BEHEERSVERORDENING Facetbeheersverordening Technische herziening erfbebouwingsregels
 
VERORDENING VAN UTRECHT 2014 Nr. 35
BEHEERSVERORDENING Facetbeheersverordening Technische herziening erfbebouwingsregels
(raadsb esluit van 4 december 201 4 )
 
De raad van de gemeente Utrecht;
BESLUIT
vast te stellen de volgende
BEHEERSVERORDENING Facetbeheersverordening Technische herziening erfbebouwingsregels
BEHEERSVERORDENING Facetbeheersverordening Technische herziening erfbebouwingsregels
De gemeenteraad heeft bij besluit van 4 december 2014 de facetbeheersverordening “Technische herziening erfbebouwingsregels” vastgesteld.
Plangebied en doelstelling
Het verordeningsgebied omvat de gebieden waar de beheersverordeningen ‘Dichterswijk, Kanaleneiland, Transwijk ‘, 'Griftpark', 'Lombok Oost, kantorengebied Smakkelaarsveld e.o.', 'Pijlsweerd, Tuinwijk, Tuindorp Oost e.o.', ‘Tuindorp’, 'Veldhuizen', 'Voordorp-Voorveldsepolder' en ‘Zuilen’ gelden.
De facetbeheersverordening ziet afstemming van het begrip ‘erf’ op de op 1 november 2014 van kracht geworden wijziging van het Besluit omgevingsrecht en op de correctieve verduidelijking van de regeling in de genoemde beheersverordeningen voor bijbehorende bouwwerken, waarin onbedoeld een verwijzing naar het achtererfgebied ontbrak.
Inzien
De facetbeheersverordening wordt op grond van artikel 139 Gemeentewet op 17 december 2014 gepubliceerd in het gemeenteblad. De digitale beheersverordeningen, waarin de wijzigingen zijn verwerkt, zijn op de landelijke website, www.ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar. De digitale beheersverordeningen op de landelijke website zijn authentiek en rechtsgeldig boven de analoge versie. De facetbeheersverordening is bij elke beheersverordening te vinden als bijlage bij de regels.
De gemeente Utrecht biedt de beheersverordeningen vanaf 25 december 2014 ook aan via de gemeentelijke website, www.utrecht.nl/bestemmingsplannen.
U kunt de papieren versie van de gewijzigde beheersverordeningen, bestaande uit een toelichting, regels en een verbeelding, vanaf 25 december 2014 inzien via de receptie van het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht.
De beheersverordening “Facetbeheersverordening Technische herziening erfbebouwingsregels” en daarmee de wijzigingen van de beheersverordeningen, treedt in werking op 26 december 2014, zijnde de achtste dag na de datum van bekendmaking. Ingevolge artikel 8:2 sub b van de Algemene wet bestuursrecht is tegen de beheersverordening geen beroep mogelijk.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 4 december 2014.
De griffier, De burgemeester,
Drs. A.A.H. Smits Mr. J.A.C. van Zanen
Naar boven