Verordening op de heffing en invordering van leges 2015
De raad van de gemeente Venlo
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014 nummer 14-10058;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet
besluit
vast te stellen Verordening op de heffing en invordering van leges 2015 (Legesverordening 2015)
Artikel 1 Begripsomschrijving
Deze verordening verstaat onder:
 • a.
  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;
 • b.
  week: een aaneengesloten periode van 7 dagen;
 • c.
  maand: het tijdvak dat loopt van de dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)de dag in de volgende kalendermaand;
 • d.
  jaar: het tijdvak dat loopt van de (n)de dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)de dag in het volgende kalenderjaar;
 • e.
  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;
 • f.
  apv: Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Venlo.
Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:
 • a.
  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
 • b.
  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.
Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.
Artikel 4 Vrijstellingen
Leges worden niet geheven voor:
 • 1.
  het afgeven van een verklaring als bedoeld in artikel 25 van de Wet op de Rechtsbijstand;
 • 2.
  het afgeven van beschikkingen op verzoek- en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;
 • 3.
  het afgeven van beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissingen op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;
 • 4.
  het afgeven van beschikkingen of afschriften daarvan, rakende de rechtspositie van gemeentepersoneel of de dienstverrichtingen aan de gemeente door derden;
 • 5.
  het afgeven van beschikkingen of afschriften daarvan op verzoeken ter zake van bijstand ingevolge de Wet werk en bijstand en andere uitkeringen in het persoonlijke belang van de uitkeringsgerechtigden;
 • 6.
  het afgeven van stukken, nodig voor ontvangst van loon of bezoldiging uit arbeidsverhouding of dienstverband in Nederland;
 • 7.
  het afgeven van:
  • a.
   een exemplaar van dan wel een jaarabonnement op de stukken als bedoeld in 1.7.1.1 t/m 1.7.17 en 1.7.2. t/m 1.7.2.6 van de tabel, per 3 raadsleden van een politieke partij, casu quo raadsgroepering (minder dan 3 leden worden als 3 leden beschouwd), die in de gemeenteraad van Venlo vertegenwoordigd is;
  • b.
   een jaarabonnement op de stukken als bedoeld in 1.7.1.4 t/m 1.7.1.6 van de tabel, per secretariaat van een politieke partij, casu quo raadsgroepering, die in de gemeenteraad van Venlo vertegenwoordigd is;
  • c.
   een exemplaar van dan wel een jaarabonnement op de stukken, als bedoeld in 1.7.1.1 t/m 1.7.1.7 en 1.7.2 t/m 1.7.2.5 van de tabel, per politieke partij, waaronder voor de toepassing van deze verordening is te verstaan een samenwerking van personen, gericht op het behartigen van het openbare belang inzake bestuur van land, provincie of gemeente en/of waarvan een afdeling van bestuur en secretariaat in de gemeente Venlo gevestigd is;
 • 8.
  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;
 • 9.
  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
 • 10.
  diensten door of vanwege het gemeentebestuur die verband houden met een bestemmingsplan, indien niet voor het verstrijken van de periode van tien jaar, genoemd in het tweede of het derde lid van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening, de raad onderscheidenlijk een nieuw bestemmingsplan heeft vastgesteld dan wel een verlengingsbesluit heeft genomen.
Artikel 5 Tarieven
 • 1.
  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.
 • 2.
  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, afwijking, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid van de Crisis- en herstelwet.
 • 3.
  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 6 Wijze van heffing
De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.
Artikel 7 Termijnen van betaling
 • 1.
  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:
  • a.
   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;
  • b.
   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.
Voor enkele producten dient vooraf betaald te worden, bijv. een uittreksel basisregistratie personen. Het product wordt na betaling toegezonden.
 • 2.
  Indien de leges niet op het in het 1e lid genoemde tijdstip kunnen worden vastgesteld moeten deze, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, worden betaald, indien het betreft:
  • a.
   de afgifte van een stuk of het verstrekken van inlichtingen, op het tijdstip waarop het stuk wordt afgegeven onderscheidenlijk die inlichtingen worden verstrekt;
  • b.
   de afgifte van een vergunning, ter zake waarvan het bedrag van de verschuldigde leges wordt berekend in verhouding tot een begroting van kosten, binnen 8 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.
 • 3.
  In de in het tweede lid genoemde gevallen kan het college van burgemeester en wethouders vorderen, dat ter voldoening van de verschuldigde leges een voorlopig gevorderd bedrag wordt betaald.
 • 4.
  Het voorlopig gevorderde bedrag wordt in mindering gebracht op het vastgestelde bedrag van de verschuldigde leges.
 • 5.
  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de termijnen van dit artikel.
Artikel 8 Kwijtschelding
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 9 Teruggaaf
Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet, dan wel ambtshalve, een en ander overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.
Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden
Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:
 • a.
  van zuiver redactionele aard zijn;
 • b.
  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:
  • 1.
   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);
  • 2.
   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);
  • 3.
   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);
  • 4.
   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);
  • 5.
   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens;
  • 6.
   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);
  • 7.
   hoofdstuk 16 (kansspelen);
een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.
Artikel 11 Overgangsrecht
De “Legesverordening 2014” vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan..
Artikel 12 Inwerkingtreding
 • 1.
  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
 • 2.
  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.
Artikel 13 Citeerartikel
Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2015”.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 november 2014.
De griffier, De voorzitter
Geert van Soest, Antoin Scholten
Tarieventabel behorende bij de “Legesverordening 2015”
Titel 1 Algemene dienstverlening
Titel 1 - Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
1.1.1
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een andere tijd en wijze dan op grond van artikel 4 van de wet van 23 april 1879 Stb. Nr 72 (Legeswet 1879) of zoals deze laatstelijk is gewijzigd, voor kosteloze voltrekking, is bepaald
 
 
1.1.1.1
In het daarvoor aangewezen lokaal op de tweede verdieping van het Stadhuis Venlo op:
 
 
1.1.1.1.1
maandag tot en met vrijdag (geen algemeen erkende feestdag)
420,00
1.1.1.1.2
zaterdag (geen algemeen erkende feestdag)
730,00
1.1.1.1.3
zondag of een algemeen erkende feestdag
912,00
 
 
 
 
1.1.1.2
In de daarvoor aangewezen ruimte in Domani te Venlo, op aanvraag en in overleg met de exploitant:
 
 
1.1.1.2.1
maandag tot en met vrijdag (geen algemeen erkende feestdag)
420,00
1.1.1.2.2
zaterdag (geen algemeen erkende feestdag)
730,00
1.1.1.2.3
zondag of een algemeen erkende feestdag
912,00
 
 
 
 
1.1.1.3
In het gemeentehuis Tegelen
 
 
1.1.1.3.1
maandag tot en met vrijdag (geen algemeen erkende feestdag)
420,00
1.1.1.3.2
op zaterdag (geen algemeen erkende feestdag)
730,00
1.1.1.3.3
zondag of een algemeen erkende feestdag
912,00
 
 
 
 
1.1.1.4
In Chateau Holtmühle, op aanvraag en in overleg met de exploitant op
 
 
1.1.1.4.1
maandag tot en met vrijdag (geen algemeen erkende feestdag)
420,00
1.1.1.4.2
zaterdag(geen algemeen erkende feestdag)
730,00
1.1.1.4.3
zondag of een algemeen erkende feestdag
912,00
 
 
 
 
1.1.1.5
In een bijzonder huis ingevolge art. 64 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
153,00
 
 
 
 
1.1.1.6.
Partyboot de Maashopper op aanvraag en in overleg met de exploitant op:
 
 
1.1.1.6.1
maandag tot en met vrijdag (geen algemeen erkende feestdag)
420,00
1.1.1.6.2
zaterdag (geen algemeen erkende feestdag)
730,00
1.1.1.6.3
zondag of een algemeen erkende feestdag
912,00
 
 
 
 
1.1.1.7
In ’t Raodhoes te Blerick op aanvraag en in overleg met de exploitant op:
 
 
1.1.1.7.1
maandag tot en met vrijdag (geen algemeen erkende feestdag)
420,00
1.1.1.7.2
zaterdag (geen algemeen erkende feestdag)
730,00
1.1.1.7.3
zondag of een algemeen erkende feestdag
912,00
 
 
 
 
1.1.1.8
In de Raadzaal te Arcen op:
 
 
1.1.1.8.1
maandag tot en met vrijdag (geen algemeen erkende feestdag)
420,00
1.1.1.8.2
zaterdag (geen algemeen erkende feestdag)
730,00
1.1.1.8.3
zondag of een algemeen erkende feestdag
912,00
1.1.1.9
In de Stadswinkel te Venlo op:
 
 
1.1.1.9.1
donderdagmorgen tussen 9.00 en 10.00 uur
141,00
 
 
 
 
1.1.1.10
In de Kasteeltuinen te Arcen, op aanvraag en in overleg met de exploitant op:
 
 
1.1.1.10.1
maandag tot en met vrijdag (geen algemeen erkende feestdag)
420,00
1.1.1.10.2
zaterdag (geen algemeen erkende feestdag)
730,00
1.1.1.10.3
zondag of een algemeen erkende feestdag
912,00
 
 
 
 
1.1.1.11
In de Hamar, Belfeld:
 
 
1.1.1.11.1
maandag tot en met vrijdag (geen algemeen erkende feestdag)
420,00
1.1.1.11.2
zaterdag (geen algemeen erkende feestdag)
730,00
1.1.1.11.3
zondag of een algemeen erkende feestdag
912,00
 
 
 
 
1.1.1.12
In Jochumhof te Steyl, op aanvraag en in overleg met de exploitant op:
 
 
1.1.1.12.1
maandag tot en met vrijdag (geen algemeen erkende feestdag)
420,00
1.1.1.12.2
zaterdag (geen algemeen erkende feestdag)
730,00
1.1.1.12.3
zondag of een algemeen erkende feestdag
912,00
 
 
 
 
1.1.1.13
In de Mariakapel ’t Ven, op aanvraag en in overleg met de exploitant op:
 
 
1.1.1.13.1
maandag tot en met vrijdag (geen algemeen erkende feestdag)
420,00
1.1.1.13.2
zaterdag (geen algemeen erkende feestdag)
730,00
1.1.1.13.3
zondag of een algemeen erkende feestdag
912,00
 
 
 
 
1.1.1.14
In het Limburgs Museum, op aanvraag en in overleg met de exploitant op:
 
 
1.1.1.14.1
maandag tot en met vrijdag (geen algemeen erkende feestdag)
420,00
1.1.1.14.2
zaterdag (geen algemeen erkende feestdag)
730,00
1.1.1.14.3
zondag of een algemeen erkende feestdag
912,00
 
 
 
 
1.1.1.15
In het theater de Maaspoort in overleg met de exploitant op:
 
 
1.1.1.15.1
maandag tot en met vrijdag (geen algemeen erkende feestdag)
420,00
1.1.1.15.2
zaterdag (geen algemeen erkende feestdag)
730,00
1.1.1.15.3
zondag of een algemeen erkende feestdag
912,00
 
 
 
 
1.1.1.16
Elke door de gemeenteraad afzonderlijk aangewezen trouwlocatie:
 
 
1.1.1.16.1
maandag tot en met vrijdag (geen algemeen erkende feestdag)
420,00
1.1.1.16.2
zaterdag (geen algemeen erkende feestdag)
730,00
1.1.1.16.3
zondag of een algemeen erkende feestdag
912,00
 
 
 
 
1.1.1.17
Een trouwboekje of een boekje partnerschapregistratie
25,00
 
 
 
 
1.1.1.18
Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijk stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten Burgerlijke stand
 
 
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten
1.2.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
 
1.2.1.1
tot het verstrekken van een nationaal paspoort of een tweede paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen
50,35
1.2.1.2
tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)
50,35
1.2.1.3
tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)
50,35
1.2.1.4
tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van 14 jaar en ouder
41,90
1.2.1.5
tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met 13 jaar
31,85
 
 
 
 
1.2.2
De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.5 worden bij een spoedaanvraag vermeerderd met een bedrag van
46,60
1.2.3
Het teruggeven van een gevonden reisdocument
13,40
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
1.3.1
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen, vernieuwen of omwisselen buitenlands/militair rijbewijs/ bromfietsrijbewijs
38,45
 
 
 
 
1.3.2
Het teruggeven van een gevonden rijbewijs of bromfietsrijbewijs
13,40
 
 
 
 
1.3.3
Indien bij de aanvraag van een rijbewijs het oorspronkelijke document niet overgelegd kan worden, of in geval van beschadiging van een eerder afgegeven rijbewijs, wordt het tarief voor het verstrekken van een nieuw rijbewijs verhoogd met
21,20
 
 
 
 
1.3.4
Het tarief voor het verstrekken van een nieuw rijbewijs wordt bij een spoedaanvraag vermeerderd met
46,60
 
 
 
 
1.3.5
Eigen verklaring enkel, dubbel en categorie CDE per stuk
38,30
 
 
 
 
1.3.6
Indien documenten als vermeld onder 1.3.1. aangetekend per post worden verstuurd, wordt het in rekening te brengen legesbedrag, verhoogd met de kosten (conform tarief PostNL) voor het aangetekend verzenden
 
 
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
1.4.1
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder een verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent een persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd alsook één of meer gegevens omtrent een persoon die niet is opgenomen in de basisregistratie personen
 
 
 
 
 
 
1.4.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
 
1.4.2.1
tot het verstrekken van gegevens per verstrekking zonder abonnement
12,80
1.4.2.2
tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar, aanvangende met de dag van ingang:
 
 
1.4.2.2.1
voor 100 verstrekkingen
362,50
1.4.2.2.2
voor 500 verstrekkingen
1.450,00
 
 
 
 
1.4.3
Indien de verstrekkingen worden gevraagd ten behoeve van opinie onderzoeken of bevolkingsenquêtes op grote schaal zijn de onder 1.4.2.2 vermelde tarieven van toepassing.
 
 
 
 
 
 
1.4.4
Gereserveerd
 
 
 
 
 
 
1.4.5
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een extract uit de basisregistratie personen, als bedoeld in artikel 3.9 van het Besluit basisregistratie personen betreffende:
 
 
1.4.5.1
één en/of meerdere personen op eenzelfde adres
12,80
1.4.5.2
Op het onderdeel 1.4.5.1. is via het digitaal loket een korting van toepassing
 
 
 
 
 
 
1.4.6
Voor de toepassing van onderdeel 1.4.6 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen
 
 
1.4.6.1
Het verstrekken van een uittreksel Register niet-ingezetenen (RNI)
12,80
 
 
 
 
1.4.7
Het verkrijgen van een afschrift van de persoonslijst op grond van artikel 2.55 van het Besluit basisregistratie personen
16,60
 
 
 
 
1.4.8
In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van de gegevens als bedoeld in artikel 17, 2e lid van het Besluit basisregistratie personen
5,33
 
 
 
 
1.4.9
Ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier
16,75
 
 
 
 
1.4.10
Indien documenten/toestemmingen/verklaringen als bedoeld in dit hoofdstuk per post worden verstuurd dan wel aangetekend per post worden verstuurd, wordt het in rekening te brengen legesbedrag verhoogd met de geldende portokosten, dan wel de kosten voor het aangetekend verzenden (conform tarief PostNL).
 
 
Hoofdstuk 5 Kiezersregister
1.5
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet
14,52
Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens
1.6.1
Het verkrijgen van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens
 
 
1.6.1.1
bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:
 
 
1.6.1.1.1
ten hoogste 100 pagina’s, per pagina
0,20
 
met een maximum per bericht van
5,00
1.6.1.1.2
meer dan 100 pagina’s
22,50
1.6.1.2
bij verstrekking anders dan op papier
5,00
1.6.1.3
dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking
22,50
 
 
 
 
1.6.2
Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd
 
 
 
 
 
 
1.6.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens
4,50
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken
Abonnementen
 
 
De in dit hoofdstuk bedoelde abonnementen worden geacht te zijn ingegaan op de dag waarop het verschuldigde bedrag is voldaan. De abonnementen zijn noch geheel, noch gedeeltelijk voor overdracht vatbaar. Er vindt geen gehele of gedeeltelijke terugbetaling plaats van een niet ten volle gebruikt abonnement.
 
 
 
 
1.7.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
 
 
1.7.1.1
een jaarabonnement op de agenda Beeldvorming
15,95
1.7.1.2
een jaarabonnement op de agenda Oordeelsvorming
15,95
1.7.1.3
een jaarabonnement op de raadsvoorstellen voor Beeld- en Oordeelsvorming
158,70
1.7.1.4
een jaarabonnement op de agenda van de Besluitvorming (raadsvergadering)
15,95
1.7.1.5
een jaarabonnement op de raadsvoorstellen voor Besluitvorming
158,70
1.7.1.6
een jaarabonnement op de notulen van de besluitvorming tijdens de vergaderingen van de raad
158,70
1.7.1.7
een jaarabonnement op de op de agenda, voorstellen en notulen van de besluitvorming tijdens de vergadering van de raad
333,40
 
 
 
 
1.7.2
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
 
 
 
een exemplaar van de Programmabegroting:
 
 
1.7.2.1
a.vanaf de datum van de slotbehandeling van de begroting in de raad
42,60
1.7.2.2
a.vanaf het tijdstip van uitgave tot de datum van de slotbehandeling van de begroting door de raad
14,20
1.7.2.3
een exemplaar van de Productenraming
128,20
1.7.2.4
een jaarabonnement op de begrotingswijzigingen
67,70
1.7.2.5
een exemplaar van de Programmarekening
42,60
1.7.2.6
een exemplaar van de Productenrekening
128,20
 
 
 
 
1.7.3
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
 
 
1.7.3.1
een exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening Venlo
32,25
 
 
 
 
1.7.4.1
Een exemplaar van de Bouwverordening gemeente Venlo
32,25
1.7.4.2
Een exemplaar van de toelichting op de Bouwverordening gemeente Venlo
32,25
 
 
 
 
1.7.5
Een jaarabonnement op de wijzigingen van de verordeningen
32,25
1.7.5.1
Een exemplaar van de straatnamenlijst van de gemeente
10,35
1.7.5.2
Een lijst met adressen van de in de gemeente gevestigde onderwijsinrichtingen en hun besturen
10,35
 
 
 
 
1.7.6.1
Een exemplaar van de Brandbeveiligingsverordening met bijlagen
32,25
 
 
 
 
1.7.8.1
Een exemplaar van een beeldkwaliteitplan
63,05
 
 
 
 
1.7.9.1
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exemplaar van een (ontwerp-)bestemmingsplan, als bedoeld in Hoofdstuk 3 (art. 3.1. e.v.) van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, indien het bestemmingsplan meer dan 25 pagina’s bevat.
63,05
1.7.9.2
Idem, indien het bestemmingsplan 25 of minder pagina’s bevat, wordt het tarief genoemd onder 1.7.9.1verminderd met 50%.
 
 
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
1.8.1
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
 
 
1.8.1.1
informatie zowel mondeling als schriftelijk, uit het gemeentelijk kadastraal systeem (GKS), per perceel
6,07
1.8.1.2
informatie uit de kadastrale kaart d.m.v. inzage desgewenst inclusief een kopie op formaat A3 of A4 per inzage en/of kopie
6,07
1.8.1.3
schriftelijke informatie uit het gemeentelijk register of registratie van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb).
6,07
1.8.1.3.1
een gewaarmerkt afschrift uit het gemeentelijk register of registratie van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb).
10,71
 
 
 
 
1.8.2
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van analoge tekeningen, een en ander voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:
 
 
1.8.2.1
per plot, formaat A4 en A3
12,97
1.8.2.2
per plot, formaat A2
39,45
1.8.2.3
per plot, formaat A1
59,81
1.8.2.4
per plot, formaat A0
79,07
 
Per luchtfoto, formaat A4 en A3
28,85
1.8.2.5
per luchtfoto, formaat A2
56,54
1.8.2.6
per luchtfoto, formaat A1
76,27
1.8.2.7
per luchtfoto, formaat A0
96,04
 
 
 
 
1.8.3
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van digitale bestanden, een en ander voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:
 
 
1.8.3.1
aanmaakkosten per aanvraag
35,91
1.8.3.2
informatiekosten per ha. (100 x 100 meter)
35,91
 
 
 
 
1.8.4.1
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van maatwerk, per uur
71,91
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
1.9.1
Het legaliseren van een handtekening of stuk per geval
14,50
 
 
 
 
1.9.2
Het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap
14,50
 
 
 
 
1.9.3
Het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag van natuurlijke personen
30,05
 
 
 
 
1.9.4
Het verkrijgen van een schriftelijke toestemming voor uitstel van begraving of crematie
14,50
 
 
 
 
1.9.5
Het waarmerken van een document, per maximaal vijf pagina’s
14,50
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
1.10.1
Het in behandeling nemen van een vraag tot onderzoek en het verstrekken van informatie, ongeacht het resultaat van het onderzoek, voor ieder daaraan besteed kwartier
16,50
 
 
 
 
1.10.2
Het in behandeling nemen van een vraag tot het waarmerken van kopieën, uittreksels en/of afschriften, met stempel en handtekening, voor ieder daaraan besteed kwartier
16,50
 
 
 
 
1.10.3
Het in behandeling nemen van een aanvraag voor het maken van een kopie van archiefbescheiden, documenten, boeken, artikelen, foto's of andere informatiedragers:
 
 
1.10.3.1
per fotokopie, formaat A4
0,20
1.10.3.2
per fotokopie, formaat A3
0,30
1.10.3.3
per fotokopie, formaat A3 en A4, speciaal papier
2,50
1.10.3.4
per fotokopie, formaat A0, A1 en A2
12,40
1.10,3.5
per readerprint, formaat A3 en A4
0,50
1.10.3.6
per readerprint, formaat A3 en A4, speciaal papier
2,50
1.10.3.7
Het in behandeling nemen van een aanvraag voor audio- en video kopieën en voor fotografische reproducties, voor ieder daaraan besteed kwartier
16,50
1.10.3.8
Voor de materiaalkosten worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.
 
 
 
De werkelijke kosten voor audio-, video- en fotografische reproducties worden in rekening gebracht. De aanvrager wordt vooraf ingelicht over de kosten, voordat de opdracht wordt aangenomen.
 
 
1.10.3.9
Reproductierechten voor niet-wetenschappelijke publicaties, per afbeelding
66,00
1.10.3.10
Het digitaliseren van foto's door middel van scanning, per scan
2,20
1.10.3.11
Opties van beelddragers waarop de scan verwerkt wordt:
 
 
1.10.3.12
a.cd-rom
1,10
1.10.3.13
a.afdrukken (glanspapier)
2,20
 
 
 
 
1.10.4.1
Voor lenen en uitlenen van archiefbescheiden zoals bedoeld in de Archiefwet, per transactie van maximaal 10 kilo bescheiden
49,50
1.10.4.2.
Het in behandeling nemen van een aanvraag in het kader van interbibliothecair leenverkeer:
 
 
1.10.4.2.1
een uit te lenen boek of tijdschrift
16,50
1.10.4.2.2
fotokopieën, via het interbibliothecair leenverkeer verkregen
11,00
1.10.4.2.3
plus per kopie
0,20
 
 
 
 
1.10.5.1
Het in behandeling nemen van opdrachten voor conserverende of restauratieve werkzaamheden ten aanzien van archiefbescheiden, boeken en documenten, voor ieder daaraan besteed kwartier
16,50
 
De werkelijke kosten voor restauratie en conservering worden in rekening gebracht. De aanvrager wordt vooraf ingelicht over de kosten, voordat de opdracht tot conservering of restauratie wordt aangenomen.
 
 
 
 
 
 
1.10.6.1
Het verzorgen van een rondleiding in het Gemeentearchief per groep van maximaal 16 personen:
 
 
 
a.tijdens kantooruren
66,00
 
a.buiten kantooruren
115,50
 
 
 
 
1.10.6.2
Het verzorgen van een lezing
165.00
 
 
 
 
1.10.6.3
Het verzorgen van een film- of videoprogramma op verzoek van en in overleg met de opdrachtgever:
 
 
 
a.tijdens kantooruren
132,00
 
a.buiten kantooruren
231,00
 
a.buiten het gebouw van het Gemeentearchief
330,00
 
 
 
 
1.10.7.1
Het verhuren van opslagcapaciteit in het archiefgebouw per strekkende meter planklengte, per jaar
98,00
Hoofdstuk 11 Gereserveerd
Gereserveerd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 12 Gereserveerd
Gereserveerd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie
1.13.1
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van de gemeentegarantie, welke is aangevraagd voor 1 januari 1995, ten aanzien van het plan van betaling van rente en aflossing, danwel een opvolgende geldlening in geval van oversluiting van een gegarandeerde lening, dan wel de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de gegarandeerde lening
63,05
 
 
 
 
1.13.2
Indien op aanvraag van de aanvrager de behandeling van de aanvraag wordt gestaakt, wordt op aanvraag teruggave van 50% van de onder 1.13.1 geheven leges verleend.
 
 
Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen
1.14.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
 
 
1.14.1.1
een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 4 van de Marktverordening 2011 (individuele vergunning)
135,00
1.14.1.2
Overschrijving van de standplaatsvergunning op naam van een ander als bedoeld in artikel 7 van het Marktreglement 2011
135,00
Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet
1.15.1
Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Verordening winkeltijden gemeente Venlo
74.00
Hoofdstuk 16 Kansspelen
1.16
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
 
 
1.16.1
het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:
 
 
1.16.1.1
voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd
226,50
1.16.1.2
voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat € 226,50 en voor iedere volgende kansspelautomaat € 136,00
 
 
 
 
 
 
1.16.2
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)
74,00
Hoofdstuk 17 Het leggen van kabels en leidingen (geen telecommunicatie)
1.17.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een vergunning in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2:11 APV (regel 2b) en/of de verordening Kabels en Leidingen gemeente Venlo:
195,00
1.17.1.1
Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met
2,00
1.17.1.2
Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met
2,00
 
 
 
 
1.17.2
Het in 1.17.1 genoemde bedrag wordt:
 
 
1.17.2.1
indien met betrekking tot een vergunning overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met
253,35
1.17.2.2
Indien met betrekking tot een vergunning onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de vergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
 
 
Hoofdstuk 18 Telecommunicatie
1.18
Uitgangspunt hierbij is de Herstraatregeling Richtlijnen tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom
 
 
1.18.1.
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet
195,00
1.18.1.1
Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met
2,00
1.18.1.2
Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met
2,00
 
 
 
 
1.18.2
Het in 1.18.1 genoemde bedrag wordt:
 
 
1.18.2.1
Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met
253,35
1.18.2.2
Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
 
 
1.18.2.3
Indien een begroting als bedoeld in 1.18.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
 
 
 
 
 
 
1.18.3
Het tarief bedoeld in onderdeel 1.18.1. wordt verminderd met de van de aanvrager verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen
 
 
Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer
1.19.1
Het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 of hoofdstuk 9 van de Regeling Voertuigen:
(Uitgezonderd ontheffingen op basis van het Ontheffingenbeleid geslotenverklaring binnenstad Venlo)
 
 
1.19.1.1
voor een periode van maximaal 24 uren
16,90
1.19.1.2
voor een periode van langer dan 24 uren: voor de noodzakelijke aaneengesloten periode met een maximum van 3 maanden
33,80
1.19.1.3
voor het parkeren binnen de parkeerregulering wordt het dagtarief op basis van de Verordening parkeerbelastingen gehanteerd
 
 
1.19.1.4
voor doorlopende ontheffingen van het verbod op parkeren voor een inrit met een looptijd van 2 jaar
33,80
 
binnen de parkeerregulering alleen mogelijk in combinatie met een parkeerabonnement, dan kosten nihil
 
 
1.19.1.5
ten behoeve van recreatief vervoer door middel van een huifkar in combinatie met een landbouwtrekker met een looptijd van 5 jaar
33,80
1.19.1.6
ten behoeve van landbouwvoertuigen en motorrijtuigen met beperkte snelheid/terminaltrekkers met een looptijd van 1 jaar
33,80
 
 
 
 
1.19.2
Het verkrijgen van een ontheffing op grond van het Ontheffingenbeleid geslotenverklaring binnenstad Venlo:
 
 
1.19.2.1
voor een periode van maximaal 24 uren
16,90
1.19.2.2
voor een periode van langer dan 24 uren: voor de noodzakelijke aaneengesloten periode met een maximum van 4 weken
33,80
1.19.2.3
Voor het parkeren binnen de parkeerregulering wordt het dagtarief op basis van de Verordening parkeerbelastingen gehanteerd
 
 
1.19.2.4
voor een periode van maximaal een jaar voor bedrijven die op basis van het Ontheffingenbeleid geslotenverklaring binnenstad Venlo in aanmerking komen voor (onbeperkt of beperkte) toegang
67,60
1.19.2.5
toeslag parkeren per periode van 3 maanden: voor bedrijven die op basis van het Ontheffingenbeleid geslotenverklaring binnenstad in aanmerking komen voor toegang in combinatie met parkeren (bedrijfsauto’s met bedrijfskenteken en personenauto’s in het kader van primair welzijn)
33,80
1.19.2.6
voor doorlopende ontheffingen met een looptijd van 3 jaar ten behoeve van bewoners van dit gebied
67,60
 
 
 
 
1.19.3
Het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet, verbod op wedstrijden op de wegen binnen de gemeente
67,60
 
 
 
 
1.19.4
Het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar ten aanzien van een door de Minister van Infrastructuur en Milieu of Gedeputeerde Staten van Limburg te verlenen vergunning tot het houden van een oriëntatierit
16,90
 
 
 
 
1.19.5
Het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart
24,55
 
 
 
 
1.19.6
Het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffingen ingevolge hoofdstuk 5, afdeling 1 en afdeling 7 van de Algemene plaatselijke verordening
67,60
 
 
 
 
1.19.7
Voor het verkrijgen van een verklaring als bedoeld in de door de Minister afgegeven vergunning op grond van de Wet gevaarlijke stoffen ten behoeve van het bezigen van vuurwerk, in samenhang met artikel 2:73 van de Algemene plaatselijke verordening
100,35
1.19.8
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring op grond van de Luchtvaartwetgeving
68,73
 
 
 
 
1.19.9
Het afgeven van een kopie ter vervanging van een verloren of beschadigde ontheffing en/of het wijzigen van een op de ontheffing vermeld kenteken
16,90
Hoofdstuk 20 Diversen
1.20
Bij het in behandeling nemen van een aanvraag via het digitaal loket van de gemeente Venlo en betalen via de internetkassa worden de leges verlaagd met 25%. Deze verlaging is alleen van toepassing op de volgende producten: 1.4.2.1, 1.4.5.1,, 1.9.2 en 1.9.4
 
 
1.20.1
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van stukken, afschriften van stukken of kopieën van stukken (inclusief foto kopieën van dossiers bouwvergunningen of omgevingsvergunningen), voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, bij:
 
 
1.20.1.1
per bladzijde of kopie op A4-formaat
0,20
1.20.1.2
per bladzijde of kopie op A3-formaat
0,30
1.20.1.3
1 of meer bladzijden of kopieën, per bladzijde op A0 of A1 of A2 formaat
12,40
 
 
 
 
1.20.2
Het in behandeling nemen van een aanvraag, zowel mondeling, digitaal, als schriftelijk, tot het verstrekken van informatie, per aanvraag wegens ambtelijke ondersteuning besteed kwartier of gedeelte daarvan
17,00
1.20.2.1
Indien in het kader van de behandeling van de aanvraag om informatie kopieën of afschriften worden verstrekt, wordt dit bedrag verhoogd met de overeenkomstig 1.20.1 berekende leges
 
 
 
 
 
 
1.20.3
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
 
 
1.20.3.1
het verkrijgen van een winkelvergunning als bedoeld in artikel 2.41a van de Algemene plaatselijke verordening Venlo
445,00
1.20.3.2
indien de aanvraag enkel betrekking heeft op een wijziging van een leidinggevende of lokaliteit
318,00
 
 
 
 
1.20.4
Het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:18, lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening Venlo (kampeerontheffing)
74,00
 
 
 
 
1.20.5
Stadsvlag
32,80
 
 
 
 
1.20.6
Het in behandeling nemen van een verzoek om toestemming laden of lossen van vuurwerk op voor publiek toegankelijke plaatsen binnen de bebouwde kom als bedoeld in Hoofdstuk 7.7.11 (CV 1) ADR
74,00
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning
Titel 2 - Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen
2.1
Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
 
 
2.1.1.
Bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad, NEN 2699 (uitgave 2013) of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. De bouwkosten worden vastgesteld overeenkomstig de Richtprijzen bouwwerken 2011 van het Overlegorgaan Bouw & Woningtoezicht Noord- en Midden-Limburg of zoals deze laatstelijk is vervangen of gewijzigd.
 
 
 
 
 
 
2.1.2.
Gefaseerde aanvraag: het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning in twee fasen als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (eerste en tweede fase beschikking), wordt op dezelfde wijze berekend als aangegeven onder hoofdstuk 3 van deze titel: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven uit hoofdstuk 3 voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase of tweede fase betrekking op heeft.
 
 
 
 
 
 
2.1.3
Ruimtelijk-Fysieke Initiatieven: een initiatief voor bouwactiviteiten en/of gebruik van gronden of opstallen in strijd met het geldend bestemmingsplan, waarbij sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling die door zijn aard of omvang zodanig complex is dat hieromtrent advies moet worden ingewonnen bij een groot aantal gemeentelijke vakdisciplines.
 
 
 
 
 
 
2.1.4.
Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
 
 
 
 
 
 
2.1.5.
In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.
 
 
 
 
 
 
2.1.6.
In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.
 
 
 
 
 
 
2.1.7.
Bouwwerken klasse 1: de volgende bouwwerken voor zover zij voldoen aan de volgende criteria:
 
 
 
bouwkosten van maximaal € 50.000,00 exclusief btw
 
 
 
ondergeschikt aan de functie van het hoofdgebouw
 
 
 
grondgebonden
 
 
 
maximaal één bouwlaag met kap en
 
 
 
een overspanning van maximaal 3 meter in beide richtingen.
 
 
 
a.Kleine bouwwerken geen gebouw zijnde zoals een erfafscheiding, speeltoestel, straatmeubilair, carport, overkapping, reclameobject en vlaggenmast.
 
 
 
a.Vrijstaande bijgebouwen zonder fundering zoals een berging, tuinhuis en fietsenstalling.
 
 
 
a.Aan- en uitbouwen zonder wijziging van de hoofddraagconstructies, zoals een dakkapel, serre en tot erker uitgebouwd voorraam.
 
 
 
 
 
 
2.1.8.
Bouwwerken klasse 2: de volgende bouwwerken:
 
 
 
a.kleine bouwwerken geen gebouw zijnde, vrijstaande bijgebouwen zonder fundering en aan- en uitbouwen zonder wijziging van de hoofddraagconstructie die niet voldoen aan de criteria genoemd onder 2.1.7.
 
 
 
a.vrijstaande bijgebouwen met fundering zoals een garage en opslagruimte, met bouwkosten van maximaal € 50.000,00 exclusief btw en ondergeschikt aan de functie van het hoofdgebouw
 
 
 
a.aan- en uitbouwen met wijziging van de hoofddraagconstructie zoals het vergroten van een woning, met bouwkosten van maximaal € 50.000,00 exclusief btw en ondergeschikt aan de functie van het hoofdgebouw,
 
 
 
a.interne verbouwingen met bouwkosten van maximaal € 50.000,00 exclusief btw.
 
 
 
a.agrarische bouwwerken met bouwkosten van maximaal € 50.000,00 exclusief btw.
 
 
 
a.vrijstaande grondgebonden woning.
 
 
 
 
 
 
2.1.9.
Bouwwerken klasse 3: de volgende bouwwerken:
 
 
 
a.vrijstaande bijgebouwen met fundering, aan- en uitbouwen met wijziging van de hoofddraagconstructie, interne verbouwingen en agrarische bouwwerken die niet voldoen aan de criteria genoemd onder 2.1.8.
 
 
 
a.grondgebonden woningbouwprojecten bestaande uit maximaal 12 woningen en maximaal 2 woningtypen.
 
 
 
a.kantoren, industriële bouwwerken, winkels en appartementencomplexen tot en met 3 bouwlagen.
 
 
 
a.alle overige bouwwerken met niet meer dan 2 bouwlagen en een bruto vloeroppervlak niet groter dan 2.000 m² op iedere bouwlaag.
 
 
 
 
 
 
2.1.10
Bouwwerken klasse 4: alle bouwwerken die niet vallen onder klasse 1 t/m 3.
 
 
Hoofdstuk 2 Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag
2.2
Het tarief voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag dan wel een principeverzoek voor een bouw- en of gebruiksinitiatief bedraagt:
 
 
2.2.1
bij een beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo of Wro vergunbaar is die betrekking heeft op een project dat bestaat uit bouwen en/of strijdig gebruik waarbij medewerking zou kunnen worden verleend door middel van een binnenplanse- of kleine buitenplanse afwijking, of een grote buitenplanse afwijking zonder bouwactiviteiten, of een wijzigingsplan
300,00
 
 
 
 
2.2.2
Bij een beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo of Wro vergunbaar is, dan wel om een beoordeling van een principeverzoek dat betrekking heeft op een Ruimtelijk-Fysiek Initiatief waarbij medewerking zou kunnen worden verleend door middel van een buitenplanse grote afwijking met bouwactiviteiten, een bestemmingsplan of een uitwerkingsplan:
750,00
 
 
 
 
2.2.3
Indien na het verzenden van de schriftelijke reactie op de conceptaanvraag (vooroverleg) dan wel een principeverzoek, een definitieve aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend van de conceptaanvraag voor hetzelfde project, dan wel een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan, het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan, worden de reeds in rekening gebrachte leges voor de conceptaanvraag dan wel principeverzoek, verrekend met de leges van de definitieve aanvraag om een omgevingsvergunning dan wel de aanvraag tot vaststelling, wijziging of uitwerking van het bestemmingsplan, met dien verstande dat het minimum verschuldigde bedrag voor de formele aanvraag € 300,00 bedraagt. Restitutie van leges vindt niet plaats.
 
 
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
2.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra handelingen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.
 
 
 
 
 
 
2.3.1
Bouwactiviteiten
 
 
2.3.1.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:
 
 
2.3.1.1.1
indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk dat valt onder klasse 1
300,00
2.3.1.1.2
indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk dat valt onder klasse 2
1.960,00
2.3.1.1.3
indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk dat valt onder klasse 3
9.155,00
2.3.1.1.4
Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk dat valt onder klasse 4, met een aanneemsom van maximaal
€ 1.250.000,00 exclusief btw
41.817,00
 
Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk dat valt onder klasse 4,met een aanneemsom van meer dan € 1.250.000,00 exclusief btw, wordt voor het bedrag boven € 1.250.000,00 exclusief btw een toeslag gerekend van 2,5%
Er vindt een maximalisering van het legesbedrag plaats, indien de bouwkosten tussen € 10 miljoen en € 15 miljoen bedragen:
 
 
2.3.1.1.5
Dan wordt het tarief voor € 10 miljoen toegepast.
 
2,5%
 
Er vindt een maximalisering van het legesbedrag plaats, indien de bouwkosten tussen € 15 miljoen en € 20 miljoen bedragen:
 
 
2.3.1.1.6
Dan wordt het tarief van € 15 miljoen toegepast
 
2,5%
 
Er vindt een maximalisering van het legesbedrag plaats, indien de bouwkosten meer dan € 20 miljoen bedragen:
 
 
2.3.1.1.7
Dan wordt het tarief van € 20 miljoen toegepast.
 
2,5%
2.3.1.1.8
Wanneer de toets aan het Bouwbesluit 2012 of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd, plaatsvindt door een gecertificeerd bureau in opdracht van de aanvrager, dan wordt het tarief van de totale bouwkosten exclusief omzetbelasting: 25% korting in klasse 2, 3 en 4.
 
 
 
 
 
 
2.3.2
Verplicht advies agrarische- of kwaliteitscommissie
 
 
 
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de Agrarische commissie of Kwaliteitscommissie nodig is en wordt beoordeeld:
838,00
 
 
 
 
2.3.3
Achteraf ingediende aanvraag voor bouwactiviteiten
 
 
2.3.3.1
Indien een aanvraag als bedoeld in onderdeel 2.3.1 wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit als bedoeld in dit onderdeel, wordt de op grond van onderdeel 2.3.1 geheven leges verhoogd met 10%. Het minimumbedrag van de te heffen leges op basis van dit onderdeel bedraagt € 500,00 en het maximum bedrag bedraagt € 1.000,00.
 
 
 
 
 
 
2.3.4
Aanlegactiviteiten
 
 
2.3.4.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:
500,00
2.3.5
Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht
 
 
2.3.5.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:
300,00
 
 
 
 
2.3.6
Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit
 
 
2.3.6.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:
 
 
2.3.6.2
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):
80,00
2.3.6.3
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):
364,00
2.3.6.4
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):
3.520,00
2.3.6.5
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast voor een project dat is beoordeeld volgens het uitgebreide proces van beoordelen van Ruimtelijk-Fysieke Initiatieven:
6.520,00
2.3.6.6
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast voor een project dat is beoordeeld volgens het uitgebreide proces van beoordelen van Ruimtelijk-Fysieke Initiatieven en waarbij de bouwkosten meer dan € 500.000,00 bedragen:
9.520,00
2.3.6.7
indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):
437,00
2.3.6.8
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):
437,00
 
 
 
 
2.3.7
Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit
 
 
2.3.7.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:
 
 
2.3.7.2
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):
80,00
2.3.7.3
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):
364,00
2.3.7.4
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):
728,00
2.3.7.5
indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):
437,00
2.3.7.6
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):
437,00
 
 
 
 
2.3.8
In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid
 
 
2.3.8.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:
526,00
 
 
 
 
2.3.9
Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten
 
 
2.3.9.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Venlo 2010 of zoals deze verordening laatstelijk is vervangen of gewijzigd, aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 3 eerste lid of artikel 5 vierde lid van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:
 
 
2.3.9.2
voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:
300,00
2.3.9.3
voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:
300,00
2.3.9.4
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Venlo 2010 of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd, aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 4 eerste lid van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:
300,00
 
 
 
 
2.3.10
Achteraf ingediende aanvraag activiteit met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten
 
 
2.3.10.1
Indien een aanvraag als bedoeld in onderdeel 2.3.9.1 e.v. wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit als bedoeld in dit onderdeel, wordt de op grond van onderdeel 2.3.9.1. e.v. geheven leges verhoogd met 10%. Het minimumbedrag van de te heffen leges op basis van dit onderdeel bedraagt € 500,00 en het maximum bedrag bedraagt € 1.000,00.
 
 
 
 
 
 
2.3.11
Uitweg/inrit
 
 
2.3.11.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verord2ening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening Venlo een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:
200,00
2.3.12
Kappen
 
 
2.3.12.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening Venlo een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g van de Wabo bedraagt het tarief:
80,00
 
 
 
 
2.3.13
Handelsreclame
 
 
2.3.13.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.15 van de Algemene plaatselijke verordening, een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:
300,00
 
 
 
 
2.3.13.2
Indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h, van de Wabo, bedraagt het tarief:
300,00
Hoofdstuk 4 Vermindering
2.4.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om een beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2 van titel 2 voor hetzelfde project dan wel een principeverzoek, worden de reeds in rekening gebrachte leges voor de beoordeling van de conceptaanvraag dan wel het principeverzoek, in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om de omgevingsvergunning dan wel een verzoek als bedoeld in hoofdstuk 3 of hoofdstuk 7 van titel 2, met dien verstande dat het minimale bedrag € 300,00 bedraagt.
 
 
 
 
 
 
2.4.2
Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning bouwactiviteiten betreft als bedoeld in onderdeel 2.3.1, waarbij de energieprestatienorm (EPN) tenminste 10% lager is dan de wettelijk voorgeschreven norm, worden voor de berekening van de verschuldigde leges, de totale bouwkosten verminderd met de extra bouwkosten die gemoeid zijn met het realiseren van die lagere energieprestatienorm (EPN).
 
 
Hoofdstuk 5 Teruggaaf
2.5.1
Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag
 
 
 
Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7 en 2.3.9 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt ambtshalve het verschuldigd tarief verminderd van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.
 
 
2.5.1.1
Indien de aanvraag, voorbereid met de reguliere procedure, wordt ingetrokken binnen een termijn van vier weken na in behandeling neming daarvan, bedraagt de teruggave van de verschuldigde leges:
 
50%
2.5.1.2
Indien de aanvraag na ontvangst daarvan, voorbereid met de uitgebreide procedure, wordt ingetrokken binnen een termijn van acht weken na in behandeling neming daarvan, bedraagt de teruggave:
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges
 
50%
 
 
 
 
2.5.2
Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevings vergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
 
 
2.5.2.1
Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.4, 2.3.5 en 2.3.9 intrekt op verzoek van de vergunninghouder en dit verzoek om intrekking is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning én van de vergunning geen gebruik is gemaakt, bedraagt de ambtshalve teruggave van de verschuldigde leges:
 
25%
 
 
 
 
2.5.3
Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning
 
 
2.5.3.1
Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in het onderdeel 2.3.1, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7 en 2.3.9 weigert, wordt ambtshalve het verschuldigde tarief verminderd met:
 
25%
2.5.3.2
Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend, bij rechterlijke uitspraak.
 
 
 
Er vindt geen teruggave op grond van deze bepaling plaats indien bij de rechterlijke uitspraak waarbij de beschikking is vernietigd is bepaald dat de rechtsgevolgen in stand blijven.
 
 
2.5.4
Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling laten van de aanvraag om een omgevingsvergunning
 
 
2.5.4.1
Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning zoals bedoeld in hoofdstuk 3 van titel 2 op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gelaten, wordt ambtshalve het verschuldigde tarief verminderd met:
 
75%
2.5.4.2
Een maximum bedrag verschuldigd blijft van:
1.200,00
2.5.4.3
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning geheel bestaat uit activiteiten zoals bedoeld in de onderdelen 2.3.11 en 2.3.12 geen teruggaaf is verschuldigd
 
 
 
 
 
 
2.5.5
Minimumbedrag voor teruggaaf
 
 
2.5.5.1
Een bedrag minder dan
300,00
 
per aangevraagde activiteit wordt niet teruggegeven.
 
 
Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
2.6
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:
300,00
Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen
2.7.1
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening
 
 
2.7.1.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:
4.320,00
2.7.1.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening voor een project dat is beoordeeld volgens het uitgebreide proces van beoordelen van Ruimtelijk-Fysieke Initiatieven:
7.320,00
2.7.1.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening voor een project dat is beoordeeld volgens het uitgebreide proces van beoordelen van Ruimtelijk-Fysieke Initiatieven en waarbij de bouwkosten meer dan € 500.000,00 bedragen of de oppervlakte van het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft meer dan 1.000 m² bedraagt:
10.320,00
2.7.1.4
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:
728,00
2.7.1.5
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot uitwerking van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b van de Wet ruimtelijke ordening:
1.814,00
2.7.1.6
Onverminderd het bepaalde in 2.7.1.1. tot en met 2.7.1.5 van dit hoofdstuk, bedraagt het bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de aanvragen zoals bedoeld onder 2.7.1.1 tot en met 2.7.1.5 kunnen worden verleend:
428,00
 
 
 
 
2.7.2
Teruggaaf als gevolg van intrekking bestemmingswijziging
 
 
2.7.2.1
indien de aanvraag na het in behandeling nemen daarvan wordt ingetrokken binnen een termijn van acht weken, wordt ambtshalve het bedrag verminderd van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. De teruggaaf bedraagt:
 
50%
 
 
 
 
2.7.3
Teruggaaf als gevolg van een weigering van een bestemmingswijziging
 
 
2.7.3.1
Als de gemeente een aanvraag om een bestemmingswijziging op grond van de Wet ruimtelijke ordening zoals bedoeld in onderdeel 2.7.1 nadat deze in behandeling is genomen, weigert, wordt ambtshalve het tarief verminderd van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.
De teruggaaf bedraagt:
 
25%
2.7.3.2
Als de gemeente een aanvraag om een bestemmingsplanwijziging op grond van de Wet ruimtelijke ordening zoals bedoeld in onderdeel 2.7 weigert nadat deze in behandeling is genomen en de procedure ingevolge afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht reeds is opgestart, wordt ambtshalve het bedrag verminderd van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. De teruggaaf bedraagt:
 
50%
 
 
 
 
2.7.4
Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling laten van de aanvraag bestemmingswijziging
 
 
2.7.4.1
Indien een aanvraag om een bestemmingsplanwijziging op grond van de Wet ruimtelijke ordening zoals bedoeld in onderdeel 2.7.1, op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gelaten, wordt ambtshalve het bedrag verminderd van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges met:
Met dien verstande dat:
 
75%
2.7.4.2
een maximum bedrag verschuldigd blijft van:
1.200,00
 
 
 
 
2.7.5
Minimumbedrag voor teruggaaf
 
 
2.7.5.1
Een bedrag minder dan
300,00
 
per aanvraag wordt niet teruggeven
 
 
Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking
2.8
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:
300,00
Hoofdstuk 9 Gereserveerd
Hoofdstuk 10 Gereserveerd
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Titel 3 - Hoofdstuk 1 Horeca
3.1
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
 
 
3.1.1
Het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet
660,00
3.1.1.1.
Het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet, voor zover de aanvraag enkel hierop betrekking heeft
111,00
3.1.1.2.
Het wijzigen van een vergunning anders dan in 3.1.1.1
444,00
 
 
 
 
3.1.2
Het verkrijgen van een exploitatievergunning, als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening Venlo:
518,00
3.1.2.1
Het toevoegen of wijzigen van leidinggevende(n), voor zover de aanvraag enkel hierop betrekking heeft
111,00
3.1.2.2.
Het wijzigen van een vergunning anders dan in artikel 3.1.2.1
370,00
3.1.2.3
Met dien verstande dat, indien tevens een vergunning als bedoeld onder 3.1.1. is aangevraagd, de leges van de vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening Venlo niet worden geheven.
 
 
 
 
 
 
3.1.3
Het verkrijgen van een ontheffing, als bedoelt in artikel 35 van de Drank- en Horecawet
14,80
 
 
 
 
3.1.4
Het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in artikel 4 lid 4 van de Drank- en Horecawet
74,00
 
 
 
 
3.1.5
Het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in artikel 2:30, lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening Venlo (nachtvergunning)
296,00
 
 
 
 
3.1.6
Het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in artikel 2:30, lid 7 van de Algemene plaatselijke verordening Venlo
74,00
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen e.d.
3.2.1
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg, als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Venlo
145,00
 
Met uitzondering voor:
 
 
3.2.1.1
Het plaatsen van een container
145,00
3.2.1.2
Het plaatsen van een noodwinkel
145,00
 
 
 
 
3.2.2
Het onder de aandacht brengen van producten door middel van het uitdelen van monsters met gebruikmaking van onder andere promotieteams en voertuigen (samplingactie)
145,00
 
 
 
 
3.2.3
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van voor werpen op, in of boven het water, als bedoeld in artikel 5:24 van de Algemene plaatselijke verordening Venlo
145,00
 
 
 
 
3.2.4
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, welke geldt voor onbepaalde tijd, voor het uitstallen van voorwerpen op, aan of boven de weg, als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Venlo
145,00
 
 
 
 
3.2.5
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in art 5:15 (Venten e.d.) en 5:18 (Standplaatsen of Uitstalstandplaatsen.) van de Algemene plaatselijke verordening Venlo voor:
 
 
3.2.5.1
Een vergunning met een beperkte geldigheidsduur
145,00
 
 
 
 
3.2.6
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning, als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Venlo, alsmede voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een voetbalvergunning, als bedoeld in artikel 2:79 van de Algemene plaatselijke verordening Venlo:
Bij een aantal te verwachten bezoekers:
 
 
3.2.6.1
tot 1.500
75,00
3.2.6.2
van 1.500 tot 3.000
150,00
3.2.6.3
van 3.000 tot 5.000
225,00
3.2.6.4
van meer dan 5.000
375,00
Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen
3.3.1
Het verkrijgen van een exploitatievergunning, als bedoeld in artikel 3:4, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Venlo voor de exploitatie van een seksinrichting of een escortbedrijf
1.150,00
Hoofdstuk 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
3.4.1
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum en gastouderbureau (art. 1.45 eerste en tweede lid, Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
1.080,00
 
 
 
 
3.4.2
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het bieden van gastouderopvang (art. 1.45 eerste en tweede lid, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
345,00
 
 
 
 
3.4.3
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal (art. 2.2. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
1.080,00
Hoofdstuk 5 Gereserveerd
Gereserveerd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 6 Gebruiksvergunning o.g.v. de brandbeveiligingsverordening
3.6.1
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van de Brandbeveiligingsverordening
126,33
 
 
 
 
 
Dit is het basisbedrag dat geldt voor alle inrichtingen, ongeacht de oppervlakte van de inrichting.
Het basisbedrag wordt bij een gebruiksoppervlakte van de inrichting van:
 
 
 
< 101 m²
 
 
 
vermeerderd met per m²
0,14
 
101 - 500 m²
12,62
 
vermeerderd met per m²
0,10
 
501 - 1.000 m²
42,65
 
vermeerderd met per m²
0,07
 
> 1.000 m²
68,36
 
vermeerderd met per m²
0,04
 
Het te vermeerderen bedrag per m² geldt alleen voor die meters welke binnen de bepaalde grenzen liggen.
 
 
 
 
 
 
3.6.2
Een vergunning, verklaring of ontheffing, als bedoeld in de Brandbeveiligingsverordening, met uitzondering van die als bedoeld onder 3.6.1
126,33
Hoofdstuk 7 Gereserveerd
Gereserveerd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 november 2014..
De griffier, De voorzitter
Geert van Soest, Antoin Scholten
Naar boven