Verordening op de heffing en de invordering van leges Eijsden-Margraten 2015
Corsanummer:14IN004831
De raad van de gemeente Eijsden-Margraten;
 • gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014
 • gezien het advies van de commissie Algemene Zaken, Middelen en Milieu van 29 september 2014
 • gelet op artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;
BESLUIT
vast te stellen de
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES EIJSDEN-MARGRATEN 2015.
Artikel 1 - Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
 • a.
  dag: de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;
 • b.
  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;
 • c.
  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;
 • d.
  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;
 • e.
  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 2 - Belastbaar feit
Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:
 • a.
  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
 • b.
  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;
een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.
Artikel 3 - Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.
Artikel 4 - Vrijstellingen
Leges worden niet geheven voor:
 • a.
  diensten waarvan de kosten krachten afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald, tenzij de diensten betrekking hebben op een kruimelgeval ex artikel 6.2.1a van het Besluit ruimtelijke ordening waarbij in een anterieure overeenkomst is overeengekomen dat de kosten voor die diensten met toepassing van deze legesverordening zullen worden verhaald;
 • b.
  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
 • c.
  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);
 • d.
  omgevingsvergunningen door de gemeente Eijsden-Margraten of in opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten aangevraagd.
Artikel 5 - Maatstaven van heffing en tarieven
 • 1.
  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.
 • 2.
  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectbesluit strekt ter vervanginguitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.
 • 3.
  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 6 - Wijze van heffing
De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.
Artikel 7 - Termijnen van betaling
 • 1.
  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:
  • a.
   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;
  • b.
   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.
 • 2.
  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.
 • 3.
  In afwijking van artikel 4:90, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, wordt in geval van contante betaling geen kwitantie afgegeven.
Artikel 8 - Kwijtschelding
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 9 - Vermindering of teruggaaf
Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.
Artikel 10 - Overdracht van bevoegdheden
Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:
 • 1.
  van zuiver redactionele aard zijn;
 • 2.
  een tariefsverlaging betreffen;
 • 3.
  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:
  • a.
   onderdeel 1.1.4 (akten burgerlijke stand);
  • b.
   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);
  • c.
   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);
  • d.
   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);
  • e.
   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent gedrag);
  • f.
   hoofdstuk 12 (kansspelen).
Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.
Artikel 11 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.
Artikel 12 - Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel
 • 1.
  De “Verordening op de heffing en invordering van leges Eijsden-Margraten 2014 en de bijbehorende tarieventabel 2014, vastgesteld bij raadsbesluit van 11 februari 2014, worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
 • 2.
  De verordening treedt in werking met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing.
 • 3.
  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.
 • 4.
  Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening Eijsden-Margraten 2015”.
   
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 november 2014.

M.G.A.J.T. Verbeet D.A.M. Akkermans

Griffier Voorzitter

TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES EIJSDEN-MARGRATEN 2015.
Corsanummer: 14IN005336
Indeling tarieventabel
 
Titel 1 Algemene Dienstverlening
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister
Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet
Hoofdstuk 12 Kansspelen
Hoofdstuk 13 Telecommunicatie
Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer
Hoofdstuk 15 Diversen
 
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
Hoofdstuk 2 Conceptaanvraag: Principeverzoek/Welstandsplan
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
Hoofdstuk 4 Vermindering
Hoofdstuk 5 Teruggaaf
Hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
Hoofdstuk 7 Sloopmeldingen
Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikkingen
 
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstrichtlijnen
Hoofdstuk 1 Horeca
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven
 
Titel 1 Algemene Dienstverlening
 
 
 
Versie
 mrt 2014
Versie
 2015
 
Hoofdstuk 1
Burgerlijke stand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1
Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, dan wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op het gemeentehuis.
 
 
 
 
1.1.1.1
Op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand van 23 april 1879, Stbl. 72, sedertdien gewijzigd, op woensdag – geen feestdag zijnde- tussen 09.00 en 10.00 uur
 
Nihil
Nihil
 
1.1.1.2
 • a.
  op maandag tot en met donderdag –geen feestdag zijnde- tussen 9.00 en 16.00 uur:
161,00
162,00
 
 
 • b.
  op vrijdag - geen feestdag zijnde - van 9.00 tot 15.00 uur
266,00
268,00
 
 
 • c.
  op zaterdag - geen feestdag zijnde - tussen 9.00 en 14.00 uur:
508,00
513,00
 
 
 • d.
  buiten genoemde uren:
801,00
809,00
 
 
 • e.
  voor het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek € 162,00 boven de onder a t/m d genoemde tarieven.
 
 
161,00
 
162,00
 
 
 
 • f.
  voor het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap dan wel het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzondere vaste trouwlocatie c.q. een eenmalige trouwlocatie wordt € 162,00 boven de onder a t/m d genoemde tarieven geheven
 
 
161,00
 
 
162,00
 
 
 
 
voor het leveren van (een) getuige(n) van gemeentewege per getuige:
37,50
37,80
 
 
 
 
 
 
 
 
Als feestdagen worden aangemerkt de als zodanig genoemde in de Algemene Termijnenwet van 25 juli 1964, Stbl. 314.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2
Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een trouwboekje of een partnerschapboekje:
32,30
32,60
 
1.1.3
Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke Stand, voor ieder daaraan besteed kwartier, of deel daarvan:
18,40
18,50
 
1.1.4
Het tarief bedraagt ter zake van het benoemen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor één dag
70,90
71,60
 
1.1.5
Het tarief bedraagt ter zake van het omzetten van een verlof tot begraven of cremeren afgegeven voor een persoon overleden in het buitenland en de crematie of begraving vindt plaats in Nederland
12,40
12,50
 
1.1.6
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand (attestatie de vita, uitreksels registers burgerlijke stand) geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 2
 
Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2
Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:
 
 
 
 
1.2.1
Van een nationaal paspoort:
 
 
 
 
1.2.1.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
50,35
66,95
 
1.2.1.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
50,35
51,05
 
1.2.2
Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):
 
 
 
 
1.2.2.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
50,35
66,95
 
1.2.2.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
50,35
51,05
 
1.2.3
Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlanders wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):
 
 
 
 
1.2.3.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
50,35
66,95
 
1.2.3.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
50,35
51,05
 
1.2.4
Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen
50,35
51,05
 
1.2.5
Van een Nederlandse identiteitskaart:
 
 
 
 
1.2.5.1
Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
41,90
52,95
 
1.2.5.2
Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
31,85
28,38
 
1.2.6
Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van
46,60
47,05
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 3
Rijbewijzen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
 
 
 
1.3.1.1
tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs
43,80
38,40
 
1.3.1.2
tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen
5,70
5,70
 
1.3.1.3
Legalisatie rijbewijs (kopie van origineel)
5,70
5,70
 
1.3.1.4
Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met
34,90
34,90
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 4
Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.1
Voor de toepassing van dit hoofdstuk met uitzondering van onderdeel 1.4.3 en 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.
 
 
 
 
1.4.2
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag
 
 
 
 
1.4.2.1
tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:
7,10
7,10
 
1.4.2.2
tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende een periode van één jaar voor:
 
 
 
 
1.4.2.2.1
Voor 0 tot en met 25 verstrekkingen:
137,00
138,00
 
1.4.2.2.2
Voor 26 tot en met 100 verstrekkingen:
414,00
418,00
 
1.4.2.2.3
voor 101 tot en met 500 verstrekkingen:
1.721,00
1.738,00
 
1.4.2.2.4
Voor 501 en meer verstrekkingen:
2.066,00
2.086,00
 
1.4.3
Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.
 
 
 
 
1.4.4
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag
 
 
 
 
1.4.4.1
tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:
7,10
7,10
 
1.4.4.2
tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:
 
 
 
 
1.4.4.2.1
Voor 0 tot en met 25 verstrekkingen:
137,00
138,00
 
1.4.4.2.2
Voor 26 tot en met 100 verstrekkingen:
414,00
418,00
 
1.4.4.2.3
voor 101 tot en met 500 verstrekkingen:
1.721,00
1.738,00
 
1.4.4.2.4
Voor 501 en meer verstrekkingen:
2.066,00
2.086,00
 
1.4.5
Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier, of deel daarvan:
18,40
18,50
 
1.4.6
 
Een extract uit de basisadministratie (art 3.9 Besluit basisregistratie personen)
27,60
27,80
 
 
Hoofdstuk 5
 
Verstrekkingen uit het Kiezersregister
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet
 
 
1,10
 
 1,10
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 6
Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:
 
 
 
 
1.6.1.1
Bij verstrekking op papier
10,80
10,90
 
1.6.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens
26,70
26,90
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 7
Bestuursstukken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van
 
 
 
 
1.7.1.1
een afschrift van de programmabegroting:
103,00
104,00
 
1.7.1.2
een afschrift van de productenbegroting:
208,00
210,00
 
1.7.1.3
een exemplaar van de gemeenterekening met toelichting:
106,00
107,00
 
1.7.1.4
een afschrift van het jaarverslag gemeenterekening:
106,00
107,00
 
1.7.2
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
 
1.7.2.1
Tot het verstrekken van:
 
 
 
 
1.7.2.1.1
een exemplaar van de notulen van een raadsvergadering, per pagina:
1,00
1,00
 
1.7.2.1.2
een exemplaar van de raadsstukken/-voorstellen en conceptbesluiten, per pagina:
1,00
1,00
 
1.7.2.2
ter zake van het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar
 
 
 
 
1.7.2.2.1
op de notulen van de raadsvergaderingen
88,60
89,40
 
1.7.2.2.2
op de raadsstukken/-voorstellen en conceptbesluiten
88,60
89,40
 
1.7.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
 
 
 
1.7.3.1
tot het verstrekken van:
 
 
 
 
1.7.3.1.1
een exemplaar van de notulen van een vergadering van een commissie, per pagina:
1,00
1,00
 
1.7.3.1.2
een exemplaar van de stukken behorende bij een vergadering van een commissie, per pagina:
1,00
1,00
 
1.7.3.2
ter zake van het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar
 
 
 
 
1.7.3.2.1
op de notulen van de vergaderingen van een commissie:
56,70
57,20
 
1.7.3.2.2
op de stukken behorende bij de vergaderingen van een commissie:
56,70
57,20
 
1.7.4
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
 
 
 
1.7.4.1
Tot het verstrekken van een exemplaar van een gemeentelijke verordening per pagina:
1,00
1,00
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 8
Vastgoedinformatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
 
 
 
 
 
 
1.8.1.1
inzage in het gemeentelijk kadaster, inclusief een kopie A3/A4 van de digitale kadastrale kaart per kadastraal perceel
10,00
10,10
 
1.8.1.2
mondelinge of schriftelijke informatieverstrekking uit de kadastrale registratie per kadastraal perceel
10,00
10,10
 
1.8.1.3
inzage in het gemeentelijke kadaster inclusief een digitaal bestand in (pdf of cad formaat) van de digitale kadastrale kaart (eventueel vermeerderd met de topografie) per kadastraal perceel
11,80
11,90
 
1.8.2
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit
 
 
 
 
1.8.2.1
de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 10,00
  10,10
 
1.8.2.2
de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet
 10,00
  10,10
 
1.8.2.3
het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
 10,00
  10,10
 
1.8.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
 
 
 
 
1.8.3.1
het leveren van een digitaal bestand GBKN/kadaster
56,10
56,60
 
 
vermeerderd met per geleverde hectare
 
 
 
 
1.8.3.1.1
landelijk gebied
14,40
14,50
 
1.8.3.1.2
kernen
27,90
28,10
 
1.8.4
Het tarief bedraagt voor het in benadeling nemen van een aanvraag tot
 
 
 
 
1.8.4.1
inzage in het gemeentelijke luchtfotobestand/cyclo-mediabestand inclusief (digitale/analoge) kopie A3/A4 van het kaartvenster
 
 
 
 
1.8.4.1.1
per kaartvenster
10,00
10,10
 
1.8.4.1.2
per uitreksel
10,00
10,10
 
1.8.4.2
inzage in het kadaster-on-line
 
 
 
 
1.8.4.2.1
uitreksel per kadastrale kaart A3/A4
11,80
11,90
 
1.8.4.2.2
per kadastraal uitreksel, persoon per object
11,80
11,90
 
1.8.5
Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporing van kadastrale informatie zonder dat een uitreksel benodigd is, voor ieder daaraan besteed kwartier
18,40
18,50
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 9
Overige publiekszaken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag
 
 
 
 
1.9.1.1
tot het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag
30,05
30,30
 
1.9.1.2
tot het verkrijgen van een attestatie de vita
12,50
12,60
 
1.9.1.3
tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of portret
7,10
7,10
 
1.9.1.4
tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlandschap
7,10
7,10
 
1.9.1.5
elk niet elders in deze tabel genoemd afschrift omtrent een bepaalde persoon
7,10
7,10
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 10
Gemeentearchief
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10.1
Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken door een ambtenaar van het gemeentearchief per kwartier, of deel daarvan
18,40
18,60
1.10.2
Onverminderd het in 1.10.1 bepaalde, bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:
 
 
 
1.10.2.1
een afschrift van een in het gemeentearchief berustende stuk per pagina op papier van A-4 formaat
1,00
1,00
1.10.2.2
een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustende stuk per pagina op papier van een ander (groter) formaat
1,50
1,50
1.10.2.3
een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustende stuk per pagina
8,00
8,00
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 11
Winkeltijdenwet
 
 
 
 
 
 
 
 
1.11.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
 
 
1.11.1.1
voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet
70,90
71,60
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 12
Kansspelen
 
 
 
 
 
 
 
 
1.12.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30d, derde lid van de Wet op de kansspelen:
 
 
 
1.12.1.1
Voor een periode van twaalf maanden voor één kans speelautomaat
56,50
56,00
1.12.1.2
Voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kans speelautomaten, voor de eerste speelautomaat € 56,50 en voor iedere volgende kans speelautomaat
22,50
22,70
1.12.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)
18,40
18,60
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 13
Telecommunicatie
 
 
 
 
 
 
 
 
1.13.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, derde lid van de Telecommunicatiewet
198,00
199,00
1.13.1.1
indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker-, en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op de openbare grond, beheerskosten, per strekkende meter sleuf vermeerderd met
2,34
2,34
1.13.1.2
en per lasgat vermeerderd met
2,60
2,60
1.13.1.3
indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met (waarbij plantmateriaal apart verrekend zal worden)
1,10
1,10
1.13.1.4
indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, degeneratiekosten, per strekkende meter sleuf vermeerderd met
8,70
8,70
1.13.2
Het in 1.13.1 genoemde bedrag wordt:
 
 
 
1.13.3
Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met
255,00
257,00
1.13.4
Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
 
 
 
1.13.5
Indien een begroting als bedoeld in 1.13.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 14
Verkeer en vervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.14.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
 
 
 
1.14.1.1
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten
47,60
48,00
 
1.14.1.2
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in onderdeel 9.1.1
19,70
19,80
 
1.14.1.3
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van het Voertuigreglement
47,60
48,00
 
1.14.1.4
tot het verkrijgen c.q. wijzigen van een invalidenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
27,90
28,10
 
1.14.2
 
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 33 van het Besluit Administratieve Bepalingen voor het Wegverkeer (afsluiting t.b.v. straatfeesten)
77,10
77,80
 
1.14.3
Indien een aanvraag als bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet (afsluiten wegen) wordt afgegeven bedraagt het tarief
35,40
35,70
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 15
Diversen
 
 
 
 
 
 
 
 
1.15.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van
 
 
 
1.15.1.1
gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:
7,10
7,10
1.15.1.2
afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen
 
 
 
 
per pagina op papier van A-4 formaat:
1,00
1,00
 
per pagina op papier van een ander (groter) formaat:
1,50
1,50
1.15.1.3
Voor het afdrukken of plotten van kaarten, tekeningen of lichtdrukken al dan niet behorende bij de in de onderdelen 1.15.1.1 en 1.15.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.15.1.3.1
 • in het formaat A4 of kleiner
11,30
11,40
1.15.1.3.2
 • in het formaat A3
17,60
17,70
1.15.1.3.3
 • in het formaat A2 en groter
24,60
24,80
1.15.1.4
een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:
134,00
135,30
1.15.1.5
stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:
7,10
7,10
1.15.2
Bij toezending van alle in de tarieventabel genoemde stukken worden de tarieven verhoogd met de door de gemeente verschuldigde portokosten, welke kosten vooraf aan belastingplichtige worden meegedeeld.
 
 
 
1.15.3
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
 
 
1.15.3.1
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:6 (ontheffing aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen) van de A.P.V.
35,40
35,70
1.15.3.2
tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:9 (straatartiest e.d.) van de A.P.V.
35,40
35,70
1.15.3.3
tot het verkrijgen van een vergunning/ontheffing als bedoeld in artikel 2:10 (het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan) van de A.P.V.
 
 
 
1.15.3.3.1
 • voor één dag
17,70
17,80
1.15.3.3.2
 • voor maximaal één week
32,30
32,60
1.15.3.3.3
 • voor maximaal twee weken
57,50
58,00
1.15.3.3.4
 • voor maximaal één maand
82,60
83,40
1.15.3.3.5
 • voor maximaal één kwartaal
113,00
114,00
1.15.3.3.6
 • voor maximaal één jaar, of langer
190,00
191,00
1.15.3.4
een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 (exploitatievergunning horecabedrijf) van de A.P.V.
59,30
59,80
1.15.3.5
een vergunning geldig voor één dag tot na het algemeen sluitingsuur geopend mogen houden van voor publiek toegankelijke lokaliteiten, artikel 2:30 (afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting) van de A.P.V.
70,80
71,50
1.15.3.6.1
tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:72 (ter beschikking stellen consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen) van de A.P.V.
70,80
71,50
1.15.3.6.2
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:73 ( bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling) van de A.P.V.
70,80
71,50
1.15.3.7
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 (overige geluidhinder) van de A.P.V.
 
 
 
 
70,80
 
 
71,50
1.15.3.8
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:18 (recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen) van de A.P.V.
70,80
71,50
1.15.3.9
tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de artikel 5:18 (standplaats vergunning en weigeringsgronden) van de A.P.V.
 
 
 
1.15.3.9.1
 • geldig voor één dag
17,70
17,80
1.15.3.9.2
 • geldig voor maximaal één week
21,90
22,10
1.15.3.9.3
 • geldig voor maximaal twee weken
42,00
42,40
1.15.3.9.4
 • geldig voor maximaal één maand
62,00
62,60
1.15.3.9.5
 • geldig voor maximaal één kwartaal
101,00
102,00
1.15.3.9.6
 • geldig voor maximaal één jaar
178,00
179,00
 
 
 
 
 
1.15.4
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:
 
 
 
1.15.4.1
afgeven van een verklaring van geen bezwaar ten behoeve van wedstrijden op de openbare weg, door burgemeester en wethouders
17,70
17,80
1.15.5
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning, wordt , indien na de BIBOB-intake en screening een advies bij het landelijk bureau BIBOB wordt aangevraagd, verhoogd met
500,00
505,00
1.15.6
Het tarief bedraagt ter zake voor het opvragen van bodeminformatie via het digitaal bodemloket per rapportage
28,00
28,20
1.15.7
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een vergunning als bedoeld in artikel 10 lid 1 onder a van de wet explosieven voor civiel gebruik
70,80
71,50
1.15.8
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:47a (verplichte route) van de A.P.V.
 35,40
  35,70
1.15.9
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:58, lid 7 (verontreiniging door honden) van de A.P.V.
 70,80
  71,50
1.15.10
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:60, lid 3 (houden van hinderlijke of schadelijke dieren) van de A.P.V.
70,80
  71,50
1.15.11
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:2, lid 4 (parkeren van voertuigen van een autobedrijf e.d.) van de A.P.V.
 70,80
  71,50
1.15.12
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:3, lid 2 (te koop aanbieden van voertuigen) van de A.P.V.
 70,80
  71,50
1.15.13
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:6, lid 2 (kampeermiddelen e.a.) van de A.P.V.
 70,80
71,50
1.15.14
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:7, lid 2 (parkeren van reclamevoertuigen) van de A.P.V.
 70,80
  71,50
1.15.15
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:8, lid 4 (parkeren van grote voertuigen) van de A.P.V.
 70,80
  71,50
1.15.16
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:11, lid 3 ( aantasting groenvoorzieningen door voertuigen) van de A.P.V.
 70,80
  71,50
1.15.17
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:33, lid 5 (beperking verkeer in natuurgebied) van de A.P.V.
 70,80
71,50
1.15.18
Het tarief bedraagt tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34, lid 3 (verboden afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderzijds vuur te stoken) van de A.P.V.
70,80
71,50
1.15.19
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:36, lid 3 (verboden plaatsen) van de A.P.V.
 70,80
  71,50
1.15.20
een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik ingevolge de Brandbeveiligingsverordening.
267,00
269,00
1.15.20.1
een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik ingevolge de Brandbeveiligingsverordening indien er ook een evenementen vergunning is aangevraagd.
 €
 0,00
  0,00
1.15.21
Via de site www.eijsden-margraten.nl zijn de volgende stukken gratis te raadplegen en gratis te downloaden:
 • Afschrift van de programmabegroting
 • Exemplaar van de gemeenterekening
 • Exemplaar van de notulen van een raadsvergadering
 • Exemplaar van de raadstukken/- voorstellen en conceptbesluiten
 • Exemplaar van de notulen van een vergadering van een commissie
 • Exemplaar van de stukken behorende bij een vergadering van een commissie
 • Verordeningen
 
 
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning
 
 
 
 
 
 
 
 
Versie
 mrt 2014
Versie
 2015
Hoofdstuk 1
Begripsomschrijvingen
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1
Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
 
 
 
2.1.1.1
Bouwkosten: worden berekend en bepaald met behulp van de normkosten uit het onderzoeksrapport “Basisbedragen gebouwen 2013”, opgesteld door Multi Consultants in opdracht van Het Nederlands Bouwkosten Instituut “Basisbedragen gebouwen 2014”, opgesteld door Multi Consultants in opdracht van Het Nederlands Bouwkosten Instituut (per bouwwerk wordt gekeken uit welke uitgave de goedkoopste bouwkosten voortkomen en deze worden ook gehanteerd). Voor bouwwerken die niet passen binnen dit regime geldt dat onder de bouwkosten wordt verstaan de aannemingssom bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, exclusief omzetbelasting, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.
 
 
 
2.1.1.2
Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
 
 
 
2.1.2
In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.
 
 
 
2.13
In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 2
Schetsplan/principeverzoek/
conceptaanvraag
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
 
 
 
Een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan/principeverzoek/conceptaanvraag met betrekking tot de vraag of op een, op basis van genoemd schetsplan/principeverzoek/ conceptaanvraag, uitgewerkt bouwplan een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en of ontheffing dan wel projectbesluit zou kunnen worden verleend
195,00
196,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1
Indien een schetsplan/principeverzoek/
conceptaanvraag wordt beoordeeld aan de welstandscriteria, ambtelijk of door de welstands-, monumentencommissie of de dorpsbouwmeester wordt het in 2.2. opgenomen tarief per beoordeling, verhoogd met
 134,00
  135,00
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 3
Omgevingsvergunning
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3
Het tarief bedraat voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1
Bouwactiviteiten
 
 
 
2.3.1.1.
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:
 
 
 
2.3.1.1.1
€ 25,70 per € 1.000,- bouwkosten met een minimumtarief van € 135,00, indien de bouwkosten niet meer dan € 50.000,-, bedragen;
 
25,50
134,00
 
 
25,70
135,00
 
 
2.3.1.1.2
€ 1.287,00 vermeerderd met
€ 23,60 per € 1.000,- bouwkosten, voor elke € 1.000,00 aan bouwkosten meer dan € 50.000,- en minder dan € 100.000,-, bedragen;
 
1.275,00
23,40
 
 
 
1.287,00
23,60
 
 
 
2.3.1.1.3
€ 2.469,00 vermeerderd met
€ 20,50 per € 1.000,- bouwkosten, voor elke € 1.000,00 aan bouwkosten meer dan € 100.000,- en minder dan € 200.000,-, bedragen;
 
2.445,00
20,30
 
 
 
2.469,00
20,50
 
 
 
2.3.1.1.4
€ 4.519,00 vermeerderd met
€ 17,10 per € 1.000,- bouwkosten, voor elke € 1.000,00 aan bouwkosten meer dan € 200.000,-, bedragen.
Met een maximumtarief van € 1.000.000,00.
 
4.475,00
17,00
 
4.519,00
17,10
 
2.3.1.2
Indien een aanvraag ex artikel 2.3.1.1 wordt beoordeeld aan de welstandscriteria, ambtelijk of door de welstands-, monumentencommissie of de dorpsbouwmeester, wordt het in 2.3.1.1 opgenomen tarief per beoordeling verhoogd met
134,00
135,00
2.3.1.3
De onder 2.3.1.2 genoemde leges worden verrekend als de beoordeling van het bouwplan in de fase als bedoeld in Hoofdstuk 2 van deze tabel heeft plaatsgevonden en er sprake is van een zelfde bouwplan waarvoor nu vergunning is aangevraagd en het advies hierover positief is.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2
Aanlegactiviteiten
 
 
 
2.3.2.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo, bedraagt het tarief:
163,00
164,00
2.3.2.2.1
Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.2.1 wordt verhoogd, indien de aanvraag van een aanlegvergunning:
 
 
 
2.3.2.2.2
krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een archeologisch bodemrapport wordt beoordeeld, verhoogd met
299,00
301,00
2.3.2.2.3
betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan artikel 2.12 lid 1, onder a onder 3 van de Wabo wordt toegepast, verhoogd met
2.669,00
2.695,00
2.3.2.2.4
betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan artikel 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 1 of artikel 2.12 lid 2 van de Wabo wordt toegepast, verhoogd met
 417,00
  421,00
2.3.2.2.5
betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan een besluit als bedoeld in artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 2 van de Wabo wordt verleend, verhoogd met
801,00
809,00
 
Deze verhoging vindt geen toepassing indien de met de ontheffing gepaard gaande kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald
 
 
 
2.3.2.3
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1 , eerste lid, onder b van de Wabo, bedraagt het tarief, voor zover de aanvraag alleen betrekking heeft op het rooien van bomen en opgaande beplanting:
70,80
71,50
 
 
 
 
 
2.3.3
Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit
 
 
 
 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:
 
 
 
2.3.3.1
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):
411,00
415,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.3.2
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):
 €
 411,00
  415,00
 
 
 
+ 0,5% van de bouw-kosten van deze kleine buitenplan- se afwijking
+ 0,5% van de bouw-kosten van deze kleine buitenplan- se afwijking
2.3.3.3
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):
2.669,00
2.695,00
2.3.3.4
indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):
411,00
415,00
 
 
 
+ 0,5% van de bouw-kosten van deze tijdelijke afwijking
+ 0,5% van de bouw-kosten van deze tijdelijke afwijking
2.3.3.5
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):
 
8%
8%
 
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van € 421,00 en een maximum van € 1.067,00;
 
 
 
2.3.3.6
indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):
 
 8%
  8%
 
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van € 58,90 en een maximum van € 534,00;
 
 
 
2.3.3.7
indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):
 
 8%
  8%
 
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van € 58,90 en een maximum van € 534,00;
 
 
 
2.3.3.8
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):
 
8%
8%
 
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van € 58,90 en een maximum van € 534,00.
 
 
 
2.3.3.9
Onder de bouwkosten vallen alleen die kosten die betrekking hebben op het gedeelte van de bouw dat strijdig is zoals bedoeld in 2.3.3
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.3.10
Indien binnen één aanvraag voor omgevingsvergunning 2.3.3.1 en/of 2.3.3.2 en/of 2.3.3.3 van toepassing zijn, wordt de zwaarste (duurste) procedure in rekening gebracht
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.3.11
Indien de bouwkosten van een bouwwerk < 
€ 3.000,00, bedragen de legeskosten voor de ruimtelijke procedure als bedoeld in 2.3.3.1. of 2.3.3.2 maximaal
411,00
154,00
 
2.3.4
 
Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:
 
 
 
2.3.4.1
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):
535,00
540,00
2.3.4.2
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):
535,00
540,00
2.3.4.3
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):
1.603,00
1.619,00
2.3.4.4
indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)
535,00
540,00
2.3.4.5
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):
1.335,00
1.348,00
2.3.4.6
indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):
1.335,00
1.348,00
2.3.4.7
indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):
1.335,00
1.348,00
2.3.4.8
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):
535,00
540,00
 
 
 
 
 
2.3.4.9
Indien binnen één aanvraag voor omgevingsvergunning 2.3.4.1 en/of 2.3.4.2 en/of 2.3.4.3 van toepassing zijn, wordt de zwaarste (duurste) procedure in rekening gebracht.
 
 
 
 
2.3.4.10
Indien de bouwkosten van een bouwwerk< € 3.000,00, bedragen de legeskosten voor de ruimtelijke procedure als bedoeld in 2.3.4.1 of 2.3.4.2 maximaal
411,00
154,00
2.3.5
In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid
 
 
 
2.3.5.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:
 
 
 
2.3.5.1.1
een aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een bouwwerk met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk.
535,00
540,00
 
 
 
 
 
2.3.6
Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten
 
 
 
2.3.6.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Gemeente Eijsden-Margraten aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:
 
 
 
2.3.6.1.1
Voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:
145,00
146,00
2.3.6.1.2
Voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:
145,00
146,00
2.3.6.2
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Gemeente Eijsden-Margraten aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:
145,00
146,00
 
 
 
 
 
2.3.7
Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht
 
 
 
2.3.7.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:
 
 
 
2.3.7.1.1
in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:
145,00
146,00
 
 
 
 
 
2.3.7.2
Archeologisch bodemonderzoek
 
 
 
 
Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.6.1 tot en met 2.3.7.1.1 wordt het tarief verhoogd met, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk of ander werk waarvoor krachtens wettelijk voorschrift deze slechts kan worden afgehandeld wanneer een archeologisch bodemonderzoek wordt beoordeeld:
 299,00
  301,00
2.3.7.3
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan een ontheffing als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid van de Wet ruimtelijke ordening wordt verleend, wordt het tarief verhoogd met:
133,00
134,00
 
Deze verhoging vindt geen toepassing indien de met de ontheffing gepaard gaande kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.8
Uitweg/inrit
 
 
 
 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 (maken, aanleg en veranderen van een uitweg) van de A.P.V. een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:
118,00
119,00
2.3.8.1
Indien van toepassing worden de tarieven verhoogd met de tarieven genoemd in de tarieventabel behorende bij de verordening diensten openbare weg Eijsden-Margraten 2012.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.9
Aanleggen of veranderen weg
 
 
 
2.3.9.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief
€ 118,00
€ 119,00
 
 
 
 
 
2.3.10
Kappen
 
 
 
2.3.10.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van een houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 (Vellen Houtopstanden) van de A.P.V. een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief.
 70,80
  71,50
 
 
 
 
 
2.3.11
Opslag van roerende zaken
 
 
 
 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.13 (Opslag voertuigen, vaartuigen, mest afvalstoffen enz.) van de A.P.V. een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.11.1
indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:
35,40
35,70
2.3.11.2
indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:
 35,40
  35,70
 
 
 
 
 
2.3.12
Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998
 
 
 
2.3.12.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:
70,80
71,50
2.3.12.2
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998
 70,80
71,50
 
 
 
 
 
2.3.13
Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet
 
 
 
 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief
70,80
71,50
 
 
 
 
 
2.3.14
Andere activiteiten
 
 
 
 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:
 
 
 
2.3.14.1
behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:
134,00
135,00
2.3.14.2
behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:
 
 
 
2.3.14.2.1
Als het een gemeenschappelijke verordening betreft
137,00
138,00
2.3.14.2.2
Als het een provinciale of waterschapsverordening betreft
70,80
71,50
 
 
 
 
 
2.3.15
Omgevingsvergunning in twee fasen
 
 
 
 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:
 
 
 
2.3.15.1
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;
 
 
 
2.3.15.2
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft;
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.16
Beoordeling bodemrapport/Hogere grenswaarde
 
 
 
 
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:
 
 
 
2.3.16.1
voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport
134,00
135,00
2.3.16.2
Een milieukundig bodemrapport wordt beoordeeld en een nader onderzoek dan wel een nadere procedure vereist is, verhoogd met
191,00
192,00
2.3.16.3
voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport
299,00
301,00
2.3.16.4
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het beoordelen van de resultaten van een archeologisch bodemonderzoeksrapport en een nader onderzoek dan wel een nadere procedure vereist is
535,00
540,00
2.3.16.5
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Hogere waarde ingevolge de Wet geluidhinder (akoestisch onderzoek)
246,00
248,00
2.3.17
Advies
 
 
 
2.3.17.1
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: de werkelijke kosten die door het aangewezen bestuursorgaan of andere instantie hiervoor in rekening worden gebracht, worden doorbelast bij de aanvrager.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.18
Verklaring van geen bedenkingen
 
 
 
2.3.18.1
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:
 
 
 
2.3.18.1.1
indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:
535,00
540,00
2.3.18.1.2
indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: worden de werkelijke kosten die hiervoor door dit bestuursorgaan in rekening worden gebracht, doorbelast bij de aanvrager.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.19
Aanvraag bouwvergunningen tweede fase (overgangsrecht Wabo)
 
 
 
2.3.19.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een reguliere bouwvergunning tweede fase;
 
 
 
2.3.19.1.1
€ 17,90 per € 1.000,00 bouwkosten met een minimumtarief van € 135,00, indien de bouwkosten niet meer dan € 50.000,00 bedragen;
 
 
17,80
134,00
 
 
17,90
135,00
 
 
2.3.19.1.2
€ 898,00 vermeerderd met
890,00
898,00
 
€ 16,60 per € 1.000,00 bouwkosten, voor elke € 1.000,00 aan bouwkosten meer dan € 50.000,00 en minder dan € 100.000,00, bedragen;
 
 
 
16,50
 
 
 
16,60
 
 
 
2.3.19.1.3
€ 1.732,00 vermeerderd met
1.715,00
1.732,00
 
€ 14,20 per € 1.000,00 bouwkosten, voor elke € 1.000,00 aan bouwkosten meer dan € 100.000,00 en minder dan € 200.000,00, bedragen;
 
 
 
14,10
 
 
 
14,20
 
 
 
2.3.19.1.4
€ 3.156,00 vermeerderd met
3.125,00
3.156,00
 
€ 12,10 per € 1.000,00 bouwkosten, voor elke € 1.000,00 aan bouwkosten meer dan € 200.000,00, bedragen.
Met een maximumtarief van € 1.000.000,00.
 
 
 
12,00
 
 
 
12,10
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 4
Vermindering
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een schetsplan/principeverzoek/ conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.
 
 
 
 
Uitgezonderd de leges als bedoeld in artikel 2.2.1
 
 
 
 
2.4.2
Indien een aanvraag omgevingsvergunning digitaal en ontvankelijk wordt ingediend bedraagt de vermindering op de leges
Deze vermindering is niet van toepassing indien reeds begonnen is met de activiteit(en) zonder benodigde vergunningen (legalisatie).
De vermindering is niet van toepassing op 2.2.1, 2.3.17 en 2.3.18.
 
0%
10%
 
 
 
 
 
2.4.3
Indien een compleet/ontvankelijk rapport op basis van BRL 5019 bij de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is toegevoegd bedraagt de vermindering op de leges
De vermindering is niet van toepassing op 2.2.1, 2.3.17 en 2.3.18.
 
 
0%
10%
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 5
Teruggaaf
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.1
Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
 
 
 
 
Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt een deel van de leges teruggegeven. Een bedrag minder dan € 135,00 wordt niet terug gegeven. De teruggaaf bedraagt:
 
 
 
2.5.1.1
indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan
 
75%
75%
 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;
 
 
 
2.5.1.2
indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 24 weken na het in behandeling nemen ervan
 
40%
40%
 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;
 
 
 
2.5.1.3
indien de aanvraag wordt ingetrokken na 24 weken na het in behandeling nemen ervan
 
20%
20%
 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.2
Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
 
 
 
 
Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, wordt een deel van de leges teruggegeven, mits
binnen 6 maanden na verlening geen gebruik is gemaakt van de vergunning.
De teruggaaf bedraagt:
 
 
 
 
10%
10%
 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.
 
 
 
 
Een bedrag minder dan € 135,00 wordt niet teruggegeven.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.3
Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
 
 
 
2.5.3.1
Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, wordt een deel van de leges teruggegeven. De teruggaaf bedraagt:
 
 10%
  10%
 
 
 
 
 
 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. Restitutie geldt niet voor de leges voor externe advieskosten, advertentiekosten en leges met betrekking tot de in 2.2.1 opgenomen bedragen. Een bedrag minder dan € 135,00 wordt niet teruggegeven.
 
 
 
2.5.3.2
Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.4
Teruggaaf als gevolg van niet in behandeling nemen van de aanvraag
Omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
 
 
 
2.5.4.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning niet in behandeling is genomen daar deze niet voldoet aan de wettelijke vereisten zoals deze zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht, de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend.
 
 
 
 
 
 
 
2.5.4.2
De in 2.5.1.1 t/m 2.5.4.1 bedoelde teruggaaf heeft geen betrekking op de minimale legeskosten, externe advieskosten, advertentiekosten en leges met betrekking tot de in 2.2.1, 2.3.1.2, 2.3.3.1 t/m 2.3.3.9 opgenomen bedragen.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.5
Legeskosten intrekking van de aanvraag omgevingsvergunning op advies van de vergunningverlener
 
 
 
2.5.5.1
Indien er sprake is van intrekking van de aanvraag om omgevingsvergunning en het intrekken van de aanvraag het gevolg is van een advies van de vergunningverlener om de aanvraag omgevingsvergunning in te trekken dan bedraagt het tarief
161,00
162,00
 
Met dien verstande dat de verschuldigde legeskosten voor deze aanvraag om omgevingsvergunning komen te vervallen
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.5.2
De in 2.5.5.1 genoemde kosten zijn exclusief externe advieskosten en leges met betrekking op 2.2.1, 2.3.1.2, 2.3.12, 2.3.13, 2.3.17 en 2.3.18
 
 
 
2.5.6
Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen
 
 
 
 
Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 6
Bestemmingswijziging zonder activiteiten/kwaliteitscommissie
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening
 2.669,00
  2.695,00
2.6.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening
 1.603,00
  1.619,00
2.6.3
Bij een procedure in het kader van het kwaliteitsmenu bij de kwaliteitscommissie worden de werkelijke kosten die door de kwaliteitscommissie in rekening worden gebracht, door belast bij de aanvrager
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 7
In deze titel niet benoemde beschikkingen
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:
 
 
 
2.7.1
Een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze titel een tarief is opgenomen
134,00
135,00
2.7.2
Voor een vergunning als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandswet voor het tijdelijk verhuren van leegstaande woningen en gebouwen
128,00
129,00
 
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstrichtlijnen
 
 
 
Versie 9 mrt 2014
Versie
2015
Hoofdstuk 1
Horeca
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, van de Drank- en Horecawet
151,00
152,00
3.1.2
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet
35,40
35,70
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 2
Organiseren evenementen of markten
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 (Evenementen) van de A.P.V. met een totaal bezoekersaantal van 1.000 of minder dan 1.000
70,80
71,50
3.2.1.2
tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 (Evenementen) van de APV bij evenementen met een totaal bezoekersaantal meer dan 1.000
177,00
178,00
3.2.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van snuffelmarkten en dergelijke als bedoeld in artikel 5:23 (Organiseren van een snuffelmarkt) van de A.P.V.
35,40
35,70
 
 
 
 
 
 
De volgende tarieven zijn enkel van toepassing indien er sprake is van een A, B of C evenement zoals vernoemd in artikel 2.25 van de A.P.V.
 
 
 
 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning:
 
 
 
3.2.3
voor het organiseren van een A-evenement als bedoeld in artikel 2:25 (Evenementen) van de A.P.V.
 
0,00
0,00
3.2.4.1
voor het organiseren van een B-evenement als bedoeld in artikel 2:25 (Evenementen) van de A.P.V. met een totaal bezoekersaantal van 1.000 of minder dan 1.000
70,80
71,50
3.2.4.2
voor het organiseren van een B-evenement als bedoeld in artikel 2:25 (Evenementen) van de A.P.V. met een totaal bezoekersaantal van 1.000 of meer
177,00
178,00
3.2.5
voor het organiseren van een C-evenement als bedoeld in artikel 2:25 (Evenementen) van de A.P.V.
1.537,00
1.552,00
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 3
Prostitutiebedrijven
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
 
 
 
3.3.1
Een exploitatievergunning of wijziging van een explotatievergunning als bedoeld in 3:4 (sexinrichtingen) van de A.P.V.
 
 
 
3.3.1.1
Voor een sexinrichting
151,00
152,00
3.3.1.2
Voor een escortbedrijf
151,00
152,00
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 november 2014.
 
M.G.A.J.T. Verbeet D.A.M. Akkermans
Griffier Voorzitter
Naar boven