Gemeenteblad van Goeree-Overflakkee

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Goeree-OverflakkeeGemeenteblad 2014, 73082Verordeningen
Gemeente Goeree-Overflakkee – Vaststelling verordening kwijtschelding Goeree-Overflakkee
 
 
De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;
gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen, alsmede artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;
overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen;
besluit:
vast te stellen de:
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen Goeree-Overflakkee
Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding
Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:
 • a.
  de toeristenbelasting;
 • b.
  de watertoeristenbelasting;
 • c.
  de forensenbelasting;
 • d.
  de reinigingsrechten;
 • e.
  de hondenbelasting voor de tweede en elke volgende hond;
 • f.
  de legesheffing;
 • g.
  de lijkbezorgingsrechten;
 • h.
  de haven- en kadegelden;
 • i.
  de marktgelden.
Artikel 2 Percentage kosten van bestaan
Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 procent:
 • a.
  de onroerende-zaakbelastingen;
 • b.
  de rioolheffing;
 • c.
  de afvalstoffenheffing;
 • d.
  de hondenbelasting.
Artikel 3 Kwijtschelding in geval van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent
Met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van de in artikel 2 genoemde belastingen en heffingen door een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent zijn de afdelingen 1, 2 en 5 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing indien deze belastingen en heffingen geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.
Artikel 4 Kosten van bestaan pensioengerechtigde personen
In afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde personen die de pensioengerechtigde leeftijd, als bedoeld in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene ouderdomswet hebben bereikt, gesteld op maximaal 100 procent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.
Artikel 5 Overgangsrecht
De Verordening kwijtschelding Goeree-Overflakkee, vastgesteld bij raadsbesluit van 2 januari 2013, wordt ingetrokken met dien verstande dat ze van toepassing blijven op kwijtscheldingsverzoeken die betrekking hebben op belastingaanslagen ter zake van het belastingjaar 2013 en 2014.
Artikel 6 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van haar bekendmaking.
Artikel 7 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwijtschelding Goeree-Overflakkee.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Goeree-Overflakkee op 13 november 2014.
griffier, plv. voorzitter,
drs. J. Mimpen C.J. van Dam