Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Oldambt 2015
Openbare bekendmaking
De raad van de gemeente Oldambt heeft in zijn openbare vergadering van 15 december 2014 besloten om:
onderstaande belastingverordeningen en tarieventabellen vast te stellen:
“Legesverordening Oldambt 2015” en de bijbehorende tarieventabel;
Dit raadsbesluit ligt kosteloos tijdens kantooruren ter inzage op het stadhuis, alwaar tevens een mondelinge toelichting op dit besluit kan worden verkregen. Tegen betaling van de kosten kan een ieder een fotokopie van dit raadsbesluit verkrijgen.
De belastingverordening en tarieventabel treden in werking op 1 januari 2015.
 
Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Oldambt 2015
 
De raad van de gemeente Oldambt;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 december 2014;
gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;
B E S L U I T:
vast te stellen de
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING
VAN LEGES OLDAMBT,
luidende als volgt:
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
 • a.
  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;
 • b.
  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;
 • c.
  ’maand’: een aaneengesloten tijdvak van 30 etmalen;
 • d.
  ’jaar’: een aaneengesloten tijdvak van 365 etmalen;
 • e.
  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:
 • a.
  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
 • b.
  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;
een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.
Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.
Artikel 4 Vrijstellingen
Leges worden niet geheven voor:
 • a.
  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;
 • b.
  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
 • c.
  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);
 • d.
  stukken en inlichtingen, in hun persoonlijk belang benodigd door personen, die door een verklaring, afgegeven door de burgemeester van hun woon- of verblijfplaats, of op andere wijze van hun onvermogen doen blijken;
 • e.
  attestaties de vita, bewijzen van in leven zijn, strekkende tot betaling van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen ten laste van de staat, provinciën, gemeenten, waterschappen of andere publiekrechtelijke lichamen;
 • f.
  de stukken en legalisatiën van handtekeningen op stukken betreffende militaire zaken;
 • g.
  kwitantiën voor geldsommen en andere stukken, waarbij de ontvangst of overneming van gelden of goederen wordt erkend of vermeld;
 • h.
  de stukken en inlichtingen, waarvan de kosteloze afgifte of verstrekking bij enig wettelijk voorschrift aan gemeentebesturen is opgelegd;
 • i.
  een aanvraag voor het houden van een openbare inzameling van geld of goederen;
 • j.
  verklaringen, strekkende tot bewijs van onvermogen;
 • k.
  nasporingen in de bij het gemeente-archief berustende stukken welke uitsluitend strekken ten behoeve van een wetenschappelijk doel;
 • l.
  een aanvraag standplaatsvergunning en een vergunning voor het houden van een evenement, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een non-profitinstelling;
 • m.
  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een nationaal paspoort zoals bedoeld in hoofdstuk 2, artikel 1.2.1.1 van de tarieventabel behorende bij deze verordening, bij het succesvol doorlopen van een optie- of naturalisatieprocedure (artikel 60a en 60b van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap);
 • n.
  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen op basis van artikel 34c, 4e en 5e lid van de Wet op de Jeugdhulpverlening, t.b.v. het Advies- en Meldpunten Kindermishandeling.
Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven
  • 1.
   De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.
  • 1.
   Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.
  • 3.
   Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 6 Wijze van heffing
De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.
Artikel 7 Termijnen van betaling
 • 1.
  In afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de legesworden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:
  • a.
   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;
  • b.
   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, danwel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.
 • 2.
  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.
Artikel 8 Kwijtschelding
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 9 Vermindering
Vermindering van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.
Artikel 10 Teruggaaf
Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.
Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.
Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.
Artikel 12 Overgangsbepaling
 • 1.
  De “Legesverordening Oldambt 2014” en de daarbij behorende Tarieventabel van 18 december 2013, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 19 februari 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
 • 2.
  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.
Artikel 13 Inwerkingtreding
 • 1.
  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
 • 2.
  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.
Artikel 14 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: “Legesverordening Oldambt 2015”.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Oldambt
d.d. 15 december 2014.
De griffier, De voorzitter,
Pieter Norder Pieter Smit
 
TARIEVENTABEL 2015 behorende bij de ‘Legesverordening Oldambt 2015’
 
Indeling tarieventabel
 
Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister
Hoofdstuk 6 Aanvragen naturalisatie of optie
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
Hoofdstuk 11 -niet opgenomen-
Hoofdstuk 12 Leegstandwet
Hoofdstuk 13 -niet opgenomen-
Hoofdstuk 14 -niet opgenomen-
Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet
Hoofdstuk 16 Kansspelen
Hoofdstuk 17 Kinderopvang
Hoofdstuk 18 Telecommunicatie
Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer
Hoofdstuk 20 Diversen
 
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
Hoofdstuk 2 - niet opgenomen-
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning Wabo
Hoofdstuk 4 -niet opgenomen-
Hoofdstuk 5 Teruggaaf Wabo
Hoofdstuk 6 -niet opgenomen-
Hoofdstuk 7 -niet opgenomen-
Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten Wabo
Hoofdstuk 9 Sloopmelding Wabo
 
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1 Horeca
Hoofdstuk 2 -niet opgenomen-
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven
Hoofdstuk 4 Ligplaatsen
Hoofdstuk 5 -niet opgenomen-
Hoofdstuk 6 Vervallen
 
Titel 1 Algemene dienstverlening
 
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
 
1.1.1
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:
 
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.2
Maandag tot en met vrijdag
-in het stadhuis tussen 09.00 – 16.00 uur
-in een andere trouwlocatie tussen 09.00 – 18.00 uur
€ 291,00
€ 177,00
1.1.1.2
1.1.1.2.1
1.1.1.2.2
1.1.1.3
Zaterdag
-in het stadhuis tussen 09.00 – 16.00 uur
-in een andere trouwlocatie tussen 09.00 – 18.00 uur
andere dagen en/of uren dan voornoemd
€ 572,00
€ 340,00
€ 795,00
1.1.1.4
Ingevolge artikel 4, 1e lid van de Wet rechten burgerlijke stand (Wet van 23 april 1879, Stb.72, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 27 april 1997, Stb.420) wordt bepaald dat er een kosteloze huwelijksvoltrekking of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk moet zijn, dit geschiedt op:
dinsdagmorgen en woensdagmorgen om 09.00 uur
 
1.1.1.5
Het tarief bedraagt voor het onderzoek en aanwijzen van een huwelijkslocatie
 
1.1.1.5.1
buiten het gemeentehuis (eerste keer)
€ 159,00
1.1.1.5.2
die in het verleden al eens als huwelijkslocatie aangewezen is
€ 53,00
1.1.2
Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:
€ 35,50
1.1.3
Het tarief bedoeld onder 1.1.1.1.1 voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek wordt verhoogd met:
€ 29,00
1.1.4
Het tarief bedoeld onder 1.1.1.1.1 voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek wordt verhoogd met:
€ 29,00
1.1.5
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:
 
1.1.5.1
1.1.5.2
een trouwboekje of partnerschapsboekje
een duplicaat van een trouwboekje of partnerschapsboekje
€ 22,50
€ 22,50
1.1.6
Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier
€ 14,20
1.1.7
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van een akte van de burgerlijke stand, een (meertalig) uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden, een attestatie de vita, als bedoeld in artikel 2, lid 1 onder a, b, d en e van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand, zijnde
€ 12,70
1.1.8.
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 2, lid 1 onder c van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand, zijnde
€ 22,60
1.1.9.Bij toezending per fax of post van een stuk als bedoeld onder 1.1.7 en 1.1.8
1.1.9. wordt het wettelijk verschuldigd tarief verhoogd met € 3,40
1.1.9. Deze behandelingskosten worden niet in rekening gebracht indien de
1.1.9. aanvraag per e-formulier is ingediend.
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
1.2.
Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:
 
1.2.1
van een nationaal paspoort:
 
1.2.1.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€ 67,10;
1.2.1.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
€ 51,20
1.2.2
van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):
 
1.2.2.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€ 67,10;
1.2.2.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
€ 51,20
1.2.3
van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):
 
1.2.3.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€ 67,10;
1.2.3.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
€ 51,20
1.2.4
van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen
€ 51,20
1.2.5
van een Nederlandse identiteitskaart:
 
1.2.5.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€ 53,05;
1.2.5.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
€ 28,45;
 
 
 
1.2.6
voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van
€ 47,30.
1.2.7
Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:
 
1.2.8
van een nationaal paspoort aan niet-ingezetenen:
 
1.2.8.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€ 102,05;
1.2.8.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
€  86,15
1.2.9
van een nationaal paspoort aan niet-ingezetenen, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.8 (zakenpaspoort):
 
1.2.9.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€ 102,05;
1.2.9.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
€  86,15
1.2.10
van een faciliteitenpaspoort aan niet-ingezetenen:
 
1.2.10.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€ 102,05;
1.2.10.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
€  86,15
1.2.11
van een Nederlandse identiteitskaart aan niet-ingezetenen:
 
1.2.11.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€  90,95
1.2.11.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
€  66,35
1.2.12
voor het op verzoek aangetekend toezenden wordt het in 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10 en 1.2.11 vermelde bedrag vermeerderd met
€  20,00
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 
1.3.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs
€ 38,45
1.3.2
1.3.3
1.3.4
Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met
Het tarief bedraagt ter zake van het door de gemeente opvragen of anderszins verkrijgen van het aanvraagformulier dat geleid heeft tot aangifte van het als vermist opgegeven rijbewijs
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een eigen verklaring van het Centraal Bureau Rijvaardigheid
€ 34,10
€ 16,80
€ 1,25
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen
1.4.1
Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de Basisregistratie Personen moet worden geraadpleegd.
 
1.4.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
1.4.2.1
1.4.2.2
tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking
tot het verstrekken van gegevens, middels een faxbericht, dan wel door middel van toezending wordt het bedrag onder 1.4.2.1 verhoogd met behandelingskosten van
Deze behandelingskosten worden niet in rekening gebracht indien de aanvraag per e-formulier is ingediend.
€ 12,20
€ 3,40
€ 3,40
1.4.2.3
tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:
 
1.4.2.3.1
voor 100 verstrekkingen
€ 613,00
1.4.2.3.2
voor 500 verstrekkingen
€ 2450,00
1.4.2.3.3
voor 1.000 verstrekkingen
€ 4090,00
1.4.3
Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen.
 
1.4.4
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.4.2.1
1.4.4.2.2
1.4.4.2.3
tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking
tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens
gedurende de periode van één jaar:
voor 100 verstrekkingen
voor 500 verstrekkingen
voor 1.000 verstrekkingen
€ 14,20
€ 712,00
€ 2850,00
€ 4700,00
1.4.5
1.4.6
In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit Basisregistratie Personen
In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit Basisregistratie Personen:
a. per verstrekking
b. verstrekking middels een faxbericht, dan wel door middel van toezending wordt het bedrag onder 1.4.6.a. verhoogd met behandelingskosten van
€ 22,69
€ 2,27
€ 3,40
€ 3,40 € 3,40
1.4.7
1.4.8
Het tarief bedraag voor het op verzoek doornemen van de Basisregistratie Personen, voor ieder daaraan besteed kwartier
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van een gewaarmerkt afschrift uit de Basisregistratie Personen:
€ 14,20
1.4.8.1
aan de balie
€ 12,20
1.4.8.2
via internet
€ 11,20
1.4.9
Het tarief bedraagt voor het op verzoek verstrekken van een persoonslijst uit de Basisregistratie Personen per persoonslijst
€ 14,20
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister
1.5
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet
€ 12,20
Hoofdstuk 6 Aanvragen naturalisatie of optie
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.2
1.6.1.3
1.6.1.4
1.6.1.5
1.6.1.6
1.6.1.7
1.6.1.8
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot naturalisatie, enkelvoudig verzoek
tot naturalisatie, gemeenschappelijk verzoek
tot naturalisatie, enkelvoudig verzoek, maar met overlegging van stukken, waaruit blijkt dat er sprake is van een verminderd tarief
tot naturalisatie, gemeenschappelijk verzoek, maar met overlegging van stukken, waaruit blijkt dat er sprake is van een verminderd tarief
van medeverlening van de Nederlandse nationaliteit van een minderjarig kind
tot optie Nederlandse nationaliteit, enkelvoudig verzoek
tot optie Nederlandse nationaliteit, gemeenschappelijk verzoek
voor een mee-opterende minderjarige
€ 829,00
€ 1058,00
€ 617,00
€ 847,00
€ 122,00
€ 177,00
€ 301,00
€ 21,00
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken
1.7.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
 
1.7.1.1
een afschrift van de gemeentebegroting
€ 58,50
1.7.1.2
een afschrift van de gemeenterekening/najaars/voorjaarsnota e.d.
€ 58,50
1.7.1.3
een afschrift van het burgerjaarverslag
€ 29,00
1.7.5
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
 
1.7.5.1
een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) met toelichting
€ 78,00
1.7.5.2
1.7.5.3
een afschrift van de Bouwverordening met toelichting
een afschrift van een andere dan de onder 1.7.5.1 en 1.7.5.2 genoemde verordeningen, per pagina
€ 105,00
€ 0,50
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
1.8.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
1.8.1.1
tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, projectbesluit, voorbereidingsbesluit, provinciaal omgevingsplan, structuurvisie, wijzigings- of uitwerkingsplan, beleidsnota of nota gemeentelijke visie:
 
1.8.1.1.1
in formaat A4 of kleiner, per bladzijde
€ 0,50
1.8.1.1.2
in formaat A3
€ 0,80
1.8.1.2
tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, projectbesluit, voorbereidingsbesluit, provinciaal omgevingsplan, structuurvisie of beheersverordening, beleidsnota of nota gemeentelijke visie, per lichtdruk
€ 11,60
Hoofdstuk 9 Overige publiekzaken
1.9
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
1.9.1
tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag
€ 30,05
1.9.2
tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn
€ 12,20
1.9.3
1.9.4
1.9.4.1
1.9.4.2
tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening
tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap:
aan de balie
via internet
€ 12,20
€ 12,20
€ 11,20
Hoofdstuk 10 Gemeentetarief
1.10.1
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier
€ 22,40
1.10.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:
 
1.10.2.1
een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina
€ 2,50
1.10.2.2
een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk
€ 2,50
Hoofdstuk 12 Leegstandwet
1.12
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
1.12.1
tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet
€ 65,00
1.12.2
tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet
€ 25,00
Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet
1.15
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
1.15.1
tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet
€ 54,50
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 16 Kansspelen
1.16.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:
 
1.16.1.1
voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat
€ 56,50
1.16.1.2
voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten
€ 90,50
1.16.1.3
voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd
€ 226,50
1.16.1.4
voor twee speelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd
€ 362,50
Hoofdstuk 17 Kinderopvang (vervallen)
Hoofdstuk 18 Telecommunicatie
1.18.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet
€ 104,00
1.18.1.1
indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
 
1.18.2
Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.1 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
 
Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer
1.19
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
1.19.1
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:
 
 
Voor een dag
€ 6,20
 
Voor een week
€ 19,00
 
Voor een maand
€ 25,00
 
Voor een kwartaal
€ 52,00
 
Voor een half jaar
€ 79,00
 
Voor een jaar
€ 105,00
1.19.2
1.19.2.1
1.19.2.2
Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en voor zover genoemd in de Verordening ontheffingen voor het Kernwinkelgebied,
Onder artikel 7 (bewonersontheffingen):
Bij lid 2 (volledige) voor een half jaar
voor een jaar
Bij lid 3 (beperkte) voor een half jaar
€ 52,00
€ 100,00
€ 39,00
 
voor een jaar
€ 75,00
1.19.2.3
Onder artikel 8 (bedrijven)
Beperkte ontheffing, voor een half jaar
voor een jaar
€ 52,00
€ 100,00
1.19.2.4
Onder artikel 9 (bedrijven)
Ontheffing voor een dag
voor een week
voor een maand
voor een kwartaal
voor een half jaar
voor een jaar
€ 6,20
€ 19,00
€ 25,00
€ 52,00
€ 79,00
€ 105,00
1.19.2.5
Onder artikel 10 (beheer openbare ruimte), ontheffing voor een jaar
€ 105,00
1.19.2.6
Onder artikel 11, lid 3 (RK kerk), voor maximaal 20 ontheffingen per jaar
€ 52,00
1.19.2.7
Onder artikel 12 (taxi 't Rond), ontheffing voor een jaar
€ 105,00
1.19.2.8
Onder artikel 13, lid 3 (verhuizers), ontheffing voor een dag
€ 6,20
1.19.2.9
Onder artikel 14 (specifieke voorzieningen)
Bij lid 3 (RK kerk), voor maximaal 5 ontheffingen per jaar
€ 52,00
1.19.2.10
Indien de belastingplicht in de loop van het jaar eindigt, bestaat ten aanzien van de onderdelen 1.19.2.1, 1.19.2.2 en 1.19.2.3 aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat belastingjaar verschuldigde belasting als er in dat belastingjaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
 
1.19.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
€ 27,00
1.19.3.1
Indien er een indicatie-advisering GPK vereist is, wordt het in 1.19.3 genoemde bedrag vermeerderd met
€ 46,00
Hoofdstuk 20 Diversen
1.20.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
 
1.20.1.1
gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina
€ 3,20
1.20.1.2
afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:
 
1.20.1.2.1
per pagina op papier van A4-formaat
€ 1,00
1.20.1.2.2
per pagina op papier van een ander formaat
€ 1,90
1.20.1.2.3.
per pagina op papier van een A0 formaat
€ 13,70
1.20.1.3
1.20.1.3.1
1.20.1.3.2
1.20.1.3.3
1.20.1.3.4
1.20.1.3.5
1.20.1.3.6
kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.1.1 en 1.20.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk:
formaat A0
formaat A1
formaat A2
formaat A3
alle formaten digitaal via e-mail
alle formaten per usb-stick
€ 11,00
€ 7,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 7,00
€ 11,00
1.20.1.3.7
Indien er een apart formaat wordt gevraagd waarvoor een extern bureau moet worden ingeschakeld, worden de leges gesteld op de externe kosten.
 
1.20.1.4
een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen
€ 54,50
1.20.1.5
Het verstrekken van informatie, zoals deze genoemd wordt op het Formulier “aanvraag gegevens m.b.t. gestelde eisen aan taxatierapport
€ 49,00
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
2.1.1
Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
 
2.1.1.1
aanlegkosten:
 
 
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;
 
2.1.1.2
bouwkosten:
 
 
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;
 
2.1.1.3
sloopkosten:
 
 
de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;
 
2.1.1.4
Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
 
2.1.2
In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.
 
2.1.3
In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.
 
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
2.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.
 
 
 
 
2.3.1
Bouwactiviteiten
 
2.3.1.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:
 
2.3.1.1.1
indien de bouwkosten minder bedragen dan € 100.000,00:
-€ 16,00 voor elk geheel bedrag van € 500,00,
zulks met een minimum van: € 175,00
 
2.3.1.1.2
indien de bouwkosten € 100.000,00 of meer bedragen:
-€ 3.200,00
benevens € 11,00 voor elk geheel bedrag van € 500,00 boven de
€ 100.000,00.
Het tarief bedraagt maximaal € 500.000,00.
 
2.3.1.2
Welstandstoets
 
 
De ingevolge 2.3.1.1 berekende bedragen worden verhoogd met de door de Stichting Libau, n.a.v. het door het college van burgemeester en wethouders uit een oogpunt van welstand ingewonnen advies, op basis van de door genoemde stichting vastgestelde tarieven aan de gemeente in rekening worden gebracht vermeerderd met 10% gemeentelijke administratiekosten.
 
 
 
 
2.3.1.3
Beoordeling bodemrapport
 
 
Indien krachtens wettelijk voorschrift voor een in hoofdstuk 3 bedoelde aanvraag een bodemrapport moet worden beoordeeld, bedragen de leges voor die beoordeling:
 
 
 
 
2.3.1.4
BN 5019
 
 
Indien de aanvraag om omgevingsvergunning vergezeld gaat van een bouwbesluittoets door een bedrijf, waaraan een certificaat voor het toetsen van bouwplannen volgens de BN 5019 is uitgereikt, wordt een korting verleend van 25 % op de ingevolge de onder 2.3.1 verschuldigde leges, met dien verstande dat de korting niet meer bedraagt dan € 10.000,00.
 
2.3.1.5
Achteraf ingediende aanvraag
 
 
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:
 
 
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, zoals deze op grond van die onderdelen geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende aanvraag.
 
2.3.1.6
Gewijzigd uitvoeren bouw
 
 
Indien blijkt dat een verleende omgevingsvergunning betreffende de activiteit bouw gewijzigd uitgevoerd gaat worden, wordt voor het beoordelen van het gewijzigde plan een bedrag in rekening gebracht van:
 
2.3.1.7
Het betreft hier wijzigingen van een geringe aard. Zo mag in ieder geval de grondslag van de omgevingsvergunning niet worden verlaten.
Teruggaaf nadat melding is gedaan van aanvang en voltooiing bouwwerk
Indien binnen 5 werkdagen voor aanvang en binnen 5 werkdagen na voltooiing van de bouwwerkzaamheden schriftelijk/digitaal melding is gedaan van zowel de aanvang, als het gereed zijn van de bouw wordt een teruggaaf van € 100,00 van de geheven leges verleend.
 
2.3.2
Aanlegactiviteiten
 
2.3.2.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:
 
 
 
 
2.3.2.2
Achteraf ingediende aanvraag
 
 
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de aanlegactiviteit:
 
 
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, zoals deze op grond van die onderdelen geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende aanvraag.
 
2.3.3
Planologisch strijdig gebruik
 
 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en 2.3.2.:
 
2.3.3.1
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) :
 
 
alsmede met het bedrag aan externe advieskosten voor zover deze bij de gemeente in rekening zijn gebracht.
 
2.3.3.2
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):
 
 
alsmede met het bedrag aan externe advieskosten voor zover deze bij de gemeente in rekening zijn gebracht.
 
2.3.3.3
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):
 
 
alsmede met het bedrag aan externe advieskosten voor zover deze bij de gemeente in rekening zijn gebracht.
 
2.3.3.4
Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):
 
 
alsmede met het bedrag aan externe advieskosten voor zover deze bij de gemeente in rekening zijn gebracht.
 
2.3.3.5
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):
 
 
alsmede met het bedrag aan externe advieskosten voor zover deze bij de gemeente in rekening zijn gebracht.
 
2.3.3.6
indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):
alsmede met het bedrag aan externe advieskosten voor zover
deze bij de gemeente in rekening zijn gebracht.
 
2.3.3.7
indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):
 
 
alsmede met het bedrag aan externe advieskosten voor zover
deze bij de gemeente in rekening zijn gebracht.
 
2.3.3.8
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt
toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)
alsmede met het bedrag aan externe advieskosten voor zover
deze bij de gemeente in rekening zijn gebracht.
 
 
 
 
2.3.3.9
Achteraf ingediende aanvraag
 
 
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.3 t/m 2.3.3.8 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang van het strijdig gebruik:
 
 
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, zoals deze op grond van die onderdelen geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende aanvraag.
 
2.3.5
In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid
 
2.3.5.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:
 
2.3.5.2
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:
 
2.3.5.4 Het in 2.3.5.2 genoemde bedrag moet worden vermeerderd met de bedragen genoemd in 2.3.5.5 indien en voor zover deze op het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft van toepassing zijn.
 
2.3.5.5. De opslag als bedoeld in 2.3.5.4 bedraagt voor bouwwerken met een oppervlakte van:
minder dan 100 m2
100 m2 tot 500 m2
vermeerderd met voor elke m2
500 m2 tot 2.000 m2
vermeerderd met voor elke m2
2.000 m2 tot 5.000 m2
vermeerderd met voor elke m2
5.000 m2 tot 50.000 m2
vermeerderd met voor elke m2
50.000 m2 of meer
vermeerderd met voor elke m2
€ 179,00
€ 179,00
€ 0,63
€ 499,00
€ 0,48
€ 1.467,00
€ 0,15
€ 2.238,00
€ 0,014
€ 2.954,00
€ 0,01
2.3.6
Monumenten, archeologie
 
2.3.6.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de erfgoedverordening van deze gemeente aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:
 
 
voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:
verhoogd met de door Stichting Provinciaal Groningse Welstandszorg, n.a.v. het door het college van burgemeester en wethouders uit een oogpunt van monumentenzorg ingewonnen advies, in rekening gebrachte advieskosten vermeerderd met 10% gemeentelijke administratiekosten.
 
2.3.6.2
Advisering en beoordeling archeologie
 
 
Voor de advisering m.b.t. en beoordeling van archeologische onderzoeken en rapporten en alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden, bedraagt het tarief de door de Stichting Provinciaal Groningse Welstandszorg, n.a.v. het door het college van burgemeester en wethouders uit een oogpunt van archeologie ingewonnen advies in rekening gebrachte kosten, vermeerderd met 10% gemeentelijke administratiekosten.
 
 
 
 
2.3.7
Sloopactiviteiten in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 
2.3.7.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h van de Wabo, bedraagt het tarief:
 
 
 
 
2.3.10
Kappen
 
 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:
 
 
voor het vellen of doen vellen van 1 tot en met 4 bomen
 
 
voor het vellen of doen vellen van 5 tot en met 19 bomen
 
 
voor het vellen of doen vellen van meer dan 20 bomen
 
 
 
 
2.3.14
Andere activiteiten
 
 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:
 
2.3.14.1
behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:
 
2.3.14.2
behoort tot een bij gemeentelijke verordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:
 
 
 
 
2.3.15
Omgevingsvergunning in twee fasen
 
 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:
 
2.3.15.1
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;
 
2.3.15.2
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.
 
2.3.16
Advies
2.3.16.1
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
2.3.16.2
Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
2.3.17
Verklaring van geen bedenkingen
2.3.17.1
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:
2.3.17.1.1
indien een verklaring van geen bedenkingen is vereist van de gemeenteraad:
2.3.17.1.2
indien een verklaring van geen bedenkingen van een ander bestuursorgaan is vereist: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
2.3.17.2
Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
 
2.3.17.3
Advies
 
 
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, het bedrag dat daartoe door het betreffende bestuursorgaan of instantie is vastgesteld.
 
2.3.18
Wet geluidhinder
 
2.3.18.1
Indien bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning een procedure tot het vaststellen van een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder moet worden gevolgd bedraagt het tarief:
 
2.3.19
Publicatie Staatscourant
 
 
Indien bij een aanvraag om een omgevingsvergunning sprake is van planologisch strijdig gebruik in welk kader publicatie in de Staatscourant vereist is, bedraagt het tarief:
 
 
 
 
Hoofdstuk 5 Teruggaaf
2.5.1
Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
 
 
Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, maar nog niet is verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.
Indien de aanvraag ingetrokken wordt binnen 1 week na indiening bedragen de leges: € 175,00;
Indien de aanvraag ingetrokken wordt na 1 week na indiening bedraagt de teruggaaf: 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat minimaal € 175,00 blijft verschuldigd.
 
 
 
 
2.5.2
Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling stellen van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten.
 
 
Als de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 buiten behandeling stelt bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.
De teruggaaf bedraagt: 50 %
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
 
 
verschuldigde leges, met dien verstande dat minimaal € 175,00 blijft verschuldigd.
Indien het buiten behandeling stellen geschiedt op grond van feiten of omstandigheden welke niet verwijtbaar zijn aan de aanvrager, kunnen burgemeester en wethouders bepalen dat de teruggaaf 75% van de leges bedraagt, met dien verstande dat minimaal € 175,00 blijft verschuldigd.
 
 
 
 
2.5.3
Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
 
 
Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:
25 %
 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat minimaal € 175,00 blijft verschuldigd.
 
2.5.5
Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen
 
 
Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.
Van de leges verschuldigd voor een extern advies of een ontheffings-
procedure op grond van de onderdelen 2.3.4.1 t/m 2.3.4.8 wordt geen teruggaaf verleend.
 
Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
2.8
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:
vermeerderd met het bedrag aan externe advieskosten die
voorafgaand aan deaanvrager zijn meegedeeld en voor zover deze bij de gemeente in rekening zijn gebracht.
€ 1102,00
 
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstrichtlijn
 
Hoofdstuk 1 Horeca  
3.1.1.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet
€ 250,00
 
 
 
3.1.1.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor plaatselijke niet-commerciële verenigingen en/of stichtingen tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet
€ 125,00
 
 
 
3.1.1.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30, tweede lid van de Drank- en Horecawet
€ 75,00
3.1.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet
€ 50,00
3.1.3
tot het verkrijgen van een vergunning op basis van de Verordening exploitatie (alcoholvrij) horecabedrijven
€ 125,00
Hoofdstuk 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko)
.2 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie
3. nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of
3. gastouderbureau of het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45
3. eerste en tweede lid, Wko en opname in het Landelijk Register Kinderopvang en
3. Peuterspeelzalen (LRKP) € 28,00
3.2.1 Aanvullend op 3.2 de kosten van het advies van de GGD voor een kindercentrum
of gastouderbureau € 715,20
3.2.1.2 Aanvullend op 3.2 de kosten van het advies van de GGD voor het bieden van
gastouderopvang € 447,00
3.2.2 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie
nemen van een (niet gesubsidieerde) peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2,
Wko en opname in het LRKP € 28,00
3.2.2.1 Aanvullend op 3.2.2 de kosten van het advies van de GGD voor een
peuterspeelzaal € 447,00
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven
3.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
 
3.3.1
een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening:
 
3.3.1.1.a
3.3.1.1.b
voor een seksinrichting voor één jaar
voor een seksinrichting voor twee jaar
€ 350,00
€ 576,00
 
 
 
Hoofdstuk 4 Ligplaatsen
3.4.1
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 6 Ligplaatsenverordening gemeente Oldambt bedraagt
€ 172,00
3.4.2
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7 Ligplaatsenverordening gemeente Oldambt bedraagt
€ 172,00
3.4.3
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 9 Ligplaatsenverordening gemeente Oldambt bedraagt
€ 172,00
3.4.4
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 15 Ligplaatsenverordening gemeente Oldambt bedraagt
€ 58,50
3.4.5
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 17, lid 2, Ligplaatsenverordening gemeente Oldambt bedraagt
€ 58,50
3.4.6
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 21, lid 3, Ligplaatsenverordening gemeente Oldambt bedraagt
€ 58,50
 
 
 
Behorende bij raadsbesluit van 15 december 2014.
De griffier van de gemeente Oldambt,
Pieter Norder
Naar boven