Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2014, 77029Overige besluiten van algemene strekking
Gemeente Stadskanaal: wijziging Mandaatstatuut Stadskanaal 2012 in verband met organisatiewijziging
Het college van burgemeester en wethouders;
Gelet op het actueel houden van het mandaatstatuut;
b e s l u i t :
vast te stellen de navolgende wijzigingen van het Mandaatstatuut Stadskanaal 2012:
 • 1.
  De benaming van de Afdelingen als volgt te wijzigingen. De Afdeling Werk en Inkomen te wijzigen in de Afdeling Maatschappelijke Zaken, de Afdeling Samenleving te laten vervallen, de Afdeling Bedrijfsbureau te wijzigen in de Afdeling Dienstverlening.
 • 2.
  Van de nieuwe Afdeling Maatschappelijke Zaken bij de mandaatnummers 3 tot en met 5, 13, 21 en 22 de term Wet werk en bijstand of afkorting WWB te vervangen door de term Participatiewet en bij de mandaatnummers 6 tot en met 8 de term Beleidsregels bijzondere bijstand en armoedebeleid Stadskanaal 2009 vervangen door de term Besluit sociale zekerheidswetten Stadskanaal 2015 en de term langdurigheidstoeslag te laten vervallen
 • 3.
  De mandaatnummers 1 tot en met 11 en 36 tot en met 38 van de oude Afdeling Samenleving over te hevelen naar de nieuwe Afdeling Maatschappelijke Zaken en daar toe te voegen aan de tabel onder de nieuwe mandaatnummers 23 tot en met 36.
 • 4.
  De mandaatnummers 12 tot en met 35 van de oude Afdeling Samenleving over te hevelen naar de nieuwe Afdeling Dienstverlening en daar toe te voegen aan de tabel onder de nieuwe mandaatnummers 32 tot en met 55.
 • 5.
  De mandaatnummers 1 tot en met 10 en 25 van de oude Afdeling Bedrijfsbureau over te hevelen naar de nieuwe Afdeling Maatschappelijke Zaken en daar toe te voegen aan de tabel onder de nieuwe mandaatnummers 37 tot en met 47 .
 • 6.
  De mandaatnummers 11 tot en met 17, 21 tot en met 24 en 26 tot en met 28 van de oude Afdeling Bedrijfsbureau over te hevelen naar de afdeling Middelen en daar toe te voegen aan de tabel onder de nieuwe mandaatnummers 36 tot en met 49.
 • 7.
  In de tabel behorende bij de Afdeling Maatschappelijk zaken mandaatnummers 48, 49 en 50 toevoegen met de volgende omschrijvingen:
Nummer
Omschrijving van het onderwerp
van
naar leidinggevende
Naar medewerker
Bijzondere bepalingen
48.
Besluiten inzake individuele jeugdhulpvoorzieningen en de afwijzing van de overige jeugdhulpvoorzieningen, bedoeld in de Nadere regels jeugdhulp Stadskanaal 2015
BW
21000001 Manager
Werk en Inkomen
CJGV-regisseur
Consulent Jeugd
Orthopeda-goog van het CJGV
 
49.
Besluiten inzake het verstrekken van persoonsgebonden budgetten, bedoeld in de Nadere regels jeugdhulp Stadskanaal 2015
BW
21000001 Manager Werk en Inkomen
CJGV-regisseur
Consulent Jeugd
Orthopeda-goog van het CJGV
Jeugdarts van het CJGV
 
50.
Bepalen dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp en verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder nodig is en het indienen van een verzoek voor een machtiging van de kinderrechter om een jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven (artikel 6.1.2, vijfde lid, van de Jeugdwet)
BW
21000001 Manager Werk en Inkomen
Consulent Jeugd
 
 • 8.
  De wijzigingen genoemd bij de onderdelen 1 tot en met 7 in werking te laten treden op 1 januari 2015.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 december 2014.
Burgemeester en wethouders
de heer G.J. van der Zanden
mevrouw B.A.H. Galama
secretaris
burgemeester