet worden;
  • b.
   de woonruimte waarop de vergunning betrekking heeft;
  • c.
   de opgelegde compensatie;
  • d.
   de mededeling dat pas nadat voldoende is gecompenseerd, gebruik gemaakt mag worden van de vergunning;
  • e.
   overige voorwaarden.
 • 5.
  Indien aanvrager een tijdelijke behoefte kan aantonen, kunnen burgemeester en wethouders een tijdelijke vergunning voor maximaal vijf jaar verlenen.
Artikel 3.1.4 Criteria voor vergunningverlening
 • 1.
  Burgemeester en wethouders verlenen de vergunning, indien naar hun oordeel het met de onttrekking, samenvoeging of omzetting gediende belang groter is dan het belang van het behoud of de samenstelling van de woonruimtevoorraad.
 • 2.
  Indien burgemeester en wethouders hebben vastgesteld, dat het met de onttrekking, samenvoeging of omzetting gediende belang minder zwaar weegt dan het belang van het behoud of de samenstelling van de woonruimtevoorraad, wordt de vergunning verleend indien aanvrager gebleken bereidheid heeft getoond in de vorm van een financiële waarborgstelling voor het aanbieden van compensatie als bedoeld in artikel 3.1.5. en wordt voldaan aan de door burgemeester en wethouders hiermee verband houdende voorwaarden en voorschriften.
 • 3.
  Burgemeester en wethouders kunnen de vergunning weigeren indien vaststaat of redelijkerwijs moet worden aangenomen dat verlening van de vergunning zou leiden tot een ontoelaatbare inbreuk op het woon- en leefmilieu van de woonruimte dan wel de omgeving van de woonruimte waarop de aanvraag betrekking heeft. Burgemeester en wethouders kunnen de vergunning eveneens weigeren indien de aanvrager niet heeft voldaan aan de onder lid 2 vermelde financiële waarborgstelling.
Artikel 3.1.5 Compensatie
 • 1.
  Compensatie moet worden geboden door het toevoegen aan de woningvoorraad van andere, vervangende woonruimte die naar het oordeel van burgemeester en wethouders gelijkwaardig is aan de te onttrekken woonruimte.
 • 2.
  Voor het berekenen van de vloeroppervlakte van de te compenseren woonruimte wordt uitgegaan van de gebruiksoppervlakte als bedoeld in NEN 2580.
 • 3.
  Indien en voor zover de compensatie als bedoeld in het eerste lid niet mogelijk is, is de aanvrager een financiële bijdrage verschuldigd. Daarbij gelden de volgende prijzen (per vierkante meter, peildatum 1 juli 2012), als een vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend:
  • a.
   € 419 in geval van het geheel of gedeeltelijk onttrekken aan de woonbestemming van zelfstandige woonruimte;
  • b.
   € 325 in geval van het geheel of gedeeltelijk onttrekken aan de woonbestemming van niet-zelfstandige woonruimte;
  • c.
   € 228 in geval van samenvoeging of omzetting van woonruimte.
   Als een tijdelijke vergunning als bedoeld in artikel 3.1.3 lid 5 wordt verleend, wordt tien procent (10%) per jaar van het bedrag genoemd onder respectievelijk a, b of c (afhankelijk van welke situatie van toepassing is) gehanteerd.
 • 4.
  Het fonds dat door deze compensatiegelden wordt gevormd, kan uitsluitend in het kader van de volkshuisvesting worden aangewend.
 • 5.
  Bij het als compensatie toevoegen van woonruimte (reële compensatie) dient de aanvrager binnen vier weken na de verzenddatum van het besluit van burgemeester en wethouders een waarborgsom te betalen – dan wel een bankgarantie te stellen – aan het in het vierde lid bedoelde fonds, overeenkomstig het bedrag dat geboden zou moeten worden in geval van financiële compensatie.
 • 6.
  De waarborgsom vervalt definitief aan het in het vierde lid bedoelde fonds wanneer niet binnen vijf jaar na het besluit tot vergunning, gelijkwaardige vervangende woonruimte aan de voorraad is toegevoegd. Alleen wanneer binnen vijf jaar vervangende woonruimte is toegevoegd, ontvangt de aanvrager de waarborgsom terug.
Artikel 3.1.6 Vrijstelling
Vrijstelling van het verbod als bedoeld in artikel 3.1.2 a. wordt verleend wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • a.
  het aantal vierkante meters dat ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf aan de bestemming wordt onttrokken, beslaat niet meer dan een door burgemeester en wethouders te bepalen vloeroppervlakte;
 • b.
  degene die het bedrijf uitoefent is ook de bewoner van de woning;
 • c.
  de uitoefening van het bedrijf vindt plaats zonder verbouwing van de woning;
 • d.
  de uitoefening van het bedrijf past binnen de woonbestemming van het pand, dit ter beoordeling van burgemeester en wethouders en
Artikel 3.1.7 Intrekking
 • 1.
  Burgemeester en wethouders kunnen een onttrekkingsvergunning intrekken, indien:
  • a.
   niet binnen een jaar nadat de beschikking onherroepelijk is geworden, is overgegaan tot onttrekking, samenvoeging of omzetting;
  • b.
   de vergunning is verleend op grond van door de vergunninghouder verstrekte gegevens waarvan deze wist of redelijkerwijs kan vermoeden dat zij onjuist of onvolledig waren;
  • c.
   vaststaat of redelijkerwijs moet worden aangenomen dat in stand laten van de vergunning zal leiden tot een structureel overlastpatroon, in de vorm van ontoelaatbare inbreuk op het woon- en leefmilieu voor de directe omgeving van de woning waarop de vergunning betrekking heeft.
 • 2.
  Burgemeester en wethouders gaan niet tot intrekking van de vergunning over, voordat de vergunninghouder, bij aangetekende brief is gewaarschuwd, dat zij de vergunning zullen intrekken, indien niet een te bepalen datum zodanige maatregelen en/of voorzieningen zijn getroffen, die ervoor zorgdragen dat de overlastgevende situatie wordt beëindigd.
Paragraaf 3.2 Splitsing in appartementsrechten
Artikel 3.2.1 Werkingsgebied
 • 1.
  Het bepaalde in deze paragraaf is van toepassing op alle gebouwen, bevattende woonruimte.
 • 2.
  In afwijking van het eerste lid geldt het bepaalde in deze paragraaf niet voor gebouwen, bevattende woonruimte, die:
  • a.
   in eigendom zijn van woningcorporaties, en
  • b.
   gebouwd zijn in 1950 of daarna, en
  • c.
   voorzien zijn van een steenachtige woningscheidende vloer.
Artikel 3.2.2 Vergunningvereiste
 • 1.
  Het is verboden om zonder splitsingsvergunning een recht op een gebouw, aangewezen in artikel 3.2.1 te splitsen in appartementsrechten als bedoeld in artikel 106, eerste en derde lid, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, indien een of meer appartementsrechten de bevoegdheid omvatten tot het gebruik van een of meer gedeelten van het gebouw als woonruimte.
 • 2.
  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van deelnemings- of lidmaatschapsrechten of het aangaan van een verbintenis daartoe door een rechtspersoon met betrekking tot een gebouw als bedoeld in het eerste lid.
Artikel 3.2.3 Aanvragen van een splitsingsvergunning
 • 1.
  De aanvraag van een splitsingsvergunning wordt ingediend bij burgemeester en wethouders en gaat vergezeld van de volgende stukken:
  • a.
   een splitsingsplan dat voldoet aan de vereisten als neergelegd in artikel 109 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en het krachtens dat artikel vastgestelde Besluit betreffende splitsing in appartementsrechten;
  • b.
   een taxatierapport betreffende het gebouw en de tot afzonderlijke woonruimte bestemde gedeelten van het gebouw, opgemaakt door een beëdigde makelaar. Dit rapport bevat in elk geval mede een beschrijving en een beoordeling van de onderhoudstoestand van het gebouw en
  • c.
   indien burgemeester en wethouders dat nodig achten, kan overlegging van andere stukken verzocht worden.
 • 2.
  Op of bij de splitsingsvergunning vermelden burgemeester en wethouders in elk geval de volgende informatie:
  • a.
   de mededeling dat binnen een jaar van de splitsingsvergunning gebruik gemaakt moet worden en
  • b.
   de gebouwde onroerende zaak waarop de splitsing betrekking heeft.
Artikel 3.2.4 Gronden tot weigering van een splitsingsvergunning
 • 1.
  Burgemeester en wethouders kunnen een splitsingsvergunning weigeren, indien:
  • a.
   het gebouw of het gedeelte van een gebouw waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft, een of meer woonruimten bevat die verhuurd worden of die laatstelijk verhuurd zijn geweest, dan wel, indien het gebouw of het gedeelte van een gebouw, voor zover dit geheel of gedeeltelijk verhuurd is geweest voor bewoning, in strijd met de voorschriften van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of met enig wettelijk voorschrift, geheel of gedeeltelijk voor een ander doel dan voor bewoning in gebruik genomen;
  • b.
   de huurprijs van een of meer van die woonruimten of voormalige woonruimten lager is dan de huurprijsgrens;
  • c.
   de aanvrager niet kan waarborgen, dat de woonruimte of woonruimten na de voorgenomen splitsing bestemd blijft of blijven, c.q. de voormalige woonruimte of woonruimten na de voorgenomen splitsing opnieuw bestemd zullen worden voor verhuur ter bewoning en
  • d.
   het belang dat de vergunningaanvrager bij splitsing heeft niet opweegt tegen het belang van het behoud van de woonruimtevoorraad, voor zover die voor de verhuur is bestemd. Hierbij wordt mede de ligging en de te verwachte vraag naar de in het betreffende gebouw of een gedeelte van een gebouw opgenomen woonruimten betrokken.
 • 2.
  Burgemeester en wethouders kunnen eveneens een splitsingsvergunning weigeren indien:
  • a.
   voor het gebied waarin het gebouw waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft is gelegen, een stadsvernieuwingsplan als bedoeld in artikel 31 van de Wet op de Stads- en dorpsvernieuwing of leefmilieuverordening als bedoeld in artikel 9 van die wet van kracht is, dan wel een ontwerp voor zodanig plan of zodanige verordening of voor een herziening daarvan in procedure is;
  • b.
   het ontwerp voor dat plan of voor die verordening, dan wel voor de herziening daarvan ter inzage is gelegd voordat de aanvraag van de splitsingsvergunning is ingediend, dan wel, indien de aanvraag krachtens artikel 3.2.5 is aangehouden, voordat die aanhouding is geëindigd;
  • c.
   de voorgenomen splitsing naar het oordeel van burgemeester en wethouders nadelige gevolgen heeft voor de met het plan of de verordening nagestreefde of na te streven doeleinden en
  • d.
   het belang dat de vergunningaanvrager bij de splitsing heeft, niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van belemmering van de stadsvernieuwing.
 • 3.
  Burgemeester en wethouders kunnen ten slotte een splitsingsvergunning weigeren, indien:
  • a.
   de toestand van het gebouw waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft zich uit een oogpunt van indeling of staat van onderhoud geheel of ten dele tegen splitsing verzet en
  • b.
   de desbetreffende gebreken niet door het treffen van voorzieningen of het aanbrengen van verbeteringen kunnen worden opgeheven, dan wel onvoldoende is verzekerd dat die gebreken zullen worden opgeheven.
 • 4.
  Van gebreken als bedoeld in het vorige lid is in ieder geval sprake indien:
  • a.
   burgemeester en wethouders ingevolge de artikelen 14 tot en met 25 van de Woningwet een aanschrijving hebben gedaan en deze aanschrijving nog niet is uitgevoerd;
  • b.
   het gebouw, waarop de aanvraag om een splitsingsvergunning betrekking heeft, een of meer woonruimten bevat, die ingevolge de artikelen 29 tot en met 38 van de Woningwet onbewoonbaar zijn verklaard
Artikel 3.2.5 Aanhouding van de splitsingsaanvraag
 • 1.
  Burgemeester en wethouders kunnen de beslissing op de aanvraag van een splitsingsvergunning aanhouden, indien:
  • a.
   voor het gebied waarin het gebouw is gelegen waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van kracht is met het oog op de voorbereiding van een stadsvernieuwingsplan of van een herziening daarvan;
  • b.
   dat besluit is genomen voordat de aanvraag om vergunning werd ingediend en
  • c.
   redelijkerwijs verwacht mag worden dat de in het stadsvernieuwingsplan op te nemen maatregelen nadelig kunnen worden beïnvloed door de voorgenomen splitsing.
 • 2.
  De aanhouding als bedoeld in het vorige lid duurt tot het moment dat het voorbereidingsbesluit ingevolge artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is vervallen.
 • 3.
  Burgemeester en wethouders kunnen de beslissing op een aanvraag om een splitsingsvergunning aanhouden, indien de aanvrager aannemelijk kan maken dat hij binnen een daarvoor redelijke termijn de gebreken, als bedoeld in artikel 3.2.4, lid 3 met het oog op de voorgenomen splitsing zal opheffen.
 • 4.
  Indien burgemeester en wethouders de beslissing op een aanvraag om een splitsingsvergunning overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid aanhouden, vermelden zij in het besluit tot aanhouding welke gebreken met het oog op de voorgenomen splitsing moeten worden hersteld en binnen welke termijn zij dit redelijk achten. Indien de in het besluit tot aanhouding vermelde gebreken zijn hersteld binnen de in datzelfde besluit aangegeven termijn, wordt de vergunning verleend.
Artikel 3.2.6 Intrekking
Burgemeester en wethouders kunnen een splitsingsvergunning intrekken, indien:
 • a.
  niet binnen en jaar nadat de beschikking onherroepelijk is geworden, is overgegaan tot overschrijving in de openbare registers van de akte van splitsing in appartementsrechten, bedoeld in artikel 109 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, of tot het verlenen van deelnemings- of lidmaatschapsrechten;
 • a.
  de vergunning is verleend op grond van door de vergunninghouder verstrekte gegevens waarvan deze wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat zij onjuist of onvolledig waren.
Paragraaf 3.3 Organisatie en bevoegdheden
Artikel 3.3.1 Mandatering
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de uitoefening van bevoegdheden krachtens hoofdstuk 3 te mandateren aan een door hen aan te wijzen functionaris.
HOOFDSTUK 4 VERDERE BEPALINGEN.
Artikel 4.1 Hardheidsclausule
 • 1.
  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.
  Indien een woningzoekende op basis van dit oordeel de indicatie "urgent" krijgt, dan is deze indicatie uitsluitend geldig in de gemeente waarvan het college van burgemeester en wethouders geoordeeld heeft dat sprake is van een bijzondere hardheid.
 • 2.
  Burgemeester en wethouders rapporteren minimaal eenmaal per jaar aan Stichting Urgentieverlening West-Utrecht over het aantal malen dat in de daaraan voorafgaande periode van het bepaalde in lid 1 van dit artikel gebruik is gemaakt.
Artikel 4.2 Strafbepaling
Degene die handelt in strijd met het bepaalde in artikel 3.2.2 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste vier maanden of geldboete van de derde categorie. De genoemde strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.
Artikel 4.3 Handhaving
 • 1.
  Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast de daartoe door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren.
 • 2.
  Met de opsporing van de bij artikel 4.3 strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering en de in artikel 75 van de wet aangewezen ambtenaren, belast de in het eerste lid genoemde ambtenaren, voor zover zij door de Minister van Justitie daartoe zijn aangewezen.
 • 3.
  De in het eerste lid genoemde ambtenaren hebben de bevoegdheid als genoemd in artikel 76, 77 en 78 van de wet.
HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN
Artikel 5.1 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als de Huisvestingsverordening gemeente Lopik 2013.
Artikel 5.2 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 31 december 2014.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lopik in de openbare vergadering van 16 december 2014,

de griffier,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS

de voorzitter,

MW. MR. R.G. WESTERLAKEN-LOOS