Gemeenteblad van Oostzaan

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OostzaanGemeenteblad 2014, 78848Beleidsregels
Subsidieregeling Scholings-begeleidingsvoucher, Zaanstreek-Waterland Oostzaan 2015
 
 
Vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan
Datum inwerkingtreding: 1 januari 2015
Opmerkingen met betrekking tot de regeling
De subsidieregeling Scholings-begeleidingsvoucher is onderdeel van het pakket aan regelingen/instrumenten dat de arbeidsmarktregio inzet voor werkgeversdienstverlening.
Wettelijke grondslagen of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd
 • 1.
  Artikel 147 Gemeentewet
 • 2.
  Artikel 2 Algemene subsidieverordening Oostzaan 2014
 • 3.
  Algemene wet bestuursrecht
 • 4.
  Wet werk en bijstand
 • 5.
  Participatiewet
 • 6.
  Verordening Arbeidsinschakeling Oostzaan 2013
Tekst van de regeling
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
Social return on investment Een principe dat de gemeente hanteert bij de inkoop van producten en diensten. Dit houdt in dat opdrachtnemers voor een percentage van de omvang van de opdracht, werkloze werkzoekenden, mensen met een SW-indicatie, en leerlingen aan een (leer)werkplek helpen.
Uitzendbeding Bepaling dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt wanneer de inlener van de werknemer afziet van de diensten van de werknemer.
Artikel 2 Doel
 • 1.
  Het doel van de scholings-begeleidingsvoucher is om werkgevers te stimuleren werkplekken aan te bieden en de doelgroep een kans te bieden in hun bedrijf.
 • 2.
  De gemeente zet de vouchers in met als doel het terugdringen van mensen die niet aan het arbeidsproces deelnemen.
 • 3.
  De subsidie wordt verstrekt als een bijdrage voor opleidings/begeleidingskosten.
 • 4.
  Door de inzet van scholing/begeleiding kunnen
  • a.
   Kandidaten direct werkzaamheden in loondienst verrichten of
  • b.
   kandidaten werkervaring op gaan doen op een werkervaringsplaats of
  • c.
   kansen op een baan in de toekomst vergroot worden
Artikel 3 Toepassingsbereik
Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.
Artikel 4 Subsidiabele activiteiten
 • 1.
  De scholings-begeleidingsvoucher dient te worden besteed aan een voorafgaand aan het dienstverband, met de adviseur van de gemeente, afgesproken scholing, cursus of training on the job /begeleiding.
 • 2.
  Een werkgever komt in aanmerking voor de voucher indien de werkgever een kandidaat uit de doelgroep in dienst neemt of een werkervaringsplaats aanbiedt van 6 maanden
 • 3.
  Rijbewijs B is uitgesloten voor een voucher tenzij met baangarantie een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden en noodzakelijk voor de functie.
 • 4.
  De werkgever komt in aanmerking voor de subsidie indien aan de subsidieregels wordt voldaan.
Artikel 5 Doelgroep
Subsidie wordt verstrekt voor uitkeringsgerechtigden WWB c.s.
 • 1.
  wonend in de gemeente Oostzaan,
 • 2.
  én waarvoor het college het aanbieden van deze voorziening gericht op arbeidsinschakeling noodzakelijk acht. Hier worden de criteria leerbaarheid en arbeidsmarktrelevantie bij betrokken.
 • 3.
  én met enige afstand tot de arbeidsmarkt, die zonder deze voorziening niet of moeilijk aan het werk komen of geen werkervaringsplaats vinden.
Artikel 6 Hoogte en duur van de subsidie
 • 1.
  De hoogte van de voucher is maximaal € 5000,- bij het aangaan van een fulltime arbeidsovereenkomst van een jaar conform de cao of afhankelijk van het loongebouw .
 • 2.
  De subsidie wordt op advies van de adviseur van de gemeente, in principe, naar rato van de lengte en duur van het dienstverband vastgesteld. Een kosten-baten analyse kan hierbij betrokken worden.
Artikel 7 Subsidieplafond en wijze van verdeling
 • 1.
  Deze subsidieregeling valt onder het subsidieplafond voor het Participatiebudget dat door de raad is vastgesteld voor de doelgroep met een korte tot middellange afstand tot de arbeidsmark 2015 € 39.000 en de doelgroep met een arbeidsbeperking 2015 € 13.000.
 • 2.
  Het college verdeelt het beschikbare subsidiebudget binnen de doelgroep in de volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen tot het maximum van het subsidie plafond is bereikt.
Artikel 8 Aanvraag
 • 1.
  Tijdens de matching gesprekken worden door de adviseur van de gemeente met de werkgever en de kandidaat afspraken gemaakt over waarvoor de voucher zal worden in gezet en wat het maximum in te zetten bedrag is.
 • 2.
  De kandidaat zelf, de adviseur of een werkgever kunnen het initiatief tot scholing/begeleiding nemen.
 • 3.
  De subsidieaanvraag door de werkgever wordt met een aanvraagformulier ingediend
 • 4.
  Indien termijn voor de aanvraag is één maand.
 • 5.
  De aanvraag bevat in ieder geval de via het aanvraagformulier voorgeschreven gegevens, waaronder
  • a.
   Naam en adresgegevens van de aanvrager
  • b.
   Indien van toepassing een kopie van de door beide partijen getekende (leer) arbeidsovereenkomst.
  • c.
   Inhoud van de in te zetten scholing en/of begeleiding met een marktconforme opgave/indicatie van de kosten
  • d.
   Maximum afgesproken bedrag
  • e.
   Periode waarin (begin-einddatum)
  • f.
   Datum
  • g.
   Ondertekening
 • 6.
  Het college kan aanvullend op de aanvraag om extra inlichtingen vragen.
 • 7.
  Het staat de gemeente vrij om elders een prijsopgaaf te vragen.
Artikel 9 Aanvraagtermijn
1.Een aanvraag om een subsidie wordt, conform artikel 6 derde lid, van de Algemene subsidieverordening Oostzaan 2014
a.Ingediend voorafgaand aan het ingaan van de arbeidsovereenkomst.
Artikel 10 Subsidiecriteria
De subsidie wordt slechts verleend indien voldaan wordt aan de volgende criteria
 • 1.
  De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor minimaal 6 maanden en minimaal 12 uur per week.
 • 2.
  De werkgever betaalt het rechtens geldende loon inclusief de daaruit voortvloeiende afdrachten.
 • 3.
  Vanuit goed werkgeverschap verklaart de werkgever begeleiding te bieden
 • 4.
  De vacature is niet ontstaan door reorganisatie of afvloeiing, tot een half jaar voorafgaand aan het verzoek tot de subsidie. Er mag geen sprake zijn van verdringing op de arbeidsmarkt.
 • 5.
  Er is geen uitstel (surseance) van betaling of faillissement voor het bedrijf aangevraagd.
 • 6.
  De werkgever staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • 7.
  De arbeidsovereenkomst mag geen uitzendbeding bevatten.
 • 8.
  Bij ontslag in de proeftijd is er geen aanspraak op subsidie.
 • 9.
  De werkgever verklaart geen andere subsidie(s) te (hebben) ontvangen voor dezelfde kosten.
 • 10.
  Indien een tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan de werkgever te wijten is, kan de subsidie worden teruggevorderd.
 • 11.
  Subsidies of voorschotten waarop de werkgever ten tijde van de verlening of naderhand geen recht had, kan het college terugvorderen, dan wel verrekenen met nog te betalen subsidies.
 • 12.
  De voucher is een jaar geldig.
 • 13.
  Als een kandidaat, bij een scholing zonder koppeling aan werk of werkervaringsplaats, niet voldoet aan de verplichtingen die worden vastgelegd in het plan van aanpak, kan de gemeente de kosten geheel of gedeeltelijk terug vorderen.
 • 14.
  Indien de scholingsvoucher in de matching gecombineerd wordt met een loonkostensubsidie dient het te gaan om aantoonbare scholings/begeleidingskosten noodzakelijk voor deze kandidaat.
 • 15.
  Bij de verlening van de subsidie kan het college aanvullende voorwaarden opleggen.
Artikel 11 Beslistermijn
 • 1.
  Conform artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Oostzaan 2014 wordt op basis van volgorde van indiening, door of namens het college beslist binnen negen weken na ontvangst van de volledige subsidieaanvraag.
 • 2.
  De in het eerste lid gestelde termijn kan, met redenen omkleed, met ten hoogste negen weken verdaagd worden.
Artikel 11 a Betaling
1.De werkgever ontvangt na de aanvraag een beschikking met verstrekking van een voucher. Betaling volgt na ontvangst factuur van de kosten van de scholing c.q. begeleiding.
Artikel 12 Weigeringsgronden
Naast de in artikel 8 en 9 van de Algemene Subsidieverordening Oostzaan 2014 genoemde weigeringsgronden wordt de subsidie niet verleend indien:
 • 1.
  Niet is voldaan aan de eisen en criteria in deze regeling
 • 2.
  Het subsidieplafond is bereikt
 • 3.
  Subsidieaanvragers waarvan is aangetoond dat ze oneigenlijk gebruik maken van subsidies, worden voor de duur van 3 jaar uitgesloten van subsidies.
Artikel 13 Verplichtingen
Naast de in de artikelen 12,13,14,15 en 16 van de Algemene subsidieverordening Oostzaan 2014 genoemde verplichtingen gelden de volgende verplichtingen:
1.De werkgever is verplicht per ommegaande wijzigingen door te geven aan de gemeente, die gevolgen hebben voor de aanvang, duur en hoogte van de subsidieverlening.
Artikel 14 Verantwoording
De subsidieverlening kan o.g.v. artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening worden gecontroleerd. De subsidieontvanger is verplicht hieraan medewerking te verlenen.
Artikel 15 Hardheidsclausule
Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.
Artikel 16 Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.
Artikel 17 Slotbepalingen
 • 1.
  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
 • 2.
  Deze subsidieregeling wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad.
 • 3.
  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Scholings-begeleidingsvoucher Zaanstreek-Waterland Oostzaan 2015.
Toelichting
Algemeen
De Scholings-begeleidingsvoucher is onderdeel van het pakket aan regelingen/instrumenten dat de arbeidsmarktregio inzet voor werkgeversdienstverlening.
De arbeidsmarktregio Z-W zet deze in met als doel het terugdringen van mensen die aan de kant staan. Werkgevers nemen een centrale positie in, de dienstverlening moet aansluiten bij wensen en behoeften van werkgevers.
Het uitgangspunt bij werkgeverdienstverlening is maatwerk. Maatwerk om belemmeringen bij werkgevers weg te nemen en te stimuleren dat ze kandidaten uit de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland aannemen.
Een werkgever komt in aanmerking voor een voucher als hij een kandidaat in dienst neemt of een werkervaringsplaats aanbiedt. De voucher is een investering in de toekomst zodat een nieuwe werknemer goed toegerust is voor de functie. De waarde van de voucher is afhankelijk van het aantal uren en de duur van het contract.
Deze regeling beschrijft de subsidieregels voor deze scholings-begeleidingsvoucher.
Artikelsgewijs
Niet genoemde artikelen behoeven geen toelichting.
Artikel 2 Doel
Begeleiding betreft ‘training on the job’ die noodzakelijk is voor de kandidaat om de werkzaamheden bij deze werkgever te doen, die noodzakelijk is om de kandidaat op te leiden. Dit kan bijv. gaan om het vrijmaken ( uit het productieproces) van een seniorcollega die de kandidaat een afgesproken aantal uren instrueert en begeleidt. Het kan ook noodzakelijke ‘externe’ coaching betreffen.
Artikel 4 Subsidiabele activiteiten lid 3 en 3a
Een kanssector in de economie is een sector die benoemd is vanuit de regionale arbeidsmarkt analyse tot groeisector. Van belang is de scholingsvoucher zonder baangarantie te koppelen aan sectoren waar vraag is of zal ontstaan. Denk hierbij ook bijv. aan het ondersteunen van branchegerichte initiatieven. Er vindt een beoordeling plaats op arbeidsmarktrelevantie van de branche/sector gerichte scholing. Lid 3a biedt naast de subsidie aan een werkgever voor scholing/begeleiding, de interne mogelijkheid dat een kandidaat een opleiding in een kanssector van de economie volgt zonder dat er een koppeling aan werk of werkervaringsplaats is. Deze mogelijkheid vergroot de kansen op een baan voor de kandidaat.
Artikel 5, lid 2 Doelgroep
De inzet van regelingen is maatwerk. Het college levert maatwerk bij het bepalen welke re-integratie voorziening voor een kandidaat nodig is. De voorziening is het resultaat van een zorgvuldige, op de persoon toegesneden, afweging. In het kader van deze regeling is het resultaat van de afweging of de scholingsvoucher een noodzakelijke voorziening is i.v.m. de kansen op de arbeidsmarkt. Van belang is de koppeling met de bevordering van de arbeidsmarktpositie van de kandidaat.
Bij deze afweging zijn de volgende aspecten van belang: de mogelijkheden, werkervaring (in kansrijke sectoren), opleiding (gericht op kansrijke sectoren), gezinssituatie, werkloosheidsduur. Voorwaarde is ook of iemand over voldoende leervermogen beschikt om de betreffende scholing te volgen.
Deze opsomming is niet limitatief. De aspecten leiden in onderling verband tot een oordeel over de voorziening c.q. het traject voor de kandidaat.
Artikel 6 Hoogte en duur van de subsidie lid 3
Wanneer kandidaten een opleiding volgen en ze daardoor niet volledig beschikbaar voor de arbeidsmarkt zijn, is de duur van de opleiding maximaal een jaar.
Artikel 8 Aanvraag
De inzet van regelingen voor de werkgever, en dus ook de scholings-begeleidingsvoucher, is maatwerk en verschilt per kandidaat. De afspraken worden in overleg met de adviseur van de arbeidsmarktregio Z-W voorafgaand aan het dienstverband gemaakt. Hierbij speelt bijvoorbeeld de afstand tot de arbeidsmarkt een rol.