Gemeenteblad van Nijkerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijkerkGemeenteblad 2014, 63724Verordeningen
Gemeente Nijkerk – Handhavingsverordening gemeentelijke uitkeringen sociale zekerheid 2015
Raadsbesluit nummer: 2014-064-C
De raad van de gemeente Nijkerk;
gelezen het collegevoorstel van 2 september 2014;
gelet op artikel 8b van de Participatiewet,
gelet op artikel 35 lid 1 sub c van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte en werkloze werknemers,
gelet op artikel 35 lid 1 sub c van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen,
b e s l u i t : vast te stellen de volgende
Handhavingsverordening gemeentelijke uitkeringen sociale zekerheid 2015
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
 • 1.
  In deze verordening wordt verstaan onder:
  • -
   Fraude: het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens dan wel het verzwijgen of niet (tijdig) verstrekken van alle relevante gegevens voor de bepaling van het recht op bijstand op grond van de Participatiewet dan wel het recht op een uitkering IOAW of IOAZ met als gevolg dat er geheel of gedeeltelijk ten onrechte bijstand, dan wel een uitkering IOAW of IOAZ is of wordt verstrekt.
 • 2.
  Aan alle begrippen, die in deze verordening zijn gebruikt en die niet nader zijn omschreven, wordt dezelfde betekenis toegekend als in de Participatiewet dan wel de IOAW of IOAZ.
Artikel 2. Nadere regels hoogwaardig handhaven
Het college stelt nadere regels vast voor de handhaving van de gemeentelijke uitkeringen sociale zekerheid. Daarin is vastgelegd welke preventieve en repressieve activiteiten genomen worden ter voorkoming en bestrijding van fraude. Het college stelt de raad op de hoogte van substantiële wijzigingen in deze regelgeving.
Artikel 3. Terugvordering
Bijstand of uitkering, die ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend, wordt teruggevorderd overeenkomstig nader door het college te stellen regels.
Artikel 4. Aangifte sociale zekerheidsfraude
Als het fraudebedrag de aangiftegrens sociale zekerheidsfraude overschrijdt, doet het college aangifte bij het Openbaar Ministerie conform de Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude.
Artikel 5. Intrekking
De Handhavingsverordening gemeentelijke uitkeringen sociale zekerheid, vastgesteld op 23 september 2010, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2015.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad en treedt in werking op 1 januari 2015.
Artikel 7. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Handhavingsverordening gemeentelijke uitkeringen sociale zekerheid 2015.
         
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk d.d. 30 oktober 2014,
de griffier, de heer O. van Kolck.
de voorzitter, de heer mr. drs. G.D. Renkema.
      
TOELICHTING
Algemeen
Met deze verordening wordt invulling gegeven aan de opdracht aan de gemeenteraad om bij verordening regels te stellen voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand of uitkering alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Participatiewet, de IOAW en IOAZ.
Gelet op de grote verwantschap tussen de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ is het handhavingsbeleid voor deze wetten samengevoegd in één verordening. Voor nadere invulling van de uitvoering is het Beleidsplan Hoogwaardig Handhaven opgesteld.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 2. Nadere regelgeving hoogwaardig handhaven
Hoogwaardig handhaven is gebaseerd op de gedachte dat een combinatie van preventieve en repressieve activiteiten ertoe leiden dat meer klanten de wet- en regelgeving spontaan naleven.
De regelgeving voor hoogwaardig handhaven gemeentelijke uitkeringen sociale zekerheid benoemt de preventieve en repressieve activiteiten ter voorkoming en bestrijding van fraude. Preventieve activiteiten zijn in ieder geval het vroegtijdig informeren van (toekomstige) klanten over hun rechten en plichten en het optimaliseren van de dienstverlening. De repressieve maatregelen zijn gericht op het vroegtijdig constateren en afhandelen van fraude volgens het principe van controle op maat en het daadwerkelijk sanctioneren van geconstateerde fraude. Fraude beperkt zich niet tot het ten onrechte ontvangen van een uitkering, maar kan ook misbruik zijn van een re-integratie aanbod.
De wijze van verificatie van gegevens maakt onderdeel uit van deze regelgeving.
De resultaten van de fraudebestrijding worden weergegeven in de jaarrekening.
Artikel 3. Terugvordering
Uitgangspunt is dat alle fraudebedragen worden teruggevorderd. De wijze van terugvorderen of het geheel of gedeeltelijk afzien van terugvordering is vastgelegd in beleidsregels.
Artikel 4. Aangifte sociale zekerheidsfraude
Uitgangspunt is de meest recente Aanwijzing sociale zekerheidsfraude. De aangiftegrens is niet opgenomen om te voorkomen dat bij wijziging van die grens deze verordening aangepast moet worden.
Artikel 7. Inwerkingtreding
Bij de inwerkingtreding is aangesloten bij de beoogde inwerkingtreding van de Participatiewet per 1 januari 2015.