Aanwijzing plaats, tijdstip en wijze betaald parkeren, gemeente Smallingerland
Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland;
 
gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de artikelen 8 en 9 van de Verordening parkeerbelastingen 2015;
 
 
B E S L U I T E N :
Artikel 1
als plaatsen waarop tegen betaling van belasting als genoemd in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2015 mag worden geparkeerd, aan te wijzen de weggedeelten en terreinen, gelegen in en rond het centrum van Drachten en de maximale parkeerduur per parkeerlocatie vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 "Plaats betaald parkeren".
Artikel 2
als plaatsen waar de wielklem wordt gebruikt als zekerheid voor de betaling van een naheffingsaanslag, aan te wijzen weggedeelten en terreinen, gelegen in en rond het centrum van Drachten, zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 "Plaats betaald parkeren".
Artikel 3
de tijdstippen waarop tegen betaling van parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2015 mag worden geparkeerd, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2 "Tijdstip en de wijze betaald parkeren".
Artikel 4
 • 1.
  Het besluit van januari 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van dit besluit, met dien verstande dat het van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
 • 2.
  Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
 • 3.
  Dit besluit kan wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2015.
   
Drachten, 18 november 2014
 
Het college van burgemeester en wethouder van Smallingerland,
 

secretaris

burgemeester,

Bijlage 1 – Plaats betaald parkeren
 
(maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur en op de koopavonden)
 
Parkeerlocatie
Omschrijving gebied/terrein
Maximale parkeerduur
Raadhuisplein
het parkeerterreinaan het Raadhuisplein
1,5uur
Van Knobelsdorffplein
het parkeerterrein aan het Van Knobelsdorffplein
1 uur
 
 
 
De Marke
het parkeerterrein ten westen van De Drift, tussen de Meent en de Noord- en Zuidkade
1,5 uur
Noord- /Zuidkade I
de parkeerhavens aan de Noord- en Zuidkade, voor zover het betreft de gedeelten tussen de Torenstraat/De Drift en De Singel
2 uur
Oosterstraat
de parkeerhavens aan het gedeelte van de Oosterstraat, gelegen tussen de Torenstraat en het voetgangersgebied Noorderbuurt
1 uur
Oosterstraat – P
het parkeerterrein gelegen tussen de Houtlaan en de Oosterstraat
4 uur
Houtlaan
de parkeerhavens aan de Houtlaan tussen de Torenstraat en het voetgangersgebied Noorderbuurt
4 uur
Vogelzang
het parkeerterrein gelegen aan de Noorderbuurt en ten zuiden van de Vogelzang
Onbeperkt
Oude Nering
de parkeerhavens aan de westzijde van de Oude Nering, gedeelte tussen De Lange West en de Leerlooierstraat
4 uur
Markt
het parkeerterrein aan de Markt
4 uur
Moleneind
het parkeerterrein aan het Moleneind, het gedeelte gelegen tussen de Oude Nering en het voetgangersgebied Moleneind
1 uur
Sander Israëlsplein
het parkeerterrein Sander Israëlsplein, alsmede de plaatsen langs de toegangsweg van het terrein in het verlengde van de Oude Nering
4 uur
Reidingweg
het parkeerterrein en de parkeervakken aan de Reidingweg, grenzend aan de Gauke Boelensstraat en het Kiryat-Onoplein
4 uur
Gauke Boelensstraat
het parkeerterrein aan de verbindingsweg tussen de Gauke Boelensstraat en de Pier Panderstraat ten westen van het gemeentehuis, alsmede het parkeerterrein gelegen achter het gebouw aan de Gauke Boelensstraat 4 - 6
1 uur
Burgemeester Wuiteweg I
de parkeerhavens ten noorden van de toegangsweg naar het gemeentehuis vanaf de Burgemeester Wuiteweg
1 uur
De Opgang
het parkeerterrein aan De Opgang
4 uur
Oudeweg
het parkeerterrein ten westen van de Oudeweg en gelegen achter het gebouw Marktstede
1 uur
Torenstraat
het parkeerterrein en parkeerhavens aan de Torenstraat, gelegen ten zuiden van de Vogelzang en ten noorden van de Houtlaan
Onbeperkt
Kiryat-Onoplein
de parkeerplaatsen op het Kiryat-Onoplein direct ten noorden van de Albert Heijn en ten zuiden van de toegangsweg
1 uur
 
Stationsweg
de parkeerplaatsen langs het zuidelijk deel van de Stationsweg, tussen de Vogelzang en de Van Haersmasingel
4 uur
Noord-/Zuidkade II
de parkeerhavens aan de Noord- en Zuidkade, voor zover het betreft tussen De Singel en de Noorderdwarsvaart
4 uur
Burgemeester Wuiteweg II
de parkeerplaatsen langs het noordelijk deel van de Burgemeester Wuiteweg, tussen het Kiryat-Onoplein en de Berglaan
4 uur
Nachtegaalstraat
de parkeerplaatsen langs en het parkeerterrein aan de Nachtegaalstraat, ten zuiden van de afsluiting
4 uur
 
Bijlage 2 – Tijdstip en wijze betaald parkeren
 
 • 1.
  Elke donderdag wordt aangemerkt als koopavond, met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen.
 • 2.
  Als extra koopavonden worden aangemerkt de eerste vier werkdagen, niet zijnde een zaterdag, voor 5 december en 24 december van elk jaar.
 • 3.
  Het betaald parkeren voor de parkeerlocaties zoals vermeld in Bijlage 1, van dit besluit, is van toepassing op maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur en op de koopavond en de extra koopavonden van 18.00 uur tot 21.00 uur.
 • 4.
  Ter zake van het betaald parkeren geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken zoals die op de parkeerapparatuur staan aangegeven.
 • 5.
  In afwijking van het bepaalde onder 4 kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het mobiel inloggen op de centrale computer van een van de parkeerproviders. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij een parkeerprovider. Hij dient te beschikken over een geldige parkeerkaart van een parkeerprovider. Deze kaart dient op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van een motorvoertuig te worden aangebracht. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch door te geven aan de parkeerprovider. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van de parkeerprovider in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarde is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 5 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 7 van de Verordening parkeerbelastingen 2015,
 • 6.
  Het parkeerkaartje, tegen betaling verkregen uit de parkeerapparatuur op het betreffende parkeerterrein en/of weggedeelte, moet met de zijde van de tijdsaanduiding goed zichtbaar achter de voorruit worden geplaatst.
 
Naar boven