Gemeenteblad van Boxtel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelGemeenteblad 2014, 71828Beschikkingen | afhandeling
Verleende omgevingsvergunning Stapelen 1
Verzonden op 1 december 2014:
- Stapelen 1: het rooien van 18 bomen uit het terrein.
Inzage
De beslissing is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure en kunt u met ingang van vrijdag 5 december 2014 inzien. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0411) 65 52 49 of via e-mail afdeling.ro@boxtel.nl.
Bezwaar
Nadat wij een besluit bekend hebben gemaakt kunt u als belanghebbende binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift indienen. De bezwarentermijn begint op de dag nadat het besluit is toegezonden aan de aanvrager. Het bezwaarschrift kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
Voorlopige voorziening
Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd met uw bezwaar, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD (elektronische handtekening). Als u nog geen DigiD heeft kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.