Gemeenteblad van Woudrichem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudrichemGemeenteblad 2014, 79039Verordeningen
Verordening rioolheffing 2015
 
De raad van de gemeente Woudrichem;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014;
gehoord het advies van de opiniërende vergadering d.d. 25 november 2014;
gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;
b e s l u i t :
vast te stellen de:
Verordening rioolheffing 201 5
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
 • a.
  perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;
 • b.
  gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente waaronder mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater;
 • c.
  verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft;
 • d.
  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater.
Artikel 2 Aard van de belasting
Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:
 • a.
  de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en
 • b.
  de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht
 • 1.
  De belasting wordt geheven:
  • a.
   van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, verder te noemen: eigenarendeel; en
  • b.
   van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, verder te noemen: gebruikersdeel.
 • 2.
  Met betrekking tot het eigenarendeel wordt, ingeval het perceel een onroerende zaak is, als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.
 • 3.
  Met betrekking tot het gebruikersdeel wordt als gebruiker aangemerkt:
  • a.
   degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;
  • b.
   ingeval een gedeelte van een perceel - niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 - voor gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan.
Artikel 4 Zelfstandige gedeelten
Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande, dat indien twee of meer van die gedeelten, tezamen als een geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.
Artikel 5 Maatstaf van heffing
 • 1.
  Het eigenarendeel wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.
 • 2.
  Het gebruikersdeel wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.
 • 3.
  Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters leidingwater en grondwater dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of opgepompt.
  Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.
 • 4.
  Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een:
  • a.
   watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of
  • b.
   bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen.
   De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.
 • 5.
  De op de voet van het derde lid berekende hoeveelheid toegevoerd en opgepompt water wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet is afgevoerd.
Artikel 6 Belastingtarieven
 • 1.
  Het eigenarendeel bedraagt per perceel € 114,65.
 • 2.
  Het gebruikersdeel bedraagt bij een afvoer van water van:
a.
0 m³
tot en met
500 m³
€ 131,05
 
 
 
b.
501 m³
tot en met
1.000 m³
€ 131,05
verhoogd met
€ 1,81
per m³ boven een afvoer van 500 m³
c.
1.001 m³
tot en met
1.500 m³
€ 1.036,05
verhoogd met
€ 1,20
per m³ boven een afvoer van 1.000 m³
d.
1.501 m³
tot en met
2.000 m³
€ 1.636,05
verhoogd met
€ 0,92
per m³ boven een afvoer van 1.500 m³
e.
2.001 m³
tot en met
2.500 m³
€ 2.096,05
verhoogd met
€ 0,73
per m³ boven een
afvoer van 2.000 m³
f.
2.501 m³
tot en met
3.000 m³
€ 2.461,05
verhoogd met
€ 0,59
per m³ boven een
afvoer van 2.500 m³
g.
3.001 m³
en meer
 
€ 2.756,05
verhoogd met
€ 0,48
per m³ boven een
afvoer van 3.000 m³
Artikel 7 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar .
Artikel 8 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
 • 1.
  De belasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
 • 2.
  Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
 • 3.
  Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 5,00.
 • 4.
  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.
 • 5.
  Belastingbedragen van minder dan € 9,00 worden niet geheven.
 • 6.
  Voor de toepassing van het bepaalde in het derde lid en het vijfde lid wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen rioolheffing of andere heffingen aangemerkt als één belastingaanslag.
Artikel 10 Termijnen van betaling
 • 1.
  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.
 • 2.
  In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan,minder is dan € 2.500,00, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.
Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rioolheffing.
Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.
  De 'Verordening rioolheffing 2014' van 17 december 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
 • 2.
  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
 • 3.
  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.
 • 4.
  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening rioolheffing 2015'.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Woudrichem van 16 december 2014.
de griffier, O.F. Matheijsen
de voorzitter, A. Noordergraaf