Gemeente Goeree-Overflakkee – Gelden en vervallen verklaren regelingen voormalige gemeenten
 
Voorschriften voormalige gemeenten
De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 okober 2014;
gelet op de artikelen 28 en 29 van de Wet algemene regels herindeling;
b e s l u i t:
 • I.
  te verklaren dat de in het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkt overzicht A genoemde voorschriften van de voormalige gemeenten Dirksland, Goede-reede, Middelharnis en Oostflakkee gelden voor de gemeente Goeree-Overflakkee;
 • II.
  te verklaren dat de in het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkt over-zicht B genoemde voorschriften van de voormalige gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee vervallen;
 • III.
  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na die van zijn bekend-making.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Goeree-Overflakkee op 27 november 2014.
A.Overzicht geldend verklaarde voorschriften voormalige gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee
nr
naam
vml . gemeente
1
Geurverordening gemeente Middelharnis
Middelharnis
2
Verordening BI-zone Havens van Stellendam (Binnenhaven) en Korteweg 2011
Goedereede
3
Verordening BI-zone bedrijventerrein Tonisseweg 2012
Oostflakkee
4
Verordening parkeerbelastingen Grevelingengebied 2002
Goedereede
5
Verordening speelautomatenhallen gemeente Goedereede
Goedereede
Toelichting
 • 1.
  De aangepaste waarden voor geurgevoelige objecten, gelegen binnen het bij de regeling aangegeven gebied, zijn nog onverminderd van kracht.
 • 2.
  De huidige Experimentenwet BIZ is afgelopen en de nieuwe wet is nog niet in werking getreden. Hierdoor ontbreekt het op dit moment aan een juridische basis om nieuwe verordeningen vast te stellen. Voortzetting van de beide BIZ-verordeningen is echter gewenst, gelet ook op de ter zake lopende verplichtingen.
 • 3.
  Idem
 • 4.
  Onduidelijk is thans nog of bestendiging van deze regeling door het dagelijks bestuur van het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen wordt voorgestaan. Onder deze omstandigheden is het geraden de regeling geldend te verklaren.
 • 5.
  Voldoet nog prima. Harmonisatie niet vereist wegens ontbreken specifieke regelingen bij overige voormalige gemeenten.
  • A.
   Overzicht vervallen verklaarde voorschriften voormalige gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee
nr
naam
vml . gemeente
1
Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand 2005 gemeente Oostflakkee
Oostflakkee
2
Bouwverordening Gemeente Oostflakkee 2012
Oostflakkee
3
Drank- en Horecaverordening 1995
Dirksland
4
Drank- en Horecaverordening Middelharnis 2007
Middelharnis
5
Drank- en horecaverordening Oostflakkee 2009
Oostflakkee
6
Drank- en horecaverordening
Goedereede
7
Exploitatieverordening gemeente Goedereede 1996
Goedereede
8
Handhavingsverordening WWB en WIJ 2009
Oostflakkee
9
Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens gemeente Goedereede
Goedereede
10
Standplaatsenverordening
Middelharnis
11
Verordening alleenrecht Binnenhof
Dirksland
12
Verordening betaald ouderschapsverlof
Middelharnis
13
Verordening bewegwijzering voor de gemeente Oostflakkee
Oostflakkee
14
Verordening Bijzondere Bijstand
Goedereede
15
Verordening Cliëntenparticipatie WWB Oostflakkee 2012
Oostflakkee
16
Verordening inkooprelatie Binnenhof
Goedereede
17
Verordening inkooprelatie Binnenhof
Middelharnis
18
Verordening inkooprelatie Binnenhof
Oostflakkee
19
Verordening klokkenluiders gemeente Oostflakkee 2002
Oostflakkee
20
Verordening langdurigheidstoeslag 2009
Middelharnis
21
Verordening langdurigheidstoeslag 2009
Oostflakkee
22
Verordening langdurigheidstoeslag WWB
Oostflakkee
23
Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Oostflakkee 2012
Oostflakkee
24
Verordening rechtspositionele erkenning alternatieve samenlevingsvormen
Middelharnis
25
Verordening reclamebelasting 2011
Middelharnis
26
Verordening studiefaciliteiten Goedereede
Goedereede
27
Verordening studiefaciliteiten 1994
Middelharnis
28
Verordening ter bevordering van de actieve deelneming aan culturele en sportieve activiteiten
Goedereede
29
Verordening Toeslagen en Verlagingen Wet werk en bijstand
Goedereede
30
Verordening Toeslagen en Verlagingen Wwb
Dirksland
31
Verordening Toeslagen en Verlagingen WWB
Oostflakkee
32
Verordening wet inburgering gemeente Dirksland 2008
Dirksland
Toelichting:
 • 1.
  Achterhaald door recentere regelgeving.
 • 2.
  Bij vaststelling Bouwverordening Goeree-Overflakkee abusievelijk niet vervallen ver-klaard.
 • 3.
  Inmiddels verwerkt in Algemene plaatselijke verordening Goeree-Overflakkee.
 • 4.
  Inmiddels verwerkt in Algemene plaatselijke verordening Goeree-Overflakkee.
 • 5.
  Inmiddels verwerkt in Algemene plaatselijke verordening Goeree-Overflakkee.
 • 6.
  Inmiddels verwerkt in Algemene plaatselijke verordening Goeree-Overflakkee.
 • 7.
  Inmiddels geregeld in Omgevingswet en Wet ruimtelijke ordening.
 • 8.
  Bij vaststelling Verordening handhaving sociale regelingen Oostflakkee 2012 kennelijk verzuimd in te trekken.
 • 9.
  Specifieke wetgeving met betrekking tot woonwagens is vervallen.
 • 10.
  Onderwerp is verwerkt in Beleidsregels standplaatsen Goeree-Overflakkee.
 • 11.
  Sprake is niet langer van het sw-bedrijf “Binnenhof”.
 • 12.
  Geregeld in de Wet arbeid en zorg en in de car-uwo.
 • 13.
  Betrof alleenrecht Stichting Bewegwijzering Nederland, die haar bewegwijzeringstaken op 2 april 2013 overgedragen heeft aan de Nationale Bewegwijzeringsdienst.
 • 14.
  Op grond van jurisprudentie niet langer toegestaan en verzuimd in te trekken bij vast-stelling beleidsregels oude gemeente.
 • 15.
  Bij vaststelling Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Goeree-Overflak-kee abusievelijk niet vervallen verklaard.
 • 16.
  Sprake is niet langer van het sw-bedrijf “Binnenhof”.
 • 17.
  Idem
 • 18.
  Idem
 • 19.
  Dateert nog uit monisme. Op basis van de car-uwo zullen burgemeester en wethou-ders voorzien in een nieuwe regeling.
 • 20.
  Bij vaststelling Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Goeree-Overflakkee is abusievelijk gesproken van vervallen (niet bestaande) Verordening langdurigheidstoeslag WWB Middelharnis 2012.
 • 21.
  Bij vaststelling Verordening langdurigheidstoeslag WWB Oostflakkee 2012 niet inge-trokken.
 • 22.
  Bij vaststelling Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Goeree-Overflakkee is abusievelijk oudere verordening vervallen verklaard.
 • 23.
  Bij vaststelling Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Goeree-Overflakkee is abusievelijk gesproken van vervallen van verordening 2011.
 • 24.
  Geregeld in de car-uwo.
 • 25.
  Destijds onbevoegd door burgemeester en wethouders Middelharnis ingetrokken. Bestendiging ongewenst.
 • 26.
  Tegenwoordig worden met medewerkers maatwerkafspraken gemaakt. Vormt boven-dien bevoegdheid van burgemeester en wethouders.
 • 27.
  Idem
 • 28.
  Inhoudelijk geregeld in minimabeleid zoals vastgesteld door burgemeester en wethouders.
 • 29.
  Bij vaststelling Verordening toeslagen en verlagingen Goeree-Overflakkee is abusie-velijk oudere regeling vervallen verklaard.
 • 30.
  Idem
 • 31.
  idem
 • 32.
  Bij vaststelling Verordening Wet Inburgering Goeree-Overflakkee abusievelijk niet vervallen verklaard.
Naar boven