Beleidsregels regionale werkgeversinstrumenten jeugdwerkloosheid
Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht, Overwegende dat,
het in het kader van het terugdringen van de jeugdwerkloosheid wenselijk is om werkgevers te stimuleren jongeren in dienst te nemen, een leerwerkplek te bieden of op een proefplaatsing aan te stellen,
in het regionale actieplan jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2013-2014 het voornemen is opgenomen werkgeversinstrumenten uit te werken en hiervoor de helft van de financiële bijdrage van het Rijk is gereserveerd,
deze werkgeversinstrumenten regionaal ingezet kunnen worden; Gelet op,
 • -
  artikel 10 van de Wet werk en bijstand;
 • -
  artikel 5 en 8 van de Re-integratieverordening 2013;
 • -
  alsmede de Algemene subsidieverordening 2014 van de gemeente Utrecht;
Stelt vast de volgende
Beleidsregels regionale werkgeversinstrumenten jeugdwerkloosheid
Artikel1.Definities
1.Startersbonus: een eenmalige subsidie als tegemoetkoming in de extra kosten, niet zijnde
loonkosten, die een werkgever uit de arbeidsmarktregio moet maken om een jongere in dienst
te nemen en te houden voor minstens zes maanden, met een dienstverband van minimaal 24 uur
per week.
2.Leermeester voucher: is een eenmalige subsidie voor werkgevers uit de arbeidsmarktregio die
jongeren voor minimaal 12 maanden een beroepsbegeleidende leerweg (BBL)-contract aanbieden. De
voucher is een tegemoetkoming in de kosten voor de inzet van een leermeester om de jongere in de
praktijk te begeleiden.
3.Sport sponsor bonus is een eenmalige ondersteuningssubsidie voor geselecteerde
sportverenigingen uit Utrecht en Zeist die actief participeren aan het project Sport Netwerk(t).
Deze sportverenigingen krijgen een sport sponsor bonus voor elke werkgever uit de
businessclub van deze sportvereniging die gedurende minimaal 3 maanden een stageplek, baan
of leerwerkplek aanbiedt aan een jongere.
 • 4.
  Doelgroep van de in deze beleidsregels beschreven werkgeversinstrumenten: jongeren tot 27 jaar.
 • 5.
  Arbeidsmarktregio: de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden, bestaande uit de gemeenten Bunnik ,
De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht,
Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.
Artikel2.Doelenwerkingssfeer
1.Het doel van de Startersbonus is het stimuleren van werkgevers in de arbeidsmarktregio om
arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen aan jongeren.
2.Het doel van de Leermeester voucher is het stimuleren van werkgevers in de arbeidsmarktregio
om leerwerkplekken in het kader van een BBL-opleiding beschikbaar te stellen aan jongeren.
3.Het doel van de Sport sponsor bonus is het stimuleren van werkgevers uit de business clubs van
de deelnemende sportverenigingen (uit Utrecht en Zeist) in het project Sport Netwerk(t) om
stages, leerwerkplekken en banen voor jongeren te creëren.
4.Op de in lid 1, 2 en 3 genoemde instrumenten zijn de regels van de geldende Algemene
Subsidieverordening van overeenkomstige toepassing, tenzij anders aangegeven.
Artikel3.Aanspraakopsubsidie
 • 1.
  Er bestaat slechts aanspraak op één van de in deze beleidsregels beschreven instrumenten als:
  • -
   Startersbonus: het dienstverband minimaal 24 uur per week heeft omvat voor een duur van
ten minste 6 maanden.
 • -
  Leermeestervoucher: het BBL-dienstverband ten minste 6 maanden heeft geduurd.
 • -
  Sport sponsor bonus: de stage, de leerwerkplek of het dienstverband ten minste 3 maanden
heeft geduurd.
De Sport sponsor bonus is alleen beschikbaar voor sportverenigingen uit Utrecht die zich
hebben aangesloten bij het project Sport netwerk(t). Bij het vaststellen van deze beleidsregels
betreft dit de volgende Utrechtse verenigingen: A.U.S.R. Orca, de Halter, USV Hercules,
Kampong, OVVO en UZSC, en de volgende verenigingen uit Zeist: CITO Zeist, D.O.S.C., Phoenix,
Schaerweijde en VV Jonathan.
2.Alleen dienstverbanden, leerwerkplekken en stageplaatsen die zijn gestart in de periode 1
januari 2014 tot en met 31 december 2014 komen in aanmerking.
3.Er is geen aanspraak op een Startersbonus of een Leermeestervoucher als de betreffende
werkgever voor het dienstverband reeds op grond van een andere gemeentelijke regeling
(inclusief de overige in deze beleidsregels genoemde instrumenten) aanspraak heeft op
subsidie, of als de werkgever voor dezelfde jongere al eerder een Startersbonus of
Leermeestervoucher heeft ontvangen.
4.Er is geen aanspraak op een Sport sponsorbonus als de sportvereniging voor de betreffende
werkgever reeds een Sport sponsorbonus heeft ontvangen. De Sport sponsorbonus is een bonus
per werkgever.
5.Er is geen aanspraak op een Sport sponsorbonus als door verlening de maximum subsidie per
sportvereniging zou worden overschreden. De maximale subsidie bedraagt voor Utrechtse
verenigingen 10.000 euro en voor verenigingen uit Zeist 5.000 euro.
6.Er is geen aanspraak op de beschreven instrumenten als door verlening het subsidieplafond
behorend bij deze beleidsregel zou worden overschreden. Het subsidieplafond wordt door het
college vastgesteld bij afzonderlijk besluit.
Artikel4.Hetaanvragenvaneensubsidie
1.De Leermeestervoucher en de Startersbonus kunnen worden aangevraagd door de werkgever. Bij
de aanvraag verstrekt de werkgever de volgende gegevens:
 • a.
  een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken;
 • b.
  een kopie van het bankafschrift of bankpas van de bankrekening ten name van de aanvrager;
 • c.
  een kopie van het identiteitsbewijs van de jongere
 • d.
  een kopie van het loonstrookje van de zesde maand (of een latere maand) van het dienstverband.
  • 2.
   De Sport sponsor bonus wordt aangevraagd door de sportvereniging. Bij de aanvraag verstrekt
de sportvereniging de volgende gegevens:
 • a.
  een kopie van het bankafschrift of bankpas van de bankrekening ten name van de aanvrager;
 • b.
  een kopie van het identiteitsbewijs van de jongere
 • c.
  een door werkgever en jongere ondertekende verklaring dat de jongere ten minste 3 maanden
in dienst is geweest of ten minste 3 maanden stage heeft gelopen bij de werkgever.
Artikel5.Indieningvandeaanvraag
1.De werkgever dient de aanvraag van een Startersbonus of Leermeestervoucher in op of na de
dag dat de jongere zes maanden in dienst is, maar uiterlijk 1 juli 2015.
2.De sportvereniging dient de aanvraag van de Sport sponsorbonus in op of na de dag dat de
jongere drie maanden in dienst is c.q. stage loopt. De uiterste datum waarop een aanvraag kan
worden ingediend is 1 april 2015.
Artikel6.Bepalingoververplichtebijlagenbijaanvraag
1.Bij een aanvraag voor één van de in deze beleidsregels genoemde werkgeversinstrumenten
hoeven bij een aanvraag de volgende bijlagen niet te worden overlegd:
 • -
  een activiteitenplan,
 • -
  een begroting,
 • -
  de statuten,
 • -
  de financiële verantwoording c.q. jaarrekening over het voorafgaande jaar
 • -
  een opgave van de rechtspersonen die aan de subsidieontvanger zijn gelieerd en een opgave
van de aard van de betrekkingen die deze rechtspersonen met de subsidieontvanger hebben en
-een Eigen Verklaring Governance Code.
Artikel7.Hoogtevandesubsidies
 • 1.
  De maximale hoogte van het bedrag van de Startersbonus is € 1.000,00 per dienstverband.
 • 2.
  De maximale hoogte van het bedrag van de Leermeester voucher is € 1.500,00 per BBL-
dienstverband.
3.De maximale hoogte van het bedrag van de Sport sponsorbonus is € 500,00 per werkgever, met
als maximum de in artikel 3 lid 5 genoemde bedragen.
Artikel8.Verleningenvaststellingvandesubsidie
1.Het college stelt het bedrag van de subsidies bij de verlening direct vast. Verdere
verantwoording is niet nodig, omdat alle benodigde stukken al bij de aanvraag dienen te worden
aangeleverd.
2.Conform artikel 21 lid 8 van de Algemene subsidieverordening 2014 (ASV) besluit het college
dat artikel 21 lid 1 tot en met 6 van de ASV niet van toepassing zijn.
Artikel9.Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking op de dag na de dag van publicatie in het Gemeenteblad en
werken terug tot 1 januari 2014.
Artikel10.Citeertitel
Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als Beleidsregels regionale werkgeversinstrumenten
jeugdwerkloosheid.
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht op 11 november 2014
De secretaris, De burgemeester,
Drs. M.R. Schurink mr J.H.C. van Zanen
Naar boven