Onderwerp: verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Heumen 2015
De raad van de gemeente Heumen in openbare vergadering bijeen;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 november 2014;
gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet;
 
b e s l u i t:
 
verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Heumen 2015  
 
Artikel 1. Begrippen
 • 1.
  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht of de Gemeentewet.
 • 2.
  In deze verordening wordt verstaan onder:
  • a.
   College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen;
  • b.
   De wet: Participatiewet
  • c.
   Referteperiode: een periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum.
  • d.
   Peildatum: de datum waartegen langdurigheidstoeslag wordt aangevraagd, voor zover deze datum niet ligt vóór de dag, waarop de belanghebbende zich heeft gemeld.
  • e.
   Inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, en de algemene bijstand;
  • f.
   Vermogen: het vermogen als bedoeld in artikel 34 van de wet op de aanvraagdatum.
Artikel 2. Langdurig, laag inkomen
Aan de in artikel 36, eerste lid, van de wet gestelde voorwaarde van het hebben van een langdurig, laag inkomen is voldaan als gedurende referteperiode het inkomen niet uitkomt boven 101 procent van de toepasselijke bijstandsnorm en belanghebbende geen in aanmerking te nemen vermogen heeft.
Artikel 3. Hoogte individuele inkomenstoeslag
 • 1.
  Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar een percentage van de norm als bedoeld in artikel 21 aanhef en onder a. van de wet, zoals die geldt op 1 januari van dat kalenderjaar:
  • a.
   42 % voor een alleenstaande;
  • b.
   54 % voor een alleenstaande ouder;
  • c.
   60 % voor gehuwden.
 • 1.
  Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de wet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.
 • 2.
  Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.
Artikel 4. Beleidsregels
 • 1.
  Het college stelt nadere regels vast voor de uitvoering van deze verordening, voor zover deze niet zijn opgenomen in de wet of in deze verordening.
 • 2.
  De beleidsregels hebben in ieder geval betrekking op de invulling van het begrip “geen uitzicht op inkomensverbetering” zoals bedoeld in artikel 36 lid 1 van de wet en het vaststellen van de referteperiode.
Artikel 5. Inwerkingtreding, intrekking en citeertitel
 • 1.
  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Heumen 2013.
 • 2.
  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Heumen 2015.
   
 
Malden,
DE RAAD VOORNOEMD;
 
De raadsgriffier,
De burgemeester,
 
 
 
 
L.Bosland.
P.Mengde.
 
Naar boven