Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2014, 66918Verordeningen
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN
De raad van de gemeente Purmerend;
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 september 2014;
 
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;
 
b e s l u i t :
 
vast te stellen de volgende VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Alle begrippen die in deze verordening en bijbehorende tarieventabel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Beheersverordening begraafplaatsen Purmerend 2012.
Artikel 2 Aard van de heffing/belastbaar feit
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de algemene begraafplaats, voor het gebruik van de aula en voor het van gemeentewege verrichten van diensten in verband met de begraafplaats of de aula.
Artikel 3 Belastingplicht
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.
Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief
 • 1.
  De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.
 • 2.
  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 5 Wijze van heffing en tijdstip van betaling
 • 1.
  De rechten worden geheven bij wege van aanslag.
 • 2.
  De rechten moeten worden voldaan binnen één maand na dagtekening van de aanslag.
Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld
De rechten zoals bedoeld in de tarieventabel van de onderdelen A t/m H zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik
van de bezittingen, werken of inrichtingen.
Artikel 7 Kwijtschelding
Bij de invordering van deze belastingen wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.
Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.
  De "Verordening Lijkbezorgingsrechten Purmerend 2014", vastgesteld door de gemeenteraad op 7 november 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing.
 • 2.
  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.
 • 3.
  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.
 • 4.
  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015 .
 • 5.
  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening Lijkbezorgingsrechten Purmerend 2015.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 november 2014

de raadsgriffier,

J.F. Kamminga

de voorzitter,

D. Bijl

Tabel van Tarieven
behorende bij de "Verordening Lijkbezorgingsrechten 2015"
 
A.
 
Begraven, bijzetten asbussen, etc.
 
 
 
1.
Voor het begraven van een stoffelijk overschot of voor het bijzetten van een asbus op maandag tot en met vrijdag om 10.00 uur, 11.30 uur, 13.00 uur en 14.30 uur wordt geheven:
 
 
 
a.
voor een persoon tot 12 jaar in een particulier- of algemeen graf
442,00
 
b.
voor een persoon vanaf 12 jaar in een particulier- of algemeen graf
883,00
 
c.
voor het bijzetten of begraven van een asbus
442,00
 
2.
Voor het begraven van levenloos geborenen of kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, die in één kist worden begraven, wordt het begrafenisrecht eenmaal geheven, terwijl geen recht wordt geheven voor het begraven van stoffelijke resten van kinderen die, kort na de geboorte overleden, in één kist met hun overleden moeder worden begraven.
 
 
 
3.
De rechten worden, indien de uitvaartdienst plaatsvindt buiten de uren op maandag tot en met vrijdag zoals vermeld in onderdeel A, eerste lid, verhoogd met een bedrag van
883,00
 
4.
Indien het begraven dan wel cremeren plaatsvindt op de uren op maandag tot en met vrijdag, zoals vermeld in onderdeel A, eerste lid, een langere tijd in beslag neemt dan één uur, wordt het recht per half uur of een gedeelte van een half uur verhoogd met
184,00
B.
 
Uitsluitend recht tot begraven en bijzetten
 
 
 
1.
Voor het uitsluitend recht tot begraven gedurende een tijdvak van tien jaren wordt geheven:
 
 
 
a.
voor een persoon tot 12 jaar
368,00
 
b.
voor een persoon vanaf 12 jaar
736,00
 
 
Bij elke bijzetting binnen dit tijdvak wordt het recht voor het volgende tijdvak van tien jaren geheven op het moment van de bijzetting, onder aftrek van een evenredig bedrag voor het resterende aantal volle jaren van het vorige tijdvak.
 
 
 
2.
Voor het uitsluitend recht tot het bijzetten of begraven van een asbus gedurende een tijdvak van tien jaren wordt geheven
736,00
 
3.
Bij elke verlenging met een tijdvak van vijf jaar van het uitsluitend recht tot begraven wordt geheven
 
 
 
a.
voor een persoon tot 12 jaar
184,00
 
b.
voor een persoon vanaf 12 jaar
367,00
 
4.
Bij elke verlenging met een tijdvak van vijf jaren van het uitsluitend recht tot het bijzetten of begraven van een asbus wordt geheven
368,00
C.
 
Aula en condoleancekamer
 
 
 
 
Voor het gebruik van de aula en condoleancekamer wordt geheven per half uur
209,00
 
 
met een minimum van
418,00
D.
 
Asverstrooien
 
 
 
 
Voor het op verzoek verstrooien van de as op het daartoe bestemde terrein wordt geheven
336,00
E.
 
Gedenktekens, grafkelders
 
 
 
1.
Voor het verkrijgen van het recht tot het plaatsen van een gedenkteken of het aanbrengen van beplanting op een particulier graf of urnenruimte wordt geheven
326,00
 
2.
Voor het verkrijgen van het recht tot het plaatsen van een gedenkteken of het aanbrengen van beplanting op een algemeen graf of urnengraf wordt geheven
167,00
 
3.
Voor het recht tot het stichten van een grafkelder wordt geheven
883,00
 
 
 
 
 
F.
 
Opgraven, herbegraven, ruimen e.d.
 
 
 
1.
Voor het op verzoek van de rechthebbenden ruimen van een graf ten aanzien waarvan voor een bepaalde tijd het uitsluitend recht is verkregen om daarin te doen begraven, wordt geheven
883,00
 
2.
Voor het lichten van een stoffelijk overschot of van de overblijfselen van een stoffelijk overschot en het overbrengen daarvan naar een ander graf op de algemene begraafplaats van de gemeente Purmerend, wordt boven en behalve het in onderdeel A geregelde begraafrecht een recht geheven van
883,00
 
3.
Voor het lichten van een asbus en het overbrengen daarvan naar een andere urnennis of ander graf op de algemene begraafplaats van de gemeente Purmerend, wordt voor bijzetting een recht geheven van
442,00
 
4.
Het bepaalde in het tweede lid van dit artikel is eveneens van toepassing op het verzamelen van stoffelijke overschotten of van de overblijfselen van stoffelijke overschotten in eenzelfde grafruimte en weder begraven van meerdere overschotten of van de overblijfselen in één kist.
 
 
 
5.
Het in het tweede lid van dit artikel genoemde bedrag - met uitzondering van het begraafrecht - wordt insgelijks geheven voor het lichten van een stoffelijk overschot of van de overblijfselen van een stoffelijk overschot en overbrenging naar een begraafplaats, niet zijnde een algemene begraafplaats van de gemeente Purmerend.
 
 
 
6.
Geen rechten worden geheven voor het op rechterlijk gezag lichten en weder in dezelfde grafruimte begraven van een stoffelijk overschot.
 
 
G.
 
Inschrijven en overboeken
 
 
 
 
Voor het inschrijven en overboeken van graven of urnenruimten/asverstrooiingen in het daartoe bestemde register wordt geheven
44,00
H.
 
Voor het maken van geluidsopnames van de plechtigheid en het vastleggen van deze opnames op een cd wordt geheven
39,00
 
 
 
 
 
 
 
Behoort bij besluit van de raad van de gemeente Purmerend
 
d.d. 6 november 2014.
de raadsgriffier, J.F. Kamminga