Aanpassing eerder verleende omgevingsvergunning voor het in- en uitwendig veranderen en vergroten van het winkelcentrum La Vie, de parkeergarage en kantoren en het slopen van een loopbrug, HZ_WABO-11-07269
Hoek Lange Viestraat en St. Jacobsstraat te Utrecht
HZ_WABO-11-07269
Het in- en uitwendig veranderen en vergroten van het winkelcentrum La Vie, de parkeergarage en kantoren en het slopen van een loopbrug
Datum besluit: 24-10-2014
Besluit: Verleend
Rechtsmiddel: Beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Bijzonderheden: het betreft hier een aanpassing van een op 17 juli 2014 genomen (met het bestemmingsplan mee gecoördineerde) beslissing op een aanvraag om omgevingsvergunning.
 
Wijzigingen
Wij hebben bij besluit van 17 juli 2014 eerder op de aanvraag om omgevingsvergunning beslist. Deze omgevingsvergunning bevatte echter enkele gebreken van ondergeschikte aard die wij wensen te herstellen. De aanpassing van de omgevingsvergunning strekt enkel tot verbetering van de borging op grond van de Nota Parkeernormen Fiets en Auto (Parkeernota) te realiseren parkeerplaatsen. Van een wijziging van het bouwplan is geen sprake.
 
Inzien
De aangepaste omgevingsvergunning wordt één dag na publicatie op www.officielebekendmakingen.nl en in de Staatscourant gedurende zes weken ter inzage gelegd bij de algemene inzagebalie in de publiekshal op de begane grond van het Stadskantoor, Stadplateau 1, 3521 AZ Utrecht. Voor meer informatie: www.utrecht.nl/baliebwo.
 
Beroepsmogelijkheid
Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning beroep worden ingesteld door: (i) belanghebbenden die zich tijdig met zienswijzen over het ontwerp van de omgevingsvergunning tot het college hebben gewend en (ii) belanghebbenden aan wie niet redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen op het ontwerp van de omgevingsvergunning hebben ingebracht.
Reeds ingestelde beroepen tegen het besluit tot omgevingsvergunningverlening d.d. 17 juli 2014 zijn op grond van artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht van rechtswege ook gericht tegen de aangepaste omgevingsvergunning d.d. 24 oktober 2014.
Beroep kan ingesteld worden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 
Naar boven