Gemeenteblad van Sliedrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SliedrechtGemeenteblad 2014, 64996Verordeningen
9e wijziging Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sliedrecht, de BURGEMEESTER van de gemeente Sliedrecht, en de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;
overwegende,
 • 1.
  dat op 8 maart 2006 de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD) in werking is getreden;
 • 2.
  dat op 1 januari 2015 de WMO 2015 in werking treedt. Dat deze wet ingrijpende wijzigingen in het takenpakket van de gemeenten tot gevolg heeft.
 • 3.
  Dat de gemeenten hebben besloten de taken en bevoegdheden die voortvloeien uit de WMO 2015 aan de GR Drechtsteden te delegeren, met uitzondering van beschermd wonen en opvang;
 • 4.
  Dat de Participatiewet op 1 januari 2015 in werking treedt als opvolger van de Wet Werk en Bijstand;
 • 5.
  Dat op verzoek van de Drechtraad de Regiogriffie ingericht wordt;
 • 6.
  Dat daartoe, gezien het monistische karakter van gemeenschappelijke regelingen, een juridische basis voor moet worden opgenomen in deze regeling;
 • 7.
  dat wijziging van de tekst van de GRD daarom noodzakelijk is;
 
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht;
 
B E S L U I T E N:
 
de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, versie 9.0 als volgt te wijzigen:
 
Artikel 1  
 • A.
  In artikel 1 vervalt sub k, onder vernummering van sub l tot en met sub aa tot sub k tot en met sub z.
 
 • B.
  Artikel 1, sub k (nieuw) komt te luiden: Gemeentewet: de vigerende tekst van de Gemeentewet van 14 februari 1992, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten (Stb. 1992,96).
 
 • C.
  In artikel 1, sub n (nieuw), wordt “het openbaar lichaam” gewijzigd in “de”.
 
 • D.
  In artikel 1, sub w en sub y (nieuw), wordt “het openbaar lichaam” gewijzigd in “de Drechtsteden”.
 
 • E.
  In artikel 1, tweede lid wordt “respectieveljik” gewijzigd in “respectievelijk”.
 
 • F.
  In artikel 3, tweede lid wordt “als” gewijzigd in “dan”.
 
 
 • G.
  In artikel 6, tweede lid komt het onderdeel a onder het kopje “sociaal” te luiden:
 • .
  a. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO 2015), voor zover het betreft het verstrekken van maatwerkvoorzieningen zoals nader aangeduid in de desbetreffende begripsbepaling van artikel 1.1.1 van de Wmo 2015, met uitzondering van beschermd wonen en opvang. Op de onderdelen beschermd wonen en opvang voert de Drechtsteden slechts die taken uit waartoe door de Centrumgemeente Dordrecht specifiek opdracht is gegeven.
 
 • H.
  In artikel 6, tweede lid komt het onderdeel b onder het kopje “sociaal” te luiden:
 • .
  b. De Participatiewet.
 
 • I.
  In artikel 6, onder het kopje “sociaal”, vervalt onderdeel h.
 
 • J.
  Artikel 6, tweede lid, onder het kopje “Sociale werkvoorziening (Wsw)” komt te luiden:
Het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), aangepaste arbeid en daarmee verband houdende vraagstukken (artikel 1, tweede lid Wsw) op de volgende terreinen:
1. het (doen) verschaffen van arbeid onder aangepaste omstandigheden aan mensen die op 1 januari 2015 een sw-indicatie en een dienstbetrekking bij de GR Drechtwerk hebben en door de uitvoeringsorganisatie van de GRD gedetacheerd zijn of worden;
2. het verlenen van loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen in dienst hebben die op 1 januari 2015 een sw-indicatie begeleid werken hebben;
3. het bieden van begeleiding aan werkgevers en werknemers, waarbij de werknemers op 1 januari 2015 een sw-indicatie begeleid werken hebben en in dienst zijn van de werkgever;
4. het uitvoeren van de verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw voor zover het gaat om mensen die op 1 januari 2015 een sw-indicatie begeleid werken hebben;
5. het organiseren van cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening;
6. het uitvoeren van al die werkzaamheden en activiteiten die dienstbaar zijn aan en voortvloeien uit de onder 1 tot en met 5 genoemde taken.
 
 • K.
  In artikel 7, eerste lid, onder het kopje ‘sociaal’, vervalt “ coördinatiepunt ex-gedetineerden.”
 
 • L.
  tweede lid wordt “artikel 5, eerste lid onder c” gewijzigd in “artikel 5, eerste lid onder e”.
 
 • M.
  In artikel 16, vierde lid wordt “derde” gewijzigd in “tweede”.
 
 • N.
  In artikel 20, eerste lid wordt in de tweede volzin “Artikel 17, derde, vijfde, zesde en zevende lid” gewijzigd in “Artikel 17, vierde, zesde, zevende en achtste lid”.
 
 • O.
  In artikel 21, eerste lid vervalt “,waaronder begrepen de uitvoering van in het uitvoeringsprogramma als bedoeld in artikel 39, vierde lid ,opgenomen projecten,”.
 
 • P.
  In artikel 29, tweede lid wordt “de Drechtraad” gewijzigd in “het Drechtstedenbestuur”.
 
 • Q.
  Artikel 30 komt te luiden:
 
 • 1.
  De Drechtraad wordt ondersteund door een Regiogriffie, die bestaat uit de Regiogriffier en uit griffiemedewerkers.
 • 2.
  De Regiogriffie vervult ten behoeve van de Drechtraad alle taken die een griffie bij een gemeente vervult.
 • 3.
  De taken, organisatorische positie en de aansturing van de Regiogriffie worden geregeld bij verordening.
 • 4.
  De Drechtraad kan in een instructie nadere regels stellen over de regiogriffie.
 
 • R.
  In artikel 31, tweede lid wordt “Drechtstedensecretaris” gewijzigd in “Regiogriffier” en wordt “medeondertekend” gewijzigd in “meeondertekend”.
 
 • S.
    In artikel 31, tweede lid vervalt de tweede volzin
 
 • T.
  In het kopje van artikel 32 vervalt “, de algemeen directeur”.
 
 • U.
  In artikel 32, tweede lid wordt “medeondertekend” gewijzigd in “meeondertekend”.
 
 • V.
  Aan artikel 32 worden een nieuw vijfde tot en met achtste lid toegevoegd, luidende:
 
 • 5.
  De Drechtstedensecretaris geeft leiding aan het ambtelijk apparaat en is eindverantwoordelijk voor de organisatieontwikkeling, innovatie en de bedrijfsvoering van de regeling.
 • 6.
  De Drechtstedensecretaris is de bestuurder als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden.
 • 7.
  De Drechtstedensecretaris wordt ondersteund door en geeft leiding aan de concernstaf.
 • 8.
  De Drechtstedensecretaris is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de bestuurlijke besluitvorming van het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad voor zover het zijn taken betreft.
 
 • W.
  Artikel 33 vervalt, onder vernummering van de artikelen 34 tot en met 60 tot 33 tot en met 59.
 
 • X.
  Artikel 38 (nieuw) vervalt onder vernummering van de artikelen 39 tot en met 59 tot 38 tot en met 58.
 
 • Y.
  In artikel 40 (nieuw) wordt “41” gewijzigd in “39”.
 
 • Z.
  In artikel 43, tweede lid wordt “41” gewijzigd in “39”.
 
 • AA.
  In artikel 44 wordt “45” gewijzigd in “43”.
 
BB.Artikel 52 (nieuw) komt te luiden:
1. Het Drechtstedenbestuur is belast met de zorg voor de archiefbescheiden van de organen van de gemeenschappelijke regeling, overeenkomstig een door de Drechtraad, met inachtneming van artikel 40 van de Archiefwet 1995 vast te stellen regeling (Archiefverordening), die aan Gedeputeerde Staten moet worden medegedeeld. 
2. Het Drechtstedenbestuur is tevens belast met de zorg voor de archiefbescheiden die worden gevormd krachtens de aan de gemeenschappelijke regeling gedelegeerde taken. 
3. Voor de door deelnemende gemeenten of publiekrechtelijke lichamen gemandateerde taken berust de zorg voor de desbetreffende archiefbescheiden bij deze gemeenten of publiekrechtelijke lichamen.
4. Met het toezicht op de bewaring en beheer van de archiefbescheiden van de gemandateerde taken is belast de archivaris van de desbetreffende gemeenten of publiekrechtelijke lichamen. 
5. Bij opheffing van de gemeenschappelijke regeling wordt ten aanzien van de archiefbescheiden een voorziening getroffen conform artikel 4 lid 1 van de Archiefwet 1995.
 
CC.  Na artikel 52 wordt, onder vernummering van de artikelen 53 tot en met 60 tot 54 tot en met 61, een nieuw artikel 53 toegevoegd, luidende:
Artikel 53
 • 1.
  De archivaris van de gemeente Dordrecht is belast met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
 • 2.
  De directeur van het SCD is belast met het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
 
Artikel II
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015 of, indien de datum van inwerkingtreding na 1 januari 2015 ligt, treedt in werking met ingang van de datum na de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2015.
 
Artikel III
Dit besluit kan worden aangehaald als "wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, negende wijziging".

Aldus besloten in de vergadering van 28 oktober 2014.

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,

De secretaris, De burgemeester,

drs. C.A. de Haas MBA drs. A.P.J. van Hemmen

De burgemeester van Sliedrecht,

drs. A.P.J. van Hemmen

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op

De griffier, De voorzitter,

dr. M.J.E.M. van Dam drs. A.P.J. van Hemmen

Namens deze,