Gemeenteblad van Winsum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WinsumGemeenteblad 2014, 67408Verordeningen
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015, inclusief tarieventabel
De gemeenteraad van Winsum heeft op 6 november 2014 de verordening op de heffing en de invordering van leges 2015, inclusief tarieventabel vastgesteld. De verordening treedt in werking op 1 januari 2015. De verordening regelt de heffing en invordering van leges.
 
Agendanummer: 6
Vergadering: 6 november 2014
De raad van de gemeente Winsum;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
gelet op Hoofdstuk XV, paragraaf 1 en 4, de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b en c van de Gemeentewet;
gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse Identiteitskaart (Stb. 2011, 440);
 
b e s l u i t :
 
vast te stellen de:
 
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 (Legesverordening 2015)
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
 • a.
  "dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;
 • b.
  "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;
 • c.
  "maand": het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot en met de laatste dag in dezelfde kalendermaand;
 • d.
  "jaar": het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot en met de laatste dag in hetzelfde kalenderjaar;
 • e.
  "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:
 • a.
  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
 • b.
  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een
  Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;
een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.
Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.
Artikel 4 Vrijstellingen
Leges worden niet geheven voor:
 • a.
  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;
 • b.
  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
 • c.
  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);
Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven
 • 1.
  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.
 • 2.
  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.
 • 3.
  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 6 Wijze van heffing
De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.
Artikel 7 Termijnen van betaling
1.In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de
leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:
 • a.
  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;
 • b.
  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in het geval van toezending daarvan, binnen eenentwintig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.
  • 2.
   De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.
Artikel 8 Kwijtschelding
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 9 Vermindering of teruggaaf
Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.
Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden
Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:
 • a.
  van zuiver redactionele aard zijn;
 • b.
  een tariefsverlaging betreffen;
 • c.
  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking
treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:
 • 1.
  onderdeel 1.1.7 (akten burgerlijke stand);
 • 2.
  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);
 • 3.
  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);
 • 4.
  onderdelen 1.4.5 en 1.4.6 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk)
 • 5.
  onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);
 • 6.
  hoofdstuk 16 (kansspelen);
een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.
Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.
Artikel 12 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.
  De “Legesverordening 2014” van 7 november 2013 en 1e wijziging van 18 februari 2014 worden ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:
  • a.
   die zich voor die datum hebben voorgedaan;
  • b.
   waarop wettelijke voorschriften zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast
 • 2.
  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
 • 3.
  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten, voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.
 • 4.
  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.
 • 5.
  Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2015”.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 6 november 2014.
De raad voornoemd,
voorzitter,
griffier,
Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015.
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 2
Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
1.1.1
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het gemeentehuis van Winsum op:
 
 
1.1.1.1
maandag om 09.30 uur en 10.00 uur
0,00
1.1.1.2
maandag vanaf 11.00 uur tot en met 15.30 uur
365,00
1.1.1.3
dinsdag tot en met vrijdag vanaf 10.00 uur tot en met 15.30 uur
365,00
1.1.1.4
zaterdag vanaf 10.00 uur tot en met 15.30 uur
615,00
1.1.1.5
de tarieven genoemd onder 1.1.1.2 tot en met 1.1.1.4 worden
voor een tijdstip vanaf 16.00 uur verhoogd met
100,00
 
 
 
 
1.1.2
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in elke locatie buiten het gemeentehuis op:
 
 
1.1.2.1
maandag tot en met vrijdag vanaf 10.00 uur tot en met 15.30 uur
575,00
1.1.2.2
zaterdag vanaf 10.00 uur tot en met 15.30 uur
820,00
1.1.2.3
De tarieven genoemd onder 1.1.2.1 en 1.1.2.2 worden voor een tijdstip vanaf 16.00 uur verhoogd met
100,00
 
 
 
 
1.1.3
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek op:
 
 
1.1.3.1
maandag tot en met vrijdag vanaf 10.00 uur tot en met 15.30 uur
365,00
1.1.3.2
zaterdag vanaf 10.00 uur tot en met 15.30 uur
615,00
1.1.3.3
De tarieven genoemd onder 1.1.3.1 en 1.1.3.2 worden voor een tijdstip vanaf 16.00 uur verhoogd met
100,00
 
 
 
 
1.1.4
Het tarief bedraagt voor het annuleren c.q. wijzigen van een
 
 
 
huwelijksplaats of huwelijksdatum
40,00
 
 
 
 
1.1.5
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:
 
 
1.1.5.1
een trouwboekje of partnerschapsboekje
40,00
1.1.5.2
een duplicaat trouwboekje of partnerschapsboekje
40,00
 
 
 
 
1.1.6
Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan
22,95
 
 
 
 
1.1.7
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.
 
 
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten
1.2.1
Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:
 
 
1.2.1.1
van een nationaal paspoort:
 
 
1.2.1.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
66,95
1.2.1.3
Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
51,05
 
 
 
 
1.2.2
Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort)
 
 
1.2.2.1
Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
66,95
1.2.2.2
Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
51,05
 
 
 
 
1.2.3
van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):
 
 
1.2.3.1
Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
66,95
1.2.3.2
Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
51,05
 
 
 
 
1.2.4
Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen
51,05
 
 
 
 
1.2.5
Van een Nederlandse identiteitskaart:
 
 
1.2.5.1
Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
52,95
1.2.5.2
Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
28,35
 
 
 
 
1.2.6
Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van
47,05
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
1.3.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
 
 
1.3.1.1
tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs en het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen
37,75
1.3.1.2
tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een bromfietsrijbewijs en het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen
37,75
 
 
 
 
1.3.2
De tarieven genoemd in de onderdelen 1.3.1.1 en 1.3.1.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met
33,85
 
 
 
 
1.3.3
Voor een verklaring van vermissing bij het niet overleggen van het
vorige rijbewijs bedragen de administratiekosten
25,25
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
1.4.1
Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.
 
 
 
 
 
 
1.4.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
 
1.4.2.1
tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking
9,00
 
 
 
 
1.4.3
Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.
 
 
 
 
 
 
1.4.4
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
 
1.4.4.1
tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking
9,00
 
 
 
 
1.4.5
In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen
22,69
 
 
 
 
1.4.6
In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen
2,27
 
 
 
 
1.4.7
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier
22,95
 
 
 
 
1.4.8
Het tarief bedraagt voor het op aanvraag incidenteel verstrekken van leeftijdsopbouwgegevens aan derden
45,90
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister
1.5.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet
9,00
Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens
Gereserveerd.
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken
1.7.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
 
 
1.7.1.1
een afschrift van de gemeentebegroting
57,50
1.7.1.2
een afschrift van de gemeenterekening
87,30
 
 
 
 
1.7.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
 
 
1.7.2.1
een afschrift van de besluitenlijst van een raadsvergadering
10,00
1.7.2.2
een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering
10,00
1.7.2.3
een exemplaar van de agenda voor een raadsvergadering
1,60
 
 
 
 
1.7.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
 
 
1.7.3.1
tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar
 
 
1.7.3.2
op de besluitenlijsten van de en op de stukken behorende bij
de raadsvergaderingen
200,35
1.7.3.3
op de agenda’s voor de raadsvergaderingen
32,00
 
 
 
 
In het belang van de publieke meningsvorming (pers) worden de rechten onder 1.7.2 en 1.7.3 niet geheven. De stukken worden slechts verstrekt, voor zover de inhoud daarvan openbaar is.
Ten behoeve van de fracties worden maximaal zes exemplaren van de stukken onder 1.7.1, 1.7.2 en 1.7.3 gratis verstrekt.
Verstrekking vindt plaats aan de fractievoorzitter van de betreffende fractie. Op diens verzoek worden één of meer van deze zes exemplaren rechtstreeks verzonden naar (steun)fractieleden. Voor toezending komen echter alleen in aanmerking zij die door de fractievoorzitter zijn voorgedragen bij de griffier voor de functie van steunfractielid.
 
 
 
 
1.7.4
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
 
 
1.7.4.1
een afschrift van een verordening, per pagina
0,50
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
1.8.1
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporing in het
gemeentelijke kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier, of
gedeelte daarvan
22,95
 
 
 
 
1.8.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel de plaatsaanduiding van een perceel, per perceel
3,15
 
 
 
 
1.8.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van makelaars en taxateurs voor het verstrekken van inlichtingen uit onder andere het WOZ/OZB-bestand, bestemmingsplannen, status monument/beschermd dorpsgezicht, aanschrijvingen mogelijke verontreiniging perceel, aanschrijvingen in het kader van de Woningwet, ondergrondse en bovengrondse tanks, historie ten aanzien van verontreiniging en vermelding op de provinciale saneringslijst van een perceel, per inlichting
47,45
 
 
 
 
1.8.4
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een kopie van de database met bodemonderzoeksgegevens, inclusief de bodemkwaliteitskaart, aanwezigheid van tanks en historie ten aanzien van verontreiniging, per inlichting
79,10
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
1.9.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
 
1.9.1.1
tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag
30,05
1.9.1.2
tot het verkrijgen van een attestatie de vita
12,70
1.9.1.3
voor verklaringen van inwoning, van oorsprong, bewijs van in leven zijn, bewijzen van Nederlanderschap, nationaliteitsver-klaringen en alle andere verklaringen welke in het bijzonder belang der aanvrager worden opgemaakt, per stuk
9,00
1.9.1.4
voor een uittreksel uit de Basisregistratie personen
9,00
1.9.1.5
voor een uittreksel uit de Burgerlijke Stand
12,70
1.9.1.6
voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid
22,60
1.9.1.7
tot het legaliseren van een handtekening, per handtekening
5,00
1.9.1.8
tot het legaliseren van een foto, per foto
5,00
 
 
 
 
1.9.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verzoek om naturalisatie:
 
 
1.9.2.1
enkelvoudig naturalisatieverzoek
829,00
1.9.2.2
meervouding naturalisatieverzoek
1.058,00
1.9.2.3
meenaturaliserende minderjarige
122,00
1.9.2.4
enkelvoudig naturalisatieverzoek indien staatloos of in bezit van een verblijfsvergunning asiel
617,00
1.9.2.5
meervouding naturalisatieverzoek indien staatloos of in bezit van een verblijfsvergunning asiel
847,00
1.9.2.6
enkelvoudig optieverzoek
177,00
1.9.2.7
meervoudig optieverzoek
301,00
1.9.2.8
medeopterende minderjarige
21,00
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
1.10.1
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte hiervan
22,95
Hoofdstuk 11 Huisvestingswet
Gereserveerd.
Hoofdstuk 12 Leegstandswet
1.12.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van
 
 
1.12.2
leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet
140,00
1.12.3
tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandswet
46,00
Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie
Gereserveerd.
Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen
1.14.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
 
1.14.2
voor een vergunning om in de gemeente een standplaats te mogen innemen, anders dan op het daartoe aangewezen marktterrein, geldig voor:
 
 
1.14.3
a.een dag, per strekkende meter
b.een week, per strekkende meter
c.een maand, per strekkende meter
d.een kwartaal, per strekkende meter
e.een half jaar, per strekkende meter
f.een jaar, per strekkende meter
3,10
4,10
6,15
11,25
20,55
38,25
 
 
 
 
1.14.4
Het tarief bedraagt voor het recht om op de wachtlijst voor het innemen van een standplaats geplaatst te worden
21,95
 
 
 
 
1.14.5
Het tarief bedraagt voor de verlenging van de inschrijving op de wachtlijst voor het innemen van een standplaats
21,95
Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet
1.15.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
 
1.15.1.1
Tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet
47,15
1.15.1.2
Tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander
31,40
1.15.1.3
Tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1.1 bedoelde ontheffing
23,60
Hoofdstuk 16 Kansspelen
1.16.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:
 
 
1.16.1.1
voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat
56,50
1.16.1.2
voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat
56,50
 
en voor iedere volgende speelautomaat
34,00
 
 
 
 
1.16.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)
20,00
Hoofdstuk 17 (vervallen)
Hoofdstuk 18 Telecommunicatie
1.18.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet
770,75
1.18.1.1
indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met
1,50
1.18.1.2
indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met
385,35
1.18.1.3
indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
 
 
 
 
 
 
1.18.2
Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.3 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
 
 
 
 
 
 
1.18.3
Het tarief bedoeld in onderdeel 1.18.1 wordt verminderd met de van melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil bedraagt.
 
 
Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer
1.19.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
 
1.19.1.1
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
75,00
1.19.1.2
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen
75,00
1.19.1.3
tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
33,05
1.19.1.4
het tarief genoemd onder 1.19.1.3 wordt vermeerderd met een bedrag aan beoordelingskosten van
97,35
1.19.1.5
het tarief genoemd onder 1.19.1.3 wordt vermeerderd met een bedrag aan herbeoordelingskosten van
18,00
1.19.1.6
voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats
197,90
1.19.1.7
voor verhuizing/verplaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats
101,15
1.19.1.8
voor vervanging van de kentekenplaat op het bord bij een gehandicaptenparkeerplaats
61,65
Hoofdstuk 20 Diversen
1.20.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
 
1.20.1.1
tot het verkrijgen van een vergunning voor het maken van propaganda door middel van luidsprekers, aangebracht in auto’s of speciaal ingerichte geluidswagens, anders dan voor filantropisch doel of ten behoeve van een politieke partij
23,65
1.20.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
 
 
1.20.2.1
gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina
7,70
1.20.2.2
afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:
 
 
1.20.2.2.1
per pagina op papier van A4-formaat
0,45
1.20.2.2.2
kleurenafdruk per pagina op papier van A4-formaat
0,90
1.20.2.2.3
per pagina op papier van A3-formaat
2,00
1.20.2.2.4
kleurenafdruk per pagina op papier van A3-formaat
4,50
 
 
 
 
1.20.2.3
kaarten en tekeningen, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.4.1 en 1.20.4.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart of tekening:
 
 
 
a.in formaat A4
b.in formaat A4 kleurenafdruk
c.in formaat A3
d.in formaat A3 kleurenafdruk
e.in formaat A2
f.in groter formaat dan A2
1,10
2,20
2,20
4,50
4,50
8,80
1.20.2.4
stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina
7,05
 
 
 
 
1.20.3
De in deze legesverordening genoemde tarieven worden verhoogd met 50%, met een minimum van € 100,00 in die gevallen waarbij, voordat de beslissing op de aanvraag is bekendgemaakt, datgene waarvoor de desbetreffende beschikking is aangevraagd, al geheel of gedeeltelijk is gerealiseerd. Deze verhoging wordt ook in rekening gebracht ingeval van een weigeringsbeschikking. Indien een tarief is opgebouwd uit meerdere onderdelen, wordt de in het eerste lid bedoelde verhoging berekend over het totaalbedrag dat in rekening zou zijn gebracht zonder deze verhoging.
 
 
Hoofdstuk 21 In deze titel niet benoemde beschikking
1.21.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking
38,40
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
2.1.1
Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
 
 
2.1.1.1
aanlegkosten:
 
 
 
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;
 
 
2.1.1.2
bouwkosten:
 
 
 
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;
 
 
2.1.1.3
sloopkosten:
 
 
 
de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;
 
 
2.1.1.4
Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
 
 
2.1.2
In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.
 
 
2.1.3
In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.
 
 
Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag
2.2.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
 
2.2.2
om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is
59,05
2.2.3
om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:
 
10%
 
van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld. Met een minimum van:
 
59,05
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
2.3.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.
 
 
 
 
 
 
2.3.2
Bouwactiviteiten
 
 
2.3.2.1
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:
 
 
2.3.2.1.1
Indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:
 
3,1%
 
van de bouwkosten, met een minimum van
138,70
2.3.2.1.2
Indien de bouwkosten € 200.000 - € 500.000 bedragen:
van de bouwkosten
 
3,0%
2.3.2.1.3
Indien de bouwkosten € 500.000 - € 1.000.000 bedragen:
van de bouwkosten
 
2,9%
2.3.2.1.4
Indien de bouwkosten € 1.000.000 - € 2.000.000 bedragen:
van de bouwkosten
 
2,8%
2.3.2.1.5
Indien de bouwkosten € 2.000.000 of meer bedragen:
van de bouwkosten
 
2,5%
 
 
 
 
2.3.2.2
indien de aanvraag om een omgevingsvergunning met toepassing van art 4.5 awb niet wordt behandeld (niet ontvankelijk is) bedraagt het tarief
 
25%
 
van het bedrag dat verschuldigd zou zijn wanneer de aanvraag wel in behandeling zou zijn genomen, met een maximum van
2.279,25
 
 
 
 
 
Beoordeling bodemrapport
 
 
2.3.2.3
Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 2.3.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:
 
 
2.3.2.3.1
voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport
44,20
2.3.2.3.2
voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport
44,20
 
 
 
 
 
Achteraf ingediende aanvraag
 
 
2.3.2.4
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:
 
110%
 
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.
 
 
 
 
 
 
2.3.3
Aanlegactiviteiten
 
 
2.3.3.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief indien de aanlegkosten:
 
 
2.3.3.1.1
minder bedragen dan € 2.033,00 een vast tarief van
62,55
2.3.3.1.2
meer dan € 2.033,-- en minder dan € 25.001,-- bedragen,
van de aanlegkosten
 
2,69%
2.3.3.1.3
meer dan € 25.001,-- en minder dan € 450.001,-- bedragen,
van de aanlegkosten
 
2,34%
 
en een vast tarief van:
93,10
2.3.3.1.4
meer dan € 450.001,-- en minder dan € 1.000.001,-- bedragen,
van de aanlegkosten
 
2,06%
 
en een vast tarief van:
1.433,20
2.3.3.1.5
€ 1.000.001,-- en meer bedragen,
van de aanlegkosten
 
1,69%
 
en een vast tarief van:
5.369,35
 
 
 
 
 
Beoordeling bodemrapport
 
 
2.3.3.2
Onderdeel 2.3.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.2.1 bedoelde aanvraag, tenzij onderdeel 2.3.1.3.2 zelf toepassing vindt.
 
 
 
 
 
 
2.3.4
Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit
 
 
 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:
 
 
2.3.4.1
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):
476,65
2.3.4.2
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):
476,65
2.3.4.3
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):
872,80
2.3.4.4
indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):
476,65
2.3.4.5
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):
476,65
2.3.4.6
indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):
476,65
2.3.4.7
indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):
476,65
2.3.4.8
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):
476,65
 
 
 
 
2.3.5
Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit
 
 
 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:
 
 
2.3.5.1
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):
476,65
2.3.5.2
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):
476,65
2.3.5.3
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):
872,80
2.3.5.4
indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):
476,65
2.3.5.5
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):
476,65
2.3.5.6
indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):
476,65
2.3.5.7
indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):
476,65
2.3.5.8
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):
476,65
 
 
 
 
2.3.6
In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid
 
 
 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:
 
 
2.3.6.1
tot het verlenen van een vergunning tot het in gebruik hebben of houden van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.2 van het Besluit Omgevingsrecht (Bor)
238,70
 
 
 
 
2.3.6.2
Voor het wijzigen, aanvullen of intrekken van de voorwaarden waaronder de vergunningen als bedoeld in artikel 2.2 van het Besluit Omgevingsrecht (Bor) is verleend
65,45
2.3.6.3
Voor het aanbrengen van een wijziging in de vergunning als bedoeld in artikel 2.2 van het Besluit Omgevingsrecht (Bor) bestaande uit een wijziging van tenaamstelling en/of een wijziging van de naam van het bouwwerk waarop de vergunning betrekking heeft
65,45
2.3.6.4
De tarieven genoemd onder 2.3.5.1, 2.3.5.2 en 2.3.5.3 worden vermeerderd met de bedragen genoemd in 2.3.5.5 indien en voor zover deze op het bouwwerk of inrichting, waarop de aanvraag betrekking heeft, van toepassing zijn.
 
 
2.3.6.5
De opslag als bedoeld in 2.3.5.4 bedraagt voor:
 
 
 
a.bouwwerken of inrichtingen waarin aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft
b.bouwwerken waarin aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft
 
 
 
met een oppervlakte van:
 
 
 
minder dan 100 m2
153,35
 
100 tot 200 m2
230,85
 
200 tot 300 m2
384,40
 
300 tot 500 m2
616,65
 
500 tot 1.000 m2
923,70
 
1.000 tot 2.000 m2
1.381,80
 
2.000 tot 3.000 m2
1.818,75
 
3.000 tot 4.000 m2
2.011,65
 
4.000 tot 5.000 m2
2.203,15
 
5.000 tot 6.000 m2
2.520,85
 
6.000 tot 7.000 m2
2.714,85
 
7.000 tot 8.000 m2
2.843,60
 
8.000 tot 9.000 m2
2.909,25
 
9.000 tot 10.000 m2
3.089,35
 
10.000 tot 15.000 m2
3.684,75
 
15.000 tot 20.000 m2
3.877,70
 
20.000 tot 30.000 m2
4.848,80
 
30.000 tot 40.000 m2
5.171,70
 
40.000 tot 50.000 m2
5.494,50
 
50.000 en meer m2
5.818,65
 
 
 
 
2.3.7
Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten
 
 
2.3.7.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of gemeentelijke verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale of die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:
 
 
2.3.7.1.1
voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:
118,25
2.3.7.1.2
voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:
118,25
2.3.7.2
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale of een gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:
118,25
 
 
 
 
2.3.8
Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht
 
 
2.3.8.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening of artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:
44,70
 
 
 
 
 
Beoordeling bodemrapport
 
 
2.3.8.2
Onderdeel 2.3.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.7.1 bedoelde aanvraag, tenzij de onderdelen 2.3.1.3.2 of 2.3.2.2 zelf toepassing vinden.
 
 
 
 
 
 
2.3.9
Uitweg/inrit
 
 
2.3.9.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding:
 
 
2.3.9.2
om een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg, onder indiening van een situatieschets van de gewenste uitweg en een foto van de bestaande situatie, op grond van artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening
92,80
 
 
 
 
2.3.10
Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998
 
 
2.3.10.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief
118,25
2.3.10.2
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief
118,25
 
 
 
 
2.3.11
Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet
 
 
 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief
118,25
 
 
 
 
2.3.12
Andere activiteiten
 
 
 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:
 
 
2.3.12.1
behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:
34,65
 
 
 
 
2.3.12.2
als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
 
 
 
 
 
 
2.3.13
Omgevingsvergunning in twee fasen
 
 
 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:
 
 
2.3.13.1
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;
 
 
2.3.13.2
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.
 
 
 
 
 
 
2.3.14
Advies
 
 
2.3.14.1
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien de welstandscommissie over de aanvraag adviseert: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
 
 
2.3.14.2
Indien een begroting als bedoeld in 2.3.13.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
 
 
2.3.14.3
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
 
 
2.3.14.4
Indien een begroting als bedoeld in 2.3.13.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
 
 
2.3.14.5
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk kunnen de tarieven als genoemd in 2.3.3 en 2.3.4, worden verhoogd met een bedrag aan externe advieskosten dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager is medegedeeld, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
 
 
2.3.14.6
Indien een begroting als bedoeld in 2.3.13.5 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
 
 
 
 
 
 
2.3.15
Verklaring van geen bedenkingen
 
 
2.3.15.1
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:
 
 
2.3.15.1.1
indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:
118,25
2.3.15.1.2
indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
 
 
2.3.15.2
Indien een begroting als bedoeld in 2.3.14.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
 
 
Hoofdstuk 4 Vermindering
2.4.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.
 
 
2.4.2
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.13 en 2.3.14. De vermindering bedraagt:
 
 
2.4.2.1
bij 5 tot 10 activiteiten:
 
2%
 
van de voor die activiteiten verschuldigde leges;
 
 
2.4.2.2
bij 10 tot 15 activiteiten:
 
3%
 
van de voor die activiteiten verschuldigde leges;
 
 
2.4.2.3
bij 15 of meer activiteiten:
 
5%
 
van de voor die activiteiten verschuldigde leges.
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 5 Teruggaaf
2.5.1
Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten (beëindigen behandeling)
 
 
 
Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:
 
 
2.5.1.1
indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan
 
75%
 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;
 
 
2.5.1.2
indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan, maar voor dat de omgevingsvergunning verleend is
 
60%
 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;
 
 
 
 
 
 
2.5.2
Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
 
 
 
Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:
 
50%
 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.
 
 
 
 
 
 
2.5.3
Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
 
 
2.5.3.1
Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:
 
40%
 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.
 
 
2.5.3.2
Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.
 
 
 
 
 
 
2.5.4
Minimumbedrag voor teruggaaf
 
 
 
Een bedrag minder dan:
34,65
 
wordt niet teruggegeven.
 
 
 
 
 
 
2.5.5
Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen
 
 
 
Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.13 en 2.3.14 wordt geen teruggaaf verleend.
 
 
 
 
 
 
2.5.6
Indien binnen twee weken nadat het bouwwerk voor gebruik gereed is en dit gemeld is door middel van een meldingskaart en de start van de bouwwerkzaamheden gemeld is door middel van een meldingskaart wordt een teruggaaf van
van de geheven leges verleend.
50,00
Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning
2.6.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:
34,65
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
2.7.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:
138,70
Hoofdstuk 8 Overschrijven omgevingsvergunning
2.8.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een omgevingsvergunning:
34,65
Hoofdstuk 9 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
2.9.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening
2.075,25
2.9.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een uitwerkings- of
wijzigingsplan dat bij bestemmingsplan is geregeld als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onderdeel a en b van de Wet ruimtelijke ordening
765,60
2.9.3
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk worden de tarieven als genoemd in 2.9.1 en 2.9.2, verhoogd met een bedrag aan externe advieskosten dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager is medegedeeld, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
 
 
2.9.4
Indien een begroting als bedoeld in 2.9.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
 
 
Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking
2.10.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:
38,40
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1 Horeca
3.1.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolgde artikel 3 van de Drank- en Horecawet
107,75
3.1.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet
5,00
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen
3.2.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
 
3.2.1.1
voor vergunningen tot handelingen, waarvoor krachtens de wet, reglement of verordening van politie vergunning moet worden aangevraagd, voorzover daarvoor geen wettelijke regeling of vrijstelling bestaat of voorzover daarvoor in deze verordening geen bijzondere regeling is opgenomen:
-voor grootschalige evenementen
-voor overige evenementen
40,10
20,05
3.2.2
Het spoedtarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een te laat ingediende aanvraag voor vergunningen tot handeling, waarvoor krachtens de wet, reglement of verordening van politie vergunning moet worden gevraagd, voorzover daarvoor geen wettelijke regeling of vrijstelling bestaat of voorzover daarvoor in deze verordening geen bijzondere regeling is opgenomen:
-voor grootschalige evenementen
-voor overige evenementen
287,20
114,75
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven
3.3.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
 
 
3.3.1.1
een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening:
 
 
3.3.1.2
voor een seksinrichting
555,80
3.3.1.3
voor een escortbedrijf
555,80
Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte
Gereserveerd.
Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening
Gereserveerd.
Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening
 
 
 
 
3.6.1
Voor het verlenen van een vergunning tot het in gebruik hebben of houden van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening, niet zijnde een vergunning als bedoeld onder 3.6.2
218,55
 
 
 
 
3.6.2
Voor het verlenen van een vergunning tot het in gebruik hebben of houden van een tijdelijke inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening, voor een periode van:
maximaal drie dagen
vier tot zeven dagen
meer dan zeven dagen vermeerderd met
per week of een gedeelte daarvan
218,55
359,00
359,00
69,60
Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
3.7.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:
38,40
 • 1.
  De "Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014” van 7 november 2013 en de 1e wijziging van 18 februari 2014, worden ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
 • 2.
  Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
 • 3.
  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze tarieventabel ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken tarieventabel gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten, voor zover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.
 • 1.
  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.
 • 2.
  Deze verordening kan worden aangehaald als "Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015”.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in de vergadering van 6 november 2014.
De raad voornoemd,
voorzitter,
griffier,