Gemeenteblad van Naarden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NaardenGemeenteblad 2014, 74840Verordeningen
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015
De raad van de gemeente Naarden;
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
van 10 november 2014, RV14.045;
gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet, de Uitvoeringsregeling Invorde­ringswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;
overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijt­schelding van gemeentelijke belastingen;
 
b e s l u i t :
 
vast te stellen de ´Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015´.
 
Artikel 1
Bij de invordering van de navolgende gemeentelijke belastingen / heffingen wordt in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 %:
1. Afvalstoffenheffing.
2. Rioolheffing.
Artikel 2
1. Vervallen
2. De kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen worden gesteld op 100% van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.
Artikel 3
1. Bij de invordering van de navolgende gemeentelijke belastingen / heffingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:
a. Onroerende-zaakbelasting (eigenarendeel);
b. Roerende-zaakbelasting (eigenarendeel);
c. Leges;
d. Marktgelden;
e. Lijkbezorgingsrechten;
f. Hondenbelasting;
g. Toeristenbelasting;
h. Watertoeristenbelasting;
i. Forensenbelasting, en
j. Precariobelasting.
 
Artikel 4  
1. De ´Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014, versie 2´, vastgesteld door de raad van de gemeente Naarden op 11 december 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op kwijtscheldingsverzoeken die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
3. De ingangsdatum is 1 januari 2015.
4. Deze regeling kan worden aangehaald als de ´Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015´.
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering der gemeente Naarden, gehouden op 10 december 2014.
 
 
 
de voorzitter,
 
 
 
de griffier,