Vaststelling legesverordening 2015
De raad van de gemeente Wijchen;
  
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014;
  
gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet
Besluit:
vast te stellen de volgende verordening:
  
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015.
  
(Legesverordening 2015)
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
a. Deze verordening verstaat onder:
 • a.
  ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;
 • b.
  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;
 • c.
  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand;
 • d.
  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;
 • e.
  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:
 • aa.
  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
 • ab.
  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;
een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.
Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.
Artikel 4 Vrijstellingen
Leges worden niet geheven voor:
 • a.
  het aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;
 • b.
  de raadsagenda indien deze wordt afgehaald;
 • c.
  het aanvragen van collectevergunningen
 • d.
  het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag ten behoeve van de opvang van kinderen in een gastgezin georganiseerd door Europa Kinderhulp.
 • e.
  het aanvragen van een vergunning voor het innemen van een niet-commerciële standplaats
 • f.
  het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een tijdelijke doorgangsbrug ten behoeve van de doorkomst van de Nijmeegse vierdaagse door de gemeente Wijchen.
 • g.
  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening  (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;
 • h.
  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
 • i.
  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets)
 • j.
  het aanvragen van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, voor zover er slechts en alleen sprake is van incidenteel overnachten (maximaal 7 nachten per kalenderjaar) in gebouwen met een andere functie dan logiesgebouwen en deze overnachting georganiseerd wordt door een non-profit instelling in het kader van een activiteit van maatschappelijke, sociale of culturele aard.
Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven
 • 1.
  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.
 • 2.
  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet  bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.
 • 3.
  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 6 Wijze van heffing
De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.
Artikel 7 Termijnen van betaling
 • 1.
  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:
  • a.
   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;
  • b.
   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.
 • 2.
  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.
Artikel 8 Kwijtschelding
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 9 Vermindering of teruggaaf
Vermindering of gehele danwel gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening horende tarieventabel omschreven dienst, wordt alleen verleend en overeenkomstig met de opgenomen bepaling met betrekking tot die dienst.
Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden
Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:
 • a.
  van zuiver redactionele aard zijn;
 • b.
  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende artikelen of hoofdstukken van titel 1 van de tarieven tabel betreft:
  • 1.
   artikel 1.1.12 (akten burgerlijke stand);
  • a2.
   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);
  • a3.
   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);
  • a4.
   artikel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);
  • a5.
   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);
  • a6.
   artikel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);
  • a7.
   hoofdstuk 16 (kansspelen);
een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.
Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.
Artikel 12 Overgangsrecht
De ‘Legesverordening 2014’, vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Artikel 13 Inwerkingtreding
 • 1.
  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.
 • 2.
  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.
Artikel 14 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening 2015’.
   
Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 11 december 2014,

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage
Legestarieven conform het raadsbesluit van 11 december 2014
   
Indeling tarieventabel
  
 
Titel 1 Algemene dienstverlening
Tarief 2015
 
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
 
1.1.1.
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in het gemeentehuis van Wijchen op:
 
1.1.1.1.
Maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur
417,70
1.1.1.2.
in de avonduren en op zaterdag
521,90
1.1.1.3.
op een zon- of feestdag
626,50
1.1.1.4.
Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal in het gemeentehuis gelden dezelfde tarieven als onder 1.1.1.1 t/m 1.1.1.3.
 
1.1.2.
Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap indien daarbij geen gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal in het gemeentehuis van Wijchen
52,10
1.1.3.
Het tarief, tijdens kantooruren, bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek
417,70
1.1.4.
Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek
417,70
1.1.5.
Het tarief bedraagt voor voltrekking van een huwelijk/partnerregistratie op een andere locatie dan het gemeentehuis van Wijchen of een bijzonder huis als bedoeld in 1.1.3.
537,60
1.1.6.
Het tarief bedraagt voor voltrekking van een huwelijk/partnerregistratie op een andere locatie dan het gemeentehuis van Wijchen of een bijzonder huis als bedoeld in 1.1.3. op een zon- of feestdag
678,60
1.1.7.
Indien voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap benoeming plaatsvindt van een ambtenaar van de burgerlijke stand naar eigen keuze tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag vindt er een toeslag op bovengenoemde tarieven plaats van
104,50
1.1.8.
Indien voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap benoeming plaatsvindt van een persoon naar eigen keuze tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag vindt er een toeslag op bovengenoemde tarieven plaats van
234,90
1.1.9.
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:
 
1.1.9.1.
een trouwboekje of partnerschapboekje
17,70
1.1.9.2.
een trouwboekje of partnerschapboekje met lederen omslag
27,10
1.1.10.1.
Voor de afgifte op aanvraag van een trouwboekje/ partnerschapboekje in kalligrafisch handschrift wordt het tarief verhoogd met
11,40
1.1.10.2.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een geboorte-inschrijving in kalligrafisch handschrift in het trouwboekje.
8,40
1.1.10.3.
Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige
13,70
1.1.11.
Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand;
8,40
1.1.11.1.
voor elke inlichting daaruit
4,30
1.1.11.2.
Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier
10,40
1.1.12.
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand
 
 
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten
 
1.2.1.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
1.2.1.1.
tot het verstrekken van een nationaal paspoort,een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit paspoortgelden
 
1.2.1.2.
tot het verstrekken van een nationaal paspoort een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort) het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit paspoortgelden
 
1.2.1.3.
tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit paspoortgelden
 
1.2.2.
Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit paspoortgelden
 
1.2.2.1.
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit paspoortgelden
 
1.2.2.2.
voor een persoon van veertien jaar en ouder het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit paspoortgelden
 
1.2.3.
De tarieven, genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3. alsmede in 1.2.2.1. en 1.2.2.2., worden bij een spoedlevering vermeerderd met een (rijks)toeslag van het tarief zoals dat is opgenomen in het besluit paspoortgelden
 
1.2.4.
vervallen
 
1.2.5.
vervallen
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
 
1.3.1.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs, het tarief dat is opgenomen in art 49a van het Reglement rijbewijzen welk Amvb is gebaseerd op art 111 zesde lid van de Wegenverkeerswet 1994
 
1.3.2.
Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het berag zoals aangegeven door het ministerie van I&M
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 
1.4.1.
Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3. en 1.4.4., wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.
 
1.4.2.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
1.4.2.1.
tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking
10,10
1.4.2.2.
tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:
 
1.4.2.2.1.
voor 100 verstrekkingen
287,00
1.4.2.2.2.
voor 500 verstrekkingen
1.335,50
1.4.2.2.3.
voor 1.000 verstrekkingen
1.585,60
1.4.2.2.4.
voor 5.000 verstrekkingen
4.979,00
1.4.3.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, gevraagd:
– ten behoeve van een wetenschappelijk of filantropisch doel;
– door de bedrijven van openbare lichamen;
– door naar de vorm van privaatrechtelijke bedrijven, welke zich geheel of nagenoeg geheel in handen van de overheid bevinden zonder abonnement, per verstrekking
0,50
1.4.4.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
1.4.4.1.
tot het verstrekken van inlichtingen uit de geautomatiseerde basisadministratie persoonsgegevens, per verstrekking
130,60
1.4.4.2.
Verhoogd met een bedrag per 1.000 inlichtingen van
2,00
1.4.5.
In afwijking van de andere artikelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
2,30
1.4.6.
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier
10,40
1.4.7.
Een abonnement voor het doen van verstrekkingen als bedoeld in deze rubriek heeft een geldigheidsduur van één jaar. Het wordt geacht te zijn ingegaan op de dag, waarop het verschuldigde recht is voldaan, tenzij een andere datum is overeengekomen. Het wordt gesteld op naam en is geheel noch gedeeltelijk voor overdracht vatbaar. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een niet of niet ten volle gebruikt abonnement vindt niet plaats.
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister
 
 
Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen.
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens
 
1.6.1.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:
 
1.6.1.1.
bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:
 
1.6.1.1.1.
ten hoogste 100 pagina’s per pagina
0,50
 
met een maximum per bericht van
5,25
1.6.1.1.2.
meer dan 100 pagina’s
23,75
1.6.1.2.
bij verstrekking anders dan op papier
5,25
1.6.1.3.
dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking
23,75
1.6.2.
Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1., 1.6.1.2. en 1.6.1.3. meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken
 
1.7.1.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
 
1.7.1.1.
een afschrift van de programmabegroting
22,00
1.7.1.2.
een afschrift van de productbegroting
22,00
1.7.1.3.
een afschrift van de jaarrekening
16,20
1.7.2.
Tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:
 
1.7.2.1.
op de raadsagenda
28,10
1.7.2.2.
op de raadsstukken (agenda en voorstellen)
155,70
1.7.2.3.
op de raadsnotulen
50,60
1.7.2.4.
op de raads- en commissiestukken (agenda, voorstellen en besluiten)
236,40
1.7.3.
Tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:
 
1.7.3.1.
op de agenda van de raadscommissies, per commissie
9,90
1.7.3.2.
op de agenda en stukken van de raadscommissie, per commissie
76,20
1.7.3.3.
op de notulen van de raadscommissies, per commissie
26,10
 
 
 
 
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
 
1.8.1.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
1.8.1.1.
om informatie uit het Kadastraal register via Kadaster Online, per perceel
3,50
1.8.1.2.
om informatie uit het Kadastraal register via Kadaster Online, over de niet-gemeentelijk beperkingen, voor ieder daaraan besteedt kwartier of een gedeelte daarvan
15,70
1.8.1.3.
tot het verstrekken van een digitaal kaartbestand van een enkel kadastraal perceel of huisnummer inclusief gegevens in een straal van maximaal 50m om dit perceel/huisnummer
26,10
1.8.1.4.
tot het verstrekken van een digitaal luchtfotobestand (voor zover de gemeente beschikt over de auteursrechten), per fotobestand
156,70
1.8.2.1.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
10,40
1.8.2.2.
Indien een kaart, tekening of lichtdruk de afbeelding van een digitale luchtfoto wordt toegevoegd, worden de tarieven onder 4 en 5 per afdruk/kopie verhoogd met de volgende bedragen voor een formaat van:
 
 
tot en met A3
5,20
1.8.2.3.
A2
13,20
1.8.2.4.
A1
26,10
 
 
 
 
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
 
1.9.
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
1.9.1.
tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het Gedrag geldt het tarief zoals dat in artikel 39 van de wet justitiële en strafvorderlijke gegevens voor dit document is vastgesteld.
 
1.9.2.
tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening
4,60
 
 
 
 
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
 
1.10.1.
Het tarief bedraagt voor het (op verzoek) doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier
15,70
 
 
 
 
Hoofdstuk 11 Huisvestingswet
 
 
Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 12 Leegstandwet
 
1.12.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
1.12.1.
tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet
67,80
1.12.2.
tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet
39,20
 
 
 
 
Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie
 
 
Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen
 
 
Hiervoor verwijzen wij naar de verordening marktgelden
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet
 
1.15.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
1.15.1.
voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet
67,80
 
 
 
 
Hoofdstuk 16 Kansspelen
 
1.16.1.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:
 
1.16.1.1.
voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat
57,20
1.16.1.2.
voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat
57,20
1.16.1.3.
en voor iedere volgende speelautomaat
22,80
1.16.2.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning), per te houden kansspel
57,20
1.16.3.
Indien de vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd bedraagt het tarief:
 
 
voor een situatie als bedoeld in artikel 1.16.1.1.
229,30
 
voor een situatie als bedoeld in artikel 1.16.1.3.
91,60
 
 
 
 
Hoofdstuk 17 Telecommunicatie
 
1.18.1.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoelt in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet
347,80
 
 
 
 
Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer
 
1.18.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
1.18.1.
Als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
31,90
1.18.2.
Als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen
31,90
1.18.3.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 van het verbod het voetgangersgebied te berijden ten behoeve van de bereikbaarheid van het afgesloten gedeelte van het centrum van Wijchen (maximaal 2 kentekens per aanvraag)
 
1.18.3.1.
voor een vaste ontheffing (5 jaar) voor bewoners
92,60
1.18.3.2
voor een vaste ontheffing (3 jaar) voor bedrijven
123,50
1.18.3.3
voor een vaste ontheffing voor een jaar (taxi’s)
123,50
1.18.3.4.
voor een ontheffing op maat voor bedrijven
123,50
1.18.3.5.
voor een tijdelijke ontheffing
30,90
1.18.3.6.
voor een ondergeschikte wijziging van de ontheffing
30,90
1.18.4.1.
Het tarief bedraagt voor de afgifte van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
30,90
1.18.4.2.
Het tarief bedraagt voor de afgifte van een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
15,40
1.18.4.3.
Indien voor de afgifte van een gehandicaptenparkeerkaart of aanleg van een individuele gehandicaptenparkeerplaats een medisch onderzoek nodig is en de aanvrager komt zonder bericht van verhindering niet op de gemaakte afspraak bij de medisch adviseur (CIZ) dan wordt een no show tarief in rekening gebracht van
132,60
 
Indien de aanvrager alsnog een geldige reden heeft voor het wegblijven op een afspraak bij het CIZ dan wordt no-show tarief niet in rekening gebracht
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 19 Diversen
 
1.19.1.1.
Per kopie of scan van kaarten, tekeningen, lichtdrukken (A1 en A2 formaat), al dan niet behorend bij de in het onderdeel 1.19.2.1. genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen
10,40
1.19.1.2.
voor iedere 2e en volgende kopie of scan op A1 en A2 formaat per kopie of scan
7,80
1.19.1.3.
A0 formaat per kopie of scan
13,20
1.19.1.4
A3 formaat per kopie of scan
0,30
1.19.1.5
A4 formaat per kopie of scan
0,30
1.19.2.1.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van een beschikking op een aanvraag, met uitzondering van kaarten, tekeningen en lichtdrukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen
4,80
1.19.2.2.
Voor het verzenden van alle in dit hoofdstuk genoemde stukken worden de leges vermeerderd met
1,00
1.19.2.3.
Voor het faxen van alle in deze tarieventabel genoemde stukken worden de leges, per bladzijde op A4-formaat, vermeerderd met
1,00
1.19.3.1.
Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, meer dan 30 kopieën of scans betreft, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan vermeerderd met de kosten per kopie/ scan zoals bedoeld in artikel 1.19.1.1 tot en met 1.19.1.5 en artikel 1.19.3.3
10,40
1.19.3.2.
Indien een reeds bestaande digitale tekening, kaart en andere stukken, per elektronisch verkeer wordt verstuurd, dan zijn de tarieven zoals bedoeld in Hoofdstuk 19, eveneens van toepassing
 
1.19.3.3.
indien een kopie zoals bedoeld in Hoofdstuk 19 in kleur wordt gemaakt worden de tarieven onder artikels 1.19.1.1 tot en met 1.19.1.5 verhoogd met
0,80
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
 
 
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
 
2.1.1.
Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
 
2.1.1.1.
aanlegkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken UAV 2012, voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;
 
2.1.1.2.
bouwkosten:
de kosten, zoals die aan de hand van de bij deze tarieventabel behorende bijlage I “Bouwkosten 2015” worden vastgesteld. Ook indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt worden de kosten aan de hand van voornoemde bijlage I vastgesteld.
Bij de berekening van bouwkosten worden zowel de kosten per m2 als de kosten per m3 berekend. Het laagste van de twee bedragen wordt gehanteerd.
 
2.1.1.3
Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
Apv: Algemene plaatselijke verordening
Wet Bibob: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
 
2.1.2.
In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.
 
2.1.3.
In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 2. Verzoek om vooroverleg / verzoek om intake
 
2.2.1.
Voor het in behandeling nemen van een verzoek om vooroverleg bedraagt het tarief
102,80
2.2.2.
Voor het in behandeling nemen van een verzoek om intake waarvoor een planwijziging ex art. 3.1. Wro (postzegelplan/planherziening), art. 3.6. Wro (binnenplanse wijziging) of 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo(projectafwijkingsbesluit) nodig is, bedraagt het tarief
154,40
2.2.3.
Het tarief zoals genoemd in artikel 2.2.1 en 2.2.2 kan eenmalig vermeerderd worden met de leges voor welstand als bedoeld in artikel 2.3.1.2 en wordt in mindering gebracht bij de de behandeling van een aanvraag om omgevingsvergunning
 
2.2.4
2.2.4 Indien een verzoek als bedoeld in artikel 2.2.1 is gedaan en deze echter betrekking heeft op een verzoek als bedoeld in artikel 2.2.2 dan worden alleen de leges in rekening gebracht als bedoeld in artikel 2.2.2.
 
 
Hoofdstuk 3. Omgevingsvergunning
 
2.3.1.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor één of meerdere activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.
 
 
 
 
2.3.1.1.
Bouwactiviteit
 
2.3.1.1.1.
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief 23 promille van de bouwkosten met een minimum van
177,20
2.3.1.1.2
Indien de bouwactiviteit betrekking heeft op woningbouw en de aanvraag vergezeld gaat van een gecertificeerde Bouwbesluittoets van een bedrijf waaraan een certificaat voor het toetsen van bouwplannen volgens BRL 5019 is uitgereikt, dan wordt op de op grond van subonderdeel 2.3.1.1.1. geheven leges (uitstluitend bouwactiviteit) een korting verleend van
30%
 
 
 
2.3.1.2.
Welstandstoezicht
 
2.3.1.2.1.
Het op basis van artikel 2.3.1.1.1 berekende tarief wordt in verband met welstandstoezicht verhoogd met:
 
2.3.1.2.1.1
voor aanvragen die betrekking hebben op een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend en toetsing aan welstandscriteria als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet moet plaatsvinden: 2,5 promille van de bouwkosten indien de bouwkosten niet meer bedragen dan dan € 464.510,00 met een minimum van
53,40
2.3.1.2.1.2
Indien de bouwkosten bedragen:
 
 
464.510,00 t/m 675.000,00
1.302,30
 
675.001,00 t/m 1.500.000,00
1.547,10
 
1.500.001,00 t/m 2.000.000,00
1.790,90
 
2.000.001,00 t/m 2.500.000,00
2.007,00
 
2.500.001,00 t/m 3.000.000,00
2.197,40
 
3.000.001,00 t/m 3.500.000,00
2.333,10
 
3.500.001,00 t/m 4.000.000,00
2.441,10
 
4.000.001,00 t/m 4.500.000,00
2.550,20
 
4.500.001,00 t/m 5.000.000,00
2.603,60
 
5.000.001,00 en meer*
2.607,70
 
* vermeerderd met € 100,00 per € 1.000.000,00
 
2.3.1.2.2
Bij verzoeken aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) voor advies met betrekking tot een niet-omgevingsvergunningsplichtige handeling geldt het tarief zoals vermeld in artikel 2.3.1.2.1.1 of 2.3.1.2.1.2
 
2.3.1.2.3
Bij vragen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) voor advies over illegaalopgerichte bouwwerken, worden de tarieven, waarvoor de tarieven, genoemd onder 2.3.1.2.1.1 of 2.3.1.2.1.2 vermenigvuldigd met een factor 1,5 met een minimum van
80,20
2.3.1.2.4
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor reclameadvies bedraagt
53,40
2.3.1.2.5
Voor de berekening van het recht worden de bouwkosten naar boven afgerond tot op hele euro's. Indien het betreft woningbouw van een en hetzelfde type in één complex, voor:
– complexen 1 t/m 5 gelijke woningen een recht als bedoeld onder 2.3.1.2.1.1 of 2.3.1.2.1.2
– complexen 6 t/m 10 gelijke woningen een recht over de bouwkosten van 5 woningen;
– complexen van 11 t/m 20 gelijke woningen een recht over de bouwkosten van 6 woningen;
– complexen van 21 t/m 30 gelijke woningen een recht over de bouwkosten van 8 woningen;
– complexen van 31 t/m 40 gelijke woningen een recht over de bouwkosten van 10 woningen;
– complexen van 41 t/m 50 gelijke woningen een recht over de bouwkosten van 12 woningen;
– complexen van 51 t/m 60 gelijke woningen een recht over de bouwkosten van 14 woningen;
terwijl vervolgens voor ieder complex tot en met 10 gelijke woningen méér het laatstvermeld tarief telkens wordt vermeerderd met het recht over de bouwkosten van 2 woningen.
Voor de toepassing van het in deze rubriek bepaalde worden etages galerijwoningen als één bouwblok beschouwt, zodat het tarief wordt berekend over de totale bouwsom van het bouwblok.
 
2.3.1.2.6
Bij een uitgebracht preadvies voor ruimtelijke projecten, die niet resulteren in een omgevingsvergunning, geldt het tarief als vermeld in de artikelen 2.3.1.2.1.1 of 2.3.1.2.1.2
 
 
 
 
2.3.1.3.1
Het op basis van artikel 2.3.1.1.1 (bouwactiviteit) berekende tarief wordt in verband met wet Bibob verhoogd als bedoeld in artikelen 3.1.4, 3.1.4.1, 3.1.4.2 en 3.1.4.3
 
 
 
 
2.3.1.4.
Achteraf ingediende aanvraag (legalisatie)
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit 200% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een minimum van
151,90
 
 
 
2.3.1.5.
Beoordeling aanvullende gegevens
Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen.
 
 
 
 
2.3.2.
Aanlegactiviteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo, bedraagt het tarief
359,40
 
 
 
2.3.3.
Planologisch strijdig gebruik (al dan niet zijnde een bouwactiviteit )
 
2.3.3.1.
dat betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder1°, Wabo
308,80
2.3.3.2.
dat betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, Wabo (buitenplanse afwijking; planologische ‘kruimelgevallen’)
308,80
2.3.3.3.
dat betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, Wabo (buitenplanse afwijking; voorheen: ‘projectbesluit’)
5.143,50
2.3.3.4.
dat betrekking heeft op artikel 2.12, tweede lid, Wabo (tijdelijke afwijking)
308,80
2.3.3.5.
dat betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder b, Wabo (afwijking van exploitatieplan)
257,20
2.3.3.6.
indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder c, Wabo (afwijking van provinciale regelgeving)
1.234,20
2.3.3.7.
indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder c, Wabo (afwijking van nationale regelgeving)
1.234,20
2.3.3.8.
Dat betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder d, Wabo (afwijking van voorbereidingsbesluit)
153,90
 
 
 
2.3.4.
VERVALT
 
 
 
 
2.3.5.
In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid
 
2.3.5.1.
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, Wabo, met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk, bedraagt het tarief:
 
2.3.5.1.1.
een vast bedrag van
1.007,40
2.3.5.1.2.
te vermeerderen met een bedrag per vierkante meter vloeroppervlakte van
0,42
2.3.5.2.
Indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld bij 2.3.5.1.1. betrekking heeft op een vergunning tot wijziging, dan wel uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief, indien het betreft:
 
2.3.5.2.1.
uitbreiding van de inrichting, als de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, het tarief vermeld bij 2.3.5.1.1. en 2.3.5.1.2, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;
 
2.3.5.2.2.
herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting, dan wel een deel van de inrichting, als deze herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het legestarief vermeld bij 2.3.5.1.1 en 2.3.5.1.2, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.
 
2.3.5.2.3.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
wijzigen van de tenaamstelling van een verleende gebruiksvergunning
46,30
2.3.5.3.
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, betrekking hebbende op een inrichting die niet is bedoeld voor permanent gebruik, bedraagt het tarief
 
2.3.5.3.1.
bij een vloeroppervlakte tot 500 m²
308,60
2.3.5.3.2.
bij een vloeroppervlakte van 500 m² tot 1.500 m²
359,90
2.3.5.3.3.
bij een vloeroppervlakte van 1.500 m² tot 5.000 m²
514,40
2.3.5.3.4.
bij een vloeroppervlakte van 5.000 m² en meer
514,40
 
vermeerderd met een bedrag per vierkante meter vloeroppervlakte boven de 5.000 m² van
0,10
 
 
 
2.3.6.
Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- en dorpsgezichten
 
2.3.6.1.
indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit over een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder f, Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b Wabo tot een krachtens een provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Wijchen, aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief 10 promille van de bouwkosten met een minimum van
106,30
2.3.6.2.
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk, geen beschermd monument zijnde, in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Wijchen aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, Wabo,waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10 en 21 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief
106,30
 
 
 
2.3.7.
Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 
2.3.7.1.
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:
 
2.3.7.1.1.
in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, Wabo
153,90
2.3.7.2.
Asbesthoudende materialen
 
2.3.7.2.1.
Indien bij de aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning een sloopveiligheidsplan en / of een asbest-inventarisatierapport ingediend moet worden, wordt het onder 2.3.7.1.1. genoemde bedrag verhoogd met:
153,90
 
 
 
2.3.8.
Aanleggen of veranderen weg
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, Wabo, bedraagt het tarief
153,90
 
 
 
2.3.9.
Uitweg
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, Wabo, bedraagt het tarief
153,90
 
 
 
2.3.10.
Vellen van houtopstanden (Kappen)
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, Wabo, bedraagt het tarief:
 
2.3.10.1.
voor het kappen van maximaal 10 bomen
103,30
2.3.10.2.
voor het kappen van 11 bomen of meer
128,60
 
 
 
2.3.11.
Opslag van roerende zaken
Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen
 
 
 
 
2.3.11a
Handelsreclame
Indien de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken of te voeren van handelsreclame op of aan een onroerende zaak met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf een openbare plaats zichtbaar is, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of in de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of een ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h Wabo, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor deze activiteit:
153,90
2.3.11b
Het tarief van artikel 2.3.11a wordt in verband met welstandstoezicht verhoogd als bedoeld in artikel 2.3.1.2.4
 
2.3.12
Projecten of handelingen in het kader van de natuurbeschermingswet 1998
 
2.3.12.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren en planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:
75,90
2.3.12.2
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d
75,90
 
 
 
2.3.13.
Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora en Faunawet ontheffing nodig is bedraagt het tarief
75,90
 
 
 
2.3.14.
Andere activiteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:
 
2.3.14.1.
behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, Wabo (voor zover het niet een activiteit betreft bedoeld in artikel 1.1a van het Besluit omgevingsrecht), bedraagt het tarief
179,20
2.3.14.2.
behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, bedraagt het tarief:
 
2.3.14.2.1.
als het een gemeentelijke, provinciale of waterschaps verordening betreft
179,20
 
 
 
2.3.15.
Omgevingsvergunning in twee fasen
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, Wabo, bedraagt het tarief:
 
2.3.15.1.
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;
 
2.3.15.2.
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft
 
 
 
 
2.3.16.
Beoordeling bodemgesteldheid
 
2.3.16.1.
Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld op basis waarvan een geschiktheidsverklaring wordt afgegeven, bij een kadastrale oppervlakte van het bouwperceel:
 
2.3.16.1.1.
tot en met 0,5 ha
194,40
2.3.16.1.2.
van meer dan 0,5 ha tot en met 1 ha
289,60
2.3.16.1.3.
van meer dan 1 ha
386,80
2.3.16.1.4.
Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag reeds beschikbaar zijnde bodeminformatie wordt beoordeeld op basis waarvan een geschiktheidsverklaring wordt afgegeven van de kwaliteit van de bodem, bij een kadastrale oppervlakte van het bouwperceel:
 
2.3.16.1.4.1.
tot en met 0,5 ha
111,40
2.3.16.1.4.2.
van meer dan 0,5 ha tot en met 1 ha
160,00
2.3.16.1.4.3.
van meer dan 1 ha
208,60
2.3.16.1.5.
Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tariefvoor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van historische informatie over (bedrijfsmatige) activiteiten op locaties bij een kadastrale oppervlakte van het te beoordelen perceel:
 
2.3.16.1.5.1.
tot en met 0,5 ha
144,80
2.3.16.1.5.2.
van meer dan 0,5 ha tot en met 1 ha
194,40
2.3.16.1.5.3.
van meer dan 1 ha
242,00
2.3.16.1.6.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van informatie voor de aan- of verkoop van objecten, het hanteren van het bodeminformatie systeem en/of bodemkwaliteitskaart, per object
25,80
2.3.16.1.7.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van bodeminformatie voor de aan- of verkoop van objecten
51,60
 
 
 
2.3.16.2.
Beoordeling archeologie
 
2.3.16.2.1.
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van schriftelijke adviezen met betrekking tot archeologische waarden en verwachtingen bedraagt het tarief:
82,00
2.3.16.2.2.
Onverminderd het bepaalde in artikel 2.3.16.2.1 en andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor de beoordeling van een archeologisch rapport, als bedoeld in artikel 39, tweede lid, artikel 40, eerste lid en artikel 41 eerste en tweede lid van de Monumentenwet 1988:
 
2.3.16.2.2.1
de beoordeling van een bureau en/of booronderzoek:
205,50
2.3.16.2.2.2
de beoordeling van een vervolgonderzoek (waarderend onderzoek en/of definitief archeologisch onderzoek)
205,50
2.3.16.2.2.3
de beoordeling van een Programma van Eisen met betrekking tot archeologisch (voor)onderzoek, in overeenstemming met het Protocol opstellen Programma van Eisen, Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA)
82,00
2.3.16.2.2.4.
de beoordeling van een Plan van Aanpak met betrekking tot archeologisch (voor)onderzoek:
82,00
2.3.16.2.2.5.
de beoordeling van andere al beschikbare bodeminformatie , niet zijnde een archeologisch rapport
82,00
2.3.16.2.2.6.
de beoordeling van een offerte tot het doen van archeologisch (voor)onderzoek
82,00
 
 
 
2.3.17.
Advies
 
2.3.17.1.
Indien voor een aanvraag of een verzoek als bedoeld in dit hoofdstuk advies van derden wordt ingewonnen, worden de verschuldigde leges verhoogd met het bedrag van de externe advieskosten. Dit geldt ook als er verplicht advies van de agrarische commissie wordt ingewonnen
 
2.3.17.1.1.
Ook wanneer de omgevingsvergunning niet wordt verleend, het verzoek niet wordt gehonoreerd of (op aanvraag) wordt ingetrokken, zijn de externe advieskosten verschuldigd
 
2.3.17.1.2.
Onverminderd het bepaalde in de voorafgaande onderdelen van dit hoofdstuk, bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag dat de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld
 
2.3.17.1.3.
Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.2. is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken
 
2.3.17.1.4.
Indien de werkelijke kosten minder bedragen, dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend
 
 
 
 
2.3.18.
Verklaring van geen bedenkingen
Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 4 Verhoging
 
2.4.1.
Indien de aanvrager kenbaar heeft gemaakt dat hij geen berichten met betrekking tot de aanvraag of vooroverleg langs elektronische weg wil ontvangen dan worden de leges zoals verschuldigd op grond van artikel 2.2.1 (vooroverleg) en 2.3.1 (aanvraag) verhoogd met 5%.
Indien de aanvraag of het vooroverleg via een andere weg dan het OLO (Omgevingsloket online) wordt ingediend dan worden de leges zoals verschuldigd op grond van artikel 2.2.1 (vooroverleg) en 2.3.1 (aanvraag) verhoogd met 5%
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 5 Teruggaaf
 
2.5.1.
Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in het onderdeel 2.3.1 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50% van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde leges uitsluitend als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1.1. , 2.3.1.1.2, 2.3.3. en 2.3.4.
 
2.5.2.
Het eerste lid is ook van toepassing indien besloten wordt om een aanvraag buiten behandeling te laten.
 
2.5.3.
Als een aanvraag in behandeling is genomen en de activiteit zoals bedoeld in artikel 2.3.3 en 2.3.4 komt te vervallen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50% van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde leges uitsluitend als bedoeld in artikelen 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.3.4
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning
 
 
Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen.
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
 
2.7.1.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeelt, geringe wijziging van het project
151,90
2.7.2.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een beschikking artikel. 2.5, zesde lid Wabo: een bedrag naar het tarief en berekend op de wijze als in 2.3.15. is bepaald en verminderd met de voor de omgevingsbouwvergunning eerste fase berekende leges, met dien verstande dat in elk geval is verschuldigd;
179,20
2.7.2.2
en dat geen restitutie van de voor de primaire omgevingsvergunning eerste fase betaalde leges plaatsvindt.
 
2.7.3.1
Indien geconstateerd wordt dat afgeweken wordt van een verleende omgevingsvergunning en door het indienen van een gewijzigde aanvraag de mogelijkheid bestaat om de afwijking(en) te legaliseren bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een wijziging omgevingsvergunning: 200% van de op grond van artikel 2.3.1.1.1 verschuldigde leges over de meerkosten met een minimum van
153,90
2.7.3.2
In geval van minderkosten bedraagt het tarief:
Meer-of minderkosten is het verschil tussen bouwkosten van de oorspronkelijke aanvraag ten opzichte van bouwkosten van de gewijzigde aanvraag.
153,90
 
 
 
 
Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
 
2.8.1.
Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit Hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen of herzien van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening
4.114,80
2.8.2.
Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit Hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b van de Wet ruimtelijke ordening
1.234,25
 
 
 
 
Hoofdstuk 9 Sloopmelding
 
2.9.
Vervallen
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 10 In deze titel niet genoemde beschikking
 
2.10.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking
153,90
 
Titel 3 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Horeca
 
3.1.1.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet
239,00
3.1.2.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet
67,80
3.1.2.2
Indien voornoemde ontheffing wordt aangevraagd in relatie tot een melding kleine evenement dan bedraagt het tarief
33,90
3.1.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot wijziging (zogenaamde bijschrijving) van de vergunning als bedoeld in artikel 3.1.1.
67,80
3.1.4
De tarieven voor het in behandeling nemen van aanvragen om een beschikking worden, indien het gaat om het in behandeling nemen van een verzoek als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder e Wet Bibob om een beschikking als bedoeld in artikel 7, tweede lid Wet Bibob
 
3.1.4.1
Voor de intake en screening van het formulier en de overlegde bescheiden verhoogd met
133,70
3.1.4.2
Indien naar aanleiding van het ingevulde formulier en de overlegde bescheiden nader intern onderzoek nodig blijkt bovendien verhoogd voor een:
 
3.1.4.2.1
commerciele inrichting
300,70
3.1.4.2.2
paracommerciele inrichting
150,00
3.1.4.3
Indien daarnaast ook een advies nodig is van het landelijk bureau Bibob als bedoeld in artikel 9 wet Bibob, wordt het tarief bovendien verhoogd met het bedrag als bedoeld in artikel 16, Wet Bibob en artikel 5, Besluit Bibob
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 2 Evenement of standplaats
 
3.2.1.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement (evenementenvergunning), indien het betreft:
 
3.2.1.1.
een commercieel dancefestival met een verwacht aantal bezoekers van 5.000 of meer
7.830,70
3.2.1.1.1
Een evenement met een verwacht aantal bezoekers van 2.500 of meer
668,30
3.2.1.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijzigen van de vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1.1.
521,40
3.2.2.1.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25. van de Apv
67,80
3.2.2.1.2
Indien voor de aanvraag meerdere vergunningen/ontheffingen verleend moet worden, dan bedraagt het tarief ten hoogste
99,00
3.2.3.1.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een commerciële standplaats als bedoeld in artikel 5:18. van de Apv
67,80
3.2.3.1.2
Voor een niet-commerciele standplaats tijdens de Nijmeegse vierdaagse bedraagt het tarief
30,00
3.2.4
Indien voor een aanvraag als bedoeld in dit hoofdstuk advies van derden wordt ingewonnen, worden de verschuldigde leges verhoogd met het bedrag van de externe advieskosten
 
3.2.5
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag die minder dan drie weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft: 200% van de op grond van artikelen 3.2.2.1, 3.2.3.1 en 3.8 verschuldigde leges
 
 
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijf
 
3.3.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
 
3.3.1.
een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4. eerste lid, van de Apv
 
3.3.1.1.
voor een escortbedrijf
372,60
3.3.1.2.
voor een seksinrichting met niet meer dan één werkruimte
799,90
3.3.1.3.
voor een seksinrichting met meer dan één werkruimte
958,80
3.3.1.4.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als hiervoor bedoelt, in verband met uitsluitend een wijziging in de persoon van de beheerder (artikel 3.4., tweede lid van de Apv)
159,00
3.3.2.1.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een geschiktheidverklaring als bedoeld in artikel 2.1 van het Besluit nadere regels seksinrichtingen escortbedrijven
239,00
 
vermeerderd met
 
3.3.2.2.
tot en met 100 m2
66,80
3.3.2.3.
van meer dan 100 m2 tot en met 300 m2
126,60
3.3.2.4.
van meer dan 300 m2 tot en met 600 m2
212,60
3.3.2.5.
van meer dan 600 m2
212,60
3.3.2.6.
vermeerderd per 100 m2 boven de 600 m2
24,30
 
 
 
 
Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte
 
 
Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening
 
3.5.
Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning/ontheffing ingevolge de Wet milieubeheer of de Wet bodembescherming en de uit beide wetten voortvloeiende algemene maatregelen van bestuur wordt ingediend, waarvoor burgemeester en wethouders het noodzakelijk achten dat een extern advies dient te worden uitgebracht, is de aanvrager gehouden deze externe advieskosten aan burgemeester en wethouders te vergoeden. De hoogte van deze externe advieskosten wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag aan de aanvrager medegedeeld. Ter zake van dit bedrag wordt door de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet een begroting opgesteld.
 
3.5.1.
Voor de toepassing van het bovenstaande wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.
 
3.5.2.
Indien de werkelijke advieskosten, bedoeld onder a, minder bedragen dan het aan de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleent.
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening
 
3.6.1.1.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning/ontheffing als bedoeld in artikel 2.1.1 van de brandbeveiligingsverordening 2010 voor een inrichting die niet bedoeld is voor permanent gebruik, een vast tarief van
308,60
3.6.1.2.
te vermeerderen met een verhoging als opgenomen onder 3.6.1.2 welke bedraagt:
 
3.6.1.2.1.
voor vloeroppervlakte tot en met 500 m² met
66,80
3.6.1.2.2.
voor vloeroppervlakte van meer dan 500 m² tot en met 1.500 m²
97,70
3.6.1.2.3.
voor vloeroppervlakte van meer dan 1.500 m² tot en met 5.000 m²
128,60
3.6.1.2.4.
voor vloeroppervlakte meer dan 5.000 m² vermeerderd met een bedrag van € 25,00 per 1.000 m² of gedeelte hiervan >5.000 m².
128,60
3.6.1.3.
Indien de aanvraag om een vergunning/ontheffing als hiervoor bedoeld betrekking heeft op een vergunning tot wijziging, dan wel uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief, indien het betreft:
 
3.6.1.3.1.
Uitbreiding van de inrichting, als de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, het tarief vermeld bij 3.6.1.1. tot en met 3.6.1.2.4., met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;
 
3.6.1.3.2.
Herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting, dan wel een deel van de inrichting, als deze herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het legestarief vermeld bij 3.6.1.1. tot en met 3.6.1.2.4. met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 7 Kinderopvang
 
1.17.1.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een kinderdagverblijf
615,50
1.17.2.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een buitenschoolse opvang (bso)
615,50
1.17.3.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een commerciële peuterspeelzaal
615,50
1.17.4.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een gastouderbureau
615,50
1.17.5.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een gastouderopvang
399,50
 
 
 
 
Hoofdstuk 8 Diversen
 
3.7.1.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning van het in artikel 2:29. van de Apv bepaalde sluitingsuur dan wel in afwijking daarvan op basis van artikel 2:30. van de Apv
 
3.7.1.1.
voor één uur of minder
33,90
3.7.1.2.
voor meer dan een uur
67,80
3.7.2.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de geldende afvalstoffenverordening
67,80
 
 
 
 
Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
 
3.8.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking.
Artikel 3.1.4, 3.1.4.1, 3.1.4.2 en 3.1.4.3 zijn van toepassing op deze niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
67,80
  
   
Behorende bij raadsbesluit van 11 december 2014,

De Griffier,

Bijlage
Bijlage I bij Tarieventabel Legesverordening ‘Bouwkosten 2015’
  
Gebaseerd op het rapport ‘Basisbedragen Gebouwen 2014’ opgesteld door het Nederlands Bouwkosten Instituut (NBI).
  
Bij de berekening van bouwkosten worden zowel de kosten per m2 als de kosten per m3 berekend, met uitzondering van onderdeel C van deze bijlage.Het laagste van de twee bedragen wordt gehanteerd.
   
De Bijlage is opgebouwd uit drie delen.
 • A.
  Algemeen
 • B.
  Bouwkosten voor de ‘legeskosten’
 • C.
  Bouwkosten voor de legeskosten overige bouwwerken.
      
 • A.
  Algemeen Hierin staan de toelichtingen op het gebruik van de getallen. De opbouw van de getallen, het uitvoeringsniveau, de tekeningen of afbeeldingen van de gebouwen. De toeslagen op de basisbedragen.
 • B.
  Bouwkosten voor de legeskosten In dit hoofdstuk staat de uitleg van de bouwkosten voor de leges en de bouwkosten per m2 of per m3 voor de leges.
 • C.
  Bouwkosten voor de legeskosten overige bouwwerken In de hoofdstuk staat de uitleg van de bouwkosten voor de leges en de bouwkosten per m2 of per m3 voor de leges met betrekking tot categorieën van bouwwerken die niet onder B worden genoemd.
                          
Naar boven