Verordening basisregistratie personen van de gemeente Gulpen-Wittem.
De raad van de gemeente Gulpen-Wittem
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 augustus 2014 inzake bovengenoemd onderwerp.
 
Gelet op de Wet basisregistratie personen
de Wet bescherming persoonsgegevens
 
Besluit
 
Vast te stellen de volgende Verordening:
Verordening basisregistratie personen van de gemeente Gulpen-Wittem.
Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente
Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Gulpen-Wittem;
Artikel 2: Verstrekkingen aan derden
 • 1.
  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Gulpen-Wittem en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Gulpen-Wittem was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;
 • 2.
  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Gulpen-Wittem gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;
 • 3.
  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;
 • 4.
  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.
Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden
 • 1.
  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening;
 • 2.
  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening.
Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.
  Deze Verordening treedt in werking met ingang van 6 januari 2014.
 • 2.
  Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen van de gemeente Gulpen-Wittem (Verordening BRP).
Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem in zijn vergadering van 25 september 2014.
 
De griffier,
Mevrouw F.G.J.M. van der Walle
 
De voorzitter,
De heer drs. A.R.B. van den Tillaar
 
Begripsbepaling
De begrippen uit de Wbrp die relevant zijn voor de inhoud van deze Verordening, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wbrp. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.
 
Basisregistratie
Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.
 
Ingeschrevene en ingezetene
De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Gulpen-Wittem.
 
Derde
Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.
 
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente
De systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente in de rol van bestuursorgaan is gebaseerd op een autorisatiebesluit op grond van artikel 3.2 Wbrp van de minister van BZK. Een autorisatiebesluit is het besluit van de minister van BZK voor de gemeente Gulpen-Wittem over de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan de gemeente in zijn rol als overheidsorgaan dat gebruik maakt van persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken.
 
Zolang de Wbrp door de gemeente Gulpen-Wittem wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens met betrekking tot de eigen inwoners. De gemeente Gulpen-Wittem beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners. Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Gulpen-Wittem woonachtig zijn, dient de gemeente Gulpen-Wittem het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.
 
Artikelen 2 en 3. Gegevensverstrekking aan derden
Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang
De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden al voorzien in de Wbrp. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is de gemeenteraad bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Gulpen-Wittem. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.
 
Derden met schriftelijke toestemming
Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.
 
Beperkt set aan gegevens
Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wbrp kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.
 
Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel
De Verordening BRP, waarmee deze Verordening kan worden geciteerd, treedt in werking op de dag dat de wet Wbrp inwerking treedt. Gelet op de korte invoeringstermijn, is het noodzakelijk deze Verordening met terugwerkende kracht vast te stellen.
Bijlage 1 behorend bij artikel 3 van de Verordening basisregistratie personen van de gemeente Gulpen-Wittem.
Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wet BRP verzocht heeft om geheimhouding.
 
Gewichtig maatschappelijk belang BRP
categorie derde BRP
Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners . Tegengaan analfabetisme
Bibliotheken
Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente
Niet gemeentelijke crematoria en be­graafplaatsen
Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed
Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen
Ondersteunen van organisaties in de gemeente die goede doelen voor de inwoners nastreven
Fondsverwervende organisaties met erkenning van het CBF
Maatschappelijke dienstverlening
Instellingen die genoemde werkzaam­heden verrichten op het terrein van
Algemene en geestelijke gezondheidszorg
Instellingen die werkzaamheden verrich­ten op het terrein van
Kinderopvangwerk
Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
Jeugdwelzijnswerk
Instellingen die werkzaamheden verrich­ten op het terrein van
Ouderenzorg
Instellingen die werkzaamheden verrich­ten op het terrein van
Gehandicaptenzorg
Instellingen die werkzaamheden verrich­ten op het terrein van
Sociale werkvoorziening
Instellingen die werkzaamheden verrich­ten op het terrein van
Sociaal - Juridische zorgverlening
Instellingen die werkzaamheden verrich­ten op het terrein van
Schuldhulpverlening
Schuldhulpverleningsinstanties
Bevorderen inburgering
Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus
Migrantenhulp
Migrantenorganisaties in de gemeente
Ouderenondersteuning
Ouderenorganisaties
Onderlinge hulp patiënten
Patiëntenverenigingen
Bevorderen van sportgezondheid
Sportverenigingen en organisaties
Bevorderen van de zelfredzaamheid
Thuiszorgorganisaties
Maatschappelijke of filantropische doelen
Instellingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van maatschappelijke of filantropische doelen
Bevordering vrouwenwelzijn
Vrouwenorganisaties
Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude
Woningcorporaties
Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg
Ziekenhuizen
 
Naar boven