Gemeenteblad van Arnhem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ArnhemGemeenteblad 2014, 68262Plannen | ruimtelijk
Voornemen tot opstellen van een bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan op te stellen voor het gebied ‘DroomPark Hooge Veluwe’.
DroomPark Hooge Veluwe ligt in het buitengebied Arnhem Noord, nabij de kern Schaarsbergen. Direct tegenover de entree van het recreatiepark ligt aan de overzijde van de Koningsweg (provinciale weg N311) de entree van het Nationale Park De Hoge Veluwe. Aan de zuidzijde ligt autosnelweg A12/A50. Aan de oostzijde ligt op enige afstand de Kemperbergerweg met daarlangs de bebouwing van de kern Schaarsbergen. Ten westen en ten zuiden ligt bos in eigendom van de gemeente Arnhem.
Het recreatiepark DroomPark Hooge Veluwe heeft plannen om het park op te knappen en daarmee aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het huidige park dat vlakbij de entree van het Nationale Park De Hoge Veluwe in het Arnhemse buitengebied ligt is verouderd. Het idee is om meer in te spelen op de huidige wensen van toeristen door onder meer het creëren van luxe recreatiewoningen en groepsaccommodaties. Bij de herinrichting word nadrukkelijk rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna en wordt de sfeer van de Veluwe versterkt.
Om de herontwikkeling van het recreatiepark DroomPark Hooge Veluwe mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.
Naar aanleiding van dit voornemen worden geen stukken ter inzage gelegd en kunnen geen zienswijzen worden ingediend. Wel wordt binnen enkele weken het bestemmingsplan in ontwerp ter inzage gelegd. Dan zal het gedurende zes weken mogelijk zijn om zienswijzen naar aanleiding van het bestemmingsplan in te dienen bij de gemeenteraad. Van deze terinzagelegging zal separaat melding worden gemaakt in de staatscourant en het “gemeenteblad” op de internetsite overheid.nl.
De gebruikelijke adviesinstanties (3.1.1. Bro) zijn in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de inhoud van het bestemmingsplan.
Voor informatie over het voornemen het bestemmingsplan op te stellen kunt u contact opnemen met Jitske van der Bij, telefoonnummer: 026-3774152 of Bart lagerberg, telefoonnummer 026-3773391 van de afdeling Ruimte.