Gemeenteblad van Lelystad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadGemeenteblad 2014, 60976Overige overheidsinformatie
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
Voor : een inrichting voor het uitvoeren van algemene laboratorium- werkzaamheden en handelingen met genetisch gemodificeerde organismen
Aanvrager : Prionics Lelystad BV
Locatie : Platinastraat 33 te Lelystad
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen gedurende een periode van 6 weken ter inzage, met ingang van 30 oktober 2014 bij de gemeente Lelystad, Stadhuisplein 2 te Lelystad, tijdens werkdagen van 8.30 – 12.00 uur.
Tevens zal de beschikking voor een ieder toegankelijk zijn op de gemeentelijke website.
Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het bevoegd gezag p/a Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek(OFGV), Postbus 2341, 8203 AH Lelystad. Voor het inbrengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de OFGV, telefoonnummer: 088-6333000.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.