Gemeente Heerlen - Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Heerlen
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep.
 
Artikel 2 Inhoud van een tegenprestatie
Het college kan onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, die additioneel van aard zijn, inzetten als tegenprestatie voor zover die werkzaamheden:
a. naar hun aard niet zijn gericht op toeleiding tot de arbeidsmarkt;
b. niet zijn bedoeld als re-integratie instrument;
c. worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid in de organisatie waarin ze worden verricht;
d. en niet leiden tot verdringing.
 
Artikel 3 Het opdragen, de duur en omvang van een tegenprestatie
1. Het college stelt ter nadere uitvoering van deze verordening beleidsregels vast;
2. In deze beleidsregels worden o.a. duur, omvang en inhoud van een tegenprestatie geregeld;
3. Het college draagt geen tegenprestatie op indien een belanghebbende mantelzorg verricht, voor zover het verrichten van mantelzorg naar het oordeel van het college redelijkerwijs noodzakelijk is;
4. Het college draagt eveneens geen tegenprestatie op indien geen werkzaamheden voorhanden zijn die kunnen worden ingezet als tegenprestatie.
Indien het college besluit geen tegenprestatie op te leggen omdat geen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden voorhanden zijn, wordt een heronderzoek uitgevoerd om te beoordelen of op dat moment wel maatschappelijk nuttige werkzaamheden voorhanden zijn. De termijn waarop dat onderzoek wordt uitgevoerd wordt door het college in beleid vastgelegd.
 
Artikel 4 Hardheidsclausule
Het college kan, indien de toepassing van bepalingen in deze verordening in de individuele situatie tot onbillijkheden van overwegende aard leidt, voor zover het de bevoegdheid betreft die voortvloeit uit deze verordening, afwijken van deze verordening.
 
Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
 
Artikel 6 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Heerlen.
 
 
 
Aldus besloten tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Heerlen van 2 december 2014
 
 
 
Griffier,
Burgemeester,
 
Naar boven