Intrekken en opnieuw vaststellen van de Bijzondere subsidieverordening monumentale gebouwen, complexen en gebieden
Afdeling 3A
Nummer 206/590
Publicatiedatum 19 september 2014
Agendapunt 37
Datum besluit B&W 4 maart 2014
Onderwerp
Intrekken en opnieuw vaststellen van de Bijzondere subsidieverordening monumentale gebouwen, complexen en gebieden
De gemeenteraad van Amsterdam
Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 4 maart 2014 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 590),
Besluit:
I.I. in te trekken de Bijzondere subsidieverordening monumentale gebouwen, complexen en gebieden, vastgesteld bij zijn besluit van 25 januari 2012 (Gemeenteblad 2012, afd. 3A, nr. 13/12);
II. vast te stellen de in de bijlage bij dit besluit opgenomen Bijzondere subsidieverordening monumentale gebouwen, complexen en gebieden;
III. te bepalen, dat de de onder I en II vermelde beslispunten met terugwerkende kracht in werking treden op 1 september 2014.
Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd
in zijn vergadering op 10 september 2014.
De voorzitter
mr. E.E. van der Laan
De raadsgriffier
mr. M. Pe
Naar boven