Nadere regels Jeugdhulp Peelgemeente Someren 2015
 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet
besluit:
Vast te stellen de Nadere regels Jeugdhulp Peelgemeente Someren 2015.
Artikel 1:1 Begripsbepalingen
 • 1.
  In deze regels wordt verstaan onder:
  • a.
   aanbieder: een organisatie of ZZP’er die zorg, maatschappelijke en/of vergelijkbare dienstverlening aanbiedt aan Inwoners van de Gemeente;
 • b.
  besluit: Besluit Jeugdwet;
 • c.
  dienstverlener: de hulpverlener die ingevolge een pgb de hulp verleent aan een budgethouder;
 • d.
  ouderbijdrage: een vast te stellen ouderbijdrage bijdrage, overeenkomstig het in artikel 8.2.1 van de wet en paragraaf 8.1 van het Besluit Jeugdwet geregelde;
 • e.
  particuliere inzet: de inzet geleverd door een niet- professionele dienstverlener waaronder mede begrepen inzet door het sociale netwerk;
 • f.
  Peel 6.1: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, zijnde de formele publiekrechtelijke rechtsvorm van de samenwerking tussen de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren;
 • g.
  pgb: persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1 van de wet, zijnde een door het college verstrekt budget aan een jeugdige of zijn ouders, dat hen in staat stelt de jeugdhulp die tot de individuele voorziening behoort van derden te betrekken;
 • h.
  pgb-plan: het door de jeugdige of ouders bij het college in te dienen plan ter ondersteuning van zijn wens tot verstrekking van een individuele voorziening in de vorm van een pgb;
 • i.
  sociaal netwerk: personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de cliënt een sociale relatie onderhoudt (artikel 1.1.1 Wmo 2015);
 • j.
  SVB: Sociale verzekeringsbank;
 • k.
  trekkingsrecht: het pgb, wordt beheerd door de SVB. De SVB betaalt vervolgens in opdracht van de cliënt rechtstreeks de hulpverlener;
 • l.
  verordening: de Verordening Jeugdhulp Peelgemeente Someren 2015;
 • m.
  wet: Jeugdwet.
  • 2.
   Alle begrippen die in onderhavige Nadere regels worden gebruikt en die niet nader zijn omschreven in het eerste lid hebben dezelfde betekenis als de begrippen in de verordening, de Jeugdwet en /of de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
  • 3.
   Bij alle bedragen geldt als uitgangspunt dat voor de diensten een vrijstelling omzetbelasting van toepassing is. Mocht voor de dienstverlening geen vrijstelling omzetbelasting van toepassing zijn, dan zijn de genoemde bedragen inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting.
Hoofdstuk 2 Ondersteuningsvormen en toegang.
Artikel 2.1Vormen van specialistische ondersteuning
De individuele voorzieningen onder artikel 2.1 eerste lid onder e Verordening worden onderscheiden in:
 • a.
  Dagbehandeling (AWBZ);
 • b.
  Dagbehandeling (Provinciaal);
 • c.
  Begeleiding Groep (Provinciaal);
 • d.
  Generalistische basis GGZ;
 • e.
  Specialistische GGZ;
 • f.
  Persoonlijke verzorging;
 • g.
  Begeleiding regulier;
 • h.
  Begeleiding speciaal;
 • i.
  Behandeling basis;
 • j.
  Behandeling speciaal;
 • k.
  Dagbesteding regulier;
 • l.
  Dagbesteding speciaal;
 • m.
  Vervoer dagbesteding en dagbehandeling.
Hoofdstuk 3 Ouderbijdrage
Artikel 3.1 Ouderbijdrage voor individuele voorziening
 • 1.
  De aanvrager aan wie een individuele voorziening in natura of pgb is verleend voor verblijf buiten het gezin, is een ouderbijdrage verschuldigd overeenkomstig artikel 8.2.1 van de wet.
 • 2.
  Voor de hoogte en duur van de ouderbijdrage wordt onverkort aangesloten bij de systematiek en de bedragen van paragraaf 8.1 van het Besluit Jeugdwet.
Hoofdstuk 4 Het pgb
Artikel 4:1 Verstrekking pgb
 • 1.
  Ingevolge artikel 8.1.1, derde lid van de Wet, vindt beoordeling van verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een pgb plaats indien de aanvrager dit wenst.
 • 2.
  Een pgb wordt alleen verstrekt indien:
  • a.
   de aanvrager naar het oordeel van het college op eigen kracht voldoende in staat is te achten tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake dan wel met hulp uit zijn sociale netwerk of van zijn vertegenwoordiger, in staat is te achten de aan een pgb verbonden taken op een verantwoorde wijze uit te voeren; en
  • b.
   de aanvrager zich gemotiveerd op het standpunt stelt dat hij de individuele voorziening als pgb wenst geleverd te krijgen; en
  • c.
   naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat individuele voorziening, veilig, doeltreffend en cliëntgericht worden verstrekt en in redelijkheid geschikt zijn voor het doel waarvoor het pgb wordt verstrekt en van goede kwaliteit is.
 • 3.
  Teneinde het college in staat te stellen te toetsen of aan de voorwaarden genoemd in tweede lid is voldaan, dient de aanvrager in ieder geval een pgb-plan over te leggen conform een daartoe voorgeschreven format door Peel 6.1.
Artikel 4.2 Besteding pgb
 • 1.
  Het persoonsgebonden budget dient besteed te worden aan Jeugdzorg. Dit betekent dat het pgb in ieder geval niet besteed kan worden aan:
  • a.
   bemiddelings- en administratiekosten;
  • b.
   kosten verbonden aan opstellen pgb-plan;
  • c.
   reistijd, vervoers- en parkeerkosten van de dienstverlener;
  • d.
   overheadkosten van de dienstverlener waaronder mede begrepen kosten van de dienstverlener tot opstellen van een zorg- of werkplan; en
  • e.
   feestdagen- en/of eenmalige uitkering of cadeau aan dienstverlener.
 • 2.
  Het volledige bedrag aan pgb dient verantwoord te worden. De bestedingsvrije ruimte bedraagt € 0,00.
Artikel 4:3 Het pgb tarief bij een individuele voorziening
 • 1.
  Het tarief voor een pgb:
  • a.
   is gebaseerd op een door de jeugdige of zijn ouders opgesteld pgb-plan, overeenkomstig artikel 4.1, derde lid , over hoe zij het pgb gaan besteden;
  • b.
   is toereikend om effectieve en kwalitatief goede hulp in te kopen, en
  • c.
   bedraagt ten hoogste de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate individuele voorziening in natura.
 • 2.
  Voor wat betreft pgb voor een individuele voorziening gelden twee tarieven:
  • a.
   tarief voor de professionele dienstverlener.
   Onder professionele dienstverlener wordt verstaan een dienstverlener die beroepsmatig zorg, maatschappelijke en/of aanpalende diensten aanbiedt aan burgers. Van beroepsmatige dienstverlening is in geval van een zelfstandige zonder personeel in ieder geval sprake indien de dienstverlener als zelfstandige staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en daarnaast beschikt over een Verklaring arbeidsrelatie Wuo/dga of Kwaliteitsregister jeugd/BIG registratie.
  • b.
   tarief voor particuliere inzet.
Particuliere inzet betreft de inzet die niet wordt geleverd door een professionele dienstverlener zoals beschreven onder a. Onder particuliere inzet wordt mede begrepen inzet door het sociaal netwerk.
 • 3.
  De persoon aan wie een pgb wordt verstrekt, kan de jeugdhulp alleen betrekken van een persoon die behoort tot de particuliere inzet, wanneer er sprake is van een beperking en deze vorm van ondersteuning noodzakelijk is voor het kunnen wonen en functioneren van de jeugdige binnen het eigen gezin. Voor deze vorm van besteding van pgb gelden minimaal één of meerdere van de volgende voorwaarden:
  • a.
   De hulp is niet goed vooraf in te plannen.
  • b.
   De hulp moet op ongebruikelijke tijden geleverd worden.
  • c.
   De hulp moet op veel korte momenten per dag geboden worden
  • d.
   De hulp moet op verschillende locaties worden geleverd.
  • e.
   De hulp moet 24 uur per dag en op afroep beschikbaar zijn.
  • f.
   De hulp moet vanwege de aard van de beperking geboden worden door een persoon waar de jeugdige geen hechtings- of contactprobleem mee heeft.
 • 4.
  Het tarief voor de professionele dienstverlener zoals genoemd in het tweede lid, onder a wordt afgeleid van het tarief zorg in natura voor de Jeugdhulp.
 • 5.
  Het uurtarief voor geboden zorg vanuit een particuliere inzet bedraagt maximaal 125% Wet minimumloon voor 23 jaar en ouder inclusief vakantiegeld/uren op basis van een 36-urige werkweek.
 • 6.
  Jaarlijks vindt per 1 januari aanpassing (indexatie) plaats van het in het vijfde lid genoemde bedrag conform het bepaalde daartoe in de Wet minimumloon.
 • 7.
  De jeugdige of zijn ouders mogen het pgb alleen gebruiken voor direct aan de individuele voorziening gerelateerde kosten. Dienstverlener mag het bedrag dus niet gebruiken voor compensatie van kosten die te beschouwen zijn als algemeen gebruikelijk (zoals voedsel, abonnementskosten, gebruikelijke kosten verbonden aan het uitoefenen van een hobby of sport, et cetera).
Artikel 4:4 Het pgb tarief bij verblijf deeltijd / dagbehandeling (kortdurend verblijf)
 • 1.
  Het tarief voor een pgb:
  • a.
   is gebaseerd op een door de jeugdige of zijn ouders opgesteld pgb-plan, overeenkomstig artikel 4.1, derde lid , over hoe zij het pgb gaan besteden;
  • b.
   is toereikend om effectieve en kwalitatief goede zorg in te kopen, en
  • c.
   bedraagt ten hoogste de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate individuele voorziening in natura.
 • 2.
  Voor wat betreft pgb voor een individuele voorziening gelden twee tarieven:
  • a.
   tarief voor de professionele dienstverlener.
   Onder professionele dienstverlener wordt verstaan een dienstverlener die beroepsmatig zorg, maatschappelijke en/of aanpalende diensten aanbiedt aan burgers. Van beroepsmatige dienstverlening is in geval van een zelfstandige zonder personeel in ieder geval sprake indien de dienstverlener als zelfstandige staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en daarnaast beschikt over een Verklaring arbeidsrelatie Wuo/dga of Kwaliteitsregister jeugd/BIG registratie
  • b.
   tarief voor particuliere inzet.
Particuliere inzet betreft de inzet die niet wordt geleverd door een professionele dienstverlener zoals beschreven onder a. Onder particuliere inzet wordt mede begrepen inzet door het sociaal netwerk.
 • 3.
  De persoon aan wie een pgb wordt verstrekt, kan de jeugdhulp alleen betrekken van een persoon die behoort tot de particuliere inzet, wanneer er sprake is van een beperking en deze vorm van ondersteuning noodzakelijk is voor het kunnen wonen en functioneren van de jeugdige binnen het eigen gezin. Voor deze vorm van besteding van pgb gelden minimaal één of meerdere van de volgende voorwaarden:
  • a.
   De hulp is niet goed vooraf in te plannen.
  • b.
   De hulp moet op ongebruikelijke tijden geleverd worden.
  • c.
   De hulp moet op veel korte momenten per dag geboden worden
  • d.
   De hulp moet op verschillende locaties worden geleverd.
  • e.
   De hulp moet 24 uur per dag en op afroep beschikbaar zijn.
  • f.
   De hulp moet vanwege de aard van de beperking geboden worden door een persoon waar de jeugdige geen hechtings- of contactprobleem mee heeft.
 • 4.
  Het tarief voor de professionele dienstverlener zoals genoemd in het tweede lid, onder a wordt afgeleid van het tarief zorg in natura voor de Jeugdhulp.
 • 5.
  De hoogte van het pgb voor kortdurend verblijf bij particuliere inzet bedraagt: maximaal € 33,00 per etmaal.
Artikel 4:5 Uitbetaling pgb
Uitbetaling van een pgb vindt plaats aan de SVB. De SVB betaalt vervolgens in opdracht van de jeugdige of de ouders rechtstreeks de jeugdhulpaanbieder.
Hoofdstuk 5 Kwaliteit
Artikel 5.1 Kwaliteit individuele voorziening pgb
 • 1.
  Ingevolge het bepaalde in artikel 8.1.1 van de Wet , wordt een pgb verstrekt indien sprake is van een veilige, doeltreffende individuele voorziening. Hierbij weegt het college, ingevolge artikel 8.1.1, derde lid, onder c van de wet, mee of maatregelen in redelijkheid geschikt zijn voor het doel waarvoor het persoonsgebonden budget wordt verstrekt en van goede kwaliteit is.
 • 2.
  Voor de toets aan het gestelde in lid 1, vormt het pgb-plan, zoals benoemd in artikel 4.1 derde lid, van deze van deze nadere regels, de basis. Indien aanvullende informatie benodigd wordt geacht door het college, wordt deze door jeugdige of ouders verstrekt.
Hoofdstuk 6 Slotbepalingen
Artikel 6:1 Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de jeugdige of ouders afwijken van de bepalingen van deze regels, indien toepassing van het besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.
Artikel 6:2 Inwerkingtreding
De nadere regels treden in werking op 1 januari 2015.
Toelichting op Nadere regelsJeugdhulp Peelgemeente Someren 2015
Inleiding
Op 30 oktober 2014 heeft de gemeenteraad de Verordening Jeugdhulp Peelgemeente Someren 2015 vastgesteld. De gemeenteraden van de andere 5 Peelgemeenten hebben deze verordening eveneens vastgesteld.
De Nadere regels Jeugdhulp liggen in het verlengde van de verordening. Daar waar de verordening een aantal thema’s beschrijft op hoofdlijnen, wordt in deze regels – conform daartoe gestelde delegatiebepalingen in de verordening -, een aantal zaken concreter uitgewerkt.
De regels gelden vanaf 1 januari 2015. Op dat moment treedt de Jeugdwet 2015 in werking en dienen verordening en regels aangepast te zijn op de nieuwe wetgeving..
Hierna wordt per artikel een toelichting gegeven.
Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen
Artikel 1.1 Begripsbepalingen
De Jeugdwet 2015 kent een flink aantal definities (artikel 1.1). Deze zijn bindend voor verordening en nadere regels. Ook definitiebepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn voor verordening en nadere regels van belang. Voor de duidelijkheid is een aantal definities zoals genoemd in deze wetten en de verordening herhaald in de nadere regels. Daarnaast is een aantal definities, zoals niet benoemd in de wet en verordening, in dit artikel gedefinieerd, te weten:
 • -
  aanbieder
 • -
  besluit
 • -
  dienstverlener
 • -
  ouderbijdrage
 • -
  particuliere inzet
 • -
  Peel 6.1
 • -
  pgb
 • -
  pgb-plan
 • -
  sociaal netwerk
 • -
  SVB
 • -
  trekkingsrecht
 • -
  verordening
 • -
  VOG
 • -
  wet
Hoofdstuk 2 Ondersteuningsvormen en toegang.
Artikel 2.1 Vormen van specialistische ondersteuning
In de verordening zijn onder artikel 2.1, eerste lid, alle vormen van individuele voorzieningen beschreven welke er binnen de Peelgemeenten beschikbaar zijn. De specialistische ondersteuning, zoals beschreven onder 2.1 onder e in de Verordening, is in de inkoopcontracten verder gespecificeerd.
Onder dit artikel wordt een opsomming gegeven van alle vormen van specialistische ondersteuning die ingekocht zijn (hetzij door de gemeente Eindhoven, hetzij door Peel6.1).
Hoofdstuk 3 Ouderbijdrage
Artikel 3.1 Ouderbijdrage voor individuele voorziening
In artikel 8.2.3 van de wet is bepaald dat de ouderbijdrage door ‘het bestuursorgaan dat (door Onze Ministers) met (de vaststelling en) de inning is belast’ wordt vastgesteld en ten behoeve van de gemeente wordt geïnd. De ouderbijdrage geldt op grond van art. 8.2.1 van de wet en artikel 3.5 derde lid van de Verordening alleen in situaties van jeugdhulp buiten de thuissituatie.
De regeling ten aanzien van de ouderbijdrage is gebaseerd op de regeling voor de ouderbijdrage in de Wjz. Het wordt redelijk geacht dat onderhoudsplichtigen bijdragen in de kosten van jeugdhulp, wanneer door de overheid een deel van het onderhoud en de verzorging bij verblijf buiten het gezin wordt overgenomen. De ouderbijdrage ziet op de ouders, waaronder in de wet ook worden verstaan de stiefouders en anderen die de jeugdige als behorend tot hun gezin verzorgen en opvoeden.
Het opleggen van een ouderbijdrage maakt onderdeel uit van de beschikking van de gemeente.
Ingevolge artikel 8.1.6 eerste lid van de wet wordt de ouderbijdrage voor een de individuele voorziening vastgesteld en voor de gemeente geïnd via het CAK daar waar er sprake is van verblijf deeltijd / dagbehandeling in een instelling of intramurale behandeling. Onverkort wordt de aansluiting gezocht bij de landelijke regels.
Hoofdstuk 4 Het pgb
Artikel 4:1 Verstrekking pgb
In plaats van een individuele voorziening in zorg in natura (zin) kan een burger, indien hij motiveert dat het bestaande aanbod van zorg in natura niet passend is, een voorziening toegekend krijgen in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Zie daartoe artikel 8.1.1, eerste lid, Jeugdwet 2015. Aan deze regel ligt het principe ten grondslag dat een pgb kan bijdragen aan het behouden van de regie over hun eigen leven. Mensen hebben de vrijheid om zelf te kiezen welke particuliere inzet of professionele dienstverlener zij willen en op welke tijdstippen zij die wensen te ontvangen.
Dit betekent niet dat de gemeente zondermeer gevolg geeft aan het verzoek tot verstrekking voorziening in de vorm van een pgb. De wetgever heeft in artikel 8.1.1, derde lid, Jeugdwet 2015, een drietal voorwaarden benoemd, door de gemeente verwerkt in het tweede lid van artikel 4.1 van de nadere regels.
-Bekwaamheid van de aanvrager:
De eerste voorwaarde betreft de bekwaamheid van de aanvrager. Allereerst wordt van een burger verwacht dat deze zelfstandig een redelijke waardering kan maken van zijn belangen ten aanzien van de zorgvraag. Een persoon kan bijvoorbeeld door de gemeente worden gevraagd duidelijk te maken welke problemen hij heeft, hoe deze zijn ontstaan en bij welke ondersteuning de aanvrager gebaat zou zijn.
Ten tweede wordt van de aanvrager verwacht dat deze de aan het pgb verbonden taken op een verantwoorde wijze kan uitvoeren. Bij deze taken kan gedacht worden aan het kiezen van een particuliere inzet of professionele dienstverlener die aan de zorgvraag voldoet, het aangaan van een contract, het in de praktijk aansturen van de particuliere inzet of professionele dienstverlener en het bijhouden van een juiste administratie. Door de invoering van het trekkingsrecht, waarbij het belangrijkste deel van het budgetbeheer wordt overgenomen door de SVB, gaat het bij het toetsen van de bekwaamheid niet om de vaardigheden van de cliënt om een budget te beheren.
De bekwaamheid voor het hebben van een pgb wordt in samenspraak met de aanvrager getoetst, maar het oordeel van de gemeente is hierin leidend. Mocht de gemeente van oordeel zijn dat de persoon niet bekwaam is voor het houden van een pgb, dan kan de gemeente het pgb weigeren. Dat is een beslissing van de gemeente waarop een aanvrager vervolgens bezwaar kan maken. 
-Motivering door de aanvrager:
De tweede voorwaarde betreft de motivering door de aanvrager. De aanvrager dient te motiveren dat het bestaande aanbod van zorg in natura niet passend is. Met de argumentatie moet duidelijk worden dat de aanvrager zich voldoende heeft georiënteerd op de voorziening in natura. Wanneer een persoon de onderbouwing in redelijkheid heeft beargumenteerd mag de gemeente de aanvraag niet weigeren. Dit geldt ook wanneer de gemeente in haar ogen een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod in natura heeft gedaan aan de cliënt. In deze gevallen kan de gemeente het pgb omwille van de motivering niet weigeren, mits ook wordt voldaan aan de eerste en derde voorwaarde. Uiteindelijk ligt de keuze om wel of geen beschikking af te geven bij de gemeente. Als de gemeente weigert een pgb te verstrekken, dan is dat een besluit waartegen een aanvrager in bezwaar kan gaan.
-Gewaarborgde kwaliteit van dienstverlening
-De derde en laatste voorwaarde om in aanmerking te komen voor een pgb betreft de kwaliteit van de particuliere inzet of professionele dienstverlener. De kwaliteit dient naar het oordeel van het college gewaarborgd te zijn.
De budgethouder heeft zelf de regie over de ondersteuning die hij met het pgb contracteert. Daarmee krijgt hij de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geleverde hulp en kan hij deze zo nodig bijsturen. Het college kan op basis van deze bepaling vooraf toetsen of de veiligheid, doeltreffendheid en cliëntgerichtheid voldoende is gegarandeerd. De kwaliteitseisen die gelden voor de ingekochte jeugdhulp in natura kunnen niet 1 op 1 worden toegepast op het pgb. Bij het beoordelen van de kwaliteit weegt de gemeente mee of de ingekochte hulp in redelijkheid geschikt is voor het doel waarvoor het persoonsgebonden budget wordt verstrekt.
Ter ondersteuning van de toets aan de voorwaarden in het tweede lid, is in het derde lid bepaald dat de aanvrager een pgb-plan dient over te leggen (conform een model van Peel 6.1, afdeling Zorg en ondersteuning) indien het pgb wordt aangevraagd.
Artikel 4.2 Besteding pgb
Een belangrijk uitgangspunt is dat het pgb dient te worden besteed aan de jeugdhulp waarmee wordt bedoeld aan datgene waarvoor het pgb is verstrekt (de te treffen individuele voorziening, het te bereiken resultaat). Vanuit dit uitgangspunt is in het eerste lid, niet limitatief, een aantal kostensoorten benoemd waaraan het pgb in ieder geval niet besteed mag worden.
Het gaat om bemiddelings- en administratiekosten (sub a) en kosten verbonden aan het opstellen pgb-plan (b). Beide ook vanuit het principe dat de cliënt bekwaam dient te zijn. Zie daaromtrent de toelichting bij artikel 4.1. Maar ook vanuit het principe dat de burger kosteloze ondersteuning kan inroepen, hetzij via het sociaal netwerk, maar denk ook aan de cliëntondersteuner en de SVB (Servicecentrum).
Het gaat om reistijd, vervoers- en parkeerkosten van de dienstverlener (sub c), en overheadkosten van de dienstverlener waaronder mede begrepen kosten van de dienstverlener tot opstellen van een zorg- of werkplan (sub d). Deze aspecten vanuit het principe dat deze kosten van de dienstverlener worden geacht te zijn opgenomen in het tarief.
Voor wat betreft het gestelde onder e. (feestdagen- en/of eenmalige uitkering of cadeau aan dienstverlener) heeft te gelden dat eventuele uitingen van tevredenheid/dankbaarheid jegens de dienstverlener voor eigen rekening komen van de budgethouder. Dat is bij zorg in natura niet anders.
Lid 2
De gemeente maakt ingevolgde dit lid de keuze om geen verantwoordingsvrije ruimte of bedrag te hanteren: het volledige bedrag aan pgb dient verantwoord te worden. Dit betekent in praktische zin dat alle kosten gedeclareerd dienen te worden bij de SVB en de SVB tot betaling overgaat na controle van de gedeclareerde kosten.
Artikel 4.3 Het pgb tarief bij een individuele voorziening
De vorm en omvang van een pgb voor jeugdzorg (wat voor type hulp (basis of specialistisch, individueel of groep, type activiteiten), het te benoemen resultaat, de omvang van de begeleiding (aantal uren of dagdelen), wordt op een gelijke wijze bepaald als in geval van zorg in natura.
Voor wat betreft de tariefstelling heeft vervolgens, ingevolge het tweede lid, te gelden dat er een differentiatie wordt gemaakt: een tariefstelling voor de professionele dienstverlener en een tariefstelling voor particuliere inzet (waaronder mede begrepen het sociaal netwerk). De toets of sprake is van een professionele dienstverlener is neergelegd onder a. De beschrijving is afgeleid van het bepaalde in de Jeugdwet, het Besluit Jeugdwet, de in de AMvB opgenomen kwaliteitseisen van jeugdhulpaanbieders, en de gesloten inkoopovereenkomsten, waarbij voor wat betreft de zelfstandige zonder personeel (eenmanszaak of BV) aanvullend is gesteld dat men als zelfstandige staat ingeschreven bij de KvK en ook als zelfstandig ondernemer wordt erkend door de fiscus (VAR wuo (winst uit onderneming) of dga (directeur / groot aandeelhouder).
We verstrekken alleen bij hoge uitzondering een pgb voor de bekostiging aan particulier inzet waaronder mede begrepen het sociale netwerk. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen en situaties waarin sprake is van een beperking die bijv. ondersteuning of hulp noodzakelijk maakt bij het zelfstandig wonen. We hanteren hierbij de volgende overwegingen:
• De benodigde ondersteuning of hulp is niet goed vooraf in te plannen.
• De benodigde ondersteuning of hulp moet op ongebruikelijke tijden geleverd worden.
• De benodigde ondersteuning of hulp moet op veel korte momenten per dag geboden worden.
• De ondersteuning moet op verschillende locaties worden geleverd.
• Als het noodzakelijk is om 24 uur ondersteuning of hulp op afroep te organiseren.
• Als de ondersteuning of hulp door de aard van de beperking door een vaste hulpverlener moet worden geboden.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een persoon met autisme of hechtingsproblematiek.
Bij de toekenning van een pgb met particuliere inzet zal minimaal één van de in artikel 4.3.3 genoemde voorwaarden aan de orde moeten zijn.
Voor wat betreft de hoogte van de tariefstelling voor de professionele dienstverlener wordt ingevolge het vierde lid rechtstreeks aangesloten bij het contract zin. Hetzelfde tarief heeft te gelden.
Voor wat betreft particuliere inzet heeft een ander tarief te gelden. Zie daarvoor het vijfde lid: Voor wat betreft de aansluiting bij het Wml (125% Wml) dient te worden gesteld dat 125% Wml voor particuliere inzet als een redelijk en reëel tarief kan worden gezien.
Artikel 4:4 Het pgb tarief bij een verblijf deeltijd / dagbehandeling (kortdurend verblijf)
Voor wat betreft de toelichting op dit artikel, kan grotendeels verwezen worden naar de toelichting op de voorgaande artikelen 4.3. Specifiek voor kortdurend verblijf geldt een andersoortig tarief als het gaat om particuliere inzet. Het gaat niet om een afgeleide van de Wml maar om een bedrag van € 33,00 per etmaal. Dit bedrag is rechtstreeks afgeleid van de maximale kosten bij Zorg in natura voor de verblijfscomponent bij kortdurend verblijf.
Artikel 4:5 Uitbetaling pgb
Het pgb wordt beheerd door de SVB. De SVB betaalt vervolgens in opdracht van de cliënt rechtstreeks de hulpverlener. Dit heet trekkingsrecht. De burger ontvangt dus geen geld op de eigen rekening om de kosten van hulpverlening te betalen.
Hoofdstuk 5 Kwaliteit
Artikel 5.1 Kwaliteit individuele voorziening pgb
Dit artikel ligt in het verlengde van artikel 4.1 van de nadere regels. De toets op het pgb zoals uitgewerkt in artikel 4.1 betreft eveneens kwaliteit: artikel 8.1.1, derde lid, onder c van de wet.
Overigens is in de nadere regels in aanvulling op paragraaf 4.1, artikel 4.1.1 ev van de wet geen aanvullende bepaling opgenomen met betrekking tot kwaliteitseisen in relatie tot zorg in natura. Dat betekent niet dat, in aanvulling op de paragraaf 4.1 van de wet, geen nadere kwaliteitseisen aan de orde zijn in relatie tot zorg in natura.
Deze specifieke nadere eisen worden per product of dienst echter vastgelegd in de te sluiten of reeds gesloten contracten met aanbieders.
Hoofdstuk 6 Slotbepalingen
Artikel 6:1 Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in de nadere regels indien onverkorte toepassing van de regels leidt tot onbillijkheden van overwegende aard. Juist omdat het in de Jeugdwet om maatwerk gaat, is deze bepaling opgenomen.
Strikt juridisch genomen is het opnemen van de hardheidsclausule in deze nadere regels niet nodig nu in de bovenliggende verordening (artikel 6.1) reeds een hardheidsclausule is opgenomen. Omwille van de duidelijkheid is evenwel ook in deze regels expliciet een hardheidsclausule opgenomen.
Artikel 6:2 Inwerkingtreding
De nadere regels treden gelijk aan wet en verordening in werking op 1 januari 2015.
Naar boven