Gemeenteblad van Eemnes

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesGemeenteblad 2014, 79301Verordeningen
Verordening op de heffing en invordering van Begrafenisrechten 2015
 
De raad van de gemeente Eemnes;
gelezen het voorstel van het College d.d. 11 november 2014;
gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, 216 en 156 van de Gemeentewet;
b esluit :
 
De navolgende
Verordening op de heffing en invordering van Begrafenisrechten 2015
vast te stellen:
Artikel 1 Aard van de heffing
Overeenkomstig de bepalingen van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats, voor het begraven van lijken, het begraven c.q. bijzetten van asbussen en het hebben van een gedenkplaats, alsmede voor het in verband hiermede van gemeentewege verlenen van diensten.
Artikel 2 Begripsomschrijving
In deze verordening wordt verstaan onder:
 • a.
  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats in Eemnes;
 • b.
  particulier graf: een graf, grafkelder daaronder inbegrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:
  • 1.
   het doen begraven en begraven houden van lijken;
  • 2.
   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
 • a.
  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;
 • b.
  particulier e urnennis: een nis in de urnenmuur waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet worden van asbussen met of zonder urnen;
 • c.
  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;
 • d.
  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;
 • e.
  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf of gedenkplaats;
 • f.
  gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken;
 • g.
  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem vervangt;
 • h.
  rechthebbende: de rechthebbende op een particulier graf;
 • i.
  verstrooiingsplaats: een plaats bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder de gelegenheid wordt geboden tot het doen verstrooien van as.
 • l.
  particulier u rnengra f: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:
  • 1.
   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
  • 2.
   het doen verstrooien van as.
Artikel 3 Belastingplicht
De in artikel 1 bedoelde rechten worden geheven van de rechthebbende op de grafruimte of van degene, die de in deze verordening genoemde bevoegdheden en/of diensten aanvraagt, dan wel van degene die van deze bevoegdheden en/of diensten gebruik maakt.
Artikel 4 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 5 Grafrecht
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
 • 1.
  het verkrijgen van het uitsluitend recht, tot begraven in een bepaalde grafruimte of het hebben van een gedenkplaats, met onderhoud:
  • a.
   voor een particulier graf in cat. A voor een periode van 20 jaar 2.300,00
  • b.
   voor een particulier graf in cat. B voor een periode van 20 jaar 2.250,00
  • c.
   voor een kindergrafruimte voor een periode van 20 jaar 1.125,00
  • d.
   voor een algemeen graf voor een periode van 10 jaar 1.500,00
  • e.
   voor overige graven die voor de verordening van 2005 zijn uitgegeven en niet op tijd
zijn verlengd en die opnieuw voor een periode van 10 jaar worden uitgegeven € 1.150,00
 • f.
  voor een urnengraf 570,00
  • 2.
   het verlengen van het uitsluitend recht, tot begraven of het hebben van een gedenkplaats
en onderhoud met 10 jaar, als bedoeld in artikel 14, lid 2 van de beheersverordening:
 • -
  voor een particulier graf in categorie A en B1.150,00
 • -
  voor een kindergrafruimte562,00
 • -
  voor een urnengraf265,00
  • 3.
   voor het uitsluitend recht om in de urnenmuur een bepaalde urnennis te mogen
gebruiken, wordt er voor de periode van 20 jaren een recht geheven van 520,00
4.voor verlenging van het recht, genoemd in lid 3, voor de periode van 10 jaren 260,00
Artikel 6 Begraafrechten
1.Het tarief bedraagt, onverminderd hetgeen overigens in deze rubriek is bepaald, voor het in
behandeling nemen van een aanvraag tot het begraven van een lijk of het begraven c.q. bijzetten van een asbus op de gewone uren van begraven, dan wel het verstrooien van as:
indien dit voor het begraven van een lijk voor het verstrooien
geschiedt van een persoon begraven c.q. van as
in een graf bijzetten van
in een asbus
vanaf 1 jaar beneden 1 jaar
of ouder alsmede leven-
loos geborenen
categorie
A en B of algemeen1.200,00470,00320,00200,00
kindergraf- €1.400,00*)
ruimte, urnengraf320,00
*) tarief voor het begraven van een lijk van een persoon vanaf 1 jaar en ouder, 3 diep.
 • 1.
  In afwijking van het bepaalde in dit artikel wordt:
  • a.
   voor het begraven van lijken van levenloos geborenen of kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, die in 1 kist worden begraven, slechts eenmaal het recht geheven;
  • b.
   voor het begraven van lijken en levenloos geborenen of kort na de geboorte overleden zuigelingen, die tegelijk met de bij of kort na de bevalling overleden moeder in een kist worden begraven, geen recht geheven.
Artikel 7 Begraven buiten de aangegeven dagen en tijden
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het begraven van lijken of het bijzetten van asbussen buiten maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur wordt het ingevolge artikel 6 verschuldigde tarief verhoogd met:
 • a.
  25% indien dit begraven of bijzetten geschiedt op een werkdag;
 • b.
  75% indien dit begraven of bijzetten geschiedt op een zaterdag;
 • c.
  100% indien dit begraven of bijzetten geschiedt op een zon- of feestdag.
Artikel 8 Later begraven dan in de beheersverordening genoemde tijdstippen
 • 1.
  Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag wordt de belastingplichtige medegedeeld of de aangifte van het begraven en/of afgifte van het verlof tot begraven later geschiedt dan de in de beheersverordening daarvoor genoemde tijdstippen, waardoor het ingevolge artikel 6 verschuldigde tarief wordt verhoogd met 29,00
 • 2.
  De in lid 1 bedoelde verhoging is niet verschuldigd, indien:
  • a.
   de begraving geschiedt op last van de burgemeester;
  • b.
   de aangifte, uitsluitend doordat het daartoe aangewezen kantoor daarvoor gesloten is, niet voor of op de dag voor die, waarop de begraving verlangd wordt, gedaan kan worden.
Artikel 9 Gebruik condoleanceruimte
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het gebruik van de condoleanceruimte en de daarin aanwezige inventaris per begrafenis 120,00
Artikel 10 Op- en herbegraven
 • 1.
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het lichten van een lijk:
  • a.
   voor het lijk van een persoon van 1 jaar en ouder 1.200,00
  • b.
   voor het lijk van een kind beneden de leeftijd van 1 jaar en van levenloos geborenen
   550,00
   In dit tarief is begrepen het herbegraven in dezelfde grafruimte.
 • 2.
  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het herbegraven van het in lid 1 bedoelde opgegraven lijk in een andere grafruimte is het tarief vermeld in artikel 6 verschuldigd.
 • 3.
  Het in dit artikel bedoelde tarief wordt niet geheven voor het op rechterlijk gezag lichten en weer in dezelfde grafruimte begraven van een lijk.
Artikel 11 Ruimen van graven
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ruimen van een graf op verzoek van de rechthebbende en voor het opnieuw begraven van de daarin aanwezige overblijfselen in een daartoe bestemd afgesloten gedeelte van de begraafplaats bedraagt ter zake van elk lijk 550,00
Artikel 11a Herschikken (schudden) van graven
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het herschikken (schudden) van een graf bedraagt 1.200,00
Artikel 12 Stichten van grafkelders
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vervoer van de grond en het graven van de ruimte ten behoeve van het stichten van een grafkelder in een grafruimte in categorie A bedraagt per grafruimte 120,00
Artikel 13 Vergunningen
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in artikel 14 van de beheersverordening, tot het stichten, aanleggen van voorwerpen ten aanzien van een grafruimte in de categorieën A, B en kindergrafruimte bedraagt 120,00
Artikel 14 Het luiden der klokken
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het luiden der klokken van de toren te Eemnes-binnen of Eemnes-buiten bij begrafenissen bedraagt 20,00
Artikel 15 Inschrijven en overboeken
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het inschrijven of overboeken van een akte 25,00
Artikel 16 Heffing van rechten ongeacht het resultaat van de dienstverlening
Rechten niet geheven c.q. wordt teruggaaf verleend van reeds betaalde rechten ingeval een aangevraagde dienst niet wordt of kan worden verleend of de werkzaamheden, die naar aanleiding van de aanvrage worden verricht, niet tot een in deze verordening gestelde dienstverlening leiden.
Artikel 17 Wijze van heffing en betaling
 • 1.
  De krachtens artikel 6a verschuldigde rechten worden geheven bij wege van aanslag. Zij zijn invorderbaar één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.
 • 2.
  De overige rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Zij zijn invorderbaar in één termijn, welke vervalt één maand na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.
Artikel 18 Nadere regels door het College
Het College kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de begrafenisrechten.
Artikel 19 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.
  De “Verordening Begrafenisrechten 2014” van 16 december 2014 en 1e wijziging op de verordening van 18 februari 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
 • 2.
  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
 • 3.
  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.
 • 4.
  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Begrafenisrechten 2015".
 
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 15 december 2014.
J.A. de Bruijn R. van Benthem RA
griffier voorzitter