Gemeenteblad van Smallingerland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SmallingerlandGemeenteblad 2014, 78567Verordeningen
Verordening op de heffing en invordering van schutstalgelden 2015, gemeente Smallingerland
De raad der gemeente Smallingerland;
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.  november 2014;
 
gelet op de artikelen 229, lid 1 aanhef en onder a en b en 229a van de Gemeentewet;
 
 
 
B E S L U I T :
 
 
vast te stellen de volgende VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN SCHUTSTALGELDEN 2015
Artikel 1 Aard van de heffing
 • 1
  Voor het opbrengen en geleiden van vee uit de weide van een ander dan de eigenaar of houder van dat vee of van de openbare weg naar een door burgemeester en wethouders aangewezen schutstal, onverschillig of deze schutstal wordt bereikt, wordt een recht geheven.
 • 2
  Voor het bewaren en voederen van vee, dat naar een schutstal is gebracht, wordt eveneens een recht geheven.
Artikel 2 Belastingplicht
Belastingplichtig is de eigenaar of houder van het in artikel 1 omschreven vee.
Artikel 3 Tarief
Het tarief is vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.
Artikel 4 Wijze van heffing
De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende nota waarop het verschuldigde bedrag is vermeld. Burgemeester en wethouders stellen het model van de nota vast.
Artikel 5 Tijdstip van betaling
De rechten moeten worden betaald vóórdat het geschutte of in bewaring gestelde vee wordt afgegeven aan de eigenaar of houder.
Artikel 6 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de schutstalgelden.
Artikel 7 Overgangsrecht
De “Verordening schutstalgelden 2014” wordt ingetrokken met ingang van de in het artikel 8, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.
  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
 • 2.
  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.
 • 3.
  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening schutstalgelden 2015.
   
Aldus vastgesteld door de raad voornoemd
in zijn vergadering van 16 december 2014,
 

griffier,

voorzitter,

Tarieventabel 2015
behorende bij de “Verordening schutstalgelden 2015”.
 
1.
Het in artikel 1, eerste lid, bedoelde recht bedraagt
 
 
a. voor een paard of een rund per stuk
€ 46,50
 
b. voor elk ander soort vee per stuk
€ 19,90
 
 
 
2.
Het in artikel 1, tweede lid bedoelde recht bedraagt per etmaal of gedeelte daarvan:
 
 
a. voor een paard of een rund per stuk
€ 19,90
 
b. voor elk ander soort vee per stuk
€ 10,00
 
 
Behorende bij raadsbesluit van 16 december 2014.
 
De griffier van de gemeente Smallingerland,